bilgiz.org

Elektronik haberleşme yasa tasarisi
Sayfa2/17
Tarih14.10.2017
Büyüklüğü1.12 Mb.

Indir 1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17“Herkesçe Kullanılabilir Telefon Hizmeti”, ulusal veya uluslararası numaralandırma planındaki bir numara veya numaralar yoluyla ulusal ve uluslararası çağrılar başlatmak ve almak ve olağanüstü durum hizmetlerine erişmek için herkes tarafından kullanılabilen bir hizmet ve ayrıca, uygun olduğunda, haberleşme sağlayıcısı yardımı, rehber sorgu hizmetleri ve rehberler sağlanması, ödemeli genel telefonlar sağlanması, özel şartlar üzerinden hizmet sağlanması, fiziksel engelli veya özel sosyal ihtiyaçları olan müşteriler için özel kolaylıklar sağlanması ve/veya coğrafi olmayan hizmetlerin sunulmasını anlatır.
“Hizmet Birimi”, bu Yasanın 12’nci maddesi ile oluşturulan birimi anlatır.
“İlgili Piyasa”, herhangi bir türden elektronik haberleşme hizmetlerine ait veya bunların yerini tutabilecek başka elektronik haberleşme hizmetlerine ait bir piyasayı anlatır.
“Kamusal Elektronik Haberleşme Şebekesi”, herkesçe kullanılabilen bir elektronik haberleşme şebekesini anlatır.
“Kamusal Haberleşme Sağlayıcı”, kamusal haberleşme şebekesi üzerinden kamuya elektronik haberleşme hizmetleri veren heberleşme sağlayıcısını anlatır ve Telekomünikasyon Dairesini de kapsar.
“Kamusal Telefon Şebekesi”, herkes tarafından kullanılabilen telefon hizmetleri sunmak için kullanılan bir elektronik haberleşme şebekesini anlatır; bu şebeke, konuşmaların ve ayrıca faks ve data gibi başka haberleşme biçimlerinin şebeke sonlanma noktaları arasında transferini destekler.

89/2007


“Kişisel Verileri Koruma Kurulu”, Kişisel Verilerin Korunması Yasası uyarınca kurulan Kurulu anlatır.
“Koşullu Erişim Sistemi”, radyo ve televizyon yayın sistemlerine abonelik veya başka bir yöntemle önceden izin verilmesi yoluyla koşullu olarak erişimi sağlayan her türlü teknik tedbir ve düzenlemeyi anlatır.
“Kullanıcı”, bir abone olsun veya olmasın, elektronik haberleşme hizmetleri kullanan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi anlatır.
“Kurul”, bu Yasa tahtında kurulan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumunun Yönetim Kurulunu anlatır.
“Kurum”, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumunu anlatır.
“Lisans”, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen bireyesel kullanım hakkını anlatır.
“Medya Hizmeti Sağlayıcı”, görsel-işitsel medya hizmetinin görsel-işitsel içeriğinin seçilmesi için editoryal sorumluluk taşıyan ve bunun nasıl organize edileceğini belirleyen gerçek veya tüzel kişiyi anlatır.
“Numara”, şebeke sonlanma noktasını tanımlayan ve ses, veriler ve görüntülerin o noktaya yönlendirilmesini sağlayan, (uygun olduğunda) abone, uygulama, operatör veya hizmet sağlayıcıya ait bilgiler içerebilen, harfler ve/veya rakamlar veya sembollerden oluşan bir dizi veya kombinasyonu anlatır.
“Numara Taşınabilirliği”, abonenin, abone numarasını değiştirmeden, operatörü, coğrafi konumu ve/veya hizmet çeşidini değiştirebilmesine imkan veren bir hizmeti anlatır.

36/2009

“Rekabet Kurulu”, Rekabet Yasası uyarınca kurulan Kurulu anlatır.

