bilgiz.org

Elektronik haberleşme yasa tasarisi

 • ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI
 • Kısa İsim • Sayfa1/17
  Tarih14.10.2017
  Büyüklüğü1.12 Mb.

  Indir 1.12 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 29 Aralık 2011 tarihli Yirmidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan “Elektronik Haberleşme Yasası “Anayasanın 94’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan olunur.

  ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI

  İÇDÜZENİ
  Madde 1. Kısa İsim

  BİRİNCİ KISIM

  Genel Kurallar

  Madde 2. Tefsir

  Madde 3. Amaç

  Madde 4. Kapsam


  İKİNCİ KISIM

  Kurum ile İlgili Kurallar


  Madde 5. Kurumun Oluşumu, Üyelerin Atanması ve Ödenekleri

  Madde 6. Kurula Atanacak Adaylarda Aranan Nitelikler

  Madde 7. Kurul Üyelerinin Görev Süreleri ve Görev Süreleri Sona Erenler ile İlgili Kurallar

  Madde 8. Kurulun Çalışma Esasları

  Madde 9. Kurul Üyeliğinin Sona Ermesi

  Madde 10. Kurulun Görev ve Yetkileri

  Madde 11. Başkan ve Başkan Yardımcısının Görevleri

  Madde 12. Hizmet Birimi


  ÜÇÜNCÜ KISIM

  Birinci Bölüm

  Elektronik Haberleşme ile İlgili Temel İlkeler ve Sektördeki Yetkili Organlar
  Madde 13. Temel İlkeler

  Madde 14. Bakanlar Kurulunun Görev ve Yetkileri

  Madde 15. Kurumun Görev ve Yetkileri
  İkinci Bölüm

  Haberleşme Hizmetleri ile İlgili Kurallar


  Madde 16. Frekans Bandı ve Kanal Tahsisi Bireysel Kullanım Hakkının Verilmesi Yükümlülüğünün Devri

  Madde 17. Rekabetin Sağlanması

  Madde 18. Bilgi ve Belge Toplama

  Madde 19. Haczedilmezlik ve Haberleşme Hizmetlerinin Sürekliliği


  DÖRDÜNCÜ KISIM

  Kurumun Bütçesi ve Mali Kurallar


  Madde 20. Kurumun Bütçesi

  Madde 21. Kurumun Gelirleri

  Madde 22. Kurumun Giderleri

  BEŞİNCİ KISIM

  Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yetkilendirilmesi ve Denetimi ile İlgili Kurallar
  Madde 23. Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yetkilendirilmesi

  Madde 24. Genel Yetkilendirmeler BİRİNCİ CETVEL

  Madde 25. İlave Yükümlülükler İKİNCİ CETVEL

  Madde 26. Genel Yetkilendirme Kapsamındaki Haklar

  Madde 27. Ön Yükümlülük

  Madde 28. Denetim


  ALTINCI KISIM

  Telsiz Haberleşmesi ve Numaraların Kullanımı İle İlgili Kurallar


  Madde 29. Telsiz Haberleşme Sisteminin Kullanılması

  Madde 30. Numaraların Kullanımı


  YEDİNCİ KISIM

  Erişim ve Ara Bağlantı ile İlgili Kurallar


  Madde 31. Erişimin Kapsamı

  Madde 32. Erişim ve Ara Bağlantı Yükümlülüğü

  Madde 33. Kurumun İşlevleri ve Yetkileri ÜÇÜNCÜ CETVEL- DÖRDÜNCÜ CETVEL
  SEKİZİNCİ KISIM

