bilgiz.org

Ek-5 msc karari (78) deniz güvenliĞİNİ artirmak iÇİn kontrol ve uygunluk tedbirleri geçİCİ rehberi

 • AÇIK GEREKÇELERİN ÖRNEKLERİ
 • BÖLÜM 4
 • GENEL GÜVENLİK KONULARI
 • BELİRLİ GÜVENLİK KONULARI • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü145.02 Kb.

  Indir 145.02 Kb.

  EK-5
  MSC KARARI (78)
  DENİZ GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN

  KONTROL VE UYGUNLUK TEDBİRLERİ

  GEÇİCİ REHBERİ
  DENİZ EMNİYETİ KOMİTESİ,
  Uluslararası Denizde Can Emniyeti Anlaşması 1974 (bundan sonra “Anlaşma” olarak geçecektir) KURAL XI-9’u HATIRLATARAK, halen limanda olan ve Anlaşmaya taraf olan diğer bir devletin limanına girmekte olan gemilerin kontrolü için Kontrol ve Uygunluk Tedbirlerini yürürlüğe koymuştur,
  Deniz Güvenliğini arttırmak için özel tedbirleri kabul eden, Anlaşmaya Taraf Olan Devletler Konferansı, ayrıca 12 Aralık 2002’de, örgütü halen, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi güvenlik Kodu’nun (ISPS) (bundan sonra “ISPS Kod” olarak geçecektir.) B Kısmında tanımlanan Kontrol ve Uygunluk tedbirlerinde ihtiyacı değerlendirmeye ve gerekirse, geliştirmeye davet etmekte olan yürürlükteki 1 (c) paragrafı, konferans kararı 3’ü KABUL ettiğini AYRICA HATIRLATARAK,
  SOLAS Anlaşması kural XI-2/9’da tanımlanan Kontrol ve Uygunluk Tedbirlerinin uygulamalarıyla ilgili olarak ISPS Kod’un B/4.29 dan B/4.46’ya kadar olan paragraflarındaki rehberlik sağlanmasına duyulan ihtiyacı KABUL EDEREK,
  Kontrol ve uygunluk tedbirlerinin tutarlı, düzgün ve harmonize bir şekilde uygulanmasının Denizcilik Güvenliğinin arttırılmasına katkıda bulunacağını KABUL EDEREK,
  Bayrak Devleti Uygulamalarının (FSI) 12. oturumundaki tavsiyeleri DEĞERLENDİREREK,
  1- Bu kararın ekinde yer alan, denizde güvenliğini artırmayı amaçlayan Kontrol ve Uygunluk Tedbirleri Geçici Rehberini (bundan sonra “Geçici Rehber” olarak anılacaktır) KABUL EDER;
  2- Taraf Devletleri Anlaşmanın Kural XI-2/9’u gereklerine göre Kontrol ve Uygunluk Tedbirlerini uygularken daha önce belirtilmiş olan Geçici Rehbere uymaya DAVET EDER;
  3- Taraf Devletleri ve Sektörü Geçici Rehberin uygulamalarında kazanılacak pratik deneyimlere dayalı olarak Komiteye bilgi, inceleme, yorum ve tavsiyeler sunmasını İSTER;
  4- Geçici Rehberin uygulanmasında elde edilen pratik deneyimler ışığında, uygun bir zamanda, yeniden gözden geçirmeyi ve revize etmeyi KARARLAŞTIRIR.


  EK
  DENİZ GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN

  KONTROL VE UYGUNLUK TEDBİRLERİ

  GEÇİCİ REHBERİ
  BÖLÜM 1
  GİRİŞ

  AMAÇ
  1.1 Bu dokümanda Uluslararası Denizde Can Emniyeti Anlaşması (SOLAS 74)’e (bundan sonra Anlaşma olarak geçecektir) göre kontrol ve uygunluk tedbirlerinin uygulanmasında tutarlılık sağlanması, ve temel rehberlik sağlanması amaçlanmıştır. Bu doküman ayrıca, geminin güvenlik planı, güvenlik ekipmanı, liman tesisi ile ara yüzü veya gemi personelinde bulunan eksikliklerin tespit edilmesi ve düzeltilmesini amaçlar. Geminin gemide bulunan güvenlik planına uyumu üzerinde bulunan eksikliklerin etkisi ve bu gibi eksikliklerin varlığına dair şüphelenilmesini gerektiren açık gerekçelerin (“clear grounds”) varlığında limanlara girmeyi amaçlayan ve limanlarda bulunan gemilere uygulanacak kontrol ve uygunluk tedbirlerine rehberlik sağlanmasını amaçlar.
  1.2 Bu rehberdeki hiçbir ifade, geminin, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu’nun (bundan sonra “ISPS Kod” olarak geçecektir.) bölüm A ve SOLAS bölüm XI-2’ye uygunluk içinde olmasına rağmen, yine de kabul edilemeyen bir güvenlik riski oluşturduğu değerlendiriliyorsa, kişilerin, gemilerin, liman tesislerinin ve diğer mülkiyetin emniyeti ve güvenliğinin sağlanması için, SOLAS’a Taraf Devletlerin (bundan sonra “Taraf Devletler” olarak geçecektir), uluslararası hukuka uygun olarak tutarlı ve dayanaklı bir şekilde önlemler alma hakkına zarar vermez. (ISPS kod paragraf B/4.34)
  UYGULAMA
  1.3 Bu rehber SOLAS Bölüm XI-2 ve ISPS Kod Bölüm A’ya uyması gereken gemiler için Kontrol ve Uygunluk tedbirlerinin uygulamaları için geçerlidir.
  1.4 Taraf devletlerce, Anlaşmaya ve 1988 SOLAS Protokolü’ne* taraf olmayan bir ülkenin bayrağını taşıyan gemilere karşı, Taraf Devletler daha uygun yaklaşımlarda bulunmayacaktır. Buna göre, SOLAS Kural XI-2/9 ve ISPS Kod’un B bölümünde verilen rehber ve bu Rehber gerekleri, bu gemilere uygulanacaktır. (ISPS Kod paragraf B/4.45)
  SOLAS BÖLÜM XI-2/9’A GİRİŞ
  1.5 SOLAS madde I ve bölüm XI-2 ve ISPS Kod bölüm A gereklilikleri altında Taraf Devletler kanun ve kararları yürürlüğe koymak ve bir geminin güvenlik bakış açısından bütün gerekliliklere uyumunu sağlamak için SOLAS Bölüm XI-2 ve ISPS kod Bölüm A’ya tam etki verebilmek için, gerekli diğer adımları atmak yükümlülüğü altındadırlar.


