bilgiz.org

Elektronik haberleşme yasa tasarisi
Sayfa6/17
Tarih14.10.2017
Büyüklüğü1.12 Mb.

Indir 1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Etkin

Piyasa Gücünün

Tespit


35.

(1)

Kurum, belirlenen bir piyasadaki rekabet durumuna ilişkin analizi sonucunda, bu piyasada haksız rekabet olduğunu belirlerse bir veya birden fazla haberleşme sağlayıcısını bu piyasada etkin piyasa gücüne sahip olarak belirleyebilir.

Edilmesi
(2)

Kurum bir piyasada etkin rekabet olduğu sonucuna varırsa, bu Kısımda belirtilen yükümlülüklerden herhangi birini uygulamaya koymaz veya uygulamadaki yükümlülükleri ilgili piyasadan kaldırır. Kurum, düzenleyici yükümlülüklerin kaldırılmasından etkilenen taraflara uygun ihbar süresi verilmesini sağlar.
Düzeltici

Tedbirler

BEŞİNCİ CETVEL


36.

(1)

Kurum, bir haberleşme sağlayıcısının ilgili bir piyasada etkin piyasa gücüne sahip olduğunu tespit ederse, bu madde uyarınca bu Yasaya bağlı Beşinci Cetvel kuralları uyarınca bir veya birden fazla makul düzeltici tedbiri haberleşme sağlayıcısına uygulayabilir. Bu tedbirler, bu Yasaya bağlı Üçüncü Cetvel’de belirlenen amaçlar ile orantılı olmalıdır.(2)

Kurum, etkili rekabetin sürdürülmesine yönelik uygun bir düzeltici tedbiri seçerken, tedbirin teknolojik bakımdan tarafsız olmasını gözönünde bulundurur.(3)

Düzeltici tedbirlere ilişkin usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.

Düzeltici

Tedbirlerin

Konulması


37.

(1)

Kurum, ilgili bir etkin piyasa gücünün olup olmadığına bakılmaksızın elektronik haberleşme sağlayıcısına bu Yasanın 24’üncü, 25’inci, 30’uncu, 32’nci, 38’inci, 45’inci, 46’ncı, 47’nci, 83’üncü, 84’üncü ve 85’inci maddelerindeki kurallar ile ilgili uluslararası normlara uygunluk sağlamak amacıyla bu Yasanın 36’ncı maddesinde öngörülen tedbirleri uygulayabilir.(2)

Kurum, gerekçeli olarak açıklayacağı istisnai durumların mevcut olması halinde etkin piyasa gücüne sahip haberleşme sağlayıcılarına, bu Yasaya bağlı Beşinci Cetvel’de belirlenenler dışında erişim veya ara bağlantı için yükümlülükler koyar.(3)

Bu madde uyarınca erişim veya ara bağlantı ile ilgili ek düzeltici yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.
DOKUZUNCU KISIM

Muhasebe, Kiralık Hatlar ve Perakende Hizmetler ile İlgili Kurallar
Hesap Ayrımı ve Maliyet Muhasebe-si

38.

(1)

Kurum, kamusal telefon şebekeleri veya herkesçe kullanılabilen telefon hizmetleri sağlayan haberleşme sağlayıcılara hesap ayrımı yükümlülüğü getirebilir. Hesap ayrımı yükümlülüğü getirilen haberleşme sağlayıcılar, Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslar kapsamında faaliyet alanları ve iş birimleri için ayrı ayrı hesap tutmak ile yükümlüdür ve ayrıca sözkonusu şebekeler veya hizmetler ile bağlantılı faaliyetleri yapısal olarak ayırmak ile yükümlü tutulabilirler.(2)

Kurum, kamusal telefon şebekeleri veya herkesçe kullanılabilen telefon hizmetleri sağlayan ve perakende piyasada etkin piyasa gücüne sahip olan haberleşme sağlayıcıların hesaplarını denetleyebilir veya denetim yetkisi vermek suretiyle denetletebilir veya haberleşme sağlayıcılara hesaplarını bağımsız denetim kuruluşlarına denetletme yükümlülüğü getirebilir. Denetçiler, bu Yasa ve hesap ayrımı ve maliyet muhasebesine ilişkin yürürlükteki mevzuat kuralları çerçevesinde inceleme ve denetimden sorumludurlar. Hesap ayrımı ve maliyet muhasebesi kapsamında yapılan denetime ilişkin giderler, ilgili haberleşme sağlayıcılar tarafından karşılanır.(3)

Kurum, haberleşme sağlayıcılara; hesap ayrımı ve maliyet muhasebesi yükümlülükleri kapsamında hazırladıkları bilgi ve belgeleri yayımlama yükümlülüğü getirebilir. Kurum, gerekli gördüğü takdirde bu bilgi ve belgeleri kendisi de yayımlayabilir. Yayımlanacak bilgi ve belgelerin kapsamı Kurum tarafından belirlenir.(4)

Hesap ayrımı ve maliyet muhasebesine ilişkin usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.

Asgari Kiralık Hatlar Seti

39.

(1)

Kurum, bu Yasanın Sekizinci Kısım kuralları uyarınca yapılan piyasa analizi sonucunda, asgari kiralık hatlar setinin bir kısmının veya tamamının sağlanmasına yönelik piyasada etkili rekabet olmadığını belirlerse, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde sonlanan veya başlayan uluslararası kiralık hatlar dahil olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde sözkonusu kiralık hatların bütün veya belirli unsurlarının sağlanmasında etkin piyasa gücüne sahip olan haberleşme sağlayıcısına yükümlülükler koyabilir.(2)

Kurum, etkili rekabet ortamının tekrardan sağlanması halinde yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca uygulanan yükümlülükleri kaldırır.(3)

Asgari kiralık hatlar setine ilişkin usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.
Perakende

40.