  Etkin Piyasa Gücü ile İlgili Kurallar


  Madde 34. İlave Düzeltici Tedbirler

  Madde 35. Etkin Piyasa Gücünün Tespit Edilmesi

  Madde 36. Düzeltici Tedbirler BEŞİNCİ CETVEL

  Madde 37. Düzeltici Tedbirlerin Konulması


  DOKUZUNCU KISIM

  Muhasebe, Kiralık Hatlar ve Perakende Hizmetler ile İlgili Kurallar


  Madde 38. Hesap Ayrımı ve Maliyet Muhasebesi

  Madde 39. Asgari Kiralık Hatlar Seti

  Madde 40. Perakende Hizmetler Üzerindeki Kontroller
  ONUNCU KISIM

  Tüketici Hakları


  Madde 41. Genel İlkeler

  Madde 42. Abonelik Sözleşmeleri ALTINCI CETVEL

  Madde 43. Şeffaflığın Sağlanması ve Bilgilendirme

  Madde 44. Şebeke Bütünlüğü

  Madde 45. Coğrafi Olmayan Numaralar

  Madde 46. Numara Taşınabilirliği

  Madde 47. Taşıyıcı Seçimi

  ONBİRİNCİ KISIM

  Evrensel Hizmetler ile İlgili Kurallar
  Madde 48. Evrensel Hizmetin Kapsamı

  Madde 49. Evrensel Hizmet Sağlayıcısının Belirlenmesi

  Madde 50. Evrensel Hizmet Sağlama Yükümlülüğü

  Madde 51. Rehber Sorgu Hizmetleri

  Madde 52. Ödemeli Genel Telefonlar

  Madde 53. Fiziksel Engelli Kullanıcılar

  Madde 54. Abonelerin Harcamalarını Kontrol Edebilmesi ve Ek İmkanların Sağlanması

  Madde 55. Evrensel Hizmet Yükümlülüklerinin Maliyeti

  Madde 56. Yükümlülüklerin Finansmanı
  ONİKİNCİ KISIM

  Telsiz Haberleşmesi ile İlgili Kurallar


  Madde 57. Kurumun Telsiz Haberleşmesi ile İlgili İşlevleri

  Madde 58. Kurumun Telsiz Haberleşmesi ile İlgili Görevleri

  Madde 59. Danışmanlık Hizmetleri

  Madde 60. Spektrum Planının değiştirilme Yöntemi

  Madde 61. Sınırlamalar

  Madde 62. Kullanım Hakkı ve Muafiyetler

  Madde 63. Ücretler

  Madde 64. Telsiz Frekansı Kullanım Hakkı İçin Teklif Verilmesi

  Madde 65. Kullanım Hakkının Tadil ve İptal Edilmesi

  Madde 66. Spektrum Sicili


  ONÜÇÜNCÜ KISIM

  Terminal Donanımı ile İlgili Kurallar


  Madde 67. Bu Kısım ile ilgili Genel Kurallar

  Madde 68. Terminal Donanımlarının Uygunluğu

  Madde 69. Temel Gerekler

  Madde 70. Terminal Donanımları için Teknik Gereklilikler

  Madde 71. Bağlama ve Reddetme

  Madde 72. Uygunluk Değerlendirmesi

  Madde 73. İşaretleme

  Madde 74. Bilgi Yayımlama

  Madde 75. Uygunluk Değerlendirmesinde Ücretler

  Madde 76. Piyasa Gözetimi ve Denetimi


  ONDÖRDÜNCÜ KISIM

  Taşınmaz Mallar, Denetleme ve Şebeke Sağlayıcılarının Sorumluluğu İle İlgili Kurallar


  Madde 77. Taşınmaz Mallar

  Madde 78. Kontrol, Tamir ve Kurulum Yetkisi

  Madde 79. Şebeke Sağlayıcılarının Sorumluluğu

  Madde 80. İş Yapılmasında Alınacak Tedbirler

  Madde 81. Şebekeye Müdahale Teşkil Eden Eylemler

  Madde 82. Taşınmaz Mallardaki Çalışmalar ile İlgili İzinler


  ONBEŞİNCİ KISIM

  Güvenlik, Gizlilik ve Veri Koruma ile İlgili Kurallar


  Madde 83. Şebekenin ve Hizmetlerin Güvenliği

  Madde 84. Gizlilik ve Veri Koruma

  Madde 85. Trafik ve Faturalama verileri
  ONALTINCI KISIM

  Elektronik Kimlik Bilgisi, Teknik Uyumluluk ve Bilgi ve İhbar Merkezi ile İlgili Kurallar


