bilgiz.org

Elektronik haberleşme yasa tasarisi
Sayfa7/17
Tarih14.10.2017
Büyüklüğü1.12 Mb.

Indir 1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


(2)

(A)

Haberleşme sağlayıcısı tarafından abonelik sözleşme koşullarında değişiklik yapıldığının aboneye bildirilmesinden sonra, abone herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeyi feshedebilme hakkına sahiptir.


(B)

Haberleşme sağlayıcıları, sözleşmede yapılacak değişiklikler yürürlüğe girmeden en az 30 gün önce abonelerini bilgilendirmek ve sözkonusu değişikliklerin abone tarafından kabul edilmemesi halinde abonelerin herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeyi fesh edebilme haklarının bulunduğunu aboneye bildirmekle yükümlüdürler.


(C)

Aboneler yazılı olarak bildirmek koşuluyla aboneliklerini istedikleri zaman sonlandırabilirler.(3)

(A)

Kurum, re’sen veya şikayet üzerine abonelik sözleşmelerini haberleşme sağlayıcılarından isteyerek inceleyebilir ve bu Yasa tahtında değiştirilmesini uygun gördüğü hususları haberleşme sağlayıcısına yazılı olarak bildirir.


(B)

Haberleşme sağlayıcısı yazılı bildirim tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde konu hakkındaki görüşlerini Kuruma sunar.


(C)

Kurum yukarıdaki (B) bendinde belirtilen sürenin sonunda nihai kararını vererek haberleşme sağlayıcısına bildirir.


(Ç)

Haberleşme sağlayıcısı Kurumun kararına uymakla yükümlüdür.(4)

Bu maddedeki kurallar bu Yasa ve ilgili diğer yasalar tahtında verilmiş diğer tüketici koruma tedbirlerine halel getirmez.(5)

Abonelik sözleşmelerine ilişkin usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.

Şeffaflığın Sağlanması ve Bilgilendirme

43.

(1)

Kurum, kullanıcı ve tüketicilerin azami olarak yararlanmalarını sağlamak ve hizmetlerin şeffaflık ilkesine uygun olarak sunulabilmesi için hizmet seçenekleri, hizmet kalitesi, tarifeler ile tarife paketlerinin yayımlanmasına ve benzer konularda abonelerin bilgilendirilmesine yönelik olarak haberleşme sağlayıcılara yükümlülükler getirebilir.(2)

Haberleşme sağlayıcılar, özellikle hizmetler arasında seçim yaparken ve abonelik sözleşmesi imzalarken tüketicilerin karar vermelerine yardımcı olacak bilgiyi vermekle yükümlüdür.(3)

Şeffaflığın sağlanması ve bilgilendirme ile ilgili usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.
Şebeke Bütünlüğü

44.

(1)

Kurum, herhangi bir nedenden dolayı şebekenin çökmesi halinde, kamusal telefon şebekesinin ve herkesçe kullanılabilir telefon hizmetlerinin devamını sağlamak amacıyla, bu Yasa tahtında verilen genel yetkilendirme kuralları çerçevesinde, haberleşme sağlayıcılara makul ve hizmetin gereği ile orantılı bazı yükümlülükler veya kısıtlamalar uygulayabilir.(2)

Kurum, belirleyeceği kurallar çerçevesinde veya genel yetkilendirme kuralları uyarınca haberleşme sağlayıcılarının, sabit yerlerde herkesçe kullanılabilir telefon hizmeti sunmalarını ve olağanüstü durum hizmetlerine kesintisiz erişimi sağlamak amacıyla gerekli bütün önlemleri almalarını sağlar.
Coğrafi Olmayan Numaralar

45. Kurum, bir kamusal telefon şebekesi işleten veya herkesçe kullanılabilir telefon hizmetleri sunan bir haberleşme sağlayıcısının, teknik ve ekonomik fizibilitesi olması koşuluyla, başka ülkelerden kullanıcıların ülke içindeki coğrafi olmayan numaralara erişimlerini sağlamak amacıyla, uyması gereken kuralları alacağı bir kararla belirler.
Numara Taşınabilirliği

46.

(1)

Bir mobil hizmet dahil, herkesçe kullanılabilir telefon hizmetleri sunan haberleşme sağlayıcısı, böyle bir hizmetin abonesinin, Kurumun da izninin alınması şartıyla, talep ettiğinde, kendi numarasını, hizmeti sunan haberleşme sağlayıcısından bağımsız olarak elde tutabilmesini temin eder.


Ancak sabit hatlı hizmet için verilmiş numara mobil hizmet için, mobil hizmet için verilmiş numara da sabit hatlı hizmet için kullanılamaz.(2)

Kurum, yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca numara taşınabilirliğinin sağlanmasına ilişkin ara bağlantı fiyatlandırmasının maliyet esaslı olmasının ve eğer varsa, abonelere yapılan doğrudan ücretlendirmelerin bu olanakların kullanılmasını engelleyecek nitelikte olmamasını sağlar.(3)

Numara taşınabilirliği ve ücretlendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.

Taşıyıcı Seçimi


47.

(1)

Kurum, etkin piyasa gücüne sahip olduğu belirlenen haberleşme sağlayıcılarından, ara bağlantılı herhangi bir sağlayıcının hizmetlerine kendi aboneleri tarafından:


(A)

Bir taşıyıcı seçim kodunu çevirmek yoluyla çağrı bazında; ve


(B)

Başka bir taşıyıcı tercih edecekse, önceden seçtiğini geçersiz hale getirmek suretiyle, seçilen taşıyıcının kodunu kullanarak çağrı yapmak amacıyla,


erişim imkanı verilmesini sağlar.


