bilgiz.org

Elektronik haberleşme yasa tasarisi
Sayfa5/17
Tarih14.10.2017
Büyüklüğü1.12 Mb.

Indir 1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
21/2014
(7)

(A)

Haberleşme sağlayıcıları, kendilerine tahsis edilen frekanslar için bir defaya mahsus olmak üzere frekans tahsis ücretini Kuruma öderler.


(B)

Haberleşme sağlayıcıları, her yıl frekans kullanım hakkı ücretini Kuruma öderler.Ancak, bu Yasanın 64’üncü maddesi uyarınca verilen kıt kaynaklar ile ilgili bedel bu madde kapsamında değildir.


21/2014
(8)

Telsiz haberleşme sisteminin kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar ile frekans tahsis ve frekans kullanım ücretlerinin bu Yasaya bağlı SEKİZİNCİ CETVEL’de öngörülen alt ve üst sınırlar dikkate alınarak belirlenmesi ve tahsilatı hakkında, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükler yapılır.

Numara-

ların Kullanımı30.

(1)

(A)

Kurum, ulusal numaralandırma planını hazırlar ve plana uygun olarak numara tahsis işlemlerini yapar.

SEKİZİNCİ CETVEL

21/2014
(B)

Numara kaynaklarının tahsisi, etkin ve verimli kullanımının sağlanması, geri alımı ve benzeri konular Kurumca hazırlanacak Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.


(C)

Kurum, elektronik haberleşme hizmeti için yeterli numara kaynağının bulunmasını sağlayacak şekilde gerekli planlamaları yapar ve numara kaynaklarının adil, şeffaf ve ayrımcı olmayan ilkeler çerçevesinde yönetimini sağlar.(2)

Kurum, numara kaynağının etkin ve verimli kullanılmasını güvence altına almaya yönelik olarak yapacağı düzenlemeler veya ilgili uluslararası kuruluşların düzenlemeleri doğrultusunda yapılabilecek yeni planlamalar çerçevesinde, ulusal numaralandırma planında değişiklik yapabilir. Haberleşme sağlayıcılarının bu değişiklikleri uygulayıp gerekli önlemleri alabilmeleri için uluslararası normlara uygun olacak şekilde süre verilir.(3)

Kurum, haberleşme sağlayıcılara, numaralar ve/veya bir dizi numaraların kullanma haklarını, kendileri tarafından kullanılmak ve kendi abonelerine tahsis edilmek üzere verir.(4)

Kullanma hakkının verildiği tarihten başlayarak bir yıl içinde kullanılmayan numaraların, kullanım hakları, Kurumca geri alınabilir. Bu konuda yapılacak düzenlemeler sonucunda Kurum herhangi bir yükümlülük altına girmez.(5)

Kurum, bu maddenin (6)’ncı fıkrası uyarınca başvuru olması halinde bir haberleşme sağlayıcısına ulusal numaralandırma planından numaralar kullanmak üzere bireysel haklar verebilir.(6)

Bu madde kapsamında yapılan bir başvuruyu değerlendirirken, Kurum, ayrımcılıktan uzak ve şeffaf olup, uluslararası numaralandırma düzenlemelerini, ulusal numaralandırma planını, yeni elektronik hizmetlerin uygulamaya girmesini kolaylaştırmak için numara aralıklarını muhafaza etme ihtiyacını ve diğer ilgili, objektif faktörleri dikkate alır.(7)

(A)

Kurum, bireysel hak kapsamında faaliyet gösteren herhangi bir haberleşme sağlayıcısına numara kullanmak için bu Yasaya bağlı Birinci Cetvel Kısım A’da öngörülen yükümlülüklere ek olarak, bu Yasaya bağlı Birinci Cetvel Kısım C’sinde belirlenen yükümlülüklerden biri veya birden fazlasını da öngörebilir.