  Madde 86. Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlar

  Madde 87. Abone ve Cihaz Kimlik Bilgilerinin Güvenliği

  Madde 88. Teknik Uyumluluk

  Madde 89. Bilgi ve İhbar Çağrı Merkezi


  ONYEDİNCİ KISIM

  Çeşitli Kurallar


  Madde 90. Konum Verileri

  Madde 91. Arayan ve Aranan Hatların Tanımlanması

  Madde 92. Arayan Hattın Hat Tanımlanma İmkanının Engellenmesinin Kaldırılması

  Madde 93. Otomatik Arama Aktarması

  Madde 94. Abone Telefon Rehberi

  Madde 95. Talep Edilmeyen Haberleşme

  Madde 96. Kişisel Verileri Koruma Kurulunun ve Kurumun Bu Kısım Uyarınca Yetkisi

  Madde 97. Soruşturma

  Madde 98. Mal Bildiriminde Bulunam Ödevi
  ONSEKİZİNCİ KISIM

  Suç ve Cezalar İle İlgili Kurallar


  Madde 99. İdari Suç ve Cezalar

  Madde 100. Nisbi İdari Para Cezası

  Madde 101. İdari Para Cezalarında Dikkat Edilecek Hususlar

  Madde 102. Suç ve Cezalar

  Madde 103. Suçun Tekrarı
  ONDOKUZUNCU KISIM

  Geçici ve Son Kurallar


  Geçici Madde 1. Kurul Üyeliklerinin İlk Kez Yenilenmesi

  Geçici Madde 2. Hizmet Biriminin Oluşturulması

  Geçici Madde 3. Sabit Telefonda Bireysel Kullanım Hakkı

  Geçici Madde 4. Mevcut Yetkilendirmeler

  Geçici Madde 5. Sabit Hat Perakende Tarifeleri

  Geçici Madde 6. Etkin Piyasa Gücü ve Tarifeler ile İlgili Kurallar

  Geçici Madde 7. Ücretler ile İlgili Kurallar

  Geçici Madde 8. Abonelik Anlaşmaları ile İlgili Kurallar

  Geçici Madde 9. Teknik Uyumluluk ile İlgili Kurallar

  Geçici Madde 10. Rekabet Kurulu ile Yapılacak Protokol ile İlgili Kurallar

  Geçici Madde 11. Kurumun İlk Bütçesi ile İlgili Kurallar

  Geçici Madde 12. Tüzükler ile İlgili Kurallar


  Madde 104. Yürütme Yetkisi

  Madde 105. Yürürlüğe Giriş
  Sayı: 6/2012
  ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI
  (21/2014 ve 39/2016 sayılı değişiklik yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle)
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:


  ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI


  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:  Kısa İsim


  1. Bu Yasa, Elektronik Haberleşme Yasası olarak isimlendirilir.
  BİRİNCİ KISIM

  Genel Kurallar
  Tefsir

  2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe;
  “Abone”, bir haberleşme sağlayıcı ile bu hizmetlerin verilmesi için yapılmış bir sözleşmeye taraf olan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi anlatır.
  “Ara Bağlantı”, bir haberleşme sağlayıcının kullanıcılarının aynı veya bir başka haberleşme sağlayıcının kullanıcılarıyla haberleşmesini veya bir başka haberleşme sağlayıcının sağladığı hizmetlere erişmesini temin etmek için aynı veya farklı haberleşme sağlayıcılar tarafından kullanılan elektronik haberleşme şebekelerinin fiziksel ve mantıksal olarak birbirine bağlanmasını anlatır.
  “Bakan”, elektronik haberleşmeden sorumlu Bakanı anlatır.
  “Bakanlık”, elektronik haberleşmeden sorumlu Bakanlığı anlatır.
  “Bilgi Toplumu Hizmetleri”, Veri işlenmesi (dijital sıkıştırma dahil) ve depolanması için elektronik donanım yoluyla bedel karşılığında uzaktan ve bir hizmetin alıcısının bireysel talebi üzerine sağlanan herhangi bir hizmeti anlatır.
  “Bireysel Kullanım Hakkı”, haberleşme sağlayıcısına 9 kHz ile 3000 GHz frekansı arasında elektromanyetik enerji ve numara kullanımına ilişkin spesifik haklar tanıyan veya sözkonusu hakları Kurulun onayını almaksızın kullanma yetkisi bulunmadığı durumlarda, haberleşme sağlayıcısının faaliyetlerini, ilgili hallerde, bir genel yetkiyi tamamlayan spesifik yükümlülüklere tabi tutan, yetkiyi anlatır.
  “CE”, Conformitee Europeene, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek ve bu kapsama giren ürünlerin ilgili Avrupa Birliği mevzuatına uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren işareti anlatır.
  “MCKS (CEIR)”, merkezi mobil cihaz kimlik tanımı veri tabanı sistemini anlatır.
  “DTMF”, çift tonlu, çok frekanslı iletişimi anlatır.
  “MCKT (EIR)”, mobil cihaz kimlik tanımı veri tabanını anlatır.
  “Elektromanyetik Enterferans”, ilgili diğer mevzuat kurallarına uygun olarak yapılan her türlü elektronik haberleşmeyi engelleyen, kesinti doğuran veya kalitesini bozan her türlü yayın veya elektromanyetik etkiyi anlatır.
  “Elektronik Haberleşme”, elektriksel işaretlere dönüştürülebilen her türlü işaret, sembol, ses, görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesini, gönderilmesini ve alınmasını anlatır.
  “Elektronik Haberleşme Hizmeti”, telekomünikasyon hizmetleri ve yayıncılık için kullanılan şebekelerdeki iletim hizmetleri dahil (elektronik haberleşme şebekeleri üzerinden iletilen içeriğin sağlanmasından veya bunun üzerinde editoryal kontrol icra edilmesinden oluşan hizmetler ile bilgi toplumu hizmetleri hariç) elektronik haberleşme şebekeleri üzerinde sinyaller iletilmesinden tamamen veya kısmen oluşan ve normal olarak bir bedel karşılığında verilen bir hizmeti anlatır.
  “Elektronik Haberleşme Sağlayıcı/Haberleşme Sağlayıcı”, bir elektronik haberleşme şebekesinin operatörü veya elektronik haberleşme hizmetleri sağlayan tüzel kişiyi anlatır ve Telekomünikasyon Dairesini de kapsar.
  “Elektronik Haberleşme Sektörü”, elektronik haberleşme hizmeti verilmesi, elektronik haberleşme şebekesi sağlanması, elektronik haberleşme cihaz ve sistemlerine yönelik üretim, ithal, satış ve bakım-onarım hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili sektörü anlatır.
  “Elektronik Haberleşme Şebekesi”, iletilen bilgi çeşidine bakılmaksızın uydu şebekeleri, sabit (internet dahil, devre ve paket anahtarlı) ve mobil karasal şebekeler, sinyal gönderme amacıyla kullanıldıkları ölçüye kadar elektrik kablo sistemleri, radyo ve televizyon yayıncılığı için kullanılan şebekeler ve kablolu televizyon şebekeleri dahil, kablo, telsiz, optik veya başka elektromanyetik araçlar yoluyla sinyaller gönderilmesine imkan veren bir iletim sistemi ve sözkonusu olduğunda, anahtarlama veya yönlendirme donanımı ve diğer kaynakları anlatır.
  “Elektronik Kimlik Bilgisi”, elektronik haberleşme cihazlarına tek ve benzersiz olarak tahsis edilmiş kimlik tanımını anlatır.
  “Elektronik Posta”, kullanıcının erişimine kadar şebekede veya kullanıcının kendi terminalinde depolanabilen, kamusal haberleşme şebekesi üzerinden gönderilen her türlü yazılı, sesli veya görüntülü mesajları anlatır.
  “Erişim”, bu Yasada belirtilen şartlar altında, elektronik haberleşme şebekesi, destekleyici altyapı ve/veya bağlantılı hizmetlerin başka haberleşme sağlayıcıların kullanımına sunulmasını anlatır.
  “Etkin Piyasa Gücü”, bir elektronik haberleşme şebekesinin bir operatörünün bireysel olarak veya başkalarıyla birlikte, ilgili elektronik haberleşme piyasasında rakipleri, müşterileri ve nihai olarak, tüketicilerden belirgin ölçüde bağımsız hareket edebilmesine imkan veren ekonomik gücü anlatır.
  “Evrensel Hizmet”, coğrafi konumlarından bağımsız olarak, bütün son kullanıcılara açık olan belirli kalitede, belirli ulusal coğrafi koşullar ışığında makul fiyatlı asgari hizmet dizinini anlatır.
  “Genel Yetkilendirme”, elektronik haberleşme şebeke ve hizmetleri sağlanmasına dair hakları veren ve bu Yasaya uygun olarak tüm veya özel elektronik haberleşme şebeke ve hizmetleri türlerine uygulanabilecek sektöre özgü yükümlülükleri belirleyen hukuki bir çerçeveyi anlatır.
  “Girme Yetkisi”, elektronik haberleşme şebekesi ve altyapısının inşa edilmesi, kaldırılması, bakımı, onarımı ve benzeri için kamusal ve özel mülkiyet alanları altından, içinden ve üzerinden geçmek üzere haberleşme sağlayıcılara verilen hakları anlatır.
  “Haberleşme Sağlayıcılar Sicili”, genel yetkilendirme alan elektronik haberleşme sağlayıcılarının listesinin tutulduğu sicil defterini anlatır.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


      Ana sayfa


  Elektronik haberleşme yasa tasarisi

  Indir 1.12 Mb.