   1. SOLAS Kural XI-2/9, bölüm XI-2’ye tabi gemilere uygulanabilir kontrol ve uygunluk tedbirlerini açıklamaktadır. Bu, üç farklı kısma ayrılmaktadır; limanda olan gemilerin kontrolü, başka bir Taraf Devletin bir limanına girmeye niyetlenen gemilerin kontrolü ve her iki durum için uygulanabilir ek hükümler. (ISPS Kod paragraf B/4.29)

  1.7 Limandaki gemilerin kontrolü ile ilgili SOLAS Kural XI-2/9.1, gemilerin gerekli olan Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası (ISSC) veya Geçici Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası (Interim ISSC)’nın uygun şekilde olduklarını doğrulamak için, gemilerin Diğer Taraf Devletin limanında bulunduğu sırada, o Taraf Devletin yetkili denetim uzmanlarına gemiye çıkıp kontrol etme yetkisi veren, bir kontrol sistemi uygular. Eğer geminin uygun olmadığına inanılacak açık gerekçeler var ise, ek denetimler veya geminin tutuklanması gibi önlemler alınabilir. Bu sistem SOLAS Kural I/19’da tanımlanan Liman Devleti kontrollerine uyar. SOLAS Kural XI-2/9.1 bu gibi sistemlere dayanır, ve yetkili denetim uzmanlarının ISPS Kod bölüm A ve bölüm XI-2 gereklerine göre uygunsuzluk olduğuna inandıkları açık gerekçeler olması durumunda, (bir kontrol tedbiri olarak geminin bir limandan çıkarılmasını da içeren) ek tedbirlere izin vermektedir. Kural XI-2/9.3, bu ek tedbirlerin adil ve uygun bir biçimde uygulanmasını sağlayan, koruyucu düzenlemeleri tanımlar.


  1.8 SOLAS Kural XI-2/9.2, başka bir Taraf Devletin limanına girmeye niyetlenen gemilerin uygunluğunun sağlanması için kontrol tedbirlerini uygular ve Bölüm XI-2 içinde, sadece güvenlik ile ilgili tamamen farklı bir kontrol anlayışını ortaya koyar. Bu kural gereğince, güvenliğin daha garantiye alınması için, önlemler geminin limana girişinden önce alınabilmektedir. Kural XI-2/9.1 de olduğu gibi, bu ilave kontrol sistemi de, gemide ISPS Kod bölüm A ve SOLAS bölüm XI-2 gereklerine göre uygunsuzluk olduğuna inanılan açık gerekçeler kavramına dayanmakta ve Kural XI-2/9.3’de olduğu kadar, XI-2/9.2.2 ve XI-2/9.2.5 kurallarında da yer alan koruyucu düzenlemeler içermektedir. (ISPS Kod paragraf B/4.31)
  1.9 SOLAS Kural XI-2/9’un uluslararası hukuk açısından anlamı, özellikle konu ile ilgilidir, ve bu kural; kural XI-2’nin kapsamı dışına çıkan alınacak önlemler veya kural XI-2 dışında etkilenen gemilerin hakları değerlendirildiğinde, her iki tedbirin alınacağı durumların ortaya çıkma potansiyelinin mevcut olduğu zamanlarda, kural XI-2/2.4 dikkate alınarak uygulanmalıdır. Bu rehberdeki hiçbir ifade, geminin, ISPS Kod bölüm A ve SOLAS kural XI-2’ye uygunluk içinde olmasına rağmen, yine de kabul edilemeyen bir güvenlik riski oluşturduğu değerlendirilen durumlarda; kişilerin, gemilerin, liman tesislerinin ve diğer mülklerin emniyeti ve güvenliğinin sağlanması için, SOLAS’a Taraf Devletleri (bundan sonra “Taraf Devletler” olarak geçecektir), uluslararası hukuka uygun olarak tutarlı ve dayanaklı bir şekilde önlemler alma hakkına zarar vermez. (ISPS kod paragraf B/4.34)
  1.10 Kontrol tedbirlerinin uygulanmasında açık gerekçelerin teşkili sadece geminin kendisini değil aynı zamanda Liman tesisleri veya diğer gemilerle olan etkileşimlerine de dayanır. Bir gemiye SOLAS Bölüm XI-2 ve ISPS Kodun A Bölümüne uyumlu olduğu halde uygun olmayan liman tesisi veya gemi ile etkileşimde bulunduysa belirli kontrol tedbirleri uygulanabilir. Bu gibi durumlarda kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verilirken güvenlik vakası riskinin oluşumunu minimize etmek için uygun olmayan liman tesisi veya gemi ile etkileşim sırasında gemi tarafından uygulanan özel veya ek güvenlik tedbirleri değerlendirilmelidir. (ISPS Kod paragraf B/4.33.6)
  1.11 Herhangi bir zamanda limandaki bir gemi ile ilgili açık gerekçeler ortaya koyan güvenilir bir bilgi alındığında, kontrol tedbirleri gemide denetim yapılmaksızın uygulanabilir.
  1.12 ISPS Kod Bölüm A koşullarının pek çoğu ISPS Kod Bölüm B’de verilen rehberliğe ihtiyaç duyar, bu nedenle tavsiye niteliğinde olmasına rağmen dikkate alınmalıdır. Aynı zamanda ISPS Kod Bölüm B’nin ISPS Kod Bölüm A’ya uygunluğun sağlanması için ilgili tüm taraflarca takip edilmesi gereken bir süreç olduğu dikkate alınmalıdır. Örneğin, ISPS Kod Bölüm A/9.4’de bir ISSC’nin onaylanması için, ISPS Kod B/8.1-B/13.8’e kadar paragrafların dikkate alınması gerekir. (MSC/Circ.1097)
  1.13 Bir Taraf Devlet, bir gemiye kontrol tedbirleri uyguladığı zaman; İdare’nin, Taraf Devlet ile tam bir işbirliği içinde çalışabilmesini sağlamak için, İdare’ye gecikmeksizin yeterli bilgi iletilmelidir. (ISPS Kod paragraf B/4.35)

