bilgiz.org

Elektronik haberleşme yasa tasarisi
Sayfa4/17
Tarih14.10.2017
Büyüklüğü1.12 Mb.

Indir 1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
ÜÇÜNCÜ KISIM

Birinci BölümElektronik Haberleşme ile İlgili Temel İlkeler ve Sektördeki Yetkili Organlar
Temel İlkeler

13. Her türlü elektronik haberleşme cihaz, sistem ve şebekelerinin işletilmesinin ve verilecek elektronik haberleşme hizmetlerinin düzenlenmesi, gerekli frekans, numara, uydu pozisyonu ve benzeri kaynak tahsislerinin yapılması ile bunların düzenlenmesi bu Yasa kuralları uyarınca Devletin yetki ve sorumluluğu altındadır. Bu konuda yapılacak düzenlemelerde aşağıdaki ilkeler gözönünede bulundurulur.
(1)

Serbest ve etkin rekabet ortamının sağlanması ve korunması,
(2)

Ülkenin her yerinde, geniş kapsamlı elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması,
(3)

Tüketici hak ve menfaatlerinin korunması ve gözetilmesi,
(4)

Herkesin makul bir ücret karşılığında elektronik haberleşme şebeke ve hizmetlerden yararlanmasını sağlayacak uygulamaların teşvik edilmesi,
(5)

Bu Yasa kurallarınca aksi gerektirmedikçe niteliksel ve niceliksel devamlılık, düzenlilik, güvenilirlik, ve kaynakların verimli kullanılmasının gözetilmesi,
(6)

Elektronik haberleşme hizmetlerinin düzenlenmesinde karar almada şeffaflık, tarafsızlık ve nesnelliğin sağlanması ve karar almadan önce geniş ölçüde danışma yapılması,
(7)

Teknolojik tarafsızlığın, teknolojik yeniliklerin uygulanması ile araştırma-geliştirme faaliyet ve yatırımların teşvik edilmesi,
(8)

Özürlü, yaşlı ve sosyal açıdan korunmaya muhtaç kesimlerin teknolojik yeniliklerin kullanılması da dahil olmak üzere özel ihtiyaçlarının dikkate alınması,
(9)

Bilgi güvenliği, haberleşme ve kişisel veri gizliliğinin gözetilmesi,
(10)

Elektro-manyetik spektrumun etkin ve verimli kullanımının gözetilmesi ve onu kullanmak isteyen kişilerin farklı ihtiyaç ve amaçlarının dikkate alınması,
(11)

Hizmet kalitesinin artırılmasının teşvik edilmesi,
(12)

Elektronik haberleşme cihaz ve sistemlerin kurulması ve işletilmesinde insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari uluslararası normların dikkate alınması,
(13)

Elektronik haberleşme şebekeleri ve elektronik haberleşme hizmetlerinin düzenlenmesinin uluslararası normlara uygun olması,
(14)

Savaş, doğal afet ve acil durum ihtiyaçlarının gözetilmesi, ve
(15)

Şebeke ve hizmetlerin birlikte çalışabilirliğinin teşvik edilmesi ve şebeke erişiminin kolaylaştırılması.
Bakanlar Kurulunun

Görev ve Yetkileri14. Bakanlar Kurulunun elektronik haberleşme sektörüne ilişkin görev ve yetkileri şunlardır:

39/2016

(1)

Bakanlık eliyle Kurum ile iştişare ederek ve yazılı görüşünü aldıktan sonra, numaralandırma, internet alan adları, uydu pozisyonu, frekans tahsisi gibi kıt kaynaklara dayalı elektronik haberleşme hizmetleri ile yerel ağın (fiber optik dahil) oluşturulmasına ve işletilmesine ilişkin ulusal politikayı belirlemek;
(2)

Bakanlık eliyle Kurum ile istişare ederek ve yazılı görüşünü aldıktan sonra;(A)

Bu Yasa uyarınca herhangi bir evrensel hizmet gerekliliğinin kapsamını tespit etmek,(B)

Frekans tahsislerinin ulusal tablosunu ve ulusal telsiz spektrumu planını hazırlamak ve onaylamak.
(3)

Elektronik haberleşme sektörünün serbest rekabet ortamında gelişimini teşvik etmeye ve bilgi toplumuna dönüşümünün desteklenmesini sağlamaya yönelik hedef, ilke ve stratejileri belirlemek ve bu amaçla teşvik edici tedbirleri almak,
(4)

Bu Yasanın 64’üncü madde kuralları uyarınca öngörülen ihaleye çıkılmasına gerek olup olmadığına karar vermek,
(5)

Devlet kurum ve kuruluşlarına kamuya özel sürekli, kaliteli ve güvenilir şebekeleri sağlamak,
(6)

Elektronik haberleşmenin doğal afetler ve olağanüstü durumlar nedeniyle kesintiye uğramasını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak ve koordinasyonu teşvik etmek, ve
(7)

Olağanüstü durumlar ve savaş halleri durumunda elektronik haberleşme hizmetlerini planlamak ve gerekli işlemleri yapmak veya bunların yapılması için üçüncü tarafları görevlendirmek.