42/2010“Şebeke Sonlanma Noktası”, bir abonenin bir elektronik haberleşme şebekesine eriştiği fiziksel noktayı anlatır.
“Sinyal”, konuşma, müzik, sesler, görsel imajlar veya iletiler veya herhangi bir türdeki verilerin iletilmesine veya cihazların işletilmesi veya kontrol edilmesine hizmet eden sinyalleri anlatır.
“Son Kullanıcı”, bir kamusal elektronik haberleşme şebekesini işletmeyen ve kamusal elektronik haberleşme hizmetleri sunmayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi anlatır.
“Spektrum”, elektronik haberleşme için kullanılan ve frekansı 9 kHz-3000 GHz arasında değişen elektronik dalgaların frekans aralığı ve uluslararası düzenlemeler kapsamında elektronik haberleşmeye tahsis edilen 3000 GHz üzerindeki frekansları anlatır.
“Tarife”, bir haberleşme sağlayıcısının, elektronik haberleşme hizmetleri karşılığında veya bir elektronik haberleşme şebekesine erişim karşılığında kullanıcılara uyguladığı, herhangi değişik ücret kalemlerinden oluşan listeyi anlatır.
“Taşıyıcı”, çağrı başlatma, çağrı sonlandırma veya çağrı taşımayla ilgili hizmetlerin tamamı veya bir kısmını sunan bir elektronik haberleşme şebekesi operatörünü anlatır.
“Taşıyıcı Ön Seçimi”, kullanıcıların, bir taşıyıcı seçim kodu çevirmeksizin bir taşıyıcıyı önceden seçmeleri için kullanılan bir yöntemi anlatır.
“Taşıyıcı Seçimi”, kullanıcıların bir taşıyıcı seçim kodu çevirmek yoluyla bir taşıyıcı seçmelerinin yöntemini anlatır.
“Telsiz”, aralarında herhangi bir fiziki bağlantı olmaksızın elektromanyetik dalgalar yoluyla açık, kodlu veya kriptolu ses ve veri vermeye, almaya veya yalnızca vermeye veya almaya yarayan sistemleri anlatır.
“Telsiz Haberleşmesi”, şifreli, şifresiz veya kriptografik sesler, görüntüler ve dalgaların iletilmesi veya alınması veya hem iletilmesi, hem alınması için, iletimin kaynağı ve varış noktası arasında fiziksel bağlantılar olmaksızın, elektromanyetik dalgalar kullanarak iletim yapmanın bir yöntemini anlatır.
“Terminal Donanımı”, bir kamusal elektronik haberleşme şebekesi üzerindeki bir şebeke sonlanma noktasında dolaylı veya dolaysız olarak herhangi bir yoldan bağlanmak için tasarlanmış olan ve sinyallerin iletilmesine olanak veren cihazı anlatır.
“Tüketici”, ticari veya mesleki olmayan amaçlar için elektronik haberleşme hizmetleri kullanan veya talep eden herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi anlatır.
“Ulusal Dolaşım”, ülkedeki bir haberleşme sağlayıcısına ait hizmetlerin, teknik uyumluluk şartları saklı kalmak üzere, diğer bir haberleşme sağlayıcısının abonelerine (son kullanıcılarına) ait ekipmanlar üzerinden sunulmasına veya diğer bir sistemin ara bağlantısına imkan sağlayan sistemlerarası dolaşımı anlatır.
“Ulusal Numaralandırma Planı”, yönlendirme, adresleme, fiyatlama veya hizmet türü hakkında bilgi vermek amacıyla numaralar için yapıları tanımlayan, numaralandırma planını anlatır.

89/2007

“Veri Kontrolörü”, Kişisel Verilerin Korunması Yasasındaki kontrolörü anlatır.

39/1997

34/2003


36/2010

42/2011


“Yayın Yüksek Kurulu”, Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası uyarınca kurulan Yayın Yüksek Kurulunu anlatır.
“Yerel Ağ”, bir sabit elektronik haberleşme şebekesinde, abonenin mekanlarındaki şebeke sonlanma noktasını ana dağıtım çatısına veya eşdeğer tesise bağlayan erişim devresini anlatır.


Amaç

3. Bu Yasanın amacı, elektronik haberleşmeyi düzenlemek için bağımsız bir organın kurulması, elektronik haberleşme sektöründe düzenleme ve denetleme yoluyla etkin rekabetin tesisi, tüketici hak ve menfaatlerinin gözetilmesi ve korunması amacıyla düzenlemelerin yapılması, ülke genelinde elektronik haberleşme hizmetlerinin yaygınlaştırılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, haberleşme alt yapı, şebeke ve hizmet alanında teknolojik gelişimin ve yeni yatırımların teşvik edilmesi ve bunlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.Kapsam

21/2014


4. Elektronik haberleşme hizmetlerinin yürütülmesi ve elektronik haberleşme alt yapı ve şebekesinin tesisi ve işletilmesi ile her türlü elektronik haberleşme cihaz ve sistemlerinin imali, ithali, satışı, kurulması, işletilmesi, frekans dahil kıt kaynakların planlaması ve tahsisi ile bu konulara ilişkin düzenleme, yetkilendirme, denetleme ve uzlaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi bu Yasaya tabidir.

Ancak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığının, Sahil Güvenlik Komutanlığının ve Polis Genel Müdürlüğünün kamuya açık olanlar hariç olmak üzere elektronik haberleşme donanımları, sistemleri ile şebekelerini ve Cumhurbaşkanlığının ve Dışişleri Bakanlığının sadece kendi amaçları için kullanılan elektronik haberleşme şebekelerini kapsamaz. Bu kurumların ihtiyaç duydukları frekansları Spektrum Planına ve numaraları Ulusal Numaralandırma Planına uygun bir şekilde Kurum tarafından, herhangi bir ücret alınmadan ve öncelikli olarak tahsis edilir.

İKİNCİ KISIM

Kurum ile İlgili Kurallar


Kurumun Oluşumu, Üyelerin Atanması

5.

(1)

Bu Yasa kuralları uyarınca mali ve idari özerkliğe sahip bir tüzel kişi olarak Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu kurulur. Kurum işlevlerinde bağımsızdır.
(2)

Kurum, yedi üyeden oluşan Kurul tarafından yönetilir.

ve Ödenekleri
(3)

Kurul, bir üyesi Cumhurbaşkanı tarafından, üç üyesi Bakanın önerisi ile Bakanlar Kurulu tarafından, iki üyesi Cumhuriyet Meclisinde grubu bulunan ve en fazla üyeye sahip iki siyasal parti tarafından sunulup Cumhuriyet Meclisi tarafından ve bir üyesi Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Ticaret Odası ve Sanayi Odasının birlikte belirleyecekleri ve Bakanlar Kurulu tarafından atanacak toplam yedi üyeden oluşur.(4)

Kurul üyelerinin atanmaları aşağıdaki şekilde olur:


(A)

Cumhuriyet Meclisinde grubu bulunan ve en fazla üyeye sahip iki siyasal partinin göstereceği adayların atanması aşağıdaki şekilde olur:

(a)

Cumhuriyet Meclisinde grubu bulunan ve en fazla üyeye sahip iki siyasal parti, adaylarını Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına sunar.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


    Ana sayfa


Elektronik haberleşme yasa tasarisi

Indir 1.12 Mb.