bilgiz.org

Elektronik haberleşme güvenliĞİ YÖnetmeliĞİ taslaği biRİNCİ BÖLÜm genel Hükümler Amaç ve kapsam madde 1
Tarih06.07.2017
Büyüklüğü95.24 Kb.

Indir 95.24 Kb.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK HABERLEŞME GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik haberleşme güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak işletmecilerin uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi, 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (n) ve (ş) bentlerine, 12’nci maddesinin ikinci fıkrasının (i) ve (j) bentlerine ve 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Belgelendirme kuruluşu: TS ISO/IEC 27001 veya ISO/IEC 27001 standardına göre belgelendirme yapmak üzere akredite edilmiş kurum veya kuruluşu,

b) Bilgi güvenliği yönetim sistemi (BGYS): Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve kesintisiz kullanılabilirliğini sağlamak üzere sistemli, kuralları koyulmuş, planlı, yönetilebilir, sürdürülebilir, dokümante edilmiş, yönetimce kabul görmüş ve uluslararası güvenlik standartlarının temel alındığı faaliyetler bütününü,

c) BGYS standardı: TS ISO/IEC 27001 veya ISO/IEC 27001 standardını,

ç) Bilgi sistemi: İşletim sistemleri, veritabanları, sunucular, altyapı, iş uygulamaları, kullanıma hazır ürünler, hizmetler ve kullanıcı tarafından geliştirilmiş uygulamaların tamamını,

d) Bütünlük: Varlıkların doğruluğunu ve tamlığını koruma özelliğini,

e) Donanım: Elektronik haberleşme altyapısı, bilgisayarlar, veri kaydetmek için kullanılan taşınabilir ve sabit diskleri,

f) DoS: Hizmet dışı bırakmayı,

g) DDoS: Dağıtık hizmet dışı bırakmayı,

ğ) Erişilebilirlik: Yetkili bir varlık tarafından talep edildiğinde erişilebilir ve kullanılabilir olma özelliğini,

h) Gizlilik: Bilginin yetkisiz kişiler, varlıklar ya da süreçler tarafından erişilememesini, kullanılamamasını, değiştirilmemesini, depolanmamasını, başka bir ortama kaydedilmemesini veya ifşa edilmemesini,

ı) Kritik sistem: İşletmecinin kontrolü altında yer alan elektronik haberleşme altyapısı ile haberleşme ve bilgi güvenliği açısından önem arz eden sistemlerini,

i) IP adresi: İnternet protokol adresini,

j) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,

k) Köle bilgisayar: Herhangi bir amaçla kullanılmak üzere, zararlı yazılım veya kötü niyetli kişiler tarafından uzaktan yönetilen internete bağlı bilgisayarı,

l) Kritik bilgi: Değiştirilmesi, bozulması, kaybolması, kötüye kullanılması veya yetkisiz bir şekilde ifşa edilmesi durumunda ciddi zararlara yol açacak ayrıcalıklı veya özel bilgiyi,

m) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

n) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

o) Risk değerlendirme: Risklerin analizi, seviyelerinin tanımlanması, derecelendirilmesi ve tahmin edilmesi ile kabul edilebilir risk seviyesinin belirlenmesini,

ö) Risk işleme: Riski azaltmaya yönelik önlemlerin seçilmesini ve uygulanmasını,

p) Risk temelli analiz: İşletmecilerin abone sayısı, yıllık net satışı, işlettiği altyapının kritikliği veya büyüklüğü gibi kriterleri dikkate alan analizi,

r) Siber Güvenlik Kurulu: 20/10/2012 tarihli ve 28447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4’üncü maddesi kapsamında kurulan Siber Güvenlik Kurulunu,

s) SOME: Siber olaylara müdahale ekibini,

ş) USOM: 20/06/2013 tarihli ve 28683 Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/4890 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın ekinde yer alan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı’nın 4’üncü maddesi gereğince kurulan ulusal siber olaylara müdahale merkezini,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen ve yukarıda yer almayan tanımlar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.İlkeler

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıda belirtilen temel ilkeler gözetilir;

a) İşletmecilerin yükümlülüklerinin belirlenmesinde, elektronik haberleşme güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin tespitinde ve uygulanmasında mümkün olduğu ölçüde risk temelli değerlendirmelerin yapılması,

b) Tüketici haklarının korunması,

c) Hizmet kalitesinin yükseltilmesi,

ç) Ulusal düzenleme ile ulusal ve/veya uluslararası standartların dikkate alınması,

d) Güvenlik ile kullanılabilirlik arasında denge kurulması.İşletmecilerin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İşletmeciler elektronik haberleşme güvenliği ile ilgili olarak bu yönetmeliğin ikinci bölümünde yer alan hükümler kapsamında temel tedbirleri almakla yükümlüdür.