  1.14 Bu rehber aşağıdaki kontrol ve uygunluk tedbirlerini tanımlar:


  .1 Yetkili Denetim Uzmanlarının Eğitim ve Yeterlilikleri

  .2 diğer Bir Taraf Devletin Limanına Girmek İsteyen Gemiler

  .3 limandaki gemilerin kontrolü

  .4 açık delillerin varlığında daha detaylı denetim

  .5 koruyucu düzenlemeler

  .6 raporlama


  TANIMLAR
  1.15 Bu rehberin amacı için:
  .1 Bölüm anlaşmanın bir bölümünü ifade eder.
  .2 Geminin uygunsuzluğuna dair açık gerekçeler, ISPS Kod Bölüm B’nin rehberliği dikkate alınarak, geminin güvenlik sisteminin ve ilgili güvenlik ekipmanının Bölüm A ve bölüm XI-2 gerekleri ile uyum içinde olmadığını gösteren kanıt veya güvenilir bilginin var olduğu anlamındadır. Bu tür kanıt veya güvenilir bilgi; yetkili denetim uzmanlarının, geminin ISPS Kod bölüm A’ya uyumlu olarak düzenlenen Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası veya Geçici Gemi Güvenlik Sertifikasının doğrulamaları sırasında elde ettikleri profesyonel yargı veya gözlemlere, veya diğer kaynaklara dayanıyor olabilir. Gemide geçerli bir Sertifika bulunsa bile, yetkili denetim uzmanlarının, yine de profesyonel yargılarına dayanarak, geminin uygunsuz olduğuna inanacakları açık gerekçeler olabilir. (ISPS Kod paragraf B/4.32)
  .3 Anlaşma, düzeltildiği şekliyle Uluslararası Denizde Can Emniyeti Anlaşması, 1974’ü ifade eder.
  .4 Yetkili Denetim Uzmanı, taraf devletin idare adına kural XI-2/9 gereklerine göre kontrol ve uygunluk tedbirlerini yürütmesi için görevlendirdiği uzmanlarını ifade eder.
  .5 ISPS Kod Kural XI-2/1.1.12’de tanımlandığı gibi Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik (ISPS) Kodunu ifade eder.
  .6 Kural, konvansiyonun kuralını ifade eder.
  1.16 Bu kısımda tanımlanmayan terimler Bölüm I ve XI-2 ve ISPS Kod Bölüm A’da kendilerine yüklenen anlamları taşırlar.
  İLGİLİ MATERYAL
  1.17 IMO Ek-1’de listelenen Bölüm XI-2 ve ISPS Kodla ilgili çeşitli performans standartlarını, rehberleri, yönetmelikleri ve açıklamaları kabul etmiştir ve yetkili denetim uzmanları tarafından bunların içerikleriyle bilinmesini tavsiye edilmiştir.

  BÖLÜM 2

  Yetkili Denetim Uzmanlarının Yeterlilikleri ve Eğitimi   1. Yetkili denetim uzmanları, Kural XI-2/9’un gereklerine göre kontrol ve uygunluk tedbirlerini uygulamak üzere Taraf Devlet tarafından atanırlar.
   1. Yetkili denetim uzmanlarının profesyonel geçmişleri farklı olabilir. Ancak, Yetkili denetim uzmanları, Bölüm XI-2 ve ISPS Kod’un gerekleri ve gemi operasyonları hakkında yeterli bilgiye sahip olmalı ve yetkilendirildikleri görevi yerine getirebilmek için uygun bir deneyim seviyesinde ve eğitilmiş olmalıdırlar.
   1. Ayrıca yetkili denetim uzmanları gemi kaptanı, gemi güvenlik zabiti ve diğer gemi zabitleriyle İngilizce olarak iletişim kurabilmelidirler.
   1. Yetkili denetim uzmanları, gemiye çıkma ve gemi üzerinde bulunma ile ilgili olarak ve denizde sağ kalma, acil durumda gemiyi terk ve kapalı mahallere girmeyi de içeren emniyet prosedürleri hakkında yeterli eğitimi almış olmalıdırlar.
   1. Yetkili denetim uzmanları, bir gemi üzerinde oldukları zaman, güvenlik tedbir ve prosedürlerine, bu tedbirler belirli kontrol tedbirleri ve adımlara uyumsuzluk yaratmadığı sürece, uymalıdırlar.
   1. Yetkili denetim uzmanları, geminin güvenliğini ihlal edecek bir girişimden kaçınmalıdırlar.
   1. Yetkili denetim uzmanları, bir gemiye çıkarken, yanlarında yetkilendirildiklerini belirten fotoğraflı bir kimlik belgesi taşımalı ve bunu ibraz etmelidirler. Kimlik kontrolü ile ilgili prosedürler yetkili denetim uzmanları için de uygulanmalıdır.
   1. Yetkili denetim uzmanları, bilgilerini güncellemek amacıyla periyodik olarak eğitimlere katılmalıdırlar. Katıldıkları eğitim seminerleri veya kurslar, deniz güvenliğini artırmayı amaçlayan kontrol ve uygunluk tedbirlerini içeren kanuni düzenlemelerle ilgili bilgilerinin güncellenmesini sağlayacak sıklıkla gerçekleştirilmelidir.
   1. Taraf devletler, Yetkili denetim uzmanları’na yardımcı olması amacıyla özel deneyime sahip kişileri görevlendirebilirler. Bu kişiler, yukarda ana hatları çizilen eğitimleri almış olmalıdırlar.


