bilgiz.org

Elektronik haberleşme yasa tasarisi
Sayfa9/17
Tarih14.10.2017
Büyüklüğü1.12 Mb.

Indir 1.12 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
48/1977

28/1985


31/1988Ancak zamanında ödenmeyen net maliyetin tutarı Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası kuralları uyarınca gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

31/1991

23/1997


54/1999

35/200559/2010
(4)

Kurum, ticari gizlilik ilkelerine bağlı kalmak koşuluyla, maliyetleri paylaşan bütün hizmet sağlayıcılar tarafından yapılan katkıları ve lehlerine tahakkuk etmiş olabilecek piyasa faydalarını da içeren bir rapor yayınlar.(5)

Aşağıda belirtilen konularda Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükler yapılır:


(A)

Net maliyetlerin kamusal haberleşme sağlayıcılarının paylaşımına ilişkin usul, esas ve düzenlemeler hakkında.


(B)

Paylaşım ile ilgili olarak paylaşım ödemelerinin tutar hesaplaması, ödeme yöntemi, ödeme zamanı ve şekli ile ilgili usul ve esaslar hakkında.

ONİKİNCİ KISIM

Telsiz Haberleşmesi ile İlgili KurallarKurumun Telsiz Haberleşmesi ile İlgili İşlevleri

57.

(1)

Kurum, radyo ve televizyon yayınları ile ilgili yürürlükteki mevzuat kuralları saklı kalmak koşuluyla, telsiz haberleşme hizmetlerinin sağlanması amacıyla spektrum kullanımı hakkında Bakana tavsiyelerde bulunmak; spektrumun bu amaçlar için kullanılmasını kolaylaştırmak veya yönetmek veya uluslararası yükümlülüklere uyulmasının sağlanması amacıyla kayıt tutmak, ilgili araştırmaları yapmak ve benzeri başka hizmetleri vermekle yükümlüdür.(2)

Kurum, belli amaçlar için ayrılmış olup verilmeye hazır durumdaki frekansları ve değişik frekansların tahsis amaçlarını gösteren Telsiz Frekans Planını bu madde uyarınca çıkarılacak tüzükte belirlenen zamanlarda yayınlamakla yükümlüdür.(3)

Kurumun, yukarıdaki (1)’inci ve (2)’nci fıkralarda belirtilen görevleri yerine getirirken uyması gereken usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.

Kurumun

58. Kurum, bu Kısımdaki görevlerini yerine getirirken;

Telsiz Haberleşmesi

(1)

Telsiz frekans spektrumunun telsiz haberleşmesi için mevcut durumda veya gelecekte hangi ölçüde kullanılabilir olduğunu,

ile İlgili Görevleri

(2)

Haberleşme için telsiz frekans spektrumunun kullanımına yönelik mevcut ve olabilecek taleplerini,
(3)

Telsiz frekans spektrumunun telsiz haberleşmesi ve diğer amaçlar için kullanılabilir kısmının verimli yönetimi ve kullanımını,
(4)

Telsiz haberleşmesi kullanımından doğabilecek ekonomik ve başka yararları,
(5)

Yenilikçi hizmetlerin geliştirilmesini, ve
(6)

Elektronik haberleşme hizmetleri sunulmasında rekabeti,
dikkate alır.

Danışmanlık Hizmetleri

YEDİNCİ CETVEL SEKİZİNCİ CETVEL21/2014

39/2016


59. Kurum, telsiz haberleşmesinde enterferanstan şikayetçi olan kişilere danışmanlık ve yardım hizmeti verebilir. Kurum, bu hizmetleri karşılığında bu Yasaya bağlı YEDİNCİ VE SEKİZİNCİ CETVELLER doğrultusunda bu Yasanın 63’üncü maddesi uyarınca çıkarılacak tüzüklerde belirlenen ücreti talep eder.

Spektrum Planının Değiştirilme Yöntemi

60. Bakanlar Kurulu, günün koşullarına uygun olarak spektrum planında yapacağı bir değişikliği gerekçeli ve yazılı olarak Kuruma bildirir ve Kurum, spektrum kullanımlarına ilişkin görevlerini bu karar doğrultusunda yerine getirir.