(2) Aşağıdaki yetkilendirme tiplerine sahip işletmecilerden yıllık net satışları 15.000.000 (onbeşmilyon) Türk Lirası ve üzerinde olanlar, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklerin yanı sıra, bu yönetmeliğin üçüncü bölümündeki hükümler kapsamında elektronik haberleşme güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilave tedbirleri almakla yükümlüdür.

a) Altyapı İşletmeciliği Hizmeti

b) Çeşitli Telekomünikasyon Hizmetleri (İmtiyaz Sözleşmesi)

c) GMPCS Mobil Telefon Hizmeti

ç) GSM/IMT-2000/UMTS (İmtiyaz Sözleşmesi)

d) Hava Taşıtlarında GSM 1800 Mobil Telefon Hizmeti

e) İnternet Servis Sağlayıcılığı

f) Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti 

g) Sabit Telefon Hizmeti

ğ) Sanal Mobil Şebeke Hizmeti

h) Uydu Haberleşme Hizmeti 

ı) Uydu ve Kablo TV Hizmetleri (Görev Sözleşmesi)

(3) Kurum gerekli görmesi halinde bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen yıllık net satış değerini ve yetkilendirme tiplerine ilişkin listeyi Kurul Kararı ile değiştirebilir ve işletmecilerin ilgili yükümlülüklerinde farklılaştırma yapabilir.


İKİNCİ BÖLÜM

Elektronik Haberleşme Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Temel Yükümlülükler

BGYS’nin kurulması, kapsamı ve yönetimi

MADDE 6 – (1) İşletmeci, yetkilendirmesine ilişkin tüm hizmetleri, şebekeleri ve altyapıları kapsayacak şekilde BGYS kurar.

(2) İşletmeci BGYS’nin kurulması, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla bir yönetim mekanizması işletir.BGYS politikası

MADDE 7 – (1) İşletmeci, yönetim tarafından onaylanmış bir bilgi güvenliği yönetim sistemi politikası tanımlar, dokümante eder, tüm çalışanlarının ve ilgili tarafların söz konusu politikaya ilişkin farkındalığını arttırır.

(2) Bilgi güvenliği yönetim sistemi politikası asgaride aşağıdaki hususları içerir.

a) İşletmeci açısından bilgi güvenliğinin tanımını, genel amaçlarını ve kapsamını,

b) Yönetimin bilgi güvenliği hedeflerinin yerine getirilmesi ve ilgili faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin taahhüdünü,

c) Risk değerlendirmesine ilişkin esasları,

ç) Uygulanan güvenlik politikaları, prosedürleri, kuralları, prensipleri ve standartları hakkında genel bilgileri.Bilgi güvenliği faaliyetleri

MADDE 8 – (1) Bilgi güvenliği faaliyetleri işletmecinin farklı birimlerinden yönetim tarafından yetkilendirilmiş temsilcilerin katılımıyla oluşturulan bir grup marifetiyle veya işletmecinin kaynaklarının elvermediği durumlarda bir yönetici tarafından koordine edilir.

(2) Bilgi güvenliği faaliyetleri aşağıdaki hususları kapsar.

a) Faaliyetlerin, BGYS politikasına uygun olarak yürütülmesinin sağlanmasını,

b) BGYS politikasına ilişkin uygunsuzluklarda yapılacak işlemlerin tanımlanmasını,

c) Bilgi güvenliğine ilişkin metot ve prosedürlerin onaylanmasını,

ç) Bilgiye ve bilgi sistemlerine yönelik tehditlerin tanımlanmasını,

d) Bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasının ve yeterliliğinin değerlendirilmesini,

e) Bilgi güvenliği farkındalığının artırılmasına yönelik eğitimlerin ve çalışmaların planlanmasını ve uygulanmasını,

f) Bilgi güvenliği olaylarının izlenmesi ve gözden geçirilmesi sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesini ve uygun önlem ve faaliyetlerin belirlenmesini,

g) BGYS faaliyetlerine ilişkin bu yönetmelikte belirtilen dokümanların güncel şekilde tutulmasını.Varlık yönetimi ve bilginin sınıflandırılması

MADDE 9 – (1) İşletmeci, sahip olduğu bilgi varlıklarını ve bu varlıkların sorumlularını dokümante ederek bir varlık envanteri oluşturur. Birçok varlığın belirli bir fonksiyonu yerine getirmek üzere birlikte kullanıldığı karmaşık bilgi sistemleri tek bir varlık olarak kabul edilebilir.