  BÖLÜM 3

  DİĞER TARAF DEVLETİN BİR LİMANINA GİRMEYİ AMAÇLAYAN GEMİLER

  GEMİLERCE LİMANA GİRİŞ ÖNCESİ SAĞLANMASI GEREKEN BİLGİLER
  3.1 Taraf Devlet, limanına girmek isteyen gemilerden, bölüm XI-2’ye uygunluğu sağlamak için, aşağıdaki bilgileri sağlamalarını isteyebilir(Kural XI-2/9.2.1):
  .1 geminin, geçerli bir Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası (ISSC) veya Geçici Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası (Interim ISSC)’na sahip olduğunun konfirme edilmesi ve sertifikayı veren otoritenin2 adı (Kural XI-2/9.2.1.1);

  .2 geminin, o anda bulunduğu güvenlik seviyesi (Kural XI-2/9.2.1.2);

  .3 geminin uğradığı son 10 limanın güvenlik seviyeleri (Kural XI-2/9.2.1.3);

  .4 geminin, madde 3.1.3’de belirlenen zaman dilimi içinde bir gemi/liman

  etkileşiminde bulunduğu önceki bir limanda aldığı herhangi özel veya ek güvenlik önlemleri (Kural XI-2/9.2.1.4). Örneğin, bir gemi aşağıdakilerle ilgili olarak kendi jurnaline veya güvenlik kayıt defteri3 gibi başka bir dokümana kayıt edilebilecek bir bilgiyi sağlayabilir veya sağlanması istenebilir;
  .1 Taraf olmayan bir devletin yetki alanı içindeki bir liman tesisini ziyaret sırasında alınan tedbirlerin; özellikle normalde Taraf Devletlerin yetki alanı içindeki limanlar tarafından istenen tedbirler(ISPS Kod paragraf B/4.37.1); ve
  .2 liman tesislerine girişte veya diğer gemiler ile yapılan güvenlik deklerasyonu DOS (ISPS Kod paragraf B/4.37.2)

  .5 geminin, son 10 limanı ziyaretini kapsayan süre içerisinde yaptığı herhangi bir

  gemi-gemi operasyonu sırasında gerçekleştirdiği, uygun gemi güvenlik işlemlerinin konfirmasyonu (Kural XI-2/9.2.1.5). Örneğin, bir gemi aşağıdakilerle ilgili bilgileri sağlayabilmelidir veya sağlanması istenebilir:
  .1 Taraf Devlet olmayan bir devletin bayrağını taşıyan bir gemi ile, gemiden gemiye yapılan faaliyetler içerisinde yer alındığında; özellikle, normalde Taraf Devletlerin bayrağını taşıyan gemiler tarafından sağlanan, önlemler; (ISPS Kod p B/4.38.1)
  .2 Bir Taraf Devlet bayrağını taşıyan ama başka hükümler altında düzenlenen herhangi bir güvenlik sertifikasının kopyası bulunması gibi nedenler ile, Kod bölüm A ve bölüm XI-2 hükümlerine tabi olmayan bir gemi ile, gemiden gemiye yapılan faaliyetler sırasında alınan önlemler; ve (ISPS Kod p B/4.38.2)
  .3 Denizde kurtarılan personel veya yüklerin gemide olduğu durumlarda; kurtarılanların güvenlik statüsünü oluşturmak için gemi adına yapılan kontrollerin sonuçları ve bilindiği zaman bunların kimlikleri de dahil olmak üzere, bu personel ve yüklerle ilgili tüm bilinen bilgiler. Kod bölüm A veya bölüm XI-2’nin; denizde tehlikede bulunanların güvenli bir yere teslim edilmesini geciktirmek veya önlemek gibi bir niyeti yoktur. Kod bölüm A ve bölüm XI-2’nin tek amacı, Devletlere, güvenlik bütünlüklerini muhafaza edebilmeleri için, yeteri kadar uygun bilgi sağlamaktır. (ISPS Kod p B/4.38.3)
  .6 güvenlik ile ilgili diğer bilgiler (gemi güvenlik planının detayları hariç) (Kural XI-2/9.2.1.6). Örneğin, bir gemi aşağıdakilerle ilgili bilgileri sağlamalıdır:
  .1 CSR’de bulunan bilgi (ISPS Kod p B/4.39.2)
  .2 geminin, rapor verdiği andaki pozisyonu (ISPS Kod p B/4.39.2)
  .3 geminin tahmini limana varış zamanı (ISPS Kod p B/4.39.3)
  .4 personel listesi4 (ISPS Kod p B/4.39.4)
  .5 genel olarak gemi yükünün tanımı5 (ISPS Kod p B/4.39.5)
  .6 yolcu listesi6 (ISPS Kod p B/4.39.6)
  .7 mürettebatın veya diğer çalışanların veya geminin herhangi bir işi için gemide bulunanların görevlendirilmesinden kimin sorumlu olduğu bilgisi;

  (ISPS Kod p B/4.39.7 ve Kural XI-2/5).


