bilgiz.org

English Turkish (Türkçe)
Tarih30.09.2017
Büyüklüğü32.75 Kb.

Indir 32.75 Kb.

English

Turkish (Türkçe)

Office of the Australian Information Commissioner

Avustralya Bilgilendirme Komisyonu Başkanlığı

Protecting information rights — advancing information policy

Bilgilenme haklarını korur —

bilgilendirme politikasını geliştirirAbout us

Bizimle ilgili

The Office of the Australian Information Commissioner (OAIC) is an independent Australian Government agency established to:

  • promote access to government information, including your right to access documents under the Freedom of Information Act 1982 (FOI Act)

  • ensure your personal information is handled in accordance with the Privacy Act 1988 and other laws

  • advise the Australian Government on information policy.

Avustralya Bilgilendirme Dairesi Başkanlığı (OAIC), şunları yapmak üzere kurulmuş olan bağımsız bir Avustralya Hükümet dairesidir:

  • 1982 Bilgilenme Özgürlüğü Yasası (FOI Act) kapsamında belgelere erişiminiz dahil, hükümet bilgilerine erişimi teşvik etmek

  • sizinle ilgili kişisel bilgilerin 1988 Gizlilik Yasası ve diğer yasalara göre ele alınmasını sağlamak

  • bilgilendirme politikası konusunda Avustralya Hükümeti'ne tavsiyelerde bulunmak.

The OAIC functions include conducting investigations, reviewing decisions made under the FOI Act, handling complaints, monitoring agency administration and providing advice to the public, government agencies and businesses.

OAIC'nin işlevleri araştırmalar yürütmeyi, FOI Act çerçevesinde verilen kararları gözden geçirmeyi, şikayetleri ele almayı, daire yönetimini gözlemlemeyi ve halka, hükümet dairelerine ve işletmelere tavsiyeler sağlamayı içerir.

It is headed by the Australian Information Commissioner, who is supported by the Freedom of Information Commissioner, the Privacy Commissioner and staff.

Bilgilenme Özgürlüğü Komisyonu Başkanı, Gizlilik Komisyonu Başkanı ve elemanlar tarafından desteklenen Avustralya Bilgilendirme Dairesi Başkanı tarafından yönetilir.

Freedom of information

Bilgilenme özgürlüğü

The FOI Act gives you a legally enforceable right to request documents held by the Australian Government and Norfolk Island agencies and ministers. You can use this right of access to check that your personal information is complete and up to date, to learn more about a government decision, or to participate in a discussion about government policy or regulation.

FOI Act size, Avustralya Hükümeti ve Norfolk Adası daireleri ve bakanları tarafından tutulan belgeleri isteme hakkını tanır ve bu, yasanın güvencesi altındadır. Bu erişim hakkını, size ait kişisel bilgilerin eksiksiz ve güncel olduğunu kontrol etmek, bir hükümet kararı hakkında daha fazla bilgi almak veya hükümet politikası veya yönetmeliği hakkındaki tartışmalara katılmak için kullanabilirsiniz.

The FOI Act also requires government agencies to publish information. Under the Information Publication Scheme, agencies must publish information on their websites that explains how they are organised and make decisions that affect you. Under the disclosure log agencies and ministers must publish details of information released in response to requests under the FOI Act.

FOI Act ayrıca hükümet dairelerinin bilgileri yayınlamasını da gerektirir. Daireler, Bilgi Yayınlama Programı kapsamında, kendi internet sitelerinde nasıl örgütlendiklerini ve sizi etkileyen kararları nasıl verdiklerini açıklayan bilgiler yayınlamak zorundadır. Bu açıklama kayıtları çerçevesinde, daireler ve bakanlar, FOI Act kapsamında yapılan isteklere yanıt vermek üzere açıklanan bilgilerin ayrıntılarını yayınlamak zorundadır.

How the OAIC can help you

OAIC size nasıl yardımcı olabilir

Reviews: If you disagree with a decision made by a government agency under the FOI Act, you can ask the agency to review their decision. You can also request that the OAIC review the decision if you are not satisfied with an agency or minister’s response.

İncelemeler: bir Hükümet Dairesi tarafından FOI Act kapsamında verilen bir karara katılmıyorsanız, daireden onların kararını incelemelerini isteyebilirsiniz. Ayrıca, dairenin veya bakanın kararından tatmin olmazsanız, OAIC'den kararı gözden geçirmesini de isteyebilirsiniz.

Complaints: You may also complain to the OAIC if you have concerns about how an agency has handled your request or any other action taken under the FOI Act.

Şikayetler: Ayrıca, bir dairenin isteğinizi nasıl ele aldığı konusunda veya FOI Act kapsamındaki girişimlerine ilişkin endişeleriniz varsa OAIC'ye şikayette bulunabilirsiniz.

Privacy

Gizlilik

The Privacy Act protects ‘personal information’. This is information that identifies you or could identify you, including your name, address, medical records, bank account details, photos and even information about what you like, your opinions and where you work.

