bilgiz.org

Erzincan üNİversitesi

 • II. YARIYIL DERSLERİ
 • III. YARIYIL DERSLERİ
 • IV. YARIYIL DERSLERİ
 • V. YARIYIL DERSLERİ
 • VI. YARIYIL DERSLERİ
 • VII. YARIYIL DERSLERİ
 • VIII. YARIYIL DERSLERİ • Tarih29.12.2017
  Büyüklüğü84.22 Kb.

  Indir 84.22 Kb.


  ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

  KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

  I. YARIYIL DERSLERİ


  KM-101 İktisada Giriş 1  (3+0) 4 (ECTS)

  İktisat biliminin ortaya çıkış nedeni ve kıtlık kanunu. İktisadın temel kavramları (İhtiyaç, kaynaklar, üretim-tüketim, mal ve hizmet, fayda, işbölümü, uzmanlaşma, değişim v.b.). Ekonomilerin ana sorunları. Talep (tanımı, fonksiyonu, tablosu, talep eğrisi) ve talep kanunu, talebi etkileyen faktörler, talebin fiyat esnekliği. Arz (tanımı, fonksiyonu, tablosu, arz eğrisi) ve arz kanunu, arzı etkileyen faktörler. Piyasa dengesi. Tüketici dengesi, farksızlık eğrileri analizi. Kısa dönem üretim, azalan verimler kanunu. Kısa ve uzun dönem maliyetler. Piyasalar (Tam rekabet ve eksik rekabet) ve piyasalar da kısa ve uzun dönem kar-zarar analizi.


  KM-103 Siyaset Bilimi-I (3+0) 4 (ECTS)

  Siyaset nedir, Siyasetin incelenmesinde yaklaşımlar, Hükümetler, Sistemler ve Rejimler, Modern Dünya Rejimleri, İktidar ve Siyasal İktidar kavramları, Siyasi İdeolojiler, Demokrasiyi tanımlamak, Demokrasi Modelleri, Devlet nedir, Devletin rolü, Milletler ve Milliyetçilik, Ulus nedir, Çok Kültürlülük, Küresel Siyaset, Değişen Dünya Düzeni, Küreselleşmenin Dinamikleri, Uluslararası ilişkiler ve örgütler, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Ulusaltı Siyaset, Merkezden Yönetim, Yerinden Yönetim, Federalist Sistemler, Üniter Sistemler, Etnik ve Topluluk Siyaseti.  KM-105 Sosyoloji (2+0) 4 (ECTS)

  Sosyoloji biliminin tanımı, kapsamı, gelişmesi ve diğer bilimlerle ilişkisi. Statü, rol ,grup, kategoriler ve yığınlar,topluluklar, davranış örüntüleri, roller, etkileşim süreçleri, kurum, topluluk, toplum, sosyalleşme süreci, kültür ve toplum. Değerler, hareketlilik, değişme, sosyal kontrol, sapma, sosyo-kültürel bütünleşme, sosyal tabakalaşma, modernizm ve modernleşme, post-modernizm, nüfus.  KM-107 Muhasebe-I (3+0) 4 (ECTS)

  Muhasebenin tanımı, Muhasebenin Fonksiyonları; Finansal Tablolar: Bilanço ve Gelir Tablosu; Varlıklar, Borçlar ve Özsermaye, Gider ve Gelirler, Bilanço ve Gelir Tablosu Üzerinde Mali İşlemlerin Etkileri; Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri; Büyük Defter, Yevmiye Defteri, Çift-Kayıt Muhasebe Sistemi; Büyük Defter Hesaplarının Kaydedilmesi; Mizan; Düzeltme Kayıtları, Kapanış Kayıtları.  KM-109 Hukukun Temel Kavramları (3+0) 4 (ECTS)

  Hukukun tanımı, Sosyal düzen ve kuralları, Hukuk kurallarının yapısı,   Hukukun Kaynakları, Hukuk kurallarının türleri, Hukukun Dalları: Kamu (Anayasal, Yönetim, Ceza, Mali ve iş ) ve Özel Hukuk (Medeni, Ticaret, Evrensel ve Uluslararası); Hukuk Sistemleri; Türk Hukuk Sistemi; Haklar.   KM-111 İşletme Bilimlerine Giriş (3+0) 4 (ECTS)

  Bir işletme organizasyonu bakış açısıyla pazarlama, muhasebe, finans, AR-GE, halkla ilişkiler, personel yönetimi, üretim ve yönetime giriş yapma. İşletmenin kurumsal çerçevesi ve çevresiyle olan ilişkileri  KM-OZIT-I Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I  (2+0) 2(ECTS)

  Osmanlı İmparatorluğunun Yıkılışı, Bağımsızlık savaşı (Milli Mücadele), sosyal, ekonomik, hukuk ve eğitim kurumlarındaki İnkılâplar.
  KM.OZTD-I Türk Dili-I  (2+0) 2(ECTS)

  Türk Dil Bilgisi, Yazım ve İmla Kuralları, Paragraf Geliştirme, Yazılı İfade Yeteneğini Geliştirmeye Yönelik Çalışmalar.  KM.OZYD-I Yabancı Dil-I (2+0) 2(ECTS)

  Bu ders öncelikle temel (elementary)  düzeyde  İngilizce gramer yapılarının açıklanması üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu yapılırken, çeşitli yollarla bütün dil becerilerinin geliştirilmesi teşvik edilmektedir. Alıştırmalar dinleme, sözlü iletişim veya okuma-anlama becerileri veya bunların bir kombinasyonuna yönelik olarak işlenmektedir


  II. YARIYIL DERSLERİ


  KM-102 İktisada Giriş II               (3+0) 4 (ECTS)

  Milli gelir, tanımları, çeşitli milli gelir kavramları, denge milli gelirin belirlenmesi, tüketim ve yatırım fonksiyonu, basit çarpan, enflasyonist ve deflasyonist açık, enflasyon, işsizlik, para ve maliye politikaları, Mal ve para piyasası dengesi, Ekonominin genel dengesi (Toplam Talep-Toplam Arz Eğrileri), kalkınma ve büyüme, ihracat-ithalat ve dış ticaret dengesi..  KM-104 Siyaset Bilimi II (3+0) 4 (ECTS)

  Siyasi etkileşim, ekonomi ve toplum, iktisadi sistemler, siyasi kültür, iletişim ve meşruiyet, kültür ve iletişim, Siyasal İktidarın Meşruluk Sorunu, meşruiyet ve siyasi istikrar, bürokrasi tanımı, bürokrasi teorileri, temsil, temsil teorileri, seçimler, seçimlerin işlevleri, seçim sistemleri, siyasal davranış ve siyasal katılma, partiler ve parti sistemleri, elitler, baskı grupları, kamuoyu, anayasa, hukuk ve yargı, hükümet mekanizması, siyasal gelişme ve modernleşme.  KM-106 Medeni Hukuk (3+0) 4 (ECTS)

