bilgiz.org

Elektronik haberleşme yasa tasarisi
Sayfa3/17
Tarih14.10.2017
Büyüklüğü1.12 Mb.

Indir 1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
(b)

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, adaylara ilişkin dosyaları, adayların bu Yasanın 6’ncı maddesinde öngörülen nitelikleri taşıyıp taşımadıklarına ilişkin değerlendirmeyi yapmak üzere Hukuk ve Siyasi İşler Komitesine iletir. Komite değerlendirme sonuçlarını içeren bir Rapor hazırlayarak Genel Kurula sunar.

(c)

Raporun Genel Kurulda kabulünden sonra atama işlemi gerçekleşir.


(B)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu Yasanın 6’ncı maddesinde öngörülen nitelikleri taşıyan bir kişiyi Kurul üyesi olarak atar.


(C)

Bakan tarafından önerilen üç aday Bakanlar Kurulu tarafından atanır. Bakan adayları Bakanlar Kuruluna önerirken Başkan ve Başkan Yardımcısını da belirler.


(Ç)

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, Ticaret Odası ve Sanayi Odasının kendi aralarında uzlaşarak seçecekleri bir kişiyi Bakanlar Kurulu üye olarak atar. Tümünün ortak bir adayda uzlaşamamasına rağmen en az ikisinin ortak bir adayda uzlaşmaları halinde uzlaşılan bu aday Bakanlar Kurulu tarafından atanır. Hiç uzlaşı sağlanamaması halinde ise Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, Ticaret Odası ve Sanayi Odasının ayrı ayrı göstereceği adaylar arasından Bakan tarafından belirlenecek bir kişi Bakanlar Kurulu tarafından atanır.(5)

İlgili kurumların, üyeliğin boşalmasının Kurum tarafından kendilerine bildirildiği tarihten başlayarak 30 gün içerisinde aday göstermemeleri halinde, bu Yasanın 6’ncı maddesinde öngörülen nitelikleri taşıyan kişiyi veya kişileri Bakan o kurumların yerine aday gösterir.(6)

Kurul üyelerinin ödenekleri aşağıdaki şekildedir:

47/2010

(A)

Kurul Başkanının aylık ödeneği Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasına Ek’li Birinci Cetvel’de Barem 19’un ilk basamağı için öngörülen miktar kadardır. Ayrıca Kurul Başkanı, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasında Barem 19 için uygulanan kademe ilerlemesine teşkil eden barem içi artışlarını kademe ilerlemesinin başlangıç tarihinden başlayarak her yıl alır.


(B)

Kurul Başkan Yardımcısının aylık ödeneği Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasına Ek’li Birinci Cetvel’de 18A’nın ilk basamağı için öngörülen miktar kadardır. Ayrıca Kurul Başkan Yardımcısı, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasında Barem 18A için uygulanan kademe ilerlemesine teşkil eden barem içi artışlarını kademe ilerlemesinin başlangıç tarihinden başlayarak her yıl alır.


(C)

Kurul Başkanı ve Başkan Yardımcısı dışındaki diğer Kurul üyelerine toplantı başına aylık asgari ücretin 1.5 (Bir Buçuk) katının 1/4 (Dörtte Biri) oranında ödenek verilir.

Ancak Kurul üyelerine verilecek aylık toplam ödenek herhalükarda aylık asgari ücretin 1.5 (Bir Buçuk) katını aşamaz.”Kurula

6.

(1)

Kurul üyesi olarak atanacak kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

Atanacak(A)

KKTC yurttaşı olmak;

Adaylarda Aranan(B)

Erkek adaylar için askerlik mükellefiyetlerini yerine getirmiş veya askerlikten muaf tutulmuş olmak;

Nitelikler(C)

Bir üniversite veya dengi bir yüksek öğrenim kurumunun, bilgi teknolojileri ve haberleşme veya ilgili mühendislik, hukuk, ekonomi, ticaret, uluslararası ilişkiler veya ilgili dallarda en az lisans mezunu olmak ve en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak;


(Ç)

Kamu görevinden yasaklı olmamak;


(D)

Bir yıldan fazla bir hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya sonradan affa uğramış olsalar dahi rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas veya benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak;


(E)

Atanma tarihinden itibaren kendisi veya birinci dereceden akrabaları yoluyla, Kurumca düzenlenen piyasada herhangi bir ticari menfaat sahibi olmamak;


(F)

Atanma tarihinden itibaren herhangi bir siyasal partinin yetkili organlarında görevli olmamak.(2)

Kurul Başkanı ve Başkan Yardımcısı olarak atanacak kişilerde, yukarıdaki (1)’inci fıkrada öngörülen genel nitelikler yanında, ilgili sektörde en az 10 yıl çalışmış olmak veya doktora mezunu olup sorumluluk taşıyan bir görevde en az 5 yıl çalışmış olma koşulu aranır.(3)

Boşalan Başkan veya Başkan Yardımcısı veya bir diğer Kurul üyeliğine, bir ay içinde eski üyenin önerilme ve atanma koşullarına uygun şekilde atama yapılır ve atanan üye yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar.(4)

Başkan, Başkan Yardımcısı ve Kurul üyeleri, görev sürelerinin dolması halinde, sadece bir defa daha yeniden atanabilir.(5)

Kamu görevlileri Kurul Başkanı, Başkan Yardımcısı veya üye olarak atanamazlar.

Kurul Üyelerinin

7.

(1)

Kurul üyelerinin görev süreleri 5 yıldır. Her üye en fazla iki dönem görev yapabilir.

Görev Süreleri ve
(2)

Bu Yasanın 9’uncu madde kuralları saklı kalmak koşuluyla, üyelerin görev süreleri dolmadan görevlerine son verilemez.