(2) Varlık envanteri asgari olarak varlığın adı, tipi, yeri, lisans veya kimlik bilgisi, yedekleme bilgisi, kuruluş açısından değeri ve varlık sorumlusu bilgisini içerir. Mevzuata uyum ve Kuruma karşı sorumluluk, varlık sorumlusundan bağımsız olarak işletmeciye aittir.

(3) İşletmeci, bilgi güvenliği ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bilgi varlıklarını sınıflandırır ve uygun biçimde etiketler.

(4) Her bir varlık sınıfı için erişim, kullanım, depolama, iletim, imha, paylaşım ve dağıtım kuralları belirlenir.

(5) Varlık envanteri yazılım, donanım, personel değişiklikleri gibi durumlarda güncellenir.

Risk değerlendirme ve işleme

MADDE 10 – (1) İşletmeci, bilgi güvenliğine ilişkin tehditlerin tanımlanmasını, söz konusu tehditlerin gerçekleşme olasılıklarını ve oluşturabilecekleri olumsuz sonuçları niteleyen ve risklerin sınıflandırılmasını içerecek şekilde yılda en az bir defa risk değerlendirmesi yapar.

(2) Risk değerlendirmesi sonuçları dikkate alınarak risklerin kabul edilme kriterleri tanımlanır.

(3) Tüm riskler için bir risk işleme kararı alınır. Risk işleme kararı,

a) Riskin azaltılmasına yönelik tedbirlerin uygulanması,

b) Belirlenen kabul edilme kriterleri çerçevesinde riskin kabul edilmesi,

c) Riskin oluşmasına neden olan faaliyetlerin durdurularak riskten kaçınılması,

ç) Riskin sigorta, sözleşme ve anlaşma gibi yöntemlerle diğer ilgili taraflara aktarılması

şeklinde olur.

(4) Risk değerlendirme ve işleme metotları dokümante edilir ve bu metotlara göre yapılan işlemler kayıt altına alınır.

İş sürekliliği

MADDE 11 – (1) İşletmeci sunduğu elektronik haberleşme hizmetinin ve yürütmekte olduğu faaliyetlerin doğal afetler, kazalar, donanım arızaları veya kasti eylemler sonucunda kesintiye uğramasını önlemek ve sahip olduğu varlıklarda oluşabilecek kayıpları en aza indirmek amacıyla iş sürekliliği planları yapar ve uygular.

(2) Planlarda asgari olarak; iş süreçlerini kesintiye uğratabilecek olayların tanımları, söz konusu olayların gerçekleşmesi durumunda yapılacak faaliyetler, her bir faaliyetten sorumlu personel, planın devreye alınması için gerekli koşullar, plan kapsamında kullanılacak ekipman ve malzeme yer alır.

(3) Planlar periyodik olarak tatbikat, simülasyon gibi tekniklerle her yıl test edilir ve test sonuçları kayıt altına alınır. Test sonuçlarına göre ya da planları etkileyebilecek yazılım, donanım, personel değişiklikleri gibi durumlarda iş sürekliliği planları güncellenir.

Bilgi güvenliği ihlal olaylarının ve güvenlik açıklarının yönetimi

MADDE 12 – (1) Bilgi güvenliği ihlal olaylarının ve güvenlik açıklarının mümkün olduğunca kısa sürede raporlanmasını sağlamak üzere bir raporlama ve geri bildirim mekanizması kurulur.

(2) Raporlanan bilgi güvenliği olaylarına en kısa sürede müdahale edilmesi amacıyla prosedürler tanımlanır.

(3) Gerçekleşen bilgi güvenliği ihlal olaylarına ilişkin bilgiler kayıt altına alınır, değerlendirilir ve bilgi güvenliği yönetim sisteminin geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda girdi olarak kullanılır.

İç denetimMADDE 13 – (1) İşletmeci bu yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla yaptığı faaliyetleri ve işletmekte olduğu BGYS’yi yılda en az bir defa iç denetim yaparak denetler ve tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri yerine getirir. Denetim sonuçları ve yapılan düzeltici ve önleyici faaliyetler kayıt altına alınır.

Personel ve istihdam

MADDE 14 – (1) İşletmeci istihdam ettiği personelin haberleşme güvenliğine, milli güvenliğe ve kamu düzenine aykırı davranışta bulunmaması için her türlü önlemi alır.

(2) İstihdam edilecek personel hakkında adli sicil kaydı belgesi istenir, muhafaza edilir ve ilgili personelin görevlendirilmesinde dikkate alınır.

(3) Bilgi güvenliğine ilişkin rol ve sorumluluklar, istihdam edilen personele işe alım sürecinde açık bir şekilde ifade edilir ve imzalattırılarak muhafaza edilir.