  Hukuk tanımı, Medeni Hukuk’la ilgili genel bilgiler, temel ilkeler (Dürüstlük kuralı, iyiniyet ilkesi), gerçek kişiler, ehliyet, tüzel kişiler, aile hukuku hakkında temel bilgilerin ve evlenmenin hükümleri, boşanma ve mal rejimleri, soy bağı, vesayet ve vesayet kavramları.  KM-108 Muhasebe II              (3+0) 4 (ECTS)

  Ticari Mal Alış ve Satış İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi; Sürekli ve Aralıklı Envanter Yöntemleri; Finansal Tablolar; Kasa İşlemlerinin Kontrolü; Kasa Fazlası ve Kasa Noksanları, Alacaklar, Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı, Stoklar, Demirbaşlar, Tesis, Makina ve Techizat, Amortisman ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar; Makina ve Techizatın Elden Çıkarılması, Uzun Vadeli Borçlar ve Ücretlerin Muhasebeleştirilmesi; Özkaynaklar, Kar ve Temettü;  Gelir Vergisi, Nakit Akışı Analizi; Finansal Tabloların Analizi ve Yorumlanması.  KM-110 Anayasa Hukuku              (3+0) 4 (ECTS)

  Anayasa teorisinin başlıca temaları olarak; anayasacılığın anlamı ve yargısı; hukuk devleti öğretisi; insan hakları teorisi; kuvvetler ayrılığı ve hükümet sistemleri; demokrasi teorisi ve kurumları; siyasal iktidar ve devlet.  KM-OZIT-II Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II-            (2+0) 2(ECTS)

  Birinci TBMM, Atatürk İlkeleri, Atatürk'ün Karizmatik Kişiliği ve Atatürkçülük İdeolojisi ve Dış Politika.  KM-OZTD-II Türk Dili-II-             (2+0) 2(ECTS)

  Kelime çeşitleri ve grupları. Cümle bilgisi: Cümlenin unsurları, çeşitleri ve cümle tahlilleri. Kompozisyon ile ilgili genel bilgilerin verilmesi ve uygulama örnekleri üzerinde durulması. Yazılı anlatım biçimleri: Dilekçe, rapor, iş mektupları, özgeçmiş gibi resmi yazılar ve makale, fıkra, deneme gibi fikir yazıları. Türk ve dünya klasiklerinden seçilmiş eserlerin okutulup değerlendirilmesi.  KM-OZYD-II Yabancı Dil-II-             (2+0) 2(ECTS)

  Bu ders  İngilizce-I dersinin devamı niteliğindedir ve   orta düzeyde İngilizce’ye giriş (pre-intermediate) konularını içermektedir. Gramer yapıları üzerinde yoğunlaşırken, çeşitli yollarla bütün  dil becerilerinin geliştirilmesi teşvik edilmektedir. Alıştırmalar dinleme, sözlü iletişim veya okuma-anlama becerileri veya bunların bir kombinasyonuna yönelik olarak işlenmektedir.  SEÇMELİ-1

  SEÇ-KM-112 Bilim Felsefesi ve Metodolojisi (3+0) 4 (ECTS)

  Modern bilimin içerik ve yöntem sorunlarına geçmeden önce, bilim ve felsefenin ilk uygarlıklardan bu yana, ele aldıkları konular ve kullandıkları yöntemler bakımından nasıl bir değişimden geçtiği anlatılmaktadır. Bu değişim, ilk bilimcilerden başlayarak, Aristoteles, Descartes, Kant ve Newton gibi büyük filozofların ve bilim insanlarının düşünceleri çerçevesinde anlatılmaktadır. Daha sonra bilim felsefesinin ana konusunu oluşturan modern bilimin yöntem sorunu, sırasıyla Yalın Tümevarımcılık, Popper’ın Yanlışlamacılık kuramı, Lakatos’un Araştırma Programları kuramı ve Kuhn’un Paradigmalar kuramı çerçevesinde ele alınmaktadır. Modern bilimin doğrudan olmasa dahi, dolaylı olarak yarattığı sosyal, politik ve ekonomik sorunlar ve modern bilimin diğer bilme biçimleriyle (felsefe, din, sanat, vs) ilişkisi Feyerabend’in görüşleri çerçevesinde sunulmaktadır. Modern bilimin sadece doğa bilimlerinden ibaret olmadığı, sosyal bilimlerin varlığı ve tarihsel gelişimi Gulbenkian Komisyonu’nun 1995 yılında yayınlanan “Sosyal Bilimleri Açın” adlı raporuna bağlı olarak anlatılmaktadır  SEÇ-KM-114 İKTİSAT TARİHİ (2+0) 4 (ECTS)

  Bir Bilim Alanı Olarak İktisat Tarihi, Tarım Devrimi ve Sonuçları, İlk Çağ Ekonomileri, Roma İmparatorluğu Ekonomisi, Erken ortaçağda Avrupa Toplum ve Ekonomisi, İleri Ortaçağda Avrupa Ekonomisi, Geç Ortaçağda Avrupa Ekonomisi, Asya, Afrika ve Amerika’da Toplum ve Ekonomi, Modern Çağın Başlarında Avrupa Ekonomisi, Avrupa’da Ekonomik Güç Dengesinin Değişmesi, Sanayi Devrimi, 19. Yüzyılda Ekonomik Değişmeler, Sanayileşmenin Yayılması, 20.Yüzyılda Dünya Ekonomisinde Yapısal Değişmeler, Savaşlar ve Ekonomik Performanslar


  III. YARIYIL DERSLERİ  KM-201 Mikro iktisat              (3+0) 5 (ECTS)

  Mikroekonominin tanımı ve kapsamı. Temel kavramlar. Tüketim teorisi: Eş marjinal fayda ilkesi ve tüketici dengesi, farksızlık analizi ve tüketici dengesi. Piyasa talep analizi. Talep esnekliği ve çeşitleri. Üretim teorisi: Arz fonksiyonu ve arz esnekliği. Üretim fonksiyonu ve verim analizi, optimal faktör bileşiminin seçimi. Maliyet teorisi: Maliyet ve üretim ilişkisi, kısa ve uzun dönem firma maliyetleri. Talep, arz ve piyasa dengesi. Piyasa çeşitleri ve firma davranışları teorisi: Tam rekabet teorisi, monopol teorisi, monopollü rekabet teorisi, oligopol teorileri. Faktör fiyatları ve gelir bölüşümü. Genel denge teorisi. Refah ekonomisi.  KM-203 Türk Anayasa Hukuku (3+0) 4 (ECTS)