Kurumun

15. Kurumun görev ve yetkileri şunlardır:

Görev ve Yetkileri

(1)

Elektronik haberleşme ile ilgili konular üzerine Bakanlar Kuruluna ve Bakanlığa görüş ve önerilerini bildirmek,
(2)

Kendi yetki alanı içinde Bakanlığın gözetiminde elektronik haberleşme sahasında ulusal politikayı uygulamak,
(3)

Elektronik haberleşme şebekeleri işletme ve/veya elektronik haberleşme hizmeti sağlama başvurularını almak ve incelemek ve zaman zaman, bu Yasanın Beşinci Kısmı kapsamında, yetkilendirme genel şartlarına ve telsiz frekansı ve numara kullanımı bireysel haklarına ait duyuruları yapmak,
(4)

Elektronik haberleşme sektöründe rekabeti sağlamak ve korumak, rekabeti engelleyici, bozucu veya sınırlayıcı uygulamaların giderilmesine yönelik düzenlemeler yapmak ve bunlarla ilgili usul ve esasları Rekabet Kurulunun da görüşlerini alarak belirlemek,
(5)

Elektronik haberleşme sektörüne yönelik piyasa analizleri yapmak ve herhangi bir haberleşme sağlayıcının ilgili herhangi bir piyasada etkin piyasa gücüne sahip olup olmadığını tespit etmek ve etkin piyasa gücüne sahip olduğu tesbit edilen haberleşme sağlayıcıları üzerinde ilave düzeltici tedbirleri bu Yasa kuralları uyarınca uygulamak,
(6)

Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösterenlerin mevzuata uymasını izlemek, denetlemek veya denetlettirmek, konu ile ilgili usul ve esasları belirlemek, aykırılık halinde mevzuatın öngördüğü işlemleri yapmak ve idari para cezalarını ve diğer yaptırımları uygulamak,
(7)

Elektronik haberleşme ile ilgili olarak, yetkilendirme şartları, tarifeler, erişim, girme yetkisi, numaralandırma, spektrum yönetimi, telsiz cihaz ve sistemlerine kurma ve kullanma izni verilmesi, spektrumun izlenmesi ve denetimi, piyasa gözetimi ve denetimi de dahil gerekli düzenlemeler ile izleme ve denetlemeleri yapmak,
(8)

Verilen hizmetlerden ücret almak,(9)

Abone, kullanıcı, tüketici ve son kullanıcıların hakları ile kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasına ilişkin gerekli düzenlemeleri, izleme ve denetlemeleri yapmak,
(10)

Bu Yasa kuralları uyarınca, evrensel hizmetlere ilişkin hizmet kalitesi ve standartları da dahil olmak üzere, gerektiğinde her türlü elektronik haberleşme hizmetine yönelik hizmet kalitesi ve standartlarını belirlemek, izlemek, denetlemek, denetlettirmek ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemek,
(11)

Erişim, ara bağlantı, numara taşınabilirliği, taşıyıcı seçimi ve ön seçimi ile ilgili gereken düzenlemeleri yapmak, elektronik haberleşme sağlanması amacıyla imzalanan anlaşmaların rekabeti kısıtlayan, mevzuata veya tüketici menfaatlerine aykırı kurallar içermemesini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmak ve mevzuatın öngördüğü diğer tedbirleri almak,
(12)

Erişim ve ara bağlantı veya diğer düzenlenen konular ile ilgili olarak haberleşme sağlayıcılar arasındaki ihtilafların ve haberleşme sağlayıcılar ile kullanıcılar arasındaki ihtilafların çözüme bağlanması için açık prosedürler oluşturmak,
(13)

Bu Yasanın 97’nci maddesi uyarınca öngörülen şekilde soruşturmaları yürütmek ve haberleşme sağlayıcılar arasında toplantılar için çağrıda bulunmak ve bir haberleşme sağlayıcı aleyhine veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde telsiz frekansı ileten bir kişi aleyhine yapılmış herhangi bir şikayeti değerlendirmek,
(14)

Elektronik haberleşme sektöründe ortaya çıkan rekabet ihlallerini izlemek ve soruşturmak, yaptırım uygulamak, mevzuatın öngördüğü hallerde elektronik haberleşme sektöründe rekabet ihlallerine ilişkin konularda Rekabet Kurulundan görüş almak,
(15)

Kanallar ve frekans bantlarının kullanımı ve iletilen elektromanyetik sinyallerin teknik ve operasyonel özellikleri hakkında genel ölçümler yapmak ve bunları kontrol etmek ve denetlemek,
(16)

Yetkisiz telsiz vericilerini ve yüksek frekanslı elektromanyetik emisyon ve telsiz enterferans kaynaklarını tespit etmek ve engellemek, telsiz spektrumunun verimli kullanımıyla ilgili başka sorunları çözmeye yönelik çalışmalarda bulunmak,
(17)