(4) İstihdamın sonlandırılmasında veya görev değişikliklerinde; varlıkların iadesi ve erişim haklarının kaldırılması veya güncellenmesi işlemlerine ilişkin olarak asgaride aşağıdaki hususları içeren bir prosedür oluşturulur, dokümante edilir ve uygulanır.

a) İlgililere istihdam sonlandırılmasında veya görev değişikliği sonrasında da devam eden bilgi güvenliğine ilişkin sorumlulukları ve yükümlülükleri,

b) İlgililerin işletmeci tarafından kendilerine söz konusu görevle ilgili tahsis edilmiş olan ekipman, yazılım, doküman, mobil cihazlar, kredi kartları ve erişim kartları da dahil olmak üzere tüm varlıkları iade etmesi ve kendilerine tanımlanmış erişim haklarının, üyeliklerin, kullanıcı hesaplarının kaldırılması,

c) İlgililerin kendi mülkiyetlerinde bulunan ekipman kullanmaları durumunda işletmeciyle ilgili tüm bilgilerin iadesi ve güvenli bir şekilde silinmesi.

Disiplin prosedürü

MADDE 15 - (1) İşletmeci, bilgi güvenliğine ilişkin politika ve kuralların ihlal edilmesi durumunda, ilgililere yaptırım uygulanmasını sağlamak üzere bir disiplin prosedürü oluşturur, dokümante eder ve tüm personelin konu ile ilgili farkındalığını sağlar.

Eğitim

MADDE 16 - (1) Personelin, konusunda yeterliliğe sahip ve gerekli eğitimleri almış olması, alınan eğitimlerin personelin rol ve sorumluluklarına uygun olması esastır.

(2) Tüm personelin en az bir defa, bilgi güvenliği farkındalık eğitimi alması sağlanır.

(3) Personelin aldığı eğitimlere ilişkin kayıtlar muhafaza edilir.

Fiziksel erişim

MADDE 17 – (1) İşletmeci, bina ve tesislerinde, yetkisiz erişime ve istenmeyen fiziksel etkilere karşı gerekli tedbirleri alır.

(2) Kritik sistemlerin bulunduğu alanlara giriş ve erişim yetkisi sadece yetkili kişilerle sınırlandırılır, bu yetkiler düzenli olarak gözden geçirilerek güncellenir ve gerekli değilse iptal edilir. Kritik sistemlerin bulunduğu alanlara giriş ve çıkışlar izlenir ve kayıt altına alınır. Söz konusu kayıtlar en az 2 yıl süreyle muhafaza edilir.

(3) Ziyaretçi giriş ve çıkışlarında gerekli kontroller yapılarak, tarih, saat ve kimlik gibi bilgiler kaydedilir. Ziyaretçilere yalnızca ziyaret amacına uygun giriş ve erişim yetkileri verilir. Gerekli durumlarda işletmeci personelinin refakati sağlanır.

(4) Teslimat alanları, yükleme alanları veya depo gibi üçüncü tarafların bina ve tesislere girişinin söz konusu olabileceği alanlar, kritik sistemlerin bulunduğu alanlardan ayrılır.

(5) Elektronik haberleşme altyapısını içeren bina, kule, dolap ve kutu gibi güvenlik riski oluşturabilecek altyapı bileşenlerine erişim kontrol altında tutulur ve bu bileşenler yetkisiz kişilerin kolaylıkla erişim sağlayamayacağı şekilde tesis edilir.

Çevresel tehditlere karşı korunma

MADDE 18- (1) İşletmeci; yangın, su baskını, deprem, yıldırım, patlama ve diğer çevresel tehditlere karşı gerekli önlemleri alır.

(2) İşletmeci, bilgi sistemlerine gelen haberleşme ve elektrik hatlarının mümkün olduğunca yer altında olmasını veya kesinti ve zarar görmesini engelleyecek şekilde korunmasını sağlar.Ekipman ve çalışma ortamı güvenliği

MADDE 19– (1) İşletmeci kullandığı ekipmanın; çevresel tehditler, elektrik, su, kanalizasyon, iklimlendirme ve havalandırma sistemleri gibi destek sistemlerinin fonksiyon kaybı veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek olumsuz etkilere ve yetkisiz erişime karşı korunması amacıyla gerekli tedbirleri alır.

(2) Kullanımdan kaldırılması veya başka amaçlarla yeniden kullanılması planlanan ekipmanda yer alan kritik bilgilerin geri döndürülemez şekilde silinmesi sağlanır. Silme işleminin mümkün olmaması durumunda söz konusu ekipman kullanılmaz hale getirilir.

