bilgiz.org

Elektronik haberleşme yasa tasarisi
Sayfa8/17
Tarih14.10.2017
Büyüklüğü1.12 Mb.

Indir 1.12 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17


(2)

Evrensel hizmet sağlayıcısı:


(A)

Bu Yasanın güvenlik, gizlilik ve veri koruma ile ilgili kuralları düzenleyen Onbeşinci Kısmında öngörülen kurallara uymakla,


(B)

Yukarıdaki bend kuralları saklı kalmak koşuluyla, sabit numaralı, kişisel numaralı ve mobil numaralı aboneler dahil olmak üzere, veri tabanına kayıt olmayı kabul eden ülkedeki tüm abonelerin kaydını tutarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti rehber veritabanını oluşturmakla, ve


(C)

Başka herhangi bir haberleşme sağlayıcısının veya kişinin bu fıkra uyarınca oluşturulan veritabanındaki tüm bilgilere erişimine izin vermekle,


yükümlüdür.(3)

(A)

Tüm haberleşme sağlayıcıları, rehberlik ve rehber sorgu hizmetlerinin oluşturulması amacıyla gerekli bilgileri evrensel hizmet sağlayıcısına vermekle yükümlüdür.


(B)

Yukarıdaki (A) bendinde öngörülen bilgiler evrensel hizmet sağlayıcısına Kurumca belirlenecek şekilde sunulur.(4)

Aşağıda belirtilen konularda Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükler yapılır:


(A)

Rehberlik ve rehber sorgu hizmetlerinin oluşturulması amacıyla verilecek bilgiler ile ilgili usul ve esasalar, ve


(B)

Bağlantı ve bilgiye erişim sağlanması ile ilgili usul ve esaslar.
Ödemeli Genel

52.

(1)

Kurum, üreteceği bir kararla;

Telefonlar(A)

Son kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için ödemeli genel telefonlar sağlanmasını temin etmek üzere, bu Yasanın 49’uncu madde kuralları uyarınca belirlenmiş evrensel hizmet sağlayıcısına bazı yükümlülükler getirir.


(B)

Coğrafi kapsam, telefonların sayısı, fiziksel engelli kullanıcılar tarafından bunlara ulaşılabilirliği ve bunlar yoluyla sağlanacak hizmetlerin kalitesini belirler.


(C)

Bu fıkra uyarınca öngörülen hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla ödemeli genel telefonların sunulması için geçerli olacak usul ve easasları belirler.(2)

Kurum, ödemeli genel telefon hizmetine yönelik ihtiyaçları karşılamak amacıyla, yeterli sayıda ödemeli genel telefon veya benzer hizmetlerin mevcut olduğuna karar verirse, yukarıdaki (1)’inci fıkrada öngörülen yükümlülükleri uygulamaz.(3)

Ödemeli genel telefon sağlamakla yükümlü olan bir evrensel hizmet sağlayıcısı, jeton, kart ve benzeri herhangi bir ödeme aracı kullanmadan, acil çağrı numaralarına erişimi sağlamakla yükümlüdür.
Fiziksel Engelli Kullanıcılar

53.

(1)

Kurum, evrensel hizmet sağlayıcısına fiziksel engelli son kullanıcıların herkesçe kullanılabilir telefon hizmetlerine erişebilmeleri ve bunların karşılanabilir tarifelerle verilmesi amacıyla bazı yükümlülükler uygular.(2)

Kurum, ülke koşullarını da dikkate alarak, fiziksel engelli kullanıcıların, kullanıcıların çoğunluğuna sağlanan haberleşme sağlayıcısını seçme hakkına sahip olabilmesi için gereken özel önlemleri alır.

Abonelerin Harcamalarını Kontrol

54.

(1)

Evrensel hizmet sağlayıcısı, Kurum tarafından talep edilmesi halinde, evrensel hizmetlerin yanında bu Yasaya bağlı İkinci Cetvelin A Kısmındaki özel hizmet ve imkanları da sunar.

Edebilmesi ve Ek İmkanların Sağlanması
(2)

Kurum, ilgili tarafların görüşlerini de dikkate aldıktan sonra, yukarıdaki (1)’inci fıkrada öngörülen hizmetlerin veya imkanların yaygın olarak mevcut olduklarına karar verirse, bu madde kapsamında konulan herhangi bir yükümlülüğü kaldırabilir.(3)

Kurum, bütün kamusal haberleşme sağlayıcılarından, teknik ve ekonomik olarak uygulanabilir olması koşuluyla, bu Yasaya bağlı İkinci Cetvelin B Kısmındaki hizmetlerin son kullanıcılara sunulmasını isteyebilir.(4)

(A)

Haberleşme sağlayıcısı, yukarıdaki (3)’üncü fıkrada öngörülen hizmetlerin sağlanmasının mümkün olmadığına karar verirse, Kuruma gerekçeleri ve görüşünü destekleyici bilgilerle birlikte yazılı olarak itiraz edebilir.