Elektronik haberleşmede farklı tiplerde telsiz vericileri tarafından telsiz frekans spektrumunun verimli ve kaliteli kullanımını teşvik etmek ve mevcut yerlerin verimli kullanılmasını garanti etmek amacıyla her türden radyo vericilerinin yerleştirilmesini koordine etmek,
(18)

Elektronik haberleşme sektöründe kullanılan şebeke ve terminal donanımıyla ilgili uygunluk belgeleri düzenlemek ve vermek,
(19)

Elektronik haberleşme sektöründe kullanılan teknik donanım ve telsiz vericiler için standartlar geliştirmek, yayımlamak, izlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak,
(20)

Bu Yasa kapsamında izin verildiğinde her türlü elektronik haberleşme hizmetleri için hizmet kalitesi ve standartlarını izlemek ve denetlemek veya bunların denetlenmesi için gereğini yapmak,
(21)

Ulusal güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin elektronik haberleşme sektöründe gereğince korunmasını sağlamak amacıyla mevzuatta belirlenen tedbirleri almak,(22)

Elektronik haberleşme sektöründeki gelişmeleri takip etmek, sektörün gelişimini teşvik etmek amacıyla gerekli araştırmaları yapmak veya yaptırmak ve bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde çalışmak,
(23)

Haberleşme sağlayıcılarının ticari sırları ile kamuoyuna açıklanabilecek bilgilerin kapsamını bu Yasa kuralları uyarınca belirlemek, haberleşme sağlayıcılarının ticari sırları ile yatırım ve iş planlarının gizliliğini korumak ve bunları adli makamların talepleri dışında muhafaza etmek,
(24)

Kurul kararlarını gerekçeleriyle birlikte resmi internet sitesinde ilan etmek ve bu Yasa kurallarının yürütülmesi için tebliğler yayımlamak,
(25)

Görevi ile ilgili yabancı veya uluslararası kuruluşlara, Bakanın onayı ile üye olmak,
(26)

Şebeke ve bilgi güvenliği ve haberleşme gizliliğini gözetmek, ve
(27)

Bu Yasanın ve diğer yasaların kendisine verdiği diğer görevleri yapmak.

İkinci Bölüm

Haberleşme Hizmetleri ile İlgili KurallarFrekans Bandı ve Kanal

16. Kurum yayıncılık hizmetlerinin sağlanmasıyla ilgili olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca frekans bandı ve kanal tahsisi bireysel kullanım haklarının verilmesi yükümlülüğünü Yayın Yüksek Kuruluna devreder.

Tahsisi Bireysel Kullanım Hakkının Verilmesi Yükümlü-

lüğünün DevriAncak Kurum, frekans spektrum planlamasının bu Yasa kuralları uyarınca yeniden düzenlenmesi halinde, frekans bandı ve kanal tahsisi bireysel kullanım hakları ile ilgili yeni düzenlemeler yapabilir veya Yayın Yüksek Kuruluna devrettiği haklarını geri alabilir.

Rekabetin Sağlanması

36/2009


42/2010

17.

(1)

Kurum, Rekabet Yasası kuralları saklı kalmak koşuluyla, elektronik haberleşme sektöründe rekabete aykırı davranış ve uygulamaları re’sen veya şikâyet üzerine incelemeye, soruşturmaya ve Rekabet Kuruluyla istişare içinde, rekabetin tesisine yönelik gerekli gördüğü tedbirleri almaya, görev alanına giren konularda bilgi ve belgelerin sağlanmasını talep etmeye yetkilidir.(2)

Rekabet Kurulu, elektronik haberleşme sektörüne ilişkin olarak yapacağı inceleme ve tetkiklerde, birleşme ve devralmalara ilişkin olarak vereceği kararlar da dahil olmak üzere elektronik haberleşme sektörüne ilişkin olarak vereceği tüm kararlarda, öncelikle Kurumun görüşünü ve Kurumun yapmış olduğu düzenleyici işlemleri dikkate alır.(3)

Bu maddede öngörülen kuralları düzenlemek amacıyla Kurum ile Rekabet Kurulu aralarında bir protokol yapar.
Bilgi ve Belge

18.

(1)

Kurul, bu Yasa ile kendisine verilen görevleri yerine getirirken elektronik haberleşme ile ilgili olarak;

Toplama(A)

Haberleşme sağlayıcılar veya telsiz frekansı kullanıcılarından;


(B)

Geçmişte bir haberleşme sağlayıcısı olmuş kişilerden;


(C)

Bu Yasa kuralları uyarınca yetkilerini kullanabilmesi için ihtiyaç duyulan bilgilere sahip olan kişilerden; ve


(Ç)

Kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek veya tüzel kişilerden,


ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi gerekçelerini belirterek isteyebilir.(2)

Bilgi ve belge toplamaya ilişkin usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.

Haczedil-

mezlik ve Haberleş-

me


19.

