bilgiz.org

Elektronik haberleşme yasa tasarisi

 • Kısım A Şeffaflık Yükümlülükleri
 • Kısım B Ayrımcılık Yapmama Yükümlülükleri
 • Kısım C Muhasebeyi Ayırma Yükümlülükleri
 • Kısım Ç Belirli Şebeke İmkanlarına Erişim ve Kullanım Yükümlülükleri
 • Kısım D Fiyat Kontrolü ve Maliyet Muhasebesi Yükümlülükleri
 • ALTINCI CETVEL (Madde 42) Yayımlanacak Bilgiler • Sayfa14/17
  Tarih14.10.2017
  Büyüklüğü1.12 Mb.

  Indir 1.12 Mb.
  1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17  BEŞİNCİ CETVEL

  (Madde 36)
  İlave Yükümlülükler

  Kısım A

  Şeffaflık Yükümlülükleri


  1. Kurum, haberleşme sağlayıcılarından, muhasebe bilgileri, teknik özellikler, şebeke özellikleri, sağlama ve kullanım şartları ve fiyatlar gibi, belirlenmiş bilgileri duyurmalarını talep eden, ara bağlantı ve/veya erişimle ilgili şeffaflık yükümlülükleri koyabilir.


  2. Kurum, bu Yasa kuralları uyarınca etkin piyasa gücü olarak belirlenmiş bir haberleşme sağlayıcısının ayrımcılık yapmama yükümlülüğü çerçevesinde, verdiği hizmetlere yönelik bir referans teklifi yayımlamasını talep edebilir. Bu teklif, verdiği hizmetlerin piyasa ihtiyaçlarına yönelik bileşenlerine ayrılmış olarak bir anlatımını ve fiyatlar dahil ilgili şartları içermelidir. Bu referans teklifi, haberleşme sağlayıcılarının talep ettiği hizmet için gerekli olmayan imkanlar için ödeme yapmamalarını temin etmeye yetecek ölçüde ayrıştırılmış olmalıdır. Kurum, bu Yasa kapsamında konulan yükümlülükleri gerçekleştirmek için referans tekliflerinde değişiklik talep edebilir.
  3. Kurum, sunulacak bilgileri, bunların gerekli detay seviyesi ile yayımlama şeklini belirler.


  4. Kurum bir haberleşme sağlayıcısının kıvrımlı metalik çifte ayrıştırılmış erişim (“unbundled access to the twisted metallic pair”) konusunda yükümlülük altında olduğu durumda yukarıdaki 3’üncü madde kurallarına bakılmaksızın, en az bu Yasaya ekli Ek 4’teki unsurları içeren bir referans teklifinin yayımlanmasını sağlar.


  Kısım B

  Ayrımcılık Yapmama Yükümlülükleri


  1. Kurum, ara bağlantı ve/veya erişimle ilgili olarak, ayrımcılık yapmama yükümlülükleri koyabilir.


  2. Kurum, ayrımcılık yapmama yükümlülükleri çerçevesinde, bir haberleşme sağlayıcısının eşdeğer hizmet sunan başka haberleşme sağlayıcılarına eşdeğer hizmetler sözkonusu olduğu durumlarda kendi hizmetleri için veya bağlı kuruluşlarının veya ortaklarının hizmetleri için sağladığı şartlar ve kaliteyle eşdeğer şartlar uygulamasını, hizmet sunmasını ve bilgi sağlamasını temin edecektir.

  Kısım C

  Muhasebeyi Ayırma Yükümlülükleri


  1. Kurum, ara bağlantı ve/veya erişim ile ilgili belirlenmiş faaliyetler bakımından muhasebeyi ayırma yükümlülükleri koyabilir ve özellikle, dikey olarak bütünleşmiş bir şirketten, Kısım B kapsamında ayrımcılık yapmama gerekliliği olduğunda, uyumu sağlamak veya gerektiğinde adil olmayan çapraz sübvansiyonu engellemek için, toptan fiyatlarını ve dahili transfer fiyatlarını şeffaflaştırmasını isteyebilir ve yapmasını talep edebilir. Kurum, kullanılacak formatı ve muhasebe yöntemini belirler.