  .8 gemide personel çalıştırılması ile ilgili kararı vermede kimin sorumlu olduğu bilgisi (ISPS Kod p B/4.39.7 ve Kural XI-2/5)
  .9 geminin kira sözleşmesi ile çalıştırılması durumunda bu kira sözleşmesinin taraflarının kimler bilgisi (ISPS Kod p B/4.39.7 ve Kural XI-2/5)
  LİMANA GİRİŞ ÖNCESİ SAĞLANAN

  GEMİLERLE İLGİLİ BİLGİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  3.2 Diğer bir Taraf Devletin limanına girmek isteyen SOLAS Bölüm XI-2’nin uygulandığı her gemi kural XI-2/9.2.1’de tanımlanan bilgiyi bu ülkenin yetkili denetim uzmanı istendiği takdirde sağlamalıdır. Kaptan bu bilgiyi vermeyi reddettiğinde, limana girişini engelleyeceğini bilmelidir. (kural XI-2/9.2.2) Bir geminin limana girişinin engellendiği durumda, Taraf Devlet, geminin bağlı olduğu yetkili idareyi yazılı olarak geminin limana girişinin engellendiği ve nedenlerini bildirmelidir. Taraf devlet ayrıca bu durumu ilgili geminin sertifikasyonunu gerçekleştiren tanınmış güvenlik kuruluşuna ve IMO’ya da bildirilmelidir. (kural XI-2/9.3.1)

  3.3 Eğer gemi ile ilgili elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi, geminin Bölüm XI-2 veya ISPS Kod bölüm A gereklerine uygun olmadığına inanmak için açık gerekçeler oluşturmuyorsa, taraf devlet geminin limana girişine izin verebilir.


  BU DEĞERLENDİRMEDEN OLUŞTURULAN AÇIK GEREKÇELER
  3.4 Eğer elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda geminin Bölüm XI-2 veya ISPS Kod Bölüm A gereklerine bir uyumsuzluk içinde olduğuna inanmak için açık gerekçelere sahip olunursa , Taraf Devlet uyumsuzluğu düzeltmek amacıyla gemi ile kendi aralarında ve gemi ile geminin bağlı olduğu yetkili idare ve/veya tanınmış güvenlik kuruluşu arasında iletişim kurmak için çaba gösterecektir. (kural XI-2/9.2.4)
  3.5 Paragraf 3.4’de belirtilen iletişim uygunsuzluğun düzeltilmesi ile sonuçlanmazsa veya taraf devlet geminin Bölüm XI-2 veya ISPS Kod Bölüm A gereklerine uygun olmadığına inanmak için açık gerekçelere sahip olursa, Taraf Devlet:
  .1 açık gerekçelerin var olduğunu bilerek geminin limana girişine izin verebilir.
  .2 gemiyi bu Taraf Devletin karasularında veya iç sularında belirlenmiş bir yere yöneltebilir.
  .3 kendi karasularında olan ve limana girmek isteyen gemiyi denetleyebilir
  .4 geminin limana girişini engelleyebilir. (kural XI-2/9.2.5.4)

  3.5.1 Aşağıda 3.8’den 3.8.4.1’e kadar olan paragraflar açık nedenler var olduğunda alınacak önlemlerin ana hatlarını belirler.


  3.6 Bu gibi önlemler uygulanmadan önce, taraf devlet niyetini gemiye bildirecektir.

  Bu bilgilendirme ile kaptan bu limana girmekten vazgeçebilir. Bu durumlarda SOLAS kural Kural XI-2/9 uygulanmaz. (SOLAS kural XI-2/9.2.5)
  AÇIK GEREKÇELERİN ÖRNEKLERİ
   1. Gemi limana girmeden önce, belirlenen olası açık gerekçelerin örnekleri aşağıdakileri içerir:

  .1 ISPS Kod bölüm A ve SOLAS bölüm XI-2’nin gerektirdiği güvenlik ekipmanında, dokümantasyon veya düzenlemelerde ciddi eksikliklerin mevcut olduğuna dair güvenilir bilgi veya kanıt (ISPS Kod paragraf B/4.33.2);


  .2 yetkili denetim uzmanının kendi profesyonel yargısına göre, geminin, ISPS Kod Kısım A ve bölüm XI-2’nin gerekleri ile uyum sağlamadığını açıkça gösteren güvenilir bilgiyi içeren bir rapor veya şikayet (ISPS Kod paragraf B/4.33.3);
  .3 geminin, ISPS Kod bölüm A ve bölüm XI-2 kurallarını ihlal eden liman tesisi veya diğer bir gemiden kişi, yük veya erzak aldığına ve bahse konu geminin bir Güvenlik Deklarasyonunu tamamlamadığı, ne uygun, özel ne de ek güvenlik önlemleri almadığına ve uygun güvenlik işlemlerini sürdürmediğine dair kanıt veya güvenilir bilgi; (ISPS Kod paragraf B/4.33.6);
  .4 geminin, ISPS Kod bölüm A ve bölüm XI-2 gereklerine uymakla yükümlü olmayan bir liman tesisi veya diğer bir kaynaktan (örneğin, başka bir gemi veya helikopterden transfer) kişi, yük veya erzak aldığına, ve geminin uygun, özel ve ilave güvenlik önlemleri almadığına ve uygun güvenlik işlemlerini yerine getirmediğine dair kanıt veya güvenilir bilgi; (ISPS Kod paragraf B/4.33.7);

  .5 eğer gemi, sonradan düzenlenen, ardı ardına aldığı, ISPS Kod bölüm A/19.4’de tanımlanan Geçici Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikasını (Interim ISSC) taşıyor, veya yetkili denetim uzmanı’nın kendi profesyonel yargısına göre, gemi veya şirketin bölüm A/19.4.4’de tanımlanan İlk Geçici Sertifikanın süresinin dışında, bu şekilde Sertifika talebinde bulunmasının arkasındaki sebeplerden birisi, bölüm XI-2 ve ISPS Kod bölüm A/19.4.4’a tam uygunluktan kaçınmak ise (ISPS kod paragraf B/4.33.8);


  .6 geminin talep edilen bilgiyi sağlamadaki yetersizliği.