(1)

Elektronik haberleşme hizmetleri ile ilgili olarak abone veya kullanıcılara tahsis edilen frekans, numara ve hat kullanımı ile internet alan adları gibi intifa ve kullanım hakları ile haberleşme sağlayıcılarının yetkilendirilmeleri hiçbir şekilde haczedilemez.

Hizmetleri-

nin Sürekliliği


(2)

Ulusal güvenlik ve asayişe yönelik haberleşmelerden kapsamı Kurum tarafından belirlenmiş olanlar her ne sebeple olursa olsun kesintiye uğratılamaz.(3)

Elektronik haberleşme alt yapısına mahkeme kararı veya ilgili mevzuat uyarınca Kurum, Bakanlık veya diğer yetkili merciler tarafından alınmış bir karar olmadıkça, elektronik haberleşmenin aksamasına neden olacak biçimde müdahalelerde bulunulamaz.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Kurumun Bütçesi ve Mali Kurallar
Kurumun Bütçesi

20.

(1)

Kurumun mali yılı, her yılın 1 Ocak tarihinde başlar ve 31 Aralık tarihinde sona erer.(2)

Kurul, her mali yılın başından en az 3 ay önce yıllık bütçe hazırlar ve uluslararası işbirliği, uyumlulaştırma ve standartlaştırma, piyasa analizi, uzman istihdam etme, uyumu izleme ve diğer piyasa kontrol çalışmaları, bu Yasa tahtında çıkarılacak mevzuat ve Kurumun alacağı kararların hazırlanması ve uygulanmasını içine alan düzenleme çalışmalarının maliyetleri dahil, Kurumun bütün tahmini gelir ve giderlerini bütçeye koyar.(3)

Kurumun bütçesi, Devletin yıllık mali bütçesinden bağımsız olur ve bu Yasada ve ilgili diğer yasalar veya tüzüklerde öngörülen muhasebe, raporlama ve diğer mali kurallara uygun olmak şartıyla Kurulun kontrolü altında Başkan tarafından yönetilir.


(4)

Kurumun bütçesi, Bakanlık tarafından Bakanlar Kuruluna sunulur ve daha sonra Bakanlar Kurulu tarafından onay için Meclise sunulur. Bütçe, onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer. Kurum bütçeye karşı harcamaların yıllık bir özetini de resmi internet sayfasında yayımlar.(5)

Kurumun bütçesi Sayıştay denetimine tabidir.(6)

Kurum tarafından hazırlanan Kesin Hesap Yasa Tasarı ve Ek’li Hesap Cetvelleri, ilgili oldukları Mali Yılın sonundan başlayarak en geç bir yıl içinde Bakanlık eliyle Bakanlar Kurulunca Cumhuriyet Meclisine sunulur. Sayıştay Başkanlığı, genel uygunluk bildirimini ilişkin olduğu Kesin Hesap Yasa Tasarısının verilmesinden başlayarak altı ay içinde Cumhuriyet Meclisine sunar.(7)

Bütçe Yasa Tasarısının yeni mali yılın başlayacağı tarihe kadar herhangi bir nedenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisince onaylanmaması halinde, yeni mali yıl Bütçe Yasası yürürlüğe girinceye kadar, geçmiş mali yıl Bütçe Yasasına bağlı gider cetvellerinde öngörülen ödeneklerin 1/12’sinin, aylık olarak uygulanmasına ve gelirlerin tahsilinin devamına Kurum yetkilidir.

Kurumun

21.

(1)

Kurumun gelirleri şunlardır:

Gelirleri(A)

Bu Yasa uyarınca yetkilendirilmiş haberleşme sağlayıcılarından önceki yıl cirolarının %1 (Yüzde Bir)’ini aşmamak üzere alınacak Kurum tarafından belirlenen ve Ocak ayı sonuna kadar Kuruma yatırılacak ücret,


(B)

Telsiz, frekans spektrumu ve numaralar gibi sınırlı kaynakları kullanma hakkının verilmesi karşılığında alınan ücretler,

Ancak bu Yasanın 64’üncü maddesi uyarınca alınması öngörülen ihale bedeli bu kapsam dışındadır.


(C)

Proje temelinde temin edilecek uluslararası katkılar,


(Ç)

Belgeler ve formlar yayımlanmasından elde edilen gelirler, ve


(D)

Kurumun vereceği tüm hizmetlerden alınacak ücretler.(2)

Yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca alınacak ücretin Ocak ayının son gününe kadar ödenmemesi halinde, bu Yasanın 99’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (Ç) bendi kuralları uygulanır.


Ancak bu ücretlerin öngörülen süre içerisinde yatırılmamasının doğal afet, sağlık, iflas ve benzeri mücbir nedenlerden dolayı yerine getirilemediğinin belgelenmesi halinde Kurumca 15 günlük ek bir süre verilir.


(3)

Kurum, her mali yıl için Resmi Gazete’de yayımlayacağı bir kararla belirleyeceği bir seviyenin altında cirosu olan haberleşme sağlayıcılarını yukarıdaki (1)’inci fıkranın (A) bendinde öngörülen ücreti ödemekten muaf tutabilir.