  2. Kurum, şefaflık ve eşitliğe ilişkin yükümlülüklerin uygunluğunun doğrulanmasını sağlamak için, üçüncü taraflardan elde edilen gelirlere ilişkin veriler de dahil olmak üzere muhasebe kayıtlarını isteme yetkisine sahiptir. Kurum, ticari gizlilik konusunda yürürlükteki diğer mevzuat ve uluslararası normlar çerçevesinde açık ve rekabetçi bir piyasaya katkıda bulunacak bilgileri yayımlayabilir.


  Kısım Ç

  Belirli Şebeke İmkanlarına Erişim ve Kullanım Yükümlülükleri
  1. Kurum, erişim sağlamayı reddetmenin veya benzer bir etkiye sahip makul olmayan şartların haberleşme sağlayıcısından istenmemiş, perakende seviyede sürdürülebilir rekabetçi bir piyasanın oluşumuna engel olacağını veya son kullanıcının çıkarına olmayacağını belirlenmesi hallerinde, haberleşme sağlayıcıları üzerine, belirli şebeke unsurları ve bağlantılı imkanlara erişim veya bunların kullanımı için makul talepleri karşılama yükümlülükleri koyabilir.

  Kurum, bu amaçla öngördüğü tedbirlerin yanında haberleşme sağlayıcılardan aşağıdakileri de isteyebilir:
  (A)

  Üçüncü taraflara, yerel ağa ayrıştırılmış erişim dahil belirli şebeke unsurları ve/veya imkanlarına erişim olanağı verilmesi;


  (B)

  Erişim talep eden haberleşme sağlayıcılarıyla bu konuda iyi niyetle müzakere edilmesi;


  (C)

  Verilmiş olan erişim olanaklarının geri çekilmemesi;


  (Ç)

  Üçüncü taraflarca yeniden satış için toptan bazda belirli hizmetler sağlanması;


  (D)

  Hizmetlerin veya sanal şebeke hizmetlerinin birlikte çalışabilirliği için vazgeçilmez olan teknik arayüzler, protokoller veya diğer anahtar teknolojilere açık erişim olanağı verilmesi;


  (E)

  Boru, bina veya direk paylaşımı dahil, ortak yerleşme veya başka tesisat paylaşma imkanı sağlanması;


  (F)

  Akıllı şebeke hizmetleri veya mobil şebekeler üzerinde dolaşım (“roaming”) olanakları dahil, kullanıcılara uçtan uca hizmetlerin birlikte çalışabilirliğini sağlamak için gereken belirli hizmetlerin verilmesi;

  (G)

  Hizmet sağlanmasında adil rekabeti sağlamak için gerekli operasyonel destek sistemleri veya benzer yazılım sistemlerine erişim sağlanması;


  (Ğ)

  Şebekeler veya şebeke tesislerinin ara bağlantısı,


  Kurum, bu yükümlülüklerin adil, makul ve verilen sürede yapılmasını sağlamak amacıyla şartlar koyabilir.


  2. Kurum, yukarıdaki 1’inci maddede belirtilen yükümlülükleri koyup koymamayı bu yükümlülüklerin bu Yasaya bağlı Üçüncü Cetvel’de belirlenen hedefler ile orantılı olup olmadığını değerlendirirken aşağıdaki faktörleri dikkate alır:


  (A)

  İlgili ara bağlantı ve erişimin içeriği ve türünü gözönünde tutarak, piyasa gelişme oranı ışığında, rakip tesisler kullanma veya kurmanın teknik ve ekonomik geçerliliği;


  (B)

  Kullanılabilir kapasite bakımından, teklif edilen erişimi sağlamanın fizibilitesi;


  (C)

  Yatırımın yapılmasıyla ilgili riskleri gözönünde tutarak, tesis sahibi tarafından yapılan başlangıç yatırımı;


  (Ç)

  Uzun vadede rekabeti koruma ihtiyacı;


  (D)

  Uygun ise, ilgili fikri mülkiyet hakları;


  (E)

  Türkiye veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerde sınır ötesi hizmetler sağlanması.