  AÇIK GEREKÇELERİN MEVCUT OLMASI DURUMUNDA YAPILACAK EYLEMLER
  3.8 Açık gerekçelerin mevcut olması durumunda, Taraf Devlet aşağıdaki 3.8.1 den 3.8.4.1’e kadar olan paragraflarda tanımlanan şekilde eyleme geçebilir.


    1. Açık gerekçelerin mevcudiyetinin bilinmesine rağmen gemiye limana giriş için izin verilmesi ( Bu Rehberde paragraf 3.5.1)
     1. Taraf Devlet geminin limana girmesine izin verebilir. Bu gibi durumlarda, kural XI-2/9.1.3 Taraf Devletin bir veya birden fazla kontrol tedbiri almasını gerektirir. Bunlar aşağıdakileri içerir:

  .1 geminin denetimi;


  .2 geminin geciktirilmesi;
  .3 geminin tutulması;
  .4 liman içindeki hareket dahil operasyonların kısıtlanması; ve/veya
  .5 ilave veya alternatif daha düşük idari veya düzeltici tedbirleri.


     1. Geminin denetimi, bu Rehberin 5.bölümünde tarif edildiği gibi, daha detaylı denetim prosedürleri gereğince yürütülebilir.
     1. En sonunda gemi limandan atılabilir. Limandan dışarı çıkarma, sadece, Taraf Devletin yetkili uzman/uzmanları bu geminin, kişilerin, diğer gemilerin veya diğer mülkiyetin emniyet ve güvenliği için mevcut bir tehdit oluşturduğuna ve bu tehdidi bertaraf ederek, ortadan kaldırmanın başka uygun yönteminin olmadığına dair açık gerekçelere sahip olmaları durumunda uygulanacaktır (kural XI-2/9.2.3).
  3.8.2 Geminin belirlenmiş bir yere yönlendirilmesi.

  (Bu rehberde paragraf 3.5.2)


  3.8.2.1 Taraf Devlet geminin denetimini mümkün kılmak için gemiyi kendi karasularında veya iç sularında belirlenmiş bir yere yönlendirebilir.
  3.8.2.2 Bu geminin denetimi, bu rehberin 5. bölümünde tanımlandığı şekilde daha detaylı olarak yapılabilir.
  3.8.2.3 Geminin limana girişi engellenebilir.
  3.8.3 Limana girmeden önce geminin denetlenmesi.

  (Bu rehberde paragraf 3.5.3)


  3.8.3.1 Bir geminin liman dışındaki denetlenmesi bu geminin taşıdığı güvenlik tehdidi değerlendirmesine dayanabilir.
  3.8.3.2 Limana girmek isteyen geminin değerlendirilmiş bir güvenlik tehdidine dayanan denetimi, daha detaylı bir denetim için bu rehberin 5. bölümünde tanımlanan prosedürlere göre yapılabilir.
  3.8.3.3 Sonunda geminin limana girişi engellenebilir.
  3.8.4 Geminin limana girişinin engellenmesi.

  (Bu rehberin paragraf 3.5.4’ü)


  3.8.4.1 Yetkili denetim uzmanları, geminin, kişilerin gemilerin veya mülkiyetin güvenliğine ve emniyetine yönelik acil bir tehdit oluşturduğuna ve bu tehdidin kaldırılması için başka bir araç olmadığına dair açık gerekçelere sahip olurlarsa, geminin limana girişi engellenebilir.

  BÖLÜM 4
  LİMANDA GEMİLERİN DENETİMİ


  GENEL

   1. Kural XI-2/9.1.1, bölüm XI-2’nin uygulandığı her geminin, diğer bir Taraf Devletin bir limanında bulunduğu sırada, bu Devlet tarafından tam yetkilendirilmiş, Kural I/19’un işlevlerini yerine getirenlerle aynı olabilen, görevlilerince (Yetkili Denetim Uzmanınca) denetime tabi olmasını gerektirir. Böyle bir kontrol, gemide bulunan, ISPS Kod bölüm A (“Sertifika”) hükümlerine göre düzenlenmiş, geçerli bir Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası (ISSC) veya geçerli bir Geçici Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikasının (Interim ISSC) gemide var olduğunun doğrulanması ile sınırlıdır. Bu sertifikalar, eğer gemi bölüm XI-2 veya ISPS Kod bölüm A’nın gereklerine uymadığının varsayılması için açık gerekçeler oluşturmuyorsa, geçerliliklerini korudukları sürece kabul edileceklerdir.
   1. Bu nedenle, geminin limana girmesinden önce açık gerekçelerin tespit edilmediği durumlarda dahi gemi kural XI-2/9.1.1’in koşulları altında denetime tabi tutulabilir. Bu denetim, kural I/19 ve Liman Devleti Denetimi için Prosedürlere Düzeltmeler olarak isimlendirilen karar A.881(21)’ce düzeltilen, Liman Devleti Denetimi için Prosedürler olarak isimlendirilen Karar A.787(19)’un hükümleri altında yürütülen Liman Devleti Denetimleriyle birlikte gerçekleştirilebilir.  GENEL GÜVENLİK KONULARI

   1. Kural XI-2/9.1.1 amacıyla gemiler ziyaret edildiği zaman, yetkili denetim uzmanı, geminin kapsamlı güvenlik düzenleri hakkında genel bir izlenim gözlemlemek ve elde etmek için aşağıdaki yaklaşımları göz önünde bulundurabilir:

  .1 gemiye yaklaşırken, çıkarken ve gemide dolaşırken aşağıdaki 4.4.1’den 4.4.12’ye kadar olan paragraflarda tarif edilen güvenlik yaklaşımlarına dikkat etmeli, geminin ve liman tesisinin bulunduğu güvenlik seviyesini veya seviyelerini hesaba katmalı. Yetkili denetim uzmanları, sadece gemide normal işlerini yürütürken meydana gelen bu tür konulara dikkat etmelidir;


  .2 ISSC veya Geçici ISSC gemide mi, geçerli mi ve İdarece yetkilendirilen bir

  RSO tarafından veya İdarenin talebi üzerine başka bir Taraf Devletçe mi verilmiş olduğunun kontrolü;


  .3 geminin bulunduğu güvenlik seviyesinin en azından Taraf Devletin liman tesisi için belirlediği güvenlik seviyesinde olduğunun kontrolü (Kural XI-2/4.3);
  .4 Gemi Güvenlik Zabitini tanıma;
  .5 diğer dokümanları kontrol ederken, güvenlik talimlerinin uygun aralıklarla yapıldığının kanıtını sorma ve gemiyle ilgili herhangi bir talim bilgisini araştırma,
  .6 en son 10 liman tesisinin kaydını(SOLAS kural XI-2/9.2.1), bu süre içerisinde her durumu kapsayan, gemiden gemiye yapılan her faaliyeti içerecek şekilde kontrol etme,
  .1 geminin bulunduğu güvenlik seviyesi (kural XI-2/9.2.1.3)
  .2 uygulanan herhangi belirli veya ilave güvenlik tedbirleri (kural XI-2/9.2.1.5)
  .3 yayımlandığı yerde Güvenlik Deklarasyonu içerecek şekilde muhafaza edilen uygun güvenlik tedbirleri (kural XI-2/9.1.2.1.5);
  .7 güvenlikle ilgili konularda anahtar gemi güvenlik personelinin kendi aralarında etkili bir haberleşme yapıp yapamadıklarının değerlendirilmesi.


  BELİRLİ GÜVENLİK KONULARI

   1. Aşağıda 4.4.1’den 4.4.12’ye kadar olan paragraflarda listelenen belirli güvenlik yaklaşımları, güvenlik kontrol listesi olarak kullanılmamalıdır. Bu konuların herhangi birinin dikkate alınması, yetkili denetim uzmanının açık gerekçelerin (clear grounds) mevcut olduğuna karar vermesini sağlamak niyetiyledir. Bununla beraber yetkili denetim uzmanlarının kendi yargılarını, gemi ve liman tesislerinin bulunduğu güvenlik seviyesini veya seviyelerini ve aşağıda listelenen belirli güvenlik yaklaşımlarıyla sınırlanmayacak şekilde hesaba katarak kullanmaları beklenmektedir. Bir veya birden fazla belirli konu ile uyumsuzluk ISPS Kod bölüm A veya bölüm XI-2’nin zorunlu gereklerine uyumda mutlaka bir hata oluşturmayabilir.  Limanda Gemiye Erişim


    1. Güvenlik seviyesi 1’de bulunan gemiler için, değerlendirmeler aşağıdakileri içerebilir;

  .1 Geminin giriş noktalarında gemice uygulanan kontrol biçimleri var mı? (ISPS Kod bölüm A/7.2.2).


  .2 Gemiye binmeye çalışan bütün kişilerin kimlik kontrolü yapıldığını gözlemlediniz mi? (ISPS Kod paragraf B/9.14.1).


    1. İlave olarak, güvenlik seviyesi 1’de bulunan yolcu gemileri için, eğer bu konular gemiye çıkarken gözlemlenirse, değerlendirmeler aşağıdakileri içerebilir:

  .1 Liman tesisi ile irtibata geçerek, belirlenmiş güvenlik alanları aramalar için tespit edilmiş mi? (ISPS Kod paragraf B/9.14.2);


  .2 Kontrol edilmiş kişiler ve şahsi eşyaları, kontrol edilmemiş kişiler ve şahsi eşyalarından ayrı tutuluyor mu? (ISPS Kod paragraf B/9.14.4);
  .3 Giriş yapan yolcular çıkış yapan yolculardan ayrı tutuluyor mu? (ISPS Kod paragraf B/9.14.5);
  .4 Kontrol altında bulunmayan, yolcu ve ziyaretçilerin erişimine açık alanlara bitişik bölmeler kilitlimi yada güvenlik altına alınmış mı? (ISPS Kod paragraf B/9.14.7).


    1. Güvenlik seviyesi 2’de bulunan gemiler için, eğer aşağıdaki konular gemideyken gözlemlenirse, değerlendirmeler bunları içerebilir:

  .1 Gemiye erişim/giriş noktalarının sayısı sınırlandırılmış mı? (ISPS Kod paragraf B/9.16.2);


  .2 Liman tesisi ile birlikte uygulanabilir, gemiye denizden erişimin caydırılması için önlem alınmış mı? (ISPS Kod paragraf B/9.16.3);
  .3 Liman tesisi ile birlikte uygulanabilir, geminin kıyı tarafında bir sınırlı alan oluşturulmuş mu? (ISPS Kod paragraf B/9.16.4);
  .4 Gemideki ziyaretçilere eşlik ediliyor mu? (ISPS Kod paragraf B/9.16.6);
  .5 Geminin tümünün veya belirli alanlarının aranması yapılmış mı? (ISPS Kod paragraf B/9.16.8);
  .6 Herhangi bir ilave güvenlik brifingleri gerçekleştirilmiş mi? (ISPS Kod paragraf B/9.16.7);