  Osmanlı döneminde Anayasa hareketleri ve uygulamaları, Cumhuriyet döneminde anayasaların ortaya çıkışı, 1921 ve 1924 anayasaları ve uygulamaları, 1961 Anayasası ve uygulaması, 1982 Anayasası ve uygulaması.  KM-205 Borçlar Hukuku              (3+0) 4 (ECTS)

  Borçlar Hukukunun Tanımı, Borçlar Hukuku İle İlgili Temel Kavramlar, Borçlar Hukukunun Kaynakları, Borçlar Hukuku İle Diğer Hukuk Dalları Arasındaki İlişki, Türk Borçlar Kanununu, Sözleşmeler, Muteber Anlaşmalar, İcap, Kabul, Ehliyet, Doğal ve Yasal Ehliyetsizlik, Rızanın Samimiyeti, Hata, Hile, Baskı; Yasal Zemin; Sözleşme Özgürlüğü, Sözleşme Özgürlüğünün Sınırları, Sözleşmenin Şekli, Basit Yazılı Şekil, Geçerlilik Şekli, Sözleşmenin Sınırlanması, Feragat, Borcun Devredilmesi, Borcun Hukuken İmkansız Hale Gelmesi, Haksız Fiil, Haksız Fiilin Koşulları, Hukuka Aykırı Fiiller, Zarar, En Yakın Sebebin Mevcudiyeti (Haksız Fiil İle Zarar Arasındaki İlliyet Bağı), Bir Fiile İlişkin Kasıt, İhmal, Vekaleten Sorumluluk, Tazminat, Zarara Uğrayan Üçüncü Taraflar, Sınırlamalar, Sebepsiz Zenginleşme.  KM-207 Siyasi Düşünceler Tarihi- I (3+0) 5 (ECTS)

  İlkçağda Siyasal Düşünce, Sofizm Bireyin Doğuşu, Sokrates, Platon, Aristoteles, Yönetimler; Monarşi, Aristokrasi, Politeia, Tirani, Oligarşi, Demokrasi, Devrim Teorisi, Epikürizm, Stoa Okulu, Evrensel İnsan, Ortaçağda Siyasal Düşünce; Toplum Yapısı, Feodalite, Saint Thomas d’Aquin, İbn-İ Haldun, Modern Çağda Siyasal Düşünce; 15 Ve 16. Yüzyıllar, Machiavelli, Thomas Morus, Thomas Hobbes, Mutlak Monarşiler, John Locke, Liberalizm, Jean-Jacques Rousseau, Halk Egemenliği.  KM-209 Yönetim Bilimi- I (3+0) 5 (ECTS)

  Yönetim Biliminin tanımı ve özellikleri, Yönetim Bilimine yakın Bilim Dallarıyla ilişkisi Yönetim ve Yönetim Mesleği, Yönetimin Tarihsel Gelişimi, Yöneticinin Rolüne ve Yönetim Fonksiyonlarına Giriş, Türkiye’de Kamu Yönetimi, Yönetim Teorileri (Geleneksel Yönetim Yaklaşımı, Neo-Klasik Yaklaşım, Sistem Yaklaşımı, Durumsallık Yaklaşım, Popülasyon Ekolojisi Yaklaşımı, Z Teorisi, Zaman Yönetimi, Amaçlara Göre Yönetim, Kriz yönetimi  SEÇMELİ-2

  SEÇ-KM-211 Sosyal Bilimlerde İstatistik     (3+0) 4 (ECTS)

  Temel istatistik bilgisi vermeyi amaçlayan bu ders, ortalamalar, değişkenlik-eğiklik-basıklık ölçüleri, endeksler, olasılık teorisi ve rastlantısal değişkenler, örnekleme teorisi, istatistik karar teorisi, regresyon-korelasyon analizleri ve zaman serileri konularını içermektedir. Olasılık teorisinde olasılık hesabı ve temel olasılık bölünmeleri işlenmektedir. Endeksler konusu da ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Karar teorisini de en genel şekli ile istatistiksel tahmin ve hipotez testleri ele alınmaktadır.


  SEÇ-KM-213 İktisadi Düşünceler Tarihi (3-0) 4 (ECTS)

  Merkantilizm. Fizyokrasi. Klasik iktisadi analizin felsefi temelleri. Klasik iktisadi analiz: Adam Smith, David Ricardo, J.S. Mill. Marksist iktisadi analiz. Marjinalizm. Neo-klasik maliyet, az ve talep teorileri. Neo-klasik bölüşüm teorileri. Genel denge ve refah iktisadı. Neo-klasik para ve konjonktür teorileri. Neo-klasik dış ticaret teorisi. Keynezyen makroekonomik teori.  SEÇ-KM-215 Davranış Bilimleri (3+0) 4 (ECTS)

  Davranış bilimlerine giriş, davranışın temel kaynakları (ihtiyaçlar, savunma mekanizmaları), davranış düzlemi, kültür ve sosyal kurumlar, kişilik ve davranış, inançlar, tutumlar, değerler, normlar, eğitim (algılama, öğrenme), örgütsel davranış (örgüt kültürü, iletişim, gruplar, liderlik, motivasyon, iş doyumu, stres, çatışma, mobbing, işe devamsızlık, iş gören devri, sosyal sorumluluk, örgütsel etik)  SEÇ-KM-217 Temel Bilgi Teknolojileri              (2+0) 3 (ECTS)

  Bilgisayarla ilgili temel bilgiler. İşletim Sistemleri: Dos, Windows, Linux. Internet, Network ve Kelime işlem programlarının laboratuar ortamında uygulamalı olarak tanıtılması.