(1)

Kurum, bu Yasanın Sekizinci Kısım kuralları uyarınca;

Hizmetler Üzerindeki(A)

Yapılan piyasa analizi sonucunda, belirlenen bir perakende piyasada etkili rekabet olmaması; ve

Kontroller(B)

Konulacak yükümlülüklerin bu Yasada öngörülen amaçların gerçekleşmesi sonucunu vermeyecek olması,


halinde perakende piyasada etkin piyasa gücüne sahip olduğu tespit edilen haberleşme sağlayıcısına düzenleyici yükümlülükler koyabilir.(2)

Kurum tarafından yukarıdaki (1)’inci fıkra kuralları uyarınca konulan yükümlülükler, tespit edilen sorunun çözülmesine yönelik, orantılı ve bu Yasada belirlenen amaçlar doğrultusunda geçerli nedenlere dayalı olmalıdır. Konulan yükümlülüklerle, tespit edilen haberleşme sağlayıcısının;


(A)

Aşırı fiyatlarlar uygulaması;


(B)

Piyasaya girişi engellemesi;


(C)

Rekabeti kısıtlayıcı fiyatlar uygulaması;


(Ç)

Belirli son kullanıcılara haksız öncelik göstermesi; veya


(D)

Hizmetleri makul olmayan bir tarzda tek bir paket içinde birleştirmesi,


engellenecektir.(3)

Son kullanıcı çıkarlarını korumak amacıyla, etkili rekabeti teşvik ederken bu madde kuralları uyarınca Kurum tarafından uygulanabilecek olan tedbirler arasında, uygun perakende fiyat sınırlama tedbirleri, bireysel tarifeleri kontrol etmeye yönelik tedbirler veya tarifeleri benzer piyasalardaki fiyatlar veya maliyetlere doğru yönlendirmeyi amaçlayan tedbirler olabilir.(4)

(A)

Kurum, bir haberleşme sağlayıcısının perakende tarife düzenlemesine veya başka ilgili perakende kontrollerine tabi olması halinde, gerekli ve uygun maliyet muhasebesi sistemlerinin uygulanmasını sağlar.


(B)

Kurum, Resmi Gazete’de yayımlayacağı kararlarla kullanılacak usulü ve muhasebe yöntemini belirler. Maliyet muhasebesi sistemine uygunluk, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş bağımsız denetçiler tarafından doğrulanır ve bunun masrafları ilgili haberleşme sağlayıcı tarafından karşılanır. Kurum, uygunluk hakkında bir beyanın her yıl yayımlanmasını sağlar.


(C)

Kurum, haberleşme sağlayıcısının hazırlayacağı maliyet muhasebesinin, masrafları haberleşme sağlayıcısı tarafından karşılanması şartıyla, bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlenmesini isteyebilir.(5)

Perakende hizmetler üzerindeki kontrollere ilişkin usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.
ONUNCU KISIM

Tüketici Hakları


Genel İlkeler

41. Kullanıcılara ve abonelere bu Kısımda tanınan haklar; bu Yasanın Sekizinci Kısmı çerçevesinde haberleşme sağlayıcısının etkin piyasa gücüne sahip olduğunun tespit edilmesine bağlı değildir ve bu haklar son kullanıcılar ve abonelerin bu Yasanın Onbirinci Kısmı kuralları uyarınca elde edebilecekleri haklara eklenir.
Abonelik Sözleşmeleri

ALTINCI


42.

(1)

(A)

(a)

Tüketiciler, elektronik haberleşme hizmetine faturalı hat abonesi olurken bu hizmeti sağlayan haberleşme sağlayıcıyla sözleşme yapar.

CETVEL


(b)

Tüketiciler, elektronik haberleşme hizmetine 3 ayı geçmeyecek kullanım süresi için faturasız hat abonesi olurken sözleşme yapma zorunluluğu yoktur.
Ancak;
(i)

Faturasız hat abonesinin hat kullanımı 3 aydan fazla sürecekse kullanıcının kimlik bilgisi alınması zorunludur.
(ii)

Abonenin sözleşme yapılmasını talep etmesi halinde herhalükarda sözleşme yapılır.


(B)

Abonelik sözleşmelerinde asgari olarak aşağıdaki bilgiler bulunur:

(a)

Elektronik haberleşme hizmeti sağlayan hizmet sağlayıcısının adı ve adresi,

(b)

Sunulacak hizmetler,

(c)

Hizmet kalitesi ve ilk bağlantının zamanı,

(ç)

Sunulacak bakım ve onarım hizmetlerinin çeşitleri,

(d)

Uygulanacak tarifelerin içeriği ve tarifelerdeki değişiklikler hakkında güncel bilgilerin nasıl elde edilebileceği,

(e)

Sözleşmenin süresi, sona ermesi, yenilenmesi ve fesih şartlarına ilişkin koşullar,

(f)

Sözleşmedeki hizmet kalitesi seviyesinin sağlanamaması halinde tazminat veya para iadesine ilişkin düzenlemeler, ve

(g)

Abone ile haberleşme sağlayıcı arasında uzlaşmazlık çıkması halinde uygulanacak çözüm yöntemleri.


(C)

Kurum, bu madde uyarınca bu Yasaya bağlı Altıncı Cetvel’de belirlenen bilgilerin haberleşme sağlayıcısı tarafından tüketiciye sunulmasını sağlar.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


    Ana sayfa


Elektronik haberleşme yasa tasarisi

Indir 1.12 Mb.