Sınırlamalar

61.

(1)

Kurum, aşağıda öngörülen hususları dikkate alarak üreteceği gerekçeli bir kararla, elektromanyetik spektrumun verimli kullanımını sağlamak amacıyla, telsiz frekansları için verilecek kullanım haklarının sayısına sınırlama koyabilir:


(A)

Kullanıcılara azami fayda sağlanması,


(B)

Rekabetin gelişmesinin sağlanması,


(C)

Kullanıcı ve tüketiciler dahil olmak üzere ilgili tüm taraflara getirilmesi planlanan sınırlamalar ile ilgili görüş verme hakkının verilmesi.(2)

Kurum, bu kararın gerekçelerini düzenli olarak ve/veya etkilenen elektronik haberleşme sağlayıcısının talebi üzerine gözden geçirerek yeni kararlar alabilir.Kullanım Hakkı ve Muafiyetler

62.

(1)

(A)

Radyo ve televizyon yayınları ile ilgili mevzuatta belirtilen kurallar saklı kalmak koşuluyla, Kurum düzenlemelerinde belirtilen ve işletilmesi için frekans tahsisine ihtiyaç duyulan telsiz cihazı veya telsiz sistemi kullanıcıları, telsiz kurma ve telsiz kullanma izni ile telsiz frekans kullanım hakkı almak zorundadır.


(B)

Yukarıdaki (A) bendi kapsamında olan kullanıcılar, telsiz cihaz veya sistemlerini, bu Yasada ve bu Yasa tahtında çıkarılacak tüzüklerde belirtilen kurallara uygun olarak ve ücretini ödemek koşuluyla kurmak ve kullanmak zorundadırlar.(2)

Yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca alınması gereken bir telsiz kurma ve kullanma izni olmaksızın veya böyle bir izine aykırı olarak telsiz haberleşme cihazları kurmak veya kullanmak yasaktır.


Ancak;


(A)

Televizyon veya radyo programlarını izlemek amacıyla televizyon veya radyo alıcıları kurulması veya kullanılması,


(B)

Telsiz haberleşme cihazlarının tesis edilmesi, kurulması veya kullanılması, ve

(C)

Kurum tarafından belirli tipteki cihazların kullanılmasının telsiz haberleşmesinde enterferans oluşturma ihtimali bulunmadığına karar verilen cihazların tesis edilmesi, kurulması veya kullanılması,


bu fıkra kapsamına girmez.(3)

Aşağıda belirtilen konularda Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükler yapılır:


(A)

Telsiz kurma ve kullanma izni verilmesi, bu iznin süresi, yenilenmesi, değişikliği ve iptali ile bu çerçevede öngörülen telsiz cihaz ve sistemlerinin kurulması, kullanılması, nakli, işletme tipinin değiştirilmesi, devri ve hizmet dışı bırakılmasında kullanıcıların tabi olacağı konulara ilişkin usul ve esaslar hakkında.


(B)

Muafiyetler ile ilgili usul ve esaslar hakkında.

Ücretler

YEDİNCİ CETVEL SEKİZİNCİ CETVEL63.

(1)

Bu Yasa uyarınca telsiz cihaz ve sistemleri için alınacak telsiz ruhsat ve telsiz yıllık kullanım ücretleri, teknik denetleme ve benzeri hizmetler karşılığında Kurumca alınacak ücretler, Kuruma gelir olarak kaydedilir.

21/2014

39/2016

(2)

Kurumdan yetki almak koşuluyla, kamusal haberleşme sağlayıcılar, kendi sistemlerine dahil her türlü aktif abonenin bu Yasa kuralları uyarınca Kuruma ödemek zorunda olduğu telsiz ruhsat ve telsiz yıllık kullanım ücretlerini, abonelerinden Kurum adına tahsil ederek Kurum tarafından belirlenecek usuller çerçevesinde, Kurum hesaplarına yatırmakla yükümlüdürler.

21/2014
(3)

(A)

Kurum, alacağı bir kararla, özel durumda bazı kullanıcı sınıflarını telsiz cihaz ve sistemleri için alınacak telsiz ruhsat ve telsiz yıllık kullanım ücretlerini ödemekten muaf tutabilir.


