bilgiz.org

Etik kurallari

 • TEMEL PRENSİPLER
 • ÖZEL KURALLAR
 • YÜRÜRLÜK • Tarih30.09.2017
  Büyüklüğü14.64 Kb.

  Indir 14.64 Kb.


  TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

  GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI


  GEMİ MÜHENDİSLİĞİ ETİK KURALLARI
  ÖNSÖZ

  Mühendislik hizmetleri, uygarlığın gelişiminde, toplum refahında ve ülke kaynaklarının uygun kullanımında giderek artan önemli bir faktör olmaya devam etmektedir. Mühendisler sözkonusu hizmetlerin tasarım, planlama, inşaat ve işletmesinden sorumludur ve bu sorumluluğu insanlık için kullanma yetkisi ve becerisine sahiptir.

  Tüm insanların ortak çıkarlarıyla bağlantılı bir moral felsefesi, dürüstlük, adalet ve iyi davranış kavramlarından başlayan etik temelleri yaratmaktadır. Profesyoneller olarak Gemi Mühendisleri bu standartları tanımalı, özümsemeli ve aktif olarak meslek yaşamında kullanmalıdır.

  TEMEL PRENSİPLER

  Gemi Mühendisleri, çağdaş, bağımsız, laik ve demokratik Türkiye doğrultusunda , insan haklarını, eşitliği, barış ve toplumsal uzlaşmayı, sosyal devleti ve şiddete karşı hoşgörüyü savunan , hukukun üstünlüğü prensiplerinden taviz vermeden mühendisliğin aklı, bilimi ve toplum yararını temel alan evrensel ilkelerinin yol göstericiliğinde, insan ve doğayı eksenine alan, meslektaşlarının mesleki ve toplumsal gelişmelerini kollayan, uzmanlıklarının toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratan, dayanışmayı sağlayan mesleki anlayışı ve örgütlülüğü gelişmiş ve üretken Gemi Mühendisleri Odası perspektifini temel bir görev olarak alacaktır.

  Anayasa, yasalar, TMMOB ve Gemi Mühendisleri Odası tüzük, yönetmelik ve talimatlarına uyacak, edindiği ulusal ve uluslararası gelişmeleri mesleki dayanışma çerçevesinde Oda’ya aktaracak, Oda ile temasta bulunacak ve faaliyetlerine katılacaktır. Ülkemiz ve kamu yararına görülen, ekonomik, çevreci ve sağlıklı denizyolu taşımacılığını geliştirme konusunda her fırsatta etrafındakileri bilgilendirecektir. Özellikle kamu işletmeciliğinde kaynakların doğru ve ekonomik kullanımı, verimlilik ve kalitenin arttırılması yönündeki çalışmalara katkı sağlayacaktır.

  ÖZEL KURALLAR

  Gemi mühendisliği alanında çalışan mühendisler, mesleklerini geliştirmeli, bütünlük ve onurunu korumalı ve etiğe uygun biçimde davranmalıdır.Doğruluk, dürüstlük ve güvenilirlik değerlerini yüceltmeli, bilgilerini, deneyimlerini ve becerilerini insan yaşamını ve refahını geliştirmeye, çevreyi korumaya yönlendirmelidir.  Bu temel ilkelere bağlı olarak Gemi Mühendisleri :


  1. Kamunun çıkarlarını ve güvenliğini, sağlığını, refahını ve çevrenin korunmasını gözetmeli, işyerlerinde iş ve işçi sağlığı ile iş barışını kollamalı, iş güvenliğinin, çalışanların sosyal ve ekonomik haklarının geliştirilmesine katkı sağlamalıdır ;

  2. Dikkatli ve gayretli bir biçimde hizmet vermeli, sadece kendi yeterlilik ve uzmanlık alanlarındaki mühendislik konularının sorumluluğunu almalı veya danışmanlığını yapmalıdır ;

  3. Hizmet verdikleri kişiler veya çalıştıkları kuruluşlar yararına davranırken, güvenilirliği sağlamalı ve çıkar çatışmaları sözkonusu olduğunda görüşlerini adil olarak ortaya koymalıdır;

  4. Yeterliliklerini sürdürmek için sürekli bilgilerini artırmalı, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmeli, uygulama yaptıkları alanda bilgilenmeyi geliştirmeye ve yaymaya çabalamalı, birlikte çalıştıkları meslektaşları ve öğrenciler ile genel bilgi ve deneyim alış-verişinde bulunarak, mesleklerini ilerletmek için dayanışmada bulunmalı, ayrıca ilgili eğitim kurumları ve teknik yayınlara katkıda bulunmalıdırlar;

  5. Hizmet verdikleri kişi veya kurumlara, meslektaşlarına ve diğer kişilere karşı doğruluk ve iyi niyetle davranmalı, haklı olana saygı göstermeli, dürüst ve haklı mesleki eleştirileri kabul etmekle kalmayıp, kendisi de yapıcı eleştirilerde bulunmalıdır ;

  6. Hizmet verdikleri kişiler ya da çalıştıkları kuruluşların çalışmaları ve projelerinin toplumsal ve çevresel etkilerinden haberdar edilmeleri gerektiğinin bilincinde olarak, mühendislik ile ilgili konuları nesnel ve doğru bir biçimde topluma ve meslektaşlarına aktarmaya çaba göstermelidir ;

  7. Eğer mühendislik ile ilgili karar ve yargılar geçersiz sayılıyor veya dikkate alınmıyorsa, bunun yaratacağı olası gelişmeleri öncelikle hizmet verdikleri kişi ve kuruluşlara açık olarak sunmalı, gerektiğinde Oda’yı bilgilendirmelidir;

  8. Mühendisler veya diğer kişiler tarafından ortaya konan yasa veya etik dışı mühendislik kararları ya da uygulamalarını, Oda’ya ve/veya uygun kuruluşlara iletmelidir;

  9. Çalışanlara adaletli, müşteri ve işverenlerine vefalı olarak, ülkesine bağlılık içinde ve kişisel onurlarını koruyacak şekilde işlerine devam etmelidirler;

  10. Şüpheli kişilerle işbirliği yapmaktan, isimlerinin bu kişi veya kurumlar tarafından kullanılmasından, uygun olmayan veya şüpheli yöntemleri kullanmaktan kaçınacak ve böyle bir iş bağlantısı için aracı olmayı red edecektir;

  11. Yalnızca ağırbaşlı ve olgun tarzda reklam verecekler ve yanlış anlamaları içerecek ifadeleri önlemede dikkatli olacaklardır;

  12. Müşteri veya işverenine ait gizli özellikte bilgileri ve ilişkileri gizli olarak muhafaza edecektir;

  13. Verdikleri hizmetle ilgili olarak müşterilerinin hak ve menfaatlarını etkileyebilecek iş bağlantılarından ve ilişkilerden müşterilerini haberdar edecektir;

  14. Tüm ilgili tarafların tam bilgi ve rızası olduğu durumlar hariç, yaptıkları iş için verdikleri hizmetin ekonomik karşılığını yalnızca bir taraftan alacaklardır;

  15. Meslekteki ünlerini kendi başarıları üzerine kuracak ve diğerleri ile haksız rekabete girmeyecektir;  YÜRÜRLÜK


  Bu kurallar 37. Genel Kurul tarafından kabul edildiği 04.03.2000 tarihinde yürürlüğe girer.

  YÜRÜTME


  Bu kurallar Oda Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.


  /

  Form No: KRL -01-00 Tr : 13.11.2002
      Ana sayfa


  Etik kurallari

  Indir 14.64 Kb.