(B)

Kurumca bireysel hak çerçevesinde kullandırılacak numaralardan kullanım amaçlarına göre farklılık gösteren tip ve sınıflar için haberleşme sağlayıcılarından, bu Yasaya bağlı Birinci Cetvel Kısım C’de belirtilen şartlardan bazıları adil, şeffaf ve objektif gerekçelere dayandırılarak aranmayabilir.(8)

Numaralar kullanmak için bireysel bir hak çerçevesinde yetkilendirilen bir haberleşme sağlayıcı, bu hak ile ilgili ve kendisiyle ilgili genel yetkilendirme kuralları uyarınca öngörülen bütün şartlara uyacaktır.(9)

Kurum numara kullanma haklarının verilmesiyle ilgili kararlarını, 3 hafta içerisinde sonuçlandırarak başvuru sahiplerine bildirir ve resmi internet sitesinde yayımlar.

21/2014
(10)

(A)

Haberleşme sağlayıcıları kendilerine tahsis edilen numaralar için bir defaya mahsus olmak üzere numara tahsis ücretini Kuruma öderler.

21/2014(B)

Haberleşme sağlayıcıları her yıl numara kullanım hakkı ücretini Kuruma öderler.

Ancak, bu Yasanın 64’üncü maddesi uyarınca verilen kıt kaynaklar ile ilgili bedel bu madde kapsamında değildir.


(11)

Kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde haberleşme sağlayıcıları, ücretsiz olarak, kullanıcıların acil çağrı numaralarına ve Kurumca belirlenebilecek diğer acil çağrı numaralarına sunmakta oldukları hizmetin kapsam ve kalitesine uygun olarak erişimlerini sağlamak ve acil yardım talebinde bulunan kullanıcıların yerlerini tespit ederek ilgili kuruluşa bildirmekle yükümlüdür.

21/2014
(12)

Numara tahsisine ilişkin usul ve esaslar ile numara tahsis ve numara kullanım hakkı ücretlerinin bu Yasaya bağlı SEKİZİNCİ CETVEL’de öngörülen alt ve üst sınırlar dikkate alınarak belirlenmesi ve tahsilatı hakkında, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükler yapılır.

YEDİNCİ KISIM

Erişim ve Ara Bağlantı ile İlgili Kurallar
Erişimin

31. Erişim kapsamında aşağıdakiler yer alır:

Kapsamı

(1)

Yerel ağa ayrıştırılmış erişim ve veri akış erişimini de içerecek şekilde elektronik haberleşme şebekesi bileşenlerine ve ilgili tesislerine her türlü yöntemle erişim,
(2)

Binalar, borular ve direkleri de içerecek şekilde mevcut erişim seçeneklerini de dikkate alarak fiziksel alt yapıya erişim,
(3)

İşletim destek sistemlerini de içerecek şekilde ilgili yazılım sistemlerine erişim,
(4)

Numara dönüşümüne veya eşdeğer işlevselliğe sahip sistemlere erişim,
(5)

Sanal şebeke sistemlerine erişim,
(6)

İki elektronik haberleşme şebekesi arasındaki bağlantı,
(7)

Ulusal dolaşım da dahil olmak üzere sabit ve mobil şebekelere erişim,
(8)

Koşullu erişim sistemlerine erişim,
(9)

Yeniden satış amacıyla hizmetlerin toptan seviyede sunulması,
(10)

Kurum düzenlemeleri ile belirlenen diğer hallerdeki erişim.

Erişim ve Ara

32.

(1)

Herhangi iki haberleşme sağlayıcı kendi aralarında erişim ve/veya ara bağlantı için teknik ve ticari anlaşma yapabilir.

Bağlantı Yükümlü-

lüğü

(2)

Bu Yasa kuralları uyarınca, tüm kamusal elektronik haberleşme şebeke sağlayıcıları, herhangi bir yetkilendirilmiş haberleşme sağlayıcı tarafından talep gelmesi halinde, talep tarihinden itibaren en geç 25 iş günü içerisinde herkesçe kullanılabilir elektronik haberleşme hizmetleri sağlamak amacıyla birbirleriyle ara bağlantı anlaşmaları yapmak için görüşmekle yükümlüdürler. 25 iş günü sonunda Kurumdan, uzlaşmak amacıyla makul nedenlere dayananan ek süre talep edilmesi halinde Kurum tarafından 15 iş gününü aşmamak üzere ek süre verilebilir. Kurum, tarafların verilen sürelerde anlaşamamaları halinde, haberleşme sağlayıcılarına erişim veya ara bağlantı koşullarını belirleyen nihai kararı üretir.(3)