  SEÇ-KM-219 İnsan Hakları (2-0) 3 (ECTS)

  İnsan haklarının siyaset kuramı. Uluslararası örgütlerde ve anlaşmalarda insan hakları. Kadın haklarının özgüllüğü ve özelliği. Kadın haklarının siyaset teorileri. Kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi sözleşmeleri. Kadın hakları konusunda faaliyet gösteren hükümet ve hükümet dışı örgütler.  IV. YARIYIL DERSLERİ


  KM-202Makroiktisat               (3+0) 5 (ECTS)

  Makroekonominin tanımı ve kapsamı. Milli gelirin ölçülmesi ve sorunları. İstihdam ve işsizlik. Basit Keynezgil sistem: Tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonlarının analizi, milli gelir denge düzeyinin belirlenmesi, çarpan mekanizması, kamu sektörü ve milli gelir. Açık ekonomide milli gelir. Uzun dönem tüketim fonksiyonları. Yatırım modelleri ve hızlandıran mekanizması. Basit klasik sistemde denge. Para arzı ve talebi. Neo-Klasik Keynezgil sentez (IS-LM analizi). Parasalcı, Yeni Klasik ve Yeni Keynezgil akımlar. Toplam arz teorisinde yeni gelişmeler. Konjonktür modelleri. Enflasyon analizi. Makroekonomi politikaları. Ekonomik büyüme  KM-204 Türkiye’nin Toplum Yapısı (3+0) 4 (ECTS)

  Türkiye’nin toplumsal yapısının temelleri, sosyal değişmenin yapısal unsurları, siyaset ekonomi, dış dünya, Türkiye’de toplumsal yapının ve değişmenin görünümleri; nüfus, şehirleşme, aile, eğitim, istihdam, Türkiye’de toplumsal yapının ve değişmenin değerlendirilmesi.  KM-206 Kamu Maliyesi         (3+0) 4 (ECTS)

  Devlet Faaliyetleri ve Finansman Teknikleri: Maliye biliminin evrimi, Devletin ekonomik faaliyetleri, Kamu ekonomisi, Devlet faaliyetlerinin parasal tanımı; Kamu Harcamaları: Milli muhasebe, Devlet faaliyetlerinde karar alma (bütçe), Devlet faaliyetlerinin finansmanı, Devletin parasal işlemleri, Hazine işlemleri ve devletin borçlanması; Genel Vergi Kuramı:

  Verginin tanımı ve başlıca vergicilik kavramları, Vergicilik kuralları ve iktidar kuralını gerçekleştirmede kullanılan araçlar, Vergileme teknikleri, Vergi türleri, Vergi sistemleri, Vergi yükü, Vergi baskısı

  KM-208 Siyasi Düşünceler Tarihi II (3+0) 5(ECTS)

  Bu ders, modern siyasal düşünceler tarihiyle ilgilenir ve 17. yüzyıldan 19.yüzyıla kadar belli başlı siyasal düşünürlerin –Machiavelli, Bodin, Hobbes, Locke, Hume, Montesquieu, Rousseau, Kant, Hegel, Marx ve Tocqueville – orjinal okumalarını tarihsel arkaplanlarıyla inceler.  KM-210 Yönetim Bilimi- II (3+0) 5(ECTS)

  Karar verme süreçleri, yeni yönetim teknikleri, örgütün tanım ve anlamı, örgütsel yetki- sorumluluk ve yetki devri, örgütsel yapı ve modelleri, örgütlerde yönetime katılma  KM-212 İdare Hukuku (3+0) 4 (ECTS)

  İdare hukukunun genel ilkeleri, kavramları ve kaynakları. İdare yetki ve usul kuralları; Bağlı yetki ve takdir yetkisi. İdare hukuku işlemleri; icrai karar ve idari sözleşmeler. İdari teşkilatlanma biçimleri. Kamu görevlileri, kamu malları ve kamu hizmetleri.


  SEÇMELİ-3

  SEÇ-KM-214 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk (3+0) 3(ECTS)

  Etik kavramı, Etik ilkeleri, kamu yönetiminde Etik, Türkiye’de Etik ilke ve değerleri, Türkiye’de Etiğe ilişkin örgütsel yapı, Etik kuramları,Haklar kuramı, Sonuçsallık kuramı, Etik karar Verne süreçleri, Sosyal sorumluluk kavramı ve değişimi, İş Etiği, İş Ahlakı, iş hayatında sosyal sorumluluk, kurumsal sosyal sorumluluk.  SEÇ-KM-216 Ticaret Hukuku              (3+0) 3(ECTS)

  Ticaret Hukukunun tanımı, faaliyet alanı, ticari işletme, ticari işlemler, vekil tayin etme, kıymetli ticari evraklar (çek, poliçe, senet), Türk Ticaret Kanunu, tacir, ticari kayıt (ticaret sicili),   cari hesap, patent ve marka düzenlemeleri, pazarlama aracıları, ticari yükümlülükler ve borçlara ilişkin düzenlemeler, Ticari şirketler, haksız rekabet.  SEÇ-KM-218 Çalışma Ekonomisi (3-0) 3 (ECTS)

  Çalışma Ekonomisi Nedir: Çalışma ekonomisine pozitif ve normatif yaklaşım, Emek piyasalarının özellikleri; Emek Arzı: Neo-klasik çalışma/boş zaman teorisi, Tüketim imkanları, Gelir ve ikame etkileri, Geriye kıvrımlı bireysel emek arz eğrisi, Piyasa emek arz eğrisinin elde edilmesi, Emek arz eğrisini etkileyen ücret dışı unsurlar; İşgücüne Katılma oranı: İşgücüne katılma kararını etkileyen unsurlar, Türkiye2 de işgücüne katılma oranları; Kısa Dönem Emek Talebi: Emek talebinin marjinal verim teorisi, Çeşitli piyasalarda emek talep eğrisinin elde edilmesi; Uzun Dönem Emek Talebi; Eş ürün eğrileri, Denge istihdam düzeyi; Kısa ve uzun dönem emek talep eğrileri arasındaki ilişki; Emek Talep Esnekliği; Ücretlerin Belirlenmesi; Etkin Ücret Teorileri; Ücret Farklılıkları: Emek piyasalarında ayrımın ekonomik analizi.

  Ekonominin temel kavramları, işgücü arzı, işgücü talebi, Türkiye işgücü piyasası, arz talep dengesini etkileyen hususlar.
  SEÇ-KM-220 Toplam Kalite Yönetimi (3+0) 3 (ECTS)

  İşletmelerde kalite kavramı  ve kalitenin tarihsel gelişimi, Kalite yönetimi  ve kaliteyi etkileyen faktörler, Toplam kalite yönetimini uygulama güçlükleri, Kalite maliyetleri, Toplam kalite yönetiminin grupları, TKY ve diğer yönetim felsefeleriyle ilişkileri, Klasik yönetim ve toplam kalite yönetimi anlayışlarının karşılaştırmalı analizi, Stratejik planlama ve kalite yönetimi, Kalite kültürü, ISO 9000 kalite güvence sisteminin temel kavramları,   Toplam kalite yönetiminin bir yönetim sistemi olarak karakteristik özellikleri ve temel unsurları, ISO 9000 kalite güvence sistemi.