  Kısım D

  Fiyat Kontrolü ve Maliyet Muhasebesi Yükümlülükleri


  1. Kurum, piyasa analizine göre, etkin rekabet olmadığını tesbit etmesi durumunda, ilgili haberleşme sağlayıcısının, son kullanıcılar aleyhine, aşırı ölçüde yüksek fiyatlar uygulayabileceği veya fiyat sıkıştırması yapabileceği hallerde, belirli türlerde ara bağlantı ve/veya erişim sağlanması için, maliyet muhasebesi sistemleriyle ilgili yükümlülükler ve fiyatların maliyete yönelik olması şeklinde yükümlülükler dahil, maliyet telafisi ve fiyat kontrollerine ilişkin yükümlülükler koyabilir. Kurum, haberleşme sağlayıcısının yapacağı yatırımı dikkate alacak ve haberleşme sağlayıcısına, ilgili riskleri gözönünde tutarak, kullanılan yeterli sermaye üzerine makul bir getiri oranı tanıyacaktır.


  2. Kurum, zorunlu tutulan herhangi bir maliyet telafi mekanizması veya fiyatlandırma yönteminin verimliliğe ve sürdürülebilir rekabete hizmet etmesini ve tüketici faydalarını en yüksek seviyeye çıkarmasını sağlar. Bu hususta, Kurum, benzer rekabetçi piyasalarda mevcut olan fiyatları da gözönüne alabilir.


  3. Bir haberleşme sağlayıcı fiyatlarının maliyete yönelik olmasıyla ilgili bir yükümlülük altında olduğunda, fiyatların (yatırım üzerine makul bir getiri oranıyla birlikte) maliyetlere dayalı olduklarını ispat külfeti haberleşme sağlayıcısına ait olacaktır. Hizmetlerin verimli sağlanma maliyetini hesaplamak amacıyla, Kurum, haberleşme sağlayıcısının kullandığı maliyet muhasebesi yöntemlerinden bağımsız yöntemler kullanabilir. Kurum, bir haberleşme sağlayıcısının uyguladığı fiyatlar için tam gerekçelendirme sunmasını ve gerekli görmesi halinde fiyatların ayarlanmasını talep edebilir.
  4. Kurum, fiyat kontrollerini desteklemek için bir maliyet muhasebesi sistemi uygulamanın zorunlu kılınması halinde, maliyetlerin hangi ana kategorilerde gruplandırılmış olduğunu ve maliyetlerin tahsis edilmesi için hangi kuralların uygulandığını gösteren, maliyet muhasebesi sistemini anlatan bir açıklamanın kamuoyuna duyrulmasını sağlar. Maliyet muhasebesi sistemine uyulduğu yürürlükteki diğer mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş bağımsız hesap uzmanları tarafından doğrulanacak ve her yıl yayımlanacak.

  ALTINCI CETVEL

  (Madde 42)


  Yayımlanacak Bilgiler
  Kurum, tüketicilerin bilinçli seçim yapabilmelerini sağlamak amacıyla aşağıda öngörülen bilgilerin bu Yasa kuralları uyarınca Kurum tarafından veya kamusal telefon şebekeleri ve/veya herkesçe kullanılabilir telefon hizmetleri sağlayan haberleşme sağlayıcılar tarafından yayımlanmasını sağlar:


  (A)

  Haberleşme sağlayıcıların isimleri ve adresleri;


  (B)

  Kamusal telefon şebekeleri ve/veya herkesçe kullanılabilir telefon hizmetleri sağlayan haberleşme sağlayıcılarının isimleri ve genel merkez adresleri;


  (C)

  Kamuya açık olarak sunulan telefon hizmetleri;


  (Ç)

  Herkesçe kullanılabilir telefon hizmetinin kapsamı;


  (D)

  Kamuya açık olarak sunulan sabit ücrete ve periyodik olarak ödenen abonelik ücretlerine neyin dahil olduğunun belirtildiği telefon hizmetleri;


  (E)

  Her türlü kullanım ve bakım ücretlerini, uygulanan standart indirimlerin detaylarını ve özel tarife düzenlemelerini kapsayan standart tarifeler;


  (F)

  Sunulan tazminat veya para iade düzenlemelerinin özel detayları dahil, tazminat veya para iade politikası;


  (G)

  Sunulan bakım hizmeti türleri;


  (Ğ)

  Herhangi bir asgari sözleşme süresi dahil, standart sözleşme şartları;


  (H)

  Haberleşme sağlayıcısı tarafından geliştirilmiş olanlar dahil, ihtilaf çözme mekanizmaları;


  (I)

  Bu Yasaya ekli İkinci Cetvel’de belirtilen olanaklar ve hizmetler dahil, evrensel hizmetle ilgili haklar.

  1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


      Ana sayfa


  Elektronik haberleşme yasa tasarisi

  Indir 1.12 Mb.