(3) Mobil cihazlardan kaynaklanabilecek güvenlik zafiyetlerine yönelik tedbirler belirlenir ve çalışanların bu tedbirlere uymaları sağlanır.

(4) Kritik bilgiler içeren dokümanlar veya sayısal kayıtları içeren ortamlar kullanımda olmadıkları zamanlarda kilitli dolaplarda veya şifre koruması altında tutulur.Siber saldırılara yönelik tedbirler

MADDE 20 – (1) İşletmeciler, bünyelerinde SOME kurar ve ulusal siber güvenliğin sağlanmasına ilişkin USOM’un koordinesinde ve belirlediği esaslar çerçevesinde gerekli tedbirleri alır.

(2) Sunucular, yönlendiriciler ve diğer şebeke elemanlarının Dos/DDoS saldırıları, zararlı yazılım yayılması gibi siber saldırılara karşı korunması amacıyla, haberleşme hizmetinin tipi de dikkate alınarak, IP adreslerinde, haberleşme portlarında ve uygulama protokollerinde sinyal işleme kontrolü, kullanıcı yetkilendirme ve erişim kontrolleri gibi mekanizmalar kullanılır.

(3) İşletmeciler DoS/DDoS saldırıları, zararlı yazılım yayılması ve benzeri siber saldırılara karşı, USOM ile koordinasyon içerisinde aşağıdaki önlemler başta olmak üzere, gerekli tüm tedbirleri alır.

a) Hedef alınan sisteme yönlendirilen saldırı paketlerinin filtrelenmesi,

b) Saldırılarda kullanılan haberleşme portunun kısıtlanması,

c) Siber saldırı kaynağının kendi abonesi olması durumunda ilgili abonenin bilgilendirilmesi ve abone tarafından talep edilmesi halinde sunulan haberleşme hizmetinin askıya alınması,

ç) Zararlı yazılımların yayılmasını sağlayan istenmeyen elektronik mesajların engellenmesi,

d) Siber saldırı kaynağının başka bir işletmecinin abonesi olması durumunda, gerekli önlemlerin alınması için USOM’un bilgilendirilmesi,

e) Köle bilgisayar ağlarının yönetilmesi veya zararlı yazılım yayılması gibi siber saldırılarda kullanılan sistemlere ilişkin trafiğin, USOM’un belirlediği noktalara yönlendirilmesi.

Kullanıcıya yönelik tedbirler

MADDE 21 – (1) İşletmeci, kendisine tahsisli bir IP adresi kullanılarak şebekesine dışarıdan TCP/IP paketi gönderilmesini engellemeye yönelik gerekli önlemleri alır.
(2) İşletmeci, abonelerinin kendisine atanmamış bir IP adresi kullanarak TCP/IP paketi göndermelerini engellemeye yönelik gerekli önlemleri alır.

(3) İşletmeci, kullanıcılarını bilinçlendirmek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla zararlı yazılımlar, köle bilgisayar ağları ve muhtemel siber tehditler ile ilgili olarak kullanıcılarını bilgilendirir.Değişim yönetimi

MADDE 22 - (1) İşletmeci sahip olduğu kritik sistemlere ilişkin tesis, ekipman, yazılım ve prosedürlerde değişiklik yapılmasının söz konusu olduğu durumlarda uygulanmak üzere gerekli kuralları belirler.

(2) Söz konusu kurallar asgari olarak aşağıdaki hususları içerir;

a) Değişikliklerin tanımlanmasını ve kayıt altına alınmasını,

b) Değişikliklerin planlanmasını ve test edilmesini,

c) Değişikliklerin etkilerinin analiz edilmesini,

ç) Önerilen değişikliklerin onaylanmasını,

d) Değişikliklerin yetkili kullanıcılar tarafından yapılmasının sağlanmasını,

e) Değişikliğe ilişkin bilgilerin ilgililere bildirilmesini,

f) Başarısız değişikliklerle ve öngörülemeyen sonuçlarla karşılaşılması durumunda yapılacak işlemleri.

Görevlerin ayrılması

MADDE 23 – (1) İşletmeci, kritik sistemlere, yetkisiz erişimin, bu sistemler üzerinde yetkisiz değişiklik yapılmasının veya bu sistemlerin yetkisiz kullanımının önüne geçilmesi amacıyla;

a) İlgili işlemlerin başlatılması ve onaylanması süreçlerini birbirinden ayırır,

b) Gerçek sistemleri, geliştirme ve test ortamlarından ayırır,

c) Yazılımların geliştirme ortamından gerçek ortama aktarılmasına ilişkin kuralları tanımlar ve dokümante eder,

ç) Gerekli olmadıkça derleyici, editör ve diğer geliştirme araçlarının veya sistem araçlarının gerçek sisteme erişimine imkân vermez,

d) Geliştirme ve test kullanıcılarının gerçek sistemlere erişimine izin vermez, geliştirme ve test faaliyetlerinin test verisi üzerinden yapılmasını sağlar.Sistem planlama ve kabulü

MADDE 24 – (1) İşletmeci, yeterli kapasite ihtiyacının karşılanması amacıyla bilgi işlem sistemlerinde kaynak kullanımının planlanmasını yapar ve takip eder.