39/2012
(4)

(A)

Tescil edilmiş elektronik haberleşme sektöründeki haberleşme sağlayıcıları, her yıl 1 Haziran tarihine kadar, Gelir ve Vergi Dairesine sunulan ve yetkilendirildikleri her kapsam için ayrıştırılmış olarak hazırlanan yıllık cirolarını Kuruma bildirmek ve Gelir ve Vergi Dairesinin onaylanıp tasdiklediği mali tablolarının bir suretini, Kuruma teslim etmek zorundadırlar.


(B)

Haberleşme sağlayıcılarının 1 Haziran tarihine kadar yıllık cirolarını Gelir ve Vergi Dairesine sunmuş olup Kuruma bildirmemeleri halinde, Kurum, Gelir ve Vergi Dairesi ile işbirliği yapmak suretiyle, haberleşme sağlayıcılarının yıllık ciro miktarını re’sen hesaplayabilir.


(C)

Gelir ve Vergi Dairesine yapılmış olunan herhangi bir beyannamenin bulunmaması ve/veya Kuruma ilgili yıla ait ciro bildirimini içeren beyanname sunulmaması ve mali tablolarının bir suretinin Kuruma teslim edilmemesi halinde Kurum, haberleşme sağlayıcısının en son gelir-gider beyanını içeren yıla ait ciro beyanı ve mali tablolarını esas alır.

48/1977

28/1985


31/1988

31/1991


23/1997

54/1999


35/2005

59/2010
(Ç)


Yukarıdaki (1)’inci fıkranın (A) bendi uyarınca yatırılan ücret ile Kuruma teslim edilen mali tablolar ve beyan arasındaki fark olması halinde haberleşme sağlayıcısı, 10 (on) iş günü içinde ilgili tutarı Kurum hesabına yatırır. Ödeme süresi içinde ödenmeyen tutar için Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Yasa uyarınca gecikme zammı uygulanır.

Ancak fazla yatırımın olması halinde fazla yatırılan tutar iade edilir.

(5)

Bir mali yılda gelirler giderlerden fazla olursa, fazlalık bir sonraki mali yıla aktarılır ve bir sonraki mali yılın giderlerini karşılamak üzere kullanılır.(6)

Haberleşme sağlayıcılarının yukarıdaki (1)’inci fıkranın (A) bendi uyarınca ödemesi gereken ücreti ödememesi nedeniyle ilgili mali yılda giderlerin gelirlerden fazla olması halinde, Kurum bu Yasada öngörülen görevleri yerine getirebilmek amacıyla bankalardan borçlanabilir.


Ancak Kurumun toplam borcu herhalükarda ilgili yıl için öngörülen bütçenin yarısını aşamaz.
Kurumun

22. Kurumun giderleri şunlardır:

Giderleri

(1)

Kurumun kırtasiye, ofis, bina harcamaları,
(2)

Sözleşmeli personelin ödemeleri,
(3)

Elektronik haberleşmenin geliştirilmesi ve teşvik edilmesiyle ilgili yapılacak harcamalar,
(4)

Hizmet alımları,
(5)

Bu Yasa ve diğer yasalarla kendisine verilen görevleri yerine getirmesi için gerekli olan diğer giderler.

BEŞİNCİ KISIM

Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yetkilendirilmesi ve Denetimi ile İlgili KurallarElektronik Haberleş-

me Hizmetle-rinin Yetkilendi-

23.

(1)

Bu Yasa kuralları uyarınca, herhangi bir kişi, genel bir yetkilendirme kapsamında veya (istisnai hallerde) telsiz frekansları veya numaraların kullanılmasına ilişkin bireysel bir kullanım hakkı kapsamında bir elektronik haberleşme şebekesi kurabilir ve/veya işletebilir ve/veya elektronik haberleşme hizmetleri verebilir.

rilmesi
(2)

Kurum, bireysel kullanım haklarının verilmesinden ve genel yetkilendirme şartlarının tespit edilmesinden sorumludur.(3)

Kaçınılmaz yetersizlik nedeniyle bireysel kullanım haklarının sayıca kısıtlanması gerektiğinde, bu hakların tahsis edilmesi objektif, şeffaf, ayrımcılıktan uzak ve orantılı bir biçimde yapılacaktır.(4)

Bireysel kullanım hakkının gerekli olmaması halinde bir genel yetkilendirme uyarınca elektronik haberleşme şebekesi kurmak veya işletmek veya elektronik haberleşme hizmetleri vermek isteyen bir haberleşme sağlayıcısı, Kurumca belirlenen bir formda resmi bir bildirimin Kuruma sunulmasından sonra ve bu hakları vermeye yetkili olan ilgili diğer makamlardan gerekli izinleri almak koşuluyla, böyle bir şebekeyi kurabilir veya işletebilir ve/veya elektronik haberleşme hizmetleri verebilir.(5)

Kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı gerekçeleriyle, Kurum, şeffaflık, tarafsızlık ve nesnelliğin sağlanması ilkelerine uygun olarak bir başvuru sahibinin yetkilendirilmesinden sonra herhangi bir zamanda, başvuru sahibinin elektronik haberleşme şebekeleri veya hizmetleri sağlamasını yasaklayan veya sınırlayan gerekçeli bir karar çıkarabilir.(6)

Kurum, resmi internet sitesinde, telsiz frekansı veya numaraların bireysel kullanım haklarının gerekli olup olmayacağı ile ilgili kararı ilan edecektir.(7)

Yukarıdaki (2)’nci fıkra kuralları uyarınca telsiz frekansı veya numaraların bireysel kullanım haklarının kıtlık nedeniyle kısıtlı sayıda verilecek olması halinde, Kurum, resmi internet sitesinde hakların verilmesi ile ilgili aşağıdaki hususları ilan eder:


(A)

Kısıtlı sayıda sunulacak hakları tanımlayan bilgiler dahil, konuyla ilgili bütün bilgiler,


(B)

Bireysel kullanım hakları için yapılan başvuruların alınması ve değerlendirilmesi konusunda Kurumca öngörülen kriterler,


(C)

Bireysel kullanım hakları için başvuru yapanlarda aranacak şartlar.(8)

(A)

Bildirimler, Kurumca özel bir Elektronik Haberleşme Sağlayıcılar Siciline kaydedilir.


(B)

Haberleşme sağlayıcılar bildirimde yaptıkları bilgi değişikliklerini değişikliğin yapıldığı tarihten başlayarak en geç 30 gün içerisinde Kuruma bildirmek zorundadır.(9)

Yetkilendirilmiş bir elektronik haberleşme sağlayıcısı bu alandaki faaliyetlerini durdurma kararı alması halinde, faaliyetini durduracağı tarihi en geç 3 ay öncesinden Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Elektronik haberleşme sağlayıcısı bu süreçte, başta abonelerinin mağdur edilmemesi olmak üzere, bu Yasada öngörülen kurallara uymak ve gerekli her türlü tedbiri almak zorundadır.


Ancak 3 ay önceden Kuruma bildirilmesinin doğal afet, sağlık, iflas ve benzeri mücbir nedenlerden dolayı mümkün olmaması halinde, haberleşme sağlayıcısı faaliyetini durdurduğunu durdurma tarihinden başlayarak en geç 1 ay içerisinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.(10)

Bir haberleşme sağlayıcısının bir genel yetkilendirme uyarınca faaliyet göstermekte olup olmadığı konusu mahkemeye intikal ederse, Kurumun tutmakta olduğu sicile göre, belirtilen tarihte veya dönemde, sözkonusu haberleşme sağlayıcısının o tarihten hemen önce veya o dönemde bir elektronik haberleşme şebekesi işletme veya elektronik haberleşme hizmetleri sunma başvursunun olup olmaması delil olarak kabul edilecektir.


Ancak yayın ve radyo yayıncılığı ile ilgili yürürlükteki mevzuat kuralları saklıdır.

21/2014
(11)

Elektronik haberleşme hizmetlerinin yetkilendirilmesine ve deneme izinlerine ilişkin usul ve esaslar, Kurumca sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.

Genel Yetkilen-

dirmeler


24.

(1)

(A)

Kurum, haberleşme sağlayıcılarının uyması gereken yükümlülükleri ve diğer şartları bir genel yetkilendirme uyarınca belirler.

BİRİNCİ CETVEL(B)

Kurum, gerekli gördüğü durumlarda belli tip veya sınıflarda haberleşme sağlayıcıları için bazı şartların geçerli olmayacağını tesbit edebilir.(2)

Kurum, bu madde uyarınca bu Yasaya bağlı Birinci Cetvel’de belirlenen yükümlülük veya kısıtlamalardan biri veya birden çoğunu bir genel yetkilendirmeye dahil edebilir. Kurum, bir haberleşme sağlayıcısına, bu Yasayla açıkça öngörülen yükümlülük ve kısıtlamalar dışında herhangi bir yükümlülük veya kısıtlama getiremez.(3)

Genel yetkilendirmeye yeni şartlar eklenmesi ve herhangi bir tip veya sınıftaki haberleşme sağlayıcıları için bazı şartların uygulanmaması, ilgili elektronik haberleşme şebekesi veya elektronik haberleşme hizmetleri bakımından objektif şekilde haklı nedenlere dayandırılacak ve ayrımcılık olmaksızın, orantılı ve şeffaf olacaktır.(4)

Genel yetkilendirme kapsamında yetkilendirilmiş haberleşme sağlayıcısı, kendi tip ve sınıfı için geçerli olan genel yetkilendirmeye bağlanmış şartlara uyacaktır.(5)

Yürürlükteki ilgili diğer mevzuat uyarınca varolan yükümlülükler genel yetkilendirmeye bir şart olarak ilave edilmeksizin geçerliliğini koruyacaktır.(6)