  V. YARIYIL DERSLERİ  KM-301 İdari Yargı (3+0) 5 (ECTS)

  İdari yargının genel ilkeleri, idari yargı kuruluşları, yargı kuruluşları arasında görev dağılımları, görev uyuşmazlıkları ve uyuşmazlık mahkemesi. İdari davalar ve çeşitleri. İdari yargıda yöntem, görev ve yetki, idari davalarda taraflar, dava açma süresi, koşullar ve dava açmanın sonuçları, davaların karara bağlanması ve yasa yolları. İptal davasının koşulları, iptal nedenleri ve iptal davasının sonuçları. Tam yargı (Tazminat) davalarının genel ilkeleri, koşulları, tam yargı davasında sorumluluk nedenleri ve davanın sonuçları.


  KM-303 Siyasi Tarih (3+0) 5 (ECTS)

  Tarih, siyasi tarih, siyaset tarihi tanımlamaların yapılması Amerikan bağımsızlık savaşı, devletlerin kuruluşları, geçirdikleri değişiklikler, gelişmeler, devletlerin genel dünya tarihi, siyasi tarih çerçevesinde Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa Devletleri arasındaki ilişkiler, Genel Hatlarıyla İki Dünya Savaşı Arası Dönem (1919-1939): Avrupa’daki Gelişmeler, 1919-1939 Döneminde Uzakdoğu ve Ortadoğu’daki Gelişmeler, 2. Dünya Savaşı: Nedenleri ve Gelişimi, 2. Dünya Savaşı: Sonuçları ve Etkileri, 2. Dünya Savaşı ve Türkiye, Soğuk Savaşa Geçiş Dönemi: Özellikleri ve Yapısı, Soğuk Savaş Dönemi: Özellikleri ve Yapısı, Uluslararası konjonktürdeki Gelişmeler ve Çok Merkezlilik, Uluslararası Sistemde Yumuşama Dönemi, Genel Hatlarıyla Soğuk Savaş Sonrası Dönem, Soğuk Savaş Sonrası Dönemde NATO ve ABD, Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Rusya Federasyonu, Çin, Soğuk Savaş Sonrası Dönemde AB, Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye  KM-305 Kentleşme Politikası (3+0) 5 (ECTS)

  Kentin Ortaya çıkışına ve bir toplumsal birim olarak örgütlenmesine ilişkin teoriler ele alındıktan sonra, kentleşme ve kentlileşme kavramları ekseninde Türkiye’deki kentleşme sürecinin temel özellikleri ve özgün nitelikleri incelenmekte ve buna paralel olarak da Türkiye’de kentleşme ve konut politikasının gelişimi irdelenmektedir  SEÇMELİ-4

  SEÇ-KM-307 Medeniyet Tarihi (3+0) 5 (ECTS)

  Tarih ve siyasi tarih; tarıma dayalı uygarlıklar; şehir devletleri; dinlerin siyasal etkileri; Ortadoğu merkezli uygarlıklar; sanayi devrimi, Batının oluşumu; sömürgecilik; Fransız Devrimi; modern çağ ve ulus-devletlerin kurulması konuları üzerinde durulmaktadır.


  SEÇ-KM-309 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları (3+0) 5 (ECTS)

  Bu derste yönetim teorilerinin gelişimi ile ilgili olarak teorik bir alt yapının oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, örgüt kavramı ve önemi, klasik ve neo-klasik yönetim akımları, modern yönetim yaklaşımları, durumsallık yaklaşımı, Japon yönetim yaklaşımı ile batı tarzı yönetim arasındaki ilişkiler, mükemmellik yaklaşımı, yetki ve sorumluluk dağıtımı, takım yönetimi, matris örgüt yapısına geçiş, koordinasyon ve kontrol sistemlerinin ve yönetim süreçlerinin üzerinde durulmaktadır


  SEÇ-KM-311 Para Teorisi ve Politikası (3+0) 5(ECTS)

  Para teorisi ve politikası; para politikası araçları, para arzı ve talebinin analizi, parasal genişleme mekanizması, faiz oranlarının belirlenmesi ve sermaye piyasalarının analizi, Avrupa Parasal Birliği (EMU), karşılaştırmalı merkez bankacılığı, gelişmekte olan ülkelerin istikrar programları ve bu bağlamda Türkiye örneği gibi konular ele alınmaktadır.


  SEÇ-KM-313 Medya ve İletişim (3+0) 5(ECTS)
  İletişim kavramı, iletişim modelleri, iletişim kavramına yönelik yaklaşımlar, sistem kuramı, iletişim aracı olarak Dil, iletişim ve toplum, iletişim süreci, kitle iletişimi, siyasi hayatta iletişim ve medya, siyasal iletişimin karakteristikleri, siyasal iktidar ve medya ilişkisi, toplumsal değişim ve kitle iletişim teknolojileri, iletişim ve kültür, medya ve toplumsal gerçeklik, medya ve ideoloji, kamuoyu, propaganda, reklam ve tüketim kültürü, enformasyon toplumu, ağ toplumu, toplumsal cinsiyet ve medya.
  SEÇ-KM-315 Finansman (3+0) 5(ECTS)
  Finansal yönetimin tanımı, amacı, paranın zaman değeri, bugünkü değer kavramı. Firma amacı yatırım finanslama politikaları, kaynak türleri ve maliyetleri, sermaye bütçelemesi, Risk ve enflasyon altında sermaye bütçelemesi, sermaye yapısının net gelir, net faaliyet geliri ve geleneksel yaklaşım açısından incelenmesi. Optimal sermaye yapısı. Asimetrik bilgi teorisi. Özkaynak ve yabancı kaynakların değerlendirilmesi ve temettü politikası
  SEÇ-KM-317 Maliyet Muhasebesi (3+0) 5 (ECTS)

  Maliyet Muhasebesi ile İlgili Temel Kavramlar ve Maliyetlerin Sınıflandırılması, Maliyet Unsurları: Direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri, Direkt işçilik maliyetleri, Genel üretim maliyetleri, Maliyet Yerleri ve Maliyet Dağıtım Yöntemleri: Basit, Kademeli ve Matematiksel dağıtım Yöntemleri, Maliyet Sistemleri: Sipariş maliyeti sistemi, Safha maliyeti sistemi, Karma maliyet sistemleri, Fireler ve Bozuk Mamullerin Maliyetlerinin Belirlenmesi ve Muhasebeleştirilmesi.
  VI. YARIYIL DERSLERİ  KM-302 Ceza Hukuku (3-0) 5(ECTS)

  Ceza hukukunun tarihi gelişimi, kaynakları, ceza kuralı ve diğer kurallardan farkı, suç, suçun işlenme şekilleri.