(2) Yeni bilgi sistemlerinin, sistem güncellemelerinin ve yeni sürümlerin, kullanıma alınmadan önce mevcut sistemlere ve güvenlik gereksinimlerine uygunluğunun test edilmesi sağlanır.Zararlı kodlara karşı korunma

MADDE 25 – (1) İşletmeci, bilgilerin ve yazılımların gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin korunması amacıyla bilgisayar virüsleri, solucanlar, truva atları gibi zararlı kodlara karşı gerekli önlemleri alır.

(2) BGYS politikasına aykırı ve lisanssız yazılım kullanımına izin verilmez.

(3) Dış ağlar aracılığıyla dosya veya yazılım indirilmesi ve kullanılmasında uygulanacak güvenlik önlemleri belirlenir.

Yedekleme

MADDE 26 – (1) İşletmeci, bir felaket veya hata durumunda ihtiyaç duyulacak tüm bilgi ve yazılımların kurtarılmasına imkân verecek şekilde yedek alınmasını sağlar.

(2) Yedekleme işlemlerinde aşağıdaki hususlar yerine getirilir.

a) Yedek kopyaların kaydı tutulur,

b) Yedekler gerçek bilgi ve yazılımların bulunduğu yerleşkede meydana gelebilecek bir felaketten etkilenmeyecek uzaklıkta farklı bir yerde tutulur ve yedekler için gerçek bilgi ve yazılımlarla aynı düzeyde güvenlik önlemleri uygulanır,

c) Yedekler periyodik olarak test edilerek kullanıma hazır halde tutulur.

Elektronik ortam yönetimi

MADDE 27 – (1) İşletmeci elektronik ortamda tutulan bilgilerin yetkisiz olarak erişilmesine, değiştirilmesine, silinmesine ve zarar görmesine karşın gerekli önlemleri alır.

(2) Kritik bilgiler içeren elektronik ortamların kullanımdan kaldırılması durumunda bilgi kaybına ve sızmasına imkân vermeyecek şekilde güvenli olarak bertaraf edilmesi sağlanır

(3) Taşınabilir ortamlarda tutulan kritik bilgilerin yetkisiz erişim, değiştirme ve ifşa edilmeye karşı korunması amacıyla önlemler alınır.

Zaman senkronizasyonu

MADDE 28 – (1) İşletmeci, bünyesinde kullanılan tüm bilgi sistemlerinin belirlenen tutarlı bir zaman kaynağına göre ayarlanmasını ve senkronize şekilde çalışmalarını sağlar.

Sistem kayıt dosyalarının tutulması

MADDE 29 – (1) İşletmeci, istenmeyen bilgi işleme faaliyetlerinin önlenmesi ve bilgi güvenliği ihlal olaylarının tanımlanması amacıyla kritik sistemleri izler ve asgari aşağıdaki hususları içeren kayıt dosyalarını en az 2 yıl süreyle tutar;

a) Kullanıcı kimliklerini,

b) Oturum açma/kapatma, veri ekleme/silme/değiştirme gibi işlemlerin tarihini, zamanını ve açıklamalarını,

c) Bağlantı sağlanan ekipmanın kimliğini ve yerini,

ç) Başarılı ve reddedilen sistem, veri ve diğer kaynaklara erişim girişimlerinin kayıtlarını,

d) Sistem ayarlarındaki değişiklikleri,

e) Kullanılan özel izinleri ve ayrıcalıkları,

f) Sistem araçlarının ve uygulamalarının kullanımını,

g) Erişilen dosyaları ve erişimin tipini,

ğ) Ağ adreslerini,

h) Erişim kontrol sistemi tarafından üretilen alarmları,

ı) Anti virüs yazılımı, güvenlik duvarı gibi güvenlik sistemlerinin aktif ve pasif hale getirilmelerini,

i) Sistem güvenlik ayarlarına ve kontrollerine ilişkin değişiklikleri veya değişiklik girişimlerini,

j) Sistem yöneticisi tarafından yapılan işlemleri,

k) Kullanıcı veya sistem programları tarafından rapor edilen bilgi işlem ve haberleşme sistemlerine ilişkin hataları.