Kurum, bu madde kuralları uyarınca, haberleşme sağlayıcılarının hizmet kalitesi veya hizmet kalitesiyle ilgili verilerin yayımlanması hakkında özel yükümlülükler koyabilir.(7)

Bu madde uyarınca;


(A)

Genel yetkilendirme ve bireysel kullanım haklarının şartlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar,


(B)

Haberleşme sağlayıcılarının uyması gereken yükümlülükler ve diğer şartlar ile gerekli durumlarda belli tip veya sınıflardaki haberleşme sağlayıcıları için hangi şartların geçerli olmayacağı ile ilgili kurallar,


(C)

Haberleşme sağlayıcılar üzerine, hizmet kalitesi hakkında veya hizmet kalitesiyle ilgili verilerin yayımlanması hakkında özel yükümlülükler ile ilgili kurallar, ve


(Ç)

Bu Yasaya bağlı Birinci Cetvel’de belirlenen yükümlülük veya kısıtlamaların hangi hallerde genel yetkilendirmeye dahil edileceği ile ilgili kurallar,


Kurumca hazırlanacak Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzüklerle belirlenir.

İlave Yükümlü-

lükler


İKİNCİ CETVEL

25.

(1)

Kurum, bir kamusal telefon şebekesi işleten veya herkesçe kullanılabilir telefon hizmetleri sunan herhangi bir haberleşme sağlayıcısından, teknik fizibilitesi ve ekonomik karlılığı olmak şartıyla, bu madde uyarınca bu Yasaya bağlı İkinci Cetvel’de öngörülen imkanları son kullanıcılara sunmasını talep edebilir.(2)

İlave yükümlülükler ile ilgili usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.(3)

Bu Yasa uyarınca bu maddeye bağlı İkinci Cetvel’de öngörülen kamusal telefon şebekeleri ile ilgili şartlar, Kurumca hazırlanacak Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.


Genel

26. Genel yetkilendirmelerde:

Yetkilen-

dirme Kapsamın-(1)

Haberleşme sağlayıcısı, Kurum düzenlemeleri ve yetkilendirilmesinde öngörülen şartlara uygun olarak yetkilendirildiği kapsamdaki elektronik haberleşme hizmetini sunma hakkına sahiptir.

daki Haklar

(2)

Haberleşme sağlayıcısı, genel yetkilendirme kuralları uyarınca kamusal veya herhangi bir elektronik haberleşme şebekeleri sağlamak amacıyla kamusal veya özel mülklerde tesisler kurmak için başvurabilir.
(3)

Yetkilendirilmiş bir haberleşme sağlayıcısı, kamusal elektronik haberleşme şebekesi kurmakta veya elektronik haberleşme hizmetleri vermekte olduğu hallerde, genel yetkilendirme; ayrıca, haberleşme sağlayıcısının herkesçe kullanılabilir bir elektronik haberleşme şebekesi veya hizmeti vermek için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, Türkiye’de veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yetkili olan başka haberleşme sağlayıcıları ile ara bağlantıyı müzakere etmesine ve (ilgili durumlarda) onlara erişim veya onlardan ara bağlantı elde etmesine izin verir
(4)

Bu Yasanın Onbirinci Kısım kuralları uyarınca öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek üzere haberleşme sağlayıcısının belirlenmesine de izin verir.
(5)

Yukarıdaki (2)’nci fıkrada öngörülen giriş hakkı ve buna bağlı taşınmaz mal edinilmesi bu Yasanın Ondördüncü Kısım kuralları uyarınca yapılır.(6)

Kurum, tescil edilmiş herhangi bir haberleşme sağlayıcıdan bir başvuru alınması üzerine başvurunun alındığı tarihten başlayarak bir hafta içerisinde, Kurumun belirleyeceği satandartta:(A)

Haberleşme sağlayıcının bu Yasanın 23’üncü maddesi kuralları uyarınca bir bildirim vermiş olduğunu teyit eden, ve(B)

Genel yetkilendirmeye göre elektronik haberleşme şebekeleri ve elektronik haberleşme hizmetleri sunan herhangi bir haberleşme sağlayıcının hangi durumlarda:


(a)

Kamusal veya özel mülkler üzerinde, yukarısında veya altında tesisler kurmak için haklar verilmesi amacıyla müracaat edebileceğini,


(b)

Erişimi müzakere edebileceğini, ve


(c)

Erişim veya ara bağlantı elde edebileceğini,


ayrıntılı olarak gösteren bir yetkilendirme belgesini haberleşme sağlayıcısına verir.
Ön Yükümlü-

lük


27. Haberleşme sağlayıcıları, elektronik haberleşme sistemleri üzerinden ulusal güvenlikle ilgili mevzuat ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuat uyarınca getirilen düzenlemelerle ilgili taleplerin karşılanmasına yönelik teknik alt yapıyı, elektronik haberleşme sistemini hizmete sunmadan önce kurmakla yükümlüdür.
Denetim

28.