Görev Süreleri Sona Erenler ile
(3)

Görevi sona eren Kurul üyelerinin Kurum ile ilişiği kesilir.

İlgili Kurallar

Kurulun Çalışma

8.

(1)

Kurul toplantılarına Başkan, yokluğunda ise Başkan Yardımcısı başkanlık eder.

Esasları
(2)

Kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantıya katılan üye sayısı beş veya beşden az ise, karar yeter sayısı en az üç üyenin kabul oyudur, diğer hallerde ise karar yeter sayısı salt çoğunluktur. Kabul ve ret oyların eşit olması halinde Başkanın ayırt edici oyu vardır. Kurul toplantılarında çekimser oy karar yeter sayısı açısından dikkate alınmaz.(3)

Kurul, olağan olarak Kurul Başkanı tarafından toplantıya çağrılır. İvedi durumlarda ise Kurul Başkanı veya en az dört üyenin imzasıyla da toplantıya çağrılabilir.(4)

Kurul toplantılarının tarihi, yeri, saati ve gündemi kırksekiz saat önceden üyelere duyurulur.


Ancak ivedi durumlar için çağrı, kırksekiz saatlik süreye bakılmaksızın daha kısa bir süre içinde de yapılabilir.(5)

Kurulun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle düzenlenir.

Kurul

9.

Kurul üyeliği aşağıda belirtilen hallerde sona erer:

Üyeliğinin
(1)

Üyenin ölümü veya yazılı istifası halinde;

Sona Ermesi
(2)

Üyenin özürsüz ve izinsiz olarak 1 yıl içinde 3 kurul toplantısına katılmaması halinde;(3)

Sağlık Kurulu Raporuyla görevini yapamayacağının belgelenmesi halinde;(4)

Bu Yasanın 6’ncı maddesinde belirtilen kurallara aykırılık oluşması ve/veya tespit edilmesi halinde.

Kurulun

10.

(1)

Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

Görev(A)

Kurum adına karar almak;

ve Yetkileri(B)

Kurumun stratejik planını, performans ölçülerini, hedeflerini ve hizmet kalitesi standartlarını tespit etmek;


(C)

Kurum için bir yıllık bütçe hazırlamak ve yayımlamak; bütçenin uygulanmasını gözlemek ve Kurumun kesin hesaplarını hazırlamak ve yayımlamak;


(Ç)

Yıllık çalışma planları ve yıllık raporlar hazırlamak ve yayımlamak, performans kriterleri ve hedeflerine göre Kurumun faaliyetlerini değerlendirmek;


(D)

Hizmet birimini yönetmek; ve


(E)

Bu Yasanın ve diğer yasaların kendisine verdiği diğer görevleri yapmak.(2)

Kurul, Kurumun olağan idari işleri ile ilgili karar almak üzere Başkanı görevlendirebilir.
Başkan ve Başkan

11.

(1)

Başkan, Kurumun baş icra yetkilisidir. Kurum için tam zamanlı çalışır ve başka herhangi bir işle uğraşamaz.

Yardımcı-
(2)

Başkan aşağıdaki görevleri yerine getirir:

sının(A)

Kurumu yurt içinde ve dışında temsil etmek,

Görevleri(B)

Kuruma bu Yasa ve diğer yasalarda verilen görev ve yetkilerin kullanılmasını sağlamak,


(C)

Kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak ve bunların uygulanmasını izlemek, ve


(Ç)

Hizmet birimi personeli çalışmalarını izlemek, gözlemek ve personelin verimliliğini artırmak için gerekli tedbirleri almak.(3)

Başkan Yardımcısı, Kurum için tam zamanlı çalışır ve başka herhangi bir işle uğraşamaz, Başkana görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olur ve ayrıca Başkan tarafından kendisine zaman zaman devredilen görevleri yerine getirir ve Başkanın yokluğunda Başkana vekalet eder.

Hizmet Birimi

12.

(1)

Hizmet Birimi, Kurulun yönetiminde, toplamda 35 kişiyi geçmeyecek şekilde 3 hukukçu, 3 sekreter, 3 katip, 2 arşiv memuru ve 2 odacı/şoför ve ihtiyaç duyulan alana göre konularında uzman 22 uzman personelden oluşur.(2)

Hizmet Birimi personeli sözleşmeli olarak görev yapar.

47/2010
(3)

Sözleşmeli personelin göreve alınmalarında, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasanın 6’ncı maddesi kuralları uyarınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde veya başka bir ülkede emekliye ayrılan hiç kimsenin sözleşmeli personel olarak istihdam edilemeyeceği; sözleşmeli personel ile imzalanacak sözleşmelerin sürelerinin ise her defa için iki yılı aşamayacağı ve herhangi bir zamanda iptal edilebileceği kuralları uygulanır.(4)

Hizmet biriminin personeli Kurul tarafından işe alınır ve personelin hizmet şartları Kurul tarafından hazırlanacak sözleşmelerde belirlenir.(5)

Hizmet Birimi personelinin maaşları, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasında öngörülen baremlere göre, eğitim durumları gözönünde tutularak verilir ve her yıl Kurum bütçesinde yer alır.(6)

Hizmet birimi personeli, Kurul, Başkan ve Başkan Yardımcısı tarafından verilen görevleri yerine getirir.(7)

Kurul üyeleri ve hizmet birimi personeli, görevleriyle bağlantılı olarak öğrendikleri üçüncü taraflara ait gizli, ticari veya mali bilgileri, yetkili makamlar dışında kimseye iletemez ve kendi çıkarları için kullanamaz. Bu sorumluluk, bilgilerin gizliliğini koruduğu sürece ve Kurum içindeki görevleri bittikten sonra da devam eder.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


    Ana sayfa


Elektronik haberleşme yasa tasarisi

Indir 1.12 Mb.