(B)

Kurum, yukarıdaki (A) bendi uyarınca muafiyet hakkı tanınmış olanlara ilgili mali yıl için ödedikleri ücretlerin tamamını veya bir kısmını iade edebilir.


(C)

Herhangi bir muafiyet veya geri ödeme, şeffaf ve kullanıcılar arasında ayrımcılık yaratmayacak gerekçelere dayandırılmalıdır.

21/2014
(4)

Bu Yasanın 64’üncü maddesi uyarınca yapılan bir ihalede teklif edilen herhangi bir tutar, bu madde kapsamına girmez.

21/2014
(5)

Kurum, spektrum verimliliğini sağlamak ve bu Yasanın 58’inci maddesinde belirtilen görevlerini yerine getirmek amacıyla, oluşabilecek maliyetleri de dikkate alarak frekans kullanım hakkı için ilgili Tüzüklerde belirlenmesi koşuluyla farklı ücretler talep edebilir.

21/2014
(6)

Bu Kısımda belirtilen ücretlerin bu Yasaya bağlı YEDİNCİ VE SEKİZİNCİ CETVELLERDE öngörülen alt ve üst sınırlar dikkate alınarak belirlenmesi ve Kurum gelirlerinin tarh, tebligat tahakkuk ve tahsilatının usul ve esasları hakkında, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükler yapılır.
Telsiz Frekansı Kullanım Hakkı İçin Teklif Verilmesi

64.

(1)

Telsiz frekansının en etkin şekilde kullanılmasını teşvik etmek amacıyla, telsiz frekans spektrumundaki bazı bandların kullanım hakları, yürürlükteki mevzuat uyarınca çıkılacak bir ihale ile belirlenir.(2)

Kurum, bu madde kapsamında başvuru sahibince ödenmesi gereken ihaleye başvuru ücretini ve ihale teklif bedelini tahsil eder.


Ancak ihalede teklif edilen bedel Kurum tarafından Maliye Bakanlığına yatırılır.(3)

Telsiz frekans kullanım hakları başvuruları ile kullanım hakkının verilmesinde izlenecek usuller, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle düzenlenir.
Kullanım Hakkının

65.

(1)

Kurum, bir karar ile, bu Kısım çerçevesinde verilen bir izin veya telsiz frekans kullanım hakkını tadil veya iptal edebilir.

Tadil ve İptal Edilmesi
(2)

İzin veya telsiz frekans kullanım hakları aşağıda öngörülen gerekçelerden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, makul bir süre verildikten sonra tadil veya iptal edilebilir:


(A)

Uluslararası gereklilikler,


(B)

Ulusal güvenlikle bağlantılı sebepler,


(C)

Spektrum verimliliğine ilişkin sebepler, ve


(Ç)

Kurumun verilen bir izin veya frekans kullanım hakkının herhangi bir şartının, kuralının veya sınırlanmasının ihlalini tesbit etmesi.(3)

Bu madde kuralları uyarınca frekans kullanım haklarının tadil ve iptal edilmesi ile ilgili usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.
Spektrum Sicili

66.

(1)

Kurum, telsiz haberleşme kullanım haklarının verilmesi, yenilenmesi, devri, tadili veya iptali ile ilgili bilgileri içeren bir sicil tutar.(2)

Kurum, belirleyeceği kurallar çerçevesinde yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca tutacağı sicili resmi internet sayfasında yayınlar.

ONÜÇÜNCÜ KISIM

Terminal Donanımı ile İlgili KurallarBu Kısım ile İlgili Genel

67.

(1)

Bu Yasanın bu Kısmında öngörülen kurallar her türlü terminal donanımını kapsar.

KurallarAncak;


(A)

Bir telsiz ara yüzü kullanan ve bu Kısmın kuralları kapsamında ve yürürlükteki diğer telsiz haberleşmesi ile ilgili mevzuata tabi olan terminal donanımları; ve


(B)

Kamu güvenliği, savunma, ulusal güvenliği veya Devletin hukuk alanındaki faaliyetleri için kullanılan terminal donanımları,


bu Kısım kapsamında değildir.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17


    Ana sayfa


Elektronik haberleşme yasa tasarisi

Indir 1.12 Mb.