Bir erişim veya ara bağlantı anlaşmasına girmeden önce veya sonra bir başka haberleşme sağlayıcısından bilgi elde eden herhangi bir haberleşme sağlayıcı, bu bilgiyi sadece veriliş amacı için kullanmalı ve bundan bir rekabet avantajı elde edebilecek olan başka herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye aktarmamalıdır.(4)

Kurum, bu Yasanın 34’üncü, 35’inci, 36’ncı ve 37’nci madde kurallarına bakılmaksızın, kamusal elektronik haberleşme şebekelerinin operatörlerine, bu Yasa tahtında kendisine verilen görevler çerçevesinde diğer haberleşme sağlayıcılarına erişim ve ara bağlantı sağlama yükümlülüğü getirebilir.

21/2014
(5)

Haberleşme sağlayıcıları, diğer haberleşme sağlayıcılarına eşdeğerli erişim ve/veya ara bağlantı hizmetlerini haberleşme sağlayıcılarının net maliyetleri ile ilişkili ve aynı şartlar temelinde sunar. Haberleşme sağlayıcıların erişim ve/veya ara bağlantı hizmetlerini net maliyetleri ile ilişkili ve aynı şartlar temelinde sunmadığını tespit etmesi veya haberleşme sağlayıcıların net maliyetlerini tespit edememiş olması halinde, Kurum erişim ve/veya ara bağlantı hizmetlerinin ücretlerini maliyet esasına göre veya diğer ülke uygulamalarını uygun olduğu ölçüde dikkate alarak, ücretleri belirler ve/veya ücretlere üst sınır koyabilir. Kurumun belirlediği ücretlere uyulması zorunludur.


Kurumun İşlevleri ve

Yetkileri

ÜÇÜNCÜ CETVEL

DÖRDÜN-CÜ CETVEL33.

(1)

Kurum, bu madde uyarınca bu Yasaya bağlı Üçüncü Cetvel’de belirtilen hedefleri dikkate alarak, elektronik haberleşme şebekelerine uygun erişim ve bunların uygun ara bağlantısını ve elektronik haberleşme hizmetlerinin birlikte çalışabilirliğini teşvik edecek ve uygun olduğunda, temin edecektir. Bunu yaparken, verimliliği ve sürdürülebilir rekabeti geliştiren ve son kullanıcılara azami fayda sağlayan bir biçimde sorumluluğunu yerine getirecektir.(2)

Bu Yasa uyarınca etkin piyasa gücüne sahip haberleşme sağlayıcılarına uygulanabilecek ilave tedbirler saklı olmak koşuluyla, Kurum :


(A)

Elektronik haberleşme hizmetlerinin birlikte çalışabilirliğini veya uçtan uca bağlantıyı sağlamak için, kullanıcılara erişimi kontrol eden operatörler dahil haberleşme sağlayıcılara, elektronik haberleşme şebekeleri ve elektronik haberleşme hizmetlerine erişimle veya bunların ara bağlantısıyla ilgili haklar verebilir ve yükümlülükler koyabilir, ve


(B)

Yeni kullanıcılara erişimi kontrol eden bir haberleşme sağlayıcısından, bükümlü metalik çift yerel ağa ayrık erişim (unbundled access to the twisted metallic pair local loop) için bu madde uyarınca bu Yasaya bağlı Dördüncü Cetvel’deki kurallar uyarınca bir Referans Teklif düzenlemesini isteyebilir.(3)

Bu madde uyarınca erişim sağlamak için bir haberleşme sağlayıcı üzerine yükümlülükler koyarken, Kurum, ilgili elektronik haberleşme şebekesinin normal işleyişini temin etmek için gerekiyorsa bu erişimin sağlayıcısı veya kullanıcıları tarafından bu Yasa kuralları uyarınca yerine getirilecek teknik veya operasyonel şartlar tespit edebilir.