  KM-304 Türk Siyasal Hayatı (3+0) 5(ECTS)
  Tanzimatla başlayan modernleşme süreci, 1876 Anayasası, I. ve II. Meşrutiyet dönemleri, İttihat ve Terakki fırkası dönemi. Kurtuluş Savaşı. Modern Türkiye’nin oluşumu ve Kemalizm. 1928-1945 dönemi, II. Dünya Savaşı ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler, Atatürk Dönemi ve 1939 sonrası Dış Siyaset, Çok Partili Yaşam ve Demokrat Parti İktidarı, 1960-1980 dönemleri arası, 1960 darbesi, 1961Genel Seçimleri, Anayasası, 1971 Muhtırası, 1973 Genel seçimleri, Kıbrıs meselesi, 1980 dönemi, 12 Eylül Rejimi, 1983 seçimleri, Özal Hükümeti, 5 Nisan Kararları, 28 Şubat süreci, Milenyum yılları ve 2001 Krizi, 2002 AK Parti hükümeti, AB Uyum süreci, 2007’den günümüze..
  KM-306 Çevre Sorunları ve Hukuku (3+0) 5 (ECTS)

  Çevre sorunlarına kavramlar yaklaşım. Çevre politikalarının temel ilkeleri. Nüfus politikası. Çevrenin ekonomik yönü. Çevre hukuku. Sürdürülebilir kalkınma ve çevre. Değişik yönleriyle çevre ve Türkiye’de çevre politikalarının değişimi.
  SEÇMELİ-5

  SEÇ-KM-308 İktisadi Büyüme ve Kalkınma (3+0) 5 (ECTS)

  Bu derste Azgelişmişlik kavramı ve kalkınma, Kalkınma teorileri, Kalkınmanın finansmanı, Yabancı tasarruflar, dış yardım, dış borç, yabancı sermaye, Çokuluslu şirketler, Kalkınma sürecinde teknoloji seçimi ve teknoloji transferi, Kalkınma stratejileri, Klasik büyüme modelleri, Keynesyen büyüme modelleri, Neo-klasik ve post Keynesyen büyüme modelleri, Parasal büyüme modelleri incelenmektedir.  SEÇ-KM-310 Devlet ve Demokrasi Kuramları (3+0) 5 (ECTS)

  Devlet nedir, Devlet Doktrinleri, Devlet tipleri ve biçimleri, hukuk kuralı, demokrasinin tanımı, demokrasi türleri, ilkeleri, demokrasinin kaynakları, demokratikleşme, batı demokrasisi, Marksizm ve demokrasi, faşizm, Türkiye’de demokratik gelişim; sorunları ve geleceği, eşitlik kavramı, seçimler, seçim sistemleri, Kamu özgürlükleri.


  SEÇ-KM-312 Türk Yönetim Tarihi (3+0) 5 (ECTS)

  Türkiye’nin yönetim yapısına temel teşkil eden tarihsel arka planı, Bizans, Sasani, Selçuklu ve Osmanlı yönetim yapıları, onlar arasındaki benzerlik ve farklılaşmalarla, Cumhuriyet Türkiye’sinin yönetim yapısına etkileri ele alınmaktadır. Türkiye’deki mevcut yönetim yapısının dayandığı kültürel ve siyasi miras ile geçmiş ve günümüz arasındaki süreklilik ve değişim ilişkisi irdelenmektedir.


  SEÇ-KM-314 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (3-0) 5 (ECTS)

  Bilim ve araştırma kavramları, araştırmanın temel özellikleri; nicel ve nitel araştırma yöntemleri, bilimsel araştırma basamakları ve modelleri, veri toplama ve analizi, rapor yazma, araştırma sonuçlarının kullanımı.


  SEÇ-KM-316 Uluslararası İktisadi Kuruluşlar (3-0) 5 (ECTS)

  Dünya Ekonomisinde Küreselleşme; Sanayileşmiş Batılı Ülkeler Arasında Ekonomik İşbirliği; İslam Ülkeleri Arasında Ekonomik İşbirliği; Birleşmiş Milletler Kuruluşları: Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı; Dünya Ticaret Örgütü; Dünya Bankası; Uluslararası Para Fonu: Amaçları, İşleyişi, Türkiye ile ilişkisi; Avrupa Kıtasında Ekonomik Birleşmeler.


  SEÇ-KM-318 Stratejik Yönetim (3+0) 5 (ECTS)
  Fonksiyonel etkileşim ve uyum, içsel ve çevresel olgular, çevre ile işletmenin bütünlüğü, değişim ve uyum sürekliliği ile stratejik yönetim konularında örnek olaylar, olayların çözümüne öğrencilerin katılmasıyla analiz yapma ve karar seçenekleri oluşturma yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır

  VII. YARIYIL DERSLERİ  KM-401Türkiye Ekonomisi (3-0) 5 (ECTS

  Cumhuriyetin Osmanlı Devletinden Devraldığı Ekonomik Miras ve Cumhuriyetin İlk On Yılında Ekonomideki Gelişmeler, Devletçi Sanayileşme Döneminde Ekonomide Gelişmeler, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Ve Sonrasında Türkiye, 1950-1960 Döneminde Türkiye Ekonomisi, 1960-1978 Döneminde Türkiye Ekonomisi, Türkiye Ekonomisinde 1978-1979 Bunalımı Ve 24 Ocak 1980 İstikrar Kararları, Türkiye Ekonomisinde 1990’lı Yıllar Ve 5 Nisan 1994 Kararları, Türkiye Ekonomisinde 2000’li Yıllar; 2000 Ve 2001 Ekonomi Programları, Türkiye Ekonomisinde Tarım, Sanayi, Bankacılık Sektörü, dış Ekonomik İlişkiler, Nüfus, İşgücü ve İstihdam Sorunları, Türkiye’de Kamu Maliyesi ve Gelir Dağılımı.