(1)

Kurum re’sen veya kendisine intikal eden ihbar veya şikayet üzerine, bu Yasada belirlenen görevleri ile ilgili olarak haberleşme sağlayıcılarını izleyebilir, denetleyebilir ve denetlettirebilir. Kurum, bu Yasanın kendisine verdiği görevleri yerine getirirken gerekli gördüğü hallerde, mahallinde de izleme, inceleme ve denetim yapabilir ve/veya yaptırabilir. Mülki amirler, Polis Örgütü mensupları ve diğer kamu kurumlarının amir ve memurları, inceleme veya denetimle görevlendirilenlere, her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmakla yükümlüdürler. İnceleme veya denetimle görevlendirilenler, inceleme veya denetime giderken yanlarında denetimin konusunu, amacını ve yanlış bilgi verilmesi halinde idari para cezası uygulanacağını gösteren bir yetki belgesi bulundururlar.(2)

İzleme ve denetimle görevlendirilenler, denetime tabi olanlar veya tesisleri nezdinde, defterler de dahil olmak üzere her türlü evrak ve emtianın, elektronik ortamdaki bilgilerin, elektronik haberleşme alt yapısının, cihaz, sistem, yazılım ve donanımlarının incelenmesi, suret veya numune alınması, konuyla ilgili yazılı veya sözlü açıklama istenmesi, gerekli tutanakların düzenlenmesi, tesislerin ve işletiminin incelenmesi konularında yetkilidir. Denetime tabi tutulanlar, denetimle görevli kişilere her türlü kolaylığı göstermek, yukarıda belirtilen konularla ilgili taleplerini belirlenen süre içinde yerine getirmek, cihaz, sistem, yazılım ve donanımları denetlemeye açık tutmak, denetim için gerekli alt yapıyı temin etmek ve çalışır vaziyette tutmak için gerekli önlemleri almak zorundadır. Aykırı davranışta bulunanlara bu Yasa ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuat kurallarına göre cezai işlem uygulanır.


(3)

Kurum, bu Yasanın kendisine verdiği görevleri yerine getirirken, bu görevleri ile ilgili gerekli gördüğü bilgi ve belgeyi kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerden isteyebilir. Kurum gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından denetim konusunda uzman personel talep edebilir.(4)

Denetim ile ilgili usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.
ALTINCI KISIM

Telsiz Haberleşmesi ve Numaraların Kullanımı ile İlgili Kurallar


Telsiz Haberleş-

meSistemi- nin Kulla-29.

(1)

Kurumun bir haberleşme sağlayıcıya spektrum kullanmak için bireysel haklar vermeyi gerekli bulması halinde, bu haklar, başvuru sahibine, bu maddenin (2)’nci fıkra kuralları uyarınca yapılan bir yazılı talebi müteakip verilecektir.

Nılması

SEKİZİNCİ CETVEL21/2014
(2)

Kurum, bu madde kapsamında yapılan bir başvuruyu değerlendirirken, ayrımcılıktan uzak ve şeffaf olarak hareket edecek ve telsiz frekanslarının kullanımıyla ilgili uluslararası anlaşmaları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Ulusal Frekans Planını, zararlı enterferanstan kaçınma ihtiyacını, yeni elektronik hizmetlerin uygulamaya sokulmasını kolaylaştırmak için frekans aralıklarını muhafaza etme ihtiyacını ve konuyla ilgili tüm faktörleri dikkate alır.(3)

Kurum, telsiz frekansı kullanmak için bireysel bir hak kapsamında faaliyet gösteren herhangi bir haberleşme sağlayıcısından, bu Yasaya bağlı Birinci Cetvelin Kısım A’daki kurallarına ek olarak Kısım B’deki kurallarından da talep edebilir.(4)

Telsiz frekansı kullanmak için bireysel bir hakka verilecek uygun bir sürede yerine getirilmek şartıyla teknik gelişmelere ait şartlar ilave edilmesi ve herhangi bir tip veya sınıftaki haberleşme sağlayacısına bazı şartların uygulanmaması, ilgili elektronik haberleşme şebekesi veya elektronik haberleşme hizmetleri yönünden objektif gerekçelere dayandırılacak ve ayrımcılıktan uzak, orantılı ve şeffaf olacaktır.(5)

Kurum, telsiz frekansı kullanmak amacıyla bireysel haklara getirdiği ilave şartları veya herhangi bir sınıftaki haberleşme sağlayıcılarına uygulanacak olan şartları, gerekçeleriyle birlikte Kurumda arşivlemekle yükümlüdür.(6)

Telsiz frekansı kullanmak için bireysel bir hak çerçevesinde yetkilendirilen haberleşme sağlayıcıları, bu hak ile ilgili öngörülen tüm şartlara ve kendisiyle ilgili herhangi bir genel yetkilendirme ile öngörülen bütün şartlara uyacaktır.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


    Ana sayfa


Elektronik haberleşme yasa tasarisi

Indir 1.12 Mb.