(4)

Kurum, erişim veya ara bağlantıya yönelik ticari müzakerenin bu Yasada öngörülen süre içerisinde sonuçsuz kalması halinde erişim veya ara bağlantı koşullarını belirleyen bir karar üretebilir. Böyle bir durumda Kurumun kararı nihai karardır.(5)

Bu madde çerçevesinde konulan yükümlülükler ve şartlar; objektif, şeffaf, orantılı ve ayrımcılıktan uzak kriterlere dayalı, erişim ve ara bağlantı şartlarını düzenleyen bir kararda öngörülen prosedürlere göre uygulanmalıdır.(6)

Kurum, bu madde veya bu Yasada öngörülen politika hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla, haberleşme sağlayıcıları arasında uygun bir anlaşmaya varılamaması halinde, kendi girişimiyle veya ilgili taraflardan biri veya diğerinin talebi üzerine müdahale edebilmesi ile ilgili kurallar Kurumca hazırlanacak Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirler.(7)

Kurum, tüm erişim ve ara bağlantı anlaşmalarının bu Yasanın amaç ve kapsamına uygun olarak tesis edilmesine ve uygulanmasına yönelik düzenlemeleri yapar.(8)

Kurumun erişim ve ara bağlantı işlevleri ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.

SEKİZİNCİ KISIM

Etkin Piyasa Gücü ile İlgili Kurallar
İlave

DüzelticiTedbirler


34.

(1)

Kurum, ilgili bir piyasada etkin piyasa gücüne sahip olduğunu tespit ettiği herhangi bir haberleşme sağlayıcısına, bu Yasanın bu Kısmı çerçevesinde öngörülen ilave düzeltici tedbirlerin birini veya birden fazlasını öngörebilir.(2)

Kurum, bir haberleşme sağlayıcısının etkin piyasa gücüne sahip olduğu yolunda bir karar almadan önce, bu gücün kullanılmakta olduğu veya kullanılmasının muhtemel olduğu ilgili piyasayı belirler.(3)

Kurum ilgili piyasanın tanımlanması veya etkin piyasa gücünün tespit edilmesi hakkında bir karar almadan önce ilgili kurumlarla istişare ederek orantılı, ayrımcılıktan uzak ve şeffaf bir tarzda ve uluslararası alanda kabul görmüş uygulamaya göre hareket eder.(4)

Kurum, iki veya daha çok haberleşme sağlayıcısının birlikte piyasada etkin piyasa gücüne sahip olduklarını tespit edebilir. Bir veya birden fazla haberleşme sağlayıcısının belirli bir piyasada etkin piyasa gücüne sahip olduğunun tespit edilmesi halinde, sözkonusu piyasada sahip olunan piyasa gücü onunla yakından bağlantılı olan bir başka piyasada kullanılabilecek gibi ise ve bu durum ilgili haberleşme sağlayıcısının piyasa gücünü güçlendiriyorsa, haberleşme sağlayıcısının bağlantılı piyasada da etkin piyasa gücüne sahip olduğu kabul edilebilir.
(5)

Kurum tarafından yapılan piyasa analizleri, Kurumun bir sonraki piyasa incelemesine kadarki dönem boyunca beklenen veya öngörülen teknolojik veya ekonomik gelişmeleri dikkate alması amacıyla, ileriye yönelik olur.(6)

Kurum, bu Kısımdaki işlevlerini yerine getirirken, bu işlevleri uluslararası mevzuattaki uygulamalar ile uyumlu bir biçimde yerine getirebilmek amacıyla gerekli gördüğü her türlü bilgileri bütün haberleşme sağlayıcılarından ister.(7)

İlgili piyasaların tanımlanmasını, piyasa analizlerinin yapılmasını ve uygun ve orantılı düzeltici tedbirlerin belirlenmesini içine alan piyasa inceleme süreci, Kurum tarafından, en az iki yılda bir veya ihtiyaç hissedildiğinde yapılır.(8)

Karar alma süreci, etkin piyasa gücünün olduğu düşünülen piyasanın tanımlanması ve bu piyasalarda etkin rekabetin olup olmadığının değerlendirilmesi ile ilgili yöntem, takip edilecek süreç, takvim ve ilave düzeltici tedbirlere ilişkin usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzüklerle belirlenir.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


    Ana sayfa


Elektronik haberleşme yasa tasarisi

Indir 1.12 Mb.