  KM-403 Vergi Hukuku (3-0) 5 (ECTS

  Vergi hukukunun anlamı ve konusu, hukuk sistemi içindeki yeri, diğer hukuk dalları ile ilişkisi, vergi hukukunun kaynakları ve dalları, vergi kanunlarının uygulanması, vergi hukukunun bazı temel kavram ve kurumları, vergi suç ve cezaları


  KM-405 AB ve Türkiye (3+0) 5 (ECTS

  Türkiye-AB İlişkilerinin Tarihi Gelişimi, Ortaklık İlişkilerinin Dönemleri, Kurumsal İşbirliği: Ortaklık Konseyi, ve Karma Parlamento Komisyonu, Gümrük Birliği Ortak Komitesi, Türkiye’nin Avrupa Topluluklarına Tam Üyelik Başvurusu, Türkiye-AT Ortaklık Mevzuatı İtibarıyla Uyuşmazlıkların Çözümü, Türkiye’nin AB’ne Üye Adaylığı, Türkiye’nin AB’ne Üye Adaylığının Benimsenmesi, Kopenhag Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nin Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Etkisi, Türkiye’nin Üye Adaylığı Kapsamında Yerine Getirmesi Gereken Yükümlülükler, Türk Hukukunun Avrupa Toplulukları Hukukuna Uyumlaştırılması, Egemen Yetkilerin Avrupa Topluluklarına Devredilmesine İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Düzenlemeleri, Katılım Ortaklığı Belgesi ( KOB ), Ulusal Program ve Uyum Yasaları  SEÇMELİ-6

  SEÇ-KM-407 Kamu Ekonomisi (3+0) 5 (ECTS

  Kamu ekonomik anlayışı devletin rolü, kamu kesimi ve temel ekonomik sorunlar, Devletin ekonomik gerekçesi, piyasa aksaklıkları, normatif ve pozitif analiz, refah ekonomisi, etkinlik, sosyal tercihler, kamusal üretim bürokrasi, dışsallıklar, harcama programları, adalet ve etkinlik, fayda maliyet analizleri, kamusal hizmetler, sağlık, savunma, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar eğitimi.


  SEÇ-KM-409 Maliye Politikası (3-0) 5 (ECTS

  Maliye politikasının doğuşu, konusu, amaç ve araçları, Maliye politikası araçları ve enflasyon ve depresyonla mücadele, kalkınma, büyüme ve gelir dağılımındaki adaletsizliklerin giderilmesinde vergi politikaları, kamu ve bütçe politikaları, Hazine – Merkez Bankası ilişkileri iktisadi kalkınma ve finansman


  SEÇ-KM-411 Halkla İlişkiler (3+0) 5 (ECTS

  Kamu Yönetiminde Demokratikleşme sürecini etkileyen bir ders olarak verilen Halkla ilişkiler dersinde, bunun bir kamu hizmeti olduğu felsefi yönüyle ve Türk kamu yönetimindeki uygulaması ve sorunları yönüyle ele alınmaktadır.  SEÇ-KM-413 İcra ve İflas Hukuku (3+0) 5 (ECTS

  İcra hukuku hakkında genel bilgiler; cebri icra çeşitleri; icra teşkilatı; şikâyet; icra harç ve giderleri; tebligat; süreler; tatil ve talik halleri; icra takibinin tarafları; genel haciz yoluyla takip; itirazın iptali davası; itirazın kaldırılması; menfi tespit ve istirdat davaları; icra takibinin iptali ve taliki; mal beyanı; haciz hacze iştirak; hacizde istihkak prosedürü; borcun taksitle ödemesi; satış; ihalenin feshi; borç ödemeden aciz vesikası kavramları ve kurumları, Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip; kiralanan taşınmazların tahliyesi; ilâmlı icra; rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip; ihtiyati haciz; iflâs hukuku; konkordato; sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması; iptal davaları; ve icra suçları hakkında bilgiler verilmektedir.


  SEÇ-KM-415 Bilgisayarlı Muhasebe (3+0) 5 (ECTS

  Türk Muhasebe Uygulamalarına Giriş (Tekdüzen Hesap Planı) ve Bunların Türk şirketlerinde Uygulanması, Türkiye’de kullanılmakta olan LOGO, ETA, LKS, LMS ve diğer yazılım programları ve muhasebe uygulamaları.


  SEÇ-KM-417 İnsan Kaynakları Yönetimi (3+0) 5 (ECTS

  İnsan kaynakları yönetimi kavramı, amacı ve işlevleri; İnsan kaynakları yönetimini etkileyen faktörler; İş analizleri ve iş tasarımı; İnsan kaynakları planlaması; İnsan kaynakları sağlanması ve seçimi; İnsan kaynakları yönetiminde eğitim ve geliştirme; Performans değerlendirme; Kariyer planlama; İşletmelerde ücret yönetimi; İş değerleme kavramı ve yöntemleri; İnsan kaynakları yönetiminde iş güvenliği ve işçi sağlığı; Çalışanların iş ortamına uyumlaştırılması; Bireysel ve toplu düzeyde işçi-işveren ilişkileri; İnsan kaynakları bilgi sistemleri.


  SEÇ-KM-419 Sermaye Piyasası Analizi (3+0) 5 (ECTS )

  Bu derste para ve sermaye piyasası iştirakçileri, ilişkileri, araçları ve kurumlarına bir giriş yapılacaktır. Aynı zamanda konular global ve yurtiçi finansal piyasalardaki trendler ve sorunları, finansal kurumlar ve pazarların yapısı ve fonksiyonlarına ilişkin bir analizi, para ve sermaye piyasalarındaki işlemleri, Türkiye’de finansal kurumların yönetimi ve bunların seçilmiş bazı ülkelerdeki finansal kurumların yönetimi ile karşılaştırılmasını kapsamaktadır.
  VIII. YARIYIL DERSLERİ  KM-402 Mahalli İdareler (3+0) 5 (ECTS)

  Yerinden yönetim ve türleri, yerel yönetim (mahalli idare) ve türleri, yönetsel (idari) vesayet, yerel özerklik, demokratik yerel yönetim, halka yakınlık gibi temel ilke ve kavramlar; Batı’da ve Türkiye’de yerel yönetimlerin doğuşu ve gelişimi; merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında yetki, görev ve gelir bölüşümü; Türkiye’de yerel yönetim türlerinin (il özel idareleri, belediyeler ve köyler) organ, yetki, görev, bütçe ve personeli; anakent yönetimleri ve Türkiye’deki uygulaması; Türkiye’de yerel yönetimlerin ekonomik girişimleri ve yerel yönetim birlikleri; Türkiye’de yerel yönetimlerde yeniden düzenleme çalışmaları.