(2) Kurum duruma özgü koşullar çerçevesinde yukarıda belirtilen kayıt dosyalarından gerekli olanlarının saklanma sürelerini 10 yıla kadar uzatabilir.

(3) Sistem yöneticilerinin kendi işlemlerine ilişkin kayıt dosyalarını silmelerini veya değiştirmelerini engelleyecek önlemler alınır.

(4) Kayıt dosyaları değişikliğe ve yetkisiz erişime karşı korunur. Kayıt dosyalarının kişisel bilgiler içermesi halinde söz konusu bilgilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınır.Kullanıcı erişim yönetimi

MADDE 30 – (1) İşletmeci, kritik sistemlerde kullanıcıların, kendileri ile ilişkilendirilebilecek ve yaptıkları işlemlerden sorumlu olmalarını sağlayacak nitelikte ayırt edilebilir ve eşsiz kullanıcı adı kullanmalarını sağlar.

(2) Kullanıcılara verilen erişim yetkisinin kapsamı, ilgili işin amaçlarından daha geniş olamaz.

(3) Bir hizmeti kullanmaya veya bir sisteme erişmeye yetkili tüm kullanıcıların kaydı tutulur.

(4) Erişim yetkileriyle ilgili imtiyazlar, yalnızca gerekli durumlarda verilir. Erişim yetkileriyle ilgili imtiyazların kullanılması durumunda;

a) İşletim sistemi, veritabanı yönetim sistemi ve uygulamalar gibi her bir sistem elemanı için erişim imtiyazlarının verilmesi gerekli olan kullanıcılar tanımlanır,

b) Erişim imtiyazları devreye alınmadan önce onaylanır ve tanınan imtiyazların kaydı tutulur,

c) Erişim imtiyazları, ilgili kişiye, normalde kullandıkları kullanıcı adından farklı bir kullanıcı adıyla tanımlanır.

Parola yönetimi

MADDE 31 – (1) İşletmeci, kritik bilgi sistemlerinde kullanılan kullanıcı parolaları ile ilgili olarak aşağıdaki hususları uygular.

a) Parola atanması, mevcut parolanın değiştirilmesi veya geçici parola alınması gibi durumlarda yeterli düzeyde kimlik doğrulaması yapılması,

b) Kullanıcıların belirledikleri parolaları belirli aralıklarla değiştirmeleri, fiziksel ve elektronik ortamda korunmasız olarak bulundurmamaları ve eski parolaları belirli süre yeniden kullanmamaları,

c) Sistem ve yazılımların tedarikçileri tarafından atanmış olan varsayılan parolaları, kurulumun ardından derhal değiştirilmesi.

(2) Bu maddede belirtilen güvenlik gereksinimlerini karşılaması şartıyla kullanıcı parolaları yerine biyometrik doğrulama, akıllı kart gibi sistemler de kullanılabilir.

Mal ve hizmet alınması

MADDE 32 - (1) İşletmeci, üçüncü taraflardan mal ve hizmet alması durumunda bilgi güvenliğine ilişkin gerekli hükümlerin ilgili sözleşmelerde yer almasını sağlar. Üçüncü taraflarca işletmecinin bu yönetmelik kapsamındaki yükümlülüklerinin ihlal edilmesi durumunda sorumluluk işletmeciye aittir.

Gizlilik Sözleşmeleri

MADDE 33 – (1) İşletmeci, kendi çalışanları ve üçüncü taraflarla ilişkilerinde kullanmak üzere gizlilik sözleşmeleri oluşturur ve imzalı nüshalarını muhafaza eder.

(2) Gizlilik sözleşmeleri asgari olarak aşağıdaki hususları içerir;

a) Gizli veya korunması amaçlanan bilginin tanımını,

b) Sözleşmenin geçerlilik süresini,

c) Sözleşme şartlarının ihlali halinde tesis edilecek işlemleri,

ç) İmzalayan tarafların sorumluluklarını,

d) Gizli bilginin kullanılabileceği durumları ve sözleşmeyi imzalayanların gizli bilginin kullanılmasına ilişkin haklarını.

Sistem ve yazılım temini veya geliştirilmesi

MADDE 34 - (1) İşletmeci, temin edeceği veya geliştireceği bilgi sistemleri ve yazılımlar için yeterli seviyede güvenlik gereksinimleri belirler ve uygular.

Bakım ve onarım

MADDE 35 – (1) İşletmeci, gerçekleşen arıza ve hatalar ile yapılan düzeltici ve önleyici bakım ve onarım faaliyetlerini kayıt altına alır.