(2)

Yukarıdaki (1)’inci fıkrada öngörülen imkanların başka şebekelerde veya başka yollardan uygulanabilmesine yönelik kullanıcı talepleri, bu Yasa kuralları uyarınca belirlenen piyasa analizi prosedürüne uygun olarak değerlendirilir ve bu Yasaya uygun olarak gerçekleştirilir.(3)

Taşıyıcı seçimi veya taşıyıcı ön seçimi dolayısıyla aboneye yansıyacak ücretler abonelerin bu hizmeti almalarını caydırıcı nitelikte olamaz.(4)

Abonelere ait faturalama bilgisi bulunan sabit veya mobil telefon hizmeti sunan haberleşme sağlayıcıları ile bu şebekeler üzerindeki abonelere hizmet veren diğer haberleşme sağlayıcıları arasında, abonenin birden fazla fatura almasını önlemek amacıyla, tüketiciye ek yük getirmeyecek şekilde faturalama anlaşması yapılabilir.(5)

Taşıyıcı seçimi ve abonelere ait fatura bilgileri ile ilgili usul ve esaslar Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle düzenlenir.
ONBİRİNCİ KISIM

Evrensel Hizmetler ile İlgili Kurallar
Evrensel

Hizmetin


Kapsamı

48.

(1)

Evrensel hizmet;(A)

Kamusal telefon şebekesine bağlantı ve herkesçe kullanılabilir telefon hizmetlerine erişimi,(B)

Ankesörlü telefon hizmetlerini,


(C)

Basılı veya elektronik ortamda sunulacak telefon rehber hizmetlerini,


(Ç)

Özürlü, engelli veya bakıma muhtaç son kullanıcılar için özel tedbirleri,


(D)

Abone ekonomik nedenlerden dolayı erişimi belirli coğrafi alanlar ile sınırlamayı seçmiş olmadıkça ve teknik/ekonomik bakımdan fizibilitesi olması şartıyla, coğrafi olmayan numaralara erişimi,


(E)

Acil yardım çağrı hizmetlerini


(F)

İnternet hizmetlerini, ve


(G)

Haberleşme sağlayıcı yardım hizmetlerini,


kapsar.(2)

Evrensel hizmetin kapsamı, ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik şartları da gözönünde bulundurularak, 3 yılı aşmamak üzere belirli aralıklarla, sektördeki ilgililerle yapılacak bir kamusal danışma sonrasında Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.
Evrensel Hizmet Sağlayıcısının Belirlenmesi

49.

(1)

Kurum, bu Yasanın 14’üncü ve 48’inci madde kuralları uyarınca, evrensel hizmet kapsamının belirlenmesini izleyen 6 ay içinde yürürlükteki mevzuat uyarınca ihale yoluyla bir veya daha fazla evrensel hizmet sağlayıcısını tüm veya herhangi bir evrensel hizmeti vermek üzere belirler.(2)

Kurum, bu Yasanın gereklerine uygun olarak, tüm veya bazı evrensel hizmetleri sunacak olan bir veya daha çok haberleşme sağlayıcısını, maliyet-fayda değerlendirmesi çerçevesinde, verimli, objektif, ayrımcılıktan uzak ve şeffaf bir ihale ile seçmek için kriterleri tespit eder. Yükümlülük süresi, bu hizmetin kesintisiz ve bu Yasanın 56’ncı maddesinde belirtilen finansal kaynak dışında bir finansal destek olmaksızın sürdürülebilmesini teminen amortisman süreleri de gözönünde bulundurularak asgari 5 yıl olarak belirlenir.(3)

Kurum, yukarıdaki (2)’nci fıkra kuralları uyarınca bir sonuca ulaşamaması halinde, ilgili mevzuat kuralları uyarınca haberleşme sağlayıcılar arasından geçici evrensel hizmet sağlayıcısını belirler. Kurum, evrensel hizmet sağlayıcısının bu Kısım uyarınca yükümlü tutulduğu hizmetlerin net maliyetini bu Yasanın 55’inci ve 56’ncı madde kuralları uyarınca öder.(4)

Kurum belirlenen haberleşme sağlayıcısını “Evrensel Hizmet Yükümlülük Belgesi” verir.(5)

Evrensel hizmet sağlayıcısının belirlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.

Evrensel Hizmet Sağlama

50.

(1)

Evrensel hizmetleri vermek için belirlenen haberleşme sağlayıcısı, bu Kısım uyarınca Kurum tarafından belirlenen evrensel hizmetleri sağlamakla yükümlüdür.

Yükümlülüğü
(2)

Evrensel hizmet sağlayıcısı, herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmez veya getirmeyi reddederse, yükümlülüğün yerine getirilmesinde talepte bulunan gerçek veya tüzel kişiye uzlaşmazlığın çözülmesi için Kuruma başvuruda bulunabileceği bilgisini verir.(3)

Evrensel hizmet sağlayıcısının yükümlülükleri ve uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.
Rehber Sorgu

51.

(1)

Evrensel hizmet sağlayıcısı;

Hizmetleri(A)

Kurumca onaylanmış abone rehberinin matbu ve elektronik ortamda her yıl güncellenerek son kullanıcılara sunulmasını, ve


(B)

Kapsamlı bir telefon rehberi sorgu hizmetinin, ödemeli genel telefonların kullanıcıları dahil olmak üzere bütün son kullanıcılara sunulmasını,


sağlar.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


    Ana sayfa


Elektronik haberleşme yasa tasarisi

Indir 1.12 Mb.