  KM-404 Siyaset Sosyolojisi (3+0) 5 (ECTS

  Siyaset sosyolojisi nedir? Siyasal kültür, siyasal katılım demokrasi bağlamında siyasal sistemin işleyişi, siyasal partiler ile ilgili temel konular. Sivil siyasetin işleyişindeki araçlar, baskı grupları, sivil toplum kurumları nedir? Modern, postmodern, evrim devrim, kalkınma,reform kavramları ile kimlik, altkimlik, etnisite, azınlık ve milliyetçilik düşünceleri üzerinden siyasetin tanımlanması.  KM-406 Uluslararası İlişkiler (3+0) 5 (ECTS)

  Tanımı, kapsamı, gelişmesi ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi. Uluslararası güçler, uluslararası toplum, ulusal çıkar kavramları. Uluslararası sistem ve çağımızdaki örnekleri; soğuk savaş dönemi, sosyalist bloğun dağılmasından sonra ortaya çıkan yeni dünya düzeni. Dış politika ve ekonomik ilişkiler. Dış politika-iç politika etkileşimi. Türk dış politikasının önemli konuları. Uluslararası örgütlenme.


  KM-408 İş Hukuku (3+0) 5(ECTS) Dersin konuları “bireysel” ve “toplu çalışma” ilişkilerinden oluşmaktadır. Bireysel iş hukukunun konuları: İş Hukukunun doğuşu, tarihsel gelişimi, konusu ve kapsamı; İş Hukukunun Türkiye’deki gelişimi; İş Hukukunun ulusal ve uluslararası kaynakları; İş hukukunun temel kavramları (işçi, işveren, işveren vekili, alt işveren, çırak, stajyer, işyeri, işletme); Kanunun kapsamı; İş sözleşmelerinin türleri, yapılması ve sözleşmelerin sona erdirilmeleri; Sözleşmeden doğan işveren ve işçinin borçları; Ara dinlenmeleri ve Yıllık ücretli izinler; Kıdem tazminatından oluşmaktadır. Toplu İş Hukuku kısmı ise: Sendika özgürlüğü (bireysel ve kolektif özgürlük); Sendikaların Kuruluşu; Sendika Üyeliği; sendikanın Organları; Sendikaların gelir ve faaliyetleri; Sendikaların faaliyetlerinin durdurulmaları ve sona erdirilmeleri; Toplu iş sözleşmesinin yasal temelleri; Düzeyi ve

  kapsamı, Yapma yetkisi, Uyuşmazlıklar ve çözüm yolları; Grev ve Lokavt yasakları ve uygulanmasından oluşmaktadır.  SEÇMELİ-7

  SEÇ-KM-410 Türk Vergi sistemi (3+0) 5 (ECTS)

  Vergi sistemleri ve çeşitleri ve Türkiye vergi sisteminin tarihsel gelişimi, gelir üzerinden alınan vergiler, gelir ve kurumlar vergisi, katma değer vergisi, bu vergilerin Türkiye vergi sistemi içindeki yeri, önemi ve uygulama biçimi, mükelleflik, vergi kolaylıkları, tarhı tahakkukları ve ödenmesi, servet üzerinden alınan vergiler ve bu vergilerin uygulama biçimleri.


  SEÇ-KM-412 Dünya Ekonomisi (3+0) 5 (ECTS)

  Dünya Ekonomisinin Temel Sorunları: Nüfus ve kaynaklar, Doğal çevre, Göç, Üçüncü dünya gerçeği, Dünyada sanayileşme ve teknolojiye yetişme sorunları; Dünya Ekonomisinde Yeni Gelişmeler: Ekonomi politikalarında, Uluslararası ticarette teknoloji, Rekabette ve ulus devletteki yeni gelişmeler; Dünya Ekonomisinde Temel Oluşumlar: Yenidünya ekonomik düzeni, Küreselleşme, Piyasa ekonomisi, Bölgeselleşme, eni dünya ekonomik düzeninde Türkiye; Dünya Ekonomisinin Güncel Durumunun Analizi: Uluslararası ekonomik faaliyetlerin analizi, Dünya ekonomisinin güncel durumunun bölgesel analizleri.
  SEÇ-KM-414 Ekonomik Entegrasyon ve Bütünleşme (3+0) 5 (ECTS)

  İktisadi entegrasyon ve evreleri, statik kazanç ve kayıplar, dinamik kazanç ve kayıplar, makro ekonomik yakınlaşma teorisi, Ekonomik bütünleşmenin amacı; ekonomik bütünleşmenin ticaret yaratıcı ve ticaret saptırıcı etkileri; gümrük birliği teorisi; diğer iktisat politikalarının bütünleşme mantığı; parasal bütünleşmede mali uyum; EFTA, LAFTA, NAFTA gibi iktisadi bütünleşme kurumları ve Avrupa Birliği'nin değerlendirilmesi.


  SEÇ-KM-416 Çağdaş Devlet Düzenleri (3+0) 5 (ECTS)

  Devlet Kuramı ve Unsurları, Siyasal Düzen, Siyasal Sistem; Parlamenter Sistemin Temel Kurumları Tek Devlet-Federal Devlet, Siyasal Sistemler, Yasama-Yürütme İlişkileri ve Siyasal Sistemler, Başkanlık Sisteminin Temel Kurumları Yarı Başkanlık Sisteminin Temel Kurumları Siyasal Çoğulculuk ve Siyasal Katılma, Geleneksel Sistem, Otoriter Sistem, Totaliter Sistem, Demokratik Sistem. Bu kavramlar İngiltere, Fransa, Almanya, ABD, Rusya, Çin ve Azgelişmiş ülkelerden verilen çeşitli örnekler üzerinden anlatılmaktadır.  SEÇ-KM-418 Uluslararası Finansman (3+0) 5 (ECTS)

  Uluslararası finanssal kurumlar, döviz dönüşüm, uluslararası çalışma sermayesi, uluslararası yatırım analizleri, uluslararası bankacılık  SEÇ-KM- 430 Girişimcilik (3+0) 5 (ECTS)

  Bu ders öğrencilerin küçük bir şirketin kuruluşu ve işleyişine ilişkin karmaşıklıkları, büyük ve küçük şirketler arasındaki farklılıkların önemini kavramasını amaçlamaktadır. Bu ders girişimciliğin tanımı ve önemi, girişimcilerin özelliklerini, girişimciliği teşvik eden ekonomik ve sosyal faktörleri, Kadın girişimcileri, Yeni Girişimcilik alanları, İnkübatörler, Bilgi teknolojileri ve girişimcilik, KOBİ’lerin genel karakteristiklerini, küçük İşletmeleri bekleyen fırsatlar ve operasyonel sorunlar, KOBİ’lerdeki ilişkilerin doğası ve ekonomiye katkıları, aile sahipli küçük işletmelerin karakteristikleri ve aile sahipli firmalara özgü sorunlar, kurumsallaşma, fizibilite etüdü, yasal konular, bir iş planının hazırlanması, fon kaynakları ve bilgi ekonomisini kapsar.


      Ana sayfa


  Erzincan üNİversitesi

  Indir 84.22 Kb.