(2) Bakım ve onarım faaliyetlerinin işletmecinin yetkilendirilmiş personeli tarafından yapılması esastır. Söz konusu faaliyetlerin üçüncü taraflarca yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda kritik sistemlerin bulunduğu alanlara erişim izni verilen üçüncü taraf çalışanlarının giriş - çıkış tarihi ve saati ile söz konusu çalışanlar tarafından yapılan işlemler izlenir ve kayıt altına alınır.

(3) Kuruluş dışında bakım onarım faaliyetlerinin yapılması durumunda sistem ve ekipmanlarda yer alan kritik bilgilerin korunmasına yönelik önlemler alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Elektronik Haberleşme Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin İlave Yükümlülükler
Belgelendirme yükümlülüğü

MADDE 36 – (1) İşletmeci, belgelendirme kuruluşlarından uygunluk belgesi alır ve Kuruma gönderir.

(2) İlk defa belgelendirme yükümlülüğüne tabi olan işletmeci yükümlülük durumunun değiştiği yılın sonu itibariyle bir yıl içinde uygunluk belgesi alır ve Kuruma gönderir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralar gereğince uygunluk belgesi almış işletmeci, uygunluk belgesinin yenilenmesi, kapsamında değişiklikler yapılması gibi durumlarda, en geç iki ay içerisinde Kuruma bilgi vermekle yükümlüdür.
Rapor hazırlama yükümlülüğü

MADDE 37 – (1) Elektronik haberleşme güvenliğine ilişkin rapor işletmeci tarafından her yıl Mart ayı sonuna kadar hazırlanır, Kuruma elektronik ortamda gönderilir ve basılı hali istenildiğinde Kuruma gönderilmek ve/veya Kurum tarafından yapılan denetimlerde ibraz edilmek üzere 5 yıl süreyle muhafaza edilir. Söz konusu rapor asgari olarak aşağıdaki hususları içerir;

a) 10’uncu madde kapsamında yapılan risk değerlendirme ve işleme metotlarını ve bu metotlara göre yapılan işlemlerin ayrıntılarını,

b) 11’inci madde kapsamında yapılan iş sürekliliği planlarını,

c) 12’nci madde kapsamında gerçekleşen bilgi güvenliği ihlal olaylarına ilişkin bilgileri,

ç) En son yapılan iç denetimler ile belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan son denetimin sonuçlarını, rapor edilen bilgi güvenliği ihlallerini ve söz konusu ihlallere ilişkin yapılan faaliyetleri,

d) Elektronik haberleşme güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılan yatırımları ve yatırım tutarlarını,

e) Elektronik haberleşme güvenliğinin sağlanmasına yönelik istihdam edilen personel sayısını ve niteliğini.

Büyük çaplı ihlallerin bildirilmesi yükümlülüğü

MADDE 38 – (1) İşletmeci büyük çaplı etkiye sahip bilgi güvenliği ihlallerini ve iş sürekliliğini kesintiye uğratan olayları, Kuruma en hızlı şekilde bildirir. Söz konusu bildirim asgari olarak; olayın gerçekleşme zamanını, niteliğini, etkisini, süresini ve alınan önlemleri içerir.

Felaket kurtarma merkezi

MADDE 39 - (1) İşletmeci bir felaket, arıza veya hata durumunda sunulan elektronik haberleşme hizmetinin sürekliliğinin veya zamanında kurtarılmasının sağlanması için, ilgili sistemlerin bulunduğu yerde meydana gelebilecek bir felaketten etkilenmeyecek uzaklıkta felaket kurtarma merkezi kurar.

(2) Felaket kurtarma merkezi kurma yükümlülüğüne tabi olan işletmeci, yükümlülük durumunun değiştiği yılın sonu itibariyle iki yıl içerisinde felaket kurtarma merkezi kurmakla yükümlüdür.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 40 – (1) Kurum, işletmecilerin bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini re’sen veya şikâyet üzerine denetler veya denetlettirir.

İdari para cezaları ve diğer yaptırımlar

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali durumunda; işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satış değerinin % 1’ine (yüzde bir) kadar idari para cezası uygulanır.

Diğer düzenlemeler

MADDE 42 – (1) Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlara ve yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak alt düzenleyici işlemler yapılabilir.

Yürürlükten kaldırılan düzenlemeler

MADDE 43 – (1) 20/7/2008 tarihli ve 26942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği ve 15/10/2010 tarihli ve 27730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Güvenliği Kapsamında TS ISO/IEC 27001 Standardı Uygulamasına İlişkin Tebliğ, ek ve değişiklikleriyle birlikte bu yönetmeliğin yürürlük tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.


/11    Ana sayfa


Elektronik haberleşme güvenliĞİ YÖnetmeliĞİ taslaği biRİNCİ BÖLÜm genel Hükümler Amaç ve kapsam madde 1

Indir 95.24 Kb.