Gizlilik Yasası, 'kişisel bilgileri' korur. Bu, kimliğinizi tanımlayan veya tanımlayabilecek olan, adınızı, adresinizi, tıbbi kayıtlarınızı, banka hesabı bilgilerinizi, fotoğrafları ve hatta neleri sevdiğinize, düşüncelerinize ve nerede çalıştığınıza ilişkin bilgileri içerir.

The Privacy Act regulates the collection and handling of personal information, including its use and disclosure, its accuracy, how securely it is kept and your right to access that information.

Gizlilik Yasası, kullanımı ve açıklanması, doğruluğu, ne kadar güvenlik içinde saklandığı ve bu bilgilere erişim hakkınız dahil kişisel bilgilerin toplanmasını ve ele alınmasını düzenler.

The Privacy Act applies to the Australian Government, ACT and Norfolk Island government agencies and certain private sector organisations. Some exemptions apply, including for small businesses. The Act does not cover state government agencies. Special rules apply to the management of tax file numbers.

Gizlilik Yasası Avustralya Hükümeti'ne, ACT ve Norfolk Adası hükümet daireleri ve belirli özel sektör kuruluşlarına uygulanır. Küçük işletmeler dahil bazı istisnalar vardır. Yasa, eyalet hükümeti dairelerini kapsamaz. Vergi dosyası numaralarının yönetimi için özel kurallar uygulanır.

How the OAIC can help you

OCIA size nasıl yardımcı olabilir

Complaints: If you think your personal information has been mishandled, you can complain to the OAIC. We will investigate your complaint and may try to resolve it through conciliation. Outcomes could include an apology, a change to an organisation’s practices or procedures and compensation for financial or non-financial loss.

Şikayetler: Size ait kişisel bilgilerin kötü ele alındığı kanısındaysanız, OAIC'ye şikayette bulunabilirsiniz. Şikayetinizi araştırır ve onu arabuluculuk yoluyla çözümlemeye çalışırız. Sonuçlar bir özür dilemeyi, bir kuruluşun uygulamalarında veya işlemlerinde değişiklik yapmayı ya da parasal veya parasal olmayan kayıplar için tazminat ödenmesini içerebilir.

Government information policy

Hükümetin bilgilendirme politikası

The Information Commissioner has a broad responsibility to advise government on information policy and management practice. The OAIC works with other Australian Government agencies to ensure that Australian information policy practice conforms to international best practice.

Bilgilendirme Dairesi Başkanı'nın hükümete bilgilendirme politikası ve yönetim uygulaması konusunda tavsiyelerde bulunmak gibi geniş bir sorumluluğu vardır. OAIC, Avustralya bilgilendirme politikası uygulamasının en iyi uluslararası uygulamayla uyumluluğunu sağlamak için diğer Avustralya Hükümet daireleri ile birlikte çalışır.

The OAIC has released a set of Principles on open public sector information to guide government information management in Australia. Central to these principles is the notion that information held by Australian Government agencies is a national resource and should be open to public access.

OAIC, Avustralya'da hükümetin bilgilendirme yönetimine yol göstermek üzere Açık kamu sektörü bilgilendirme ilkelerini yayınlamıştır. Bu ilkelerin merkezinde, Avustralya Hükümeti dairelerinin elinde bulunan bilgilerin ulusal kaynaklar olarak kabul edilmesi ve halkın erişimine açık olması kavramı yatar.

The OAIC works with agencies and the community to help build a government culture of proactive information disclosure and community engagement.

OAIC, bilgilerin aktif olarak açık tutulacağı ve toplumun katılımının sağlanacağı bir devlet kültürünün oluşturulmasına yardımcı olmak için daireler ve toplumla birlikte çalışır.

Commencing in 2011, the OAIC holds a national information policy conference every two years. The work of the OAIC is supported by an Information Advisory Committee and a Privacy Advisory Committee that include government, business and community representatives appointed by the Minister.

2011'den bu yana OAIC, iki yılda bir ulusal bilgilendirme politikası konferansı düzenler. OAIC'nin çalışmaları, Bakan tarafından atanan hükümet, işletmeler ve toplum temsilcilerini içeren bir Bilgilendirme Danışma Komitesi ve bir Gizlilik Danışma Komitesi tarafından desteklenir.

Contact us

Bizimle ilişkiye geçin

telephone: 1300 363 992

telefon: 1300 363 992

email: enquiries@oaic.gov.au

e-posta: enquiries@oaic.gov.au

write:
Sydney Office
GPO Box 5218 Sydney NSW 2001

Canberra Office
GPO Box 2999 Canberra ACT 2601

mektup:
Sydney Office
GPO Box 5218 Sydney NSW 2001


Canberra Office
GPO Box 2999 Canberra ACT 2601

Or

Veya

or visit our website at www.oaic.gov.au

şu adresteki internet sitemizi ziyaret edin: www.oaic.gov.au

June 2012

Haziran 2012

    Ana sayfa


English Turkish (Türkçe)

Indir 32.75 Kb.