(B)

Kurumun, bu fıkranın (A) bendi uyarınca yapılan itirazı uygun bulmaması halinde, yukarıdaki (3)’üncü fıkra kuralları uygulanır.(5)

Kurum, ilgili tarafların görüşlerini değerlendirdikten sonra bu imkanlara yeterli erişimin mevcut olduğuna karar verirse yukarıdaki (3)’üncü fıkra kapsamında konulan herhangi bir yükümlülüğü kaldırabilir.(6)

Bu Yasaya bağlı İkinci Cetvel’de öngörülen harcamaların kontrol edilmesi ile ilgili usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.

Evrensel Hizmet Yükümlülük-

lerinin Maliyeti55.

(1)

Evrensel hizmet sağlayıcısı, bu Yasanın 54’üncü maddesinin (3)’üncü fıkra kuralları hariç olmak üzere, bu Yasanın 48’inci, 49’uncu, 50’nci, 51’inci, 52’nci, 53’üncü ve 54’üncü maddelerinde öngörülen hizmetleri yerine getirirken, kendisine haksız bir külfet getirildiğini düşünmesi halinde, verilecek hizmet için bu maddede öngörülen net maliyet oranını aşmaması koşuluyla, Kurumdan külfetin karşılanmasını isteyebilir.(2)

Kurum, verilecek hizmetlerin net maliyetinin hesaplanmasının sağlanması amacıyla evrensel hizmet sağlayıcısından bilgi isteyebilir.


(3)

(A)

Kurum, yukarıdaki (2)’nci fıkra uyarınca verilen bilgiler ışığında, haksız bir külfet olduğuna karar verirse, bu maddenin (5)’inci fıkrası tahtında çıkarılacak tüzük uyarınca evrensel hizmet sağlayıcısına tahakkuk eden herhangi bir piyasa faydasını dikkate alarak, yükümlülüğü yerine getirmenin net maliyetlerini hesaplar.


(B)

Kurum, bir yükümlülüğün haksız bir külfet olmadığına karar verirse, evrensel hizmet sağlayıcısına, makul olan en kısa zamanda, gerekçeli kararını gönderir.(4)

Evrensel hizmet sağlayıcısı tarafından verilen net maliyetin hesaplanmasında temel oluşturan hesap veya diğer bilgilerin doğruluğu, Kurum veya Kurumun uygun gördüğü, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlenir. Bu denetim masrafları evrensel hizmet sağlayıcısı tarafından karşılanır.(5)

Bu madde uyarınca öngörülen net maliyetlerin hesaplanması ile ilgili usul ve esaslar Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.

Yükümlülük-

lerin Finansmanı
56.

(1)

Kurum, bu Yasanın 55’inci maddesi uyarınca öngörülen net maliyet hesaplaması temelinde, bu Yasanın 49’uncu madde kapsamında bir yükümlülüğü yerine getirmenin net maliyetlerinin ilgili haberleşme sağlayıcı üzerinde haksız bir külfet olduğuna karar verirse, sözkonusu haberleşme sağlayıcıdan yazılı bir talebin alınması üzerine ve bir karar yoluyla net maliyetlerin diğer haberleşme sağlayıcıların hepsi veya bazıları arasında paylaşılmasına yönelik bir düzenleme yapar.(2)

Yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca öngörülen paylaştırma, şeffaflık, ayrımcılıktan uzak ve orantılılık ilkelerine uygun ve piyasayı asgari seviyede etkileyecek şekilde yapılır.


Ancak Kurum tarafından ihale tarihinden önce ilan edilecek ciro seviyesinin altında cirosu olan haberleşme sağlayıcıları bu maddede öngörülen paylaşım tutarından muaftır.(3)

Kurum, bir evrensel hizmet yükümlülüğünün net maliyetlerini paylaşması gereken her bir haberleşme sağlayıcısına, yapması gereken ödemelerin tutarı, yöntemi ve zamanı dahil, sözkonusu maliyetlere yapması gereken katkıyı yazılı olarak bildirir. Kurumca belirlenen bir tutarı ödemekle yükümlü olduğu bu fıkra kapsamında kendisine bildirilmiş olan bir haberleşme sağlayıcı, bu tutarı, Kurumun belirttiği zamanda ve şekilde ödemekle yükümlüdür.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17


    Ana sayfa


Elektronik haberleşme yasa tasarisi

Indir 1.12 Mb.