  Sınırlı Alanlara Erişim


    1. Güvenlik seviyesi 1’de bulunan gemiler için, eğer aşağıdaki konular gemide mevcutsa, değerlendirmeler bunları içerebilir:

  .1 Sınırlandırılmış alanlar işaretlenmiş mi? (ISPS Kod paragraf B/9.20);


  .2 Köprüüstü ve makine dairesi kilitlenmeye veya güvenlik altına alınmaya uygun mu? (ISPS Kod paragraf B/9.21.1);
  .3 Köprüüstü ve makine dairesi kilitli veya erişim kontrol altında mı? (örneğin, nöbetçi veya bölümlerin izlenmesi için gözetim ekipmanları kullanılarak) (ISPS Kod paragraf B/9.22.2);
  .4 Kısıtlı alanlara açılan kapılar kilitli mi ( örneğin, dümen dairesi, air condition bölümleri vb.)


    1. İlave olarak güvenlik seviyesi 2’de bulunan yolcu gemilerinde, erişim noktalarına bitişik sınırlandırılmış alanlar, bu alanlarda büyük miktarda insan toplanmasından kaçınacak şekilde düzenlenmiş mi? (ISPS Kod paragraf B/9.22.2).  Gemi güvenliğinin izlenmesi:


    1. Güvenlik seviyesi 1’de bulunan gemiler için, eğer aşağıdaki konular7 gemide mevcutsa, değerlendirmeler bunları içerebilir:

  .1 Ziyaretiniz süresince güverte vardiyaları yerinde tutuluyor muydu veya gözetim ekipmanları kullanılarak gemi izleniyor muydu? (ISPS Kod paragraf B/9.42.2);


  .2 Gemi, hem kara tarafı hem de deniz tarafından yapılacak yaklaşımları izleyebilir mi? (ISPS Kod paragraf B/9.42.2, B/9.46.1 ve B/46.2).


    1. Güvenlik seviyesi 2’de bulunan gemiler için, eğer aşağıdaki konular8 gemide mevcutsa, değerlendirmeler bunları içerebilir:

  .1 Eğer gözetim ekipmanları kullanılıyorsa, bu ekipman sık aralıklarla izleniliyor mu? (ISPS Kod paragraf B/9.47.2);


  .2 Sınırlandırılmış alanları yerinde koruma ve devriye görevi yapmak üzere ilave personel görevlendirilmiş mi? (ISPS Kod paragraf B/9.47.3).

  Gemi Malzemelerinin (Yedek Malzeme, Kumanya vb.) Teslimi


    1. Güvenlik seviyesi 1’de bulunan gemiler için, eğer aşağıdaki konular9 gemide mevcutsa, değerlendirmeler bunları içerebilir:

  .1 Gemi malzemeleri yüklenmeden önce karıştırılıp karıştırılmadığı veya kurcalanıp kurcalanmadığını anlamak için kontrol ediliyor mu? (ISPS Kod paragraf B/9.33.3);


  .2 Kontroller, malzemelerin gemiye yüklenmeden önce, önceden verilen siparişlerle uygunluğunu kapsıyor mu? (ISPS Kod paragraf B/9.35.1);
  .3 Malzemeler yüklendiğinde güvenlik altına alınıyor mu? (ISPS Kod paragraf B/9.35.2).

  Yükün Elleçlenmesi


    1. Gemi tarafından yükün kontrolü aşağıdaki şekilde yapılabilir;

  .1 görsel ve fiziksel muayene, ve


  .2 tarama/saptama cihazları, mekanik cihazlar veya köpekler kullanarak.
  Düzenlemelerin, yükün kontrol ve mühürlenmesi için karada yapılmış olabileceği dikkate alınmalıdır.


    1. Araba gemilerini, ro-ro ve yolcu gemilerini içermek üzere güvenlik seviyesi 1’de bulunan yük gemileri için, eğer aşağıdaki konular10 gemide mevcutsa, değerlendirmeler bunları içerebilir:


  7 Liman Tesisindeki güvenlik tedbirleri ile uyumlu olmak üzere

  8 Liman Tesisindeki güvenlik tedbirleri ile uyumlu olmak üzere

  9 Liman Tesisindeki güvenlik tedbirleri ile uyumlu olmak üzere

  .1 Yük, yük taşıma üniteleri ve yük alanları, yükün elleçlenmesinden önce veya elleçleme esnasında kontrol ediliyor mu? (ISPS Kod paragraf B/9.27.1);


  .2 Yükün dokümantasyonu ile uygunluğu kontrol ediliyor mu? (ISPS Kod paragraf B/9.27.2);
  .3 Araçlar yüklenilmeden önce aramaya tabi midir? (ISPS Kod paragraf B/9.35.2)
  .4 Mühürler ve diğer karıştırılmayı engelleme metotları kontrol ediliyor mu? (ISPS Kod paragraf B/9.27.4).    1. Araba gemilerini, ro-ro ve yolcu gemilerini içermek üzere güvenlik seviyesi 2’de bulunan yük gemileri için, eğer aşağıdaki konular11 gemide mevcutsa, değerlendirmeler bunları içerebilir:

  .1 Yük, yük taşıma üniteleri ve yük alanlarının detaylı kontrolü yapılıyor mu? (ISPS Kod paragraf B/9.30.1);


  .2 Gemiye ait yüklerin yüklenmesini sağlamak için detaylı kontroller yapılıyor mu? (ISPS Kod paragraf B/9.30.2);

  .3 Araçlar yüklenmeden önce yoğun olarak aranıyor mu? (ISPS Kod paragraf B/9.30.3);


  .4 Karıştırılmayı önlemek için kullanılan, mühürlerin ve diğer metotlar sık ve detaylı kontrol ediliyor mu? (ISPS Kod paragraf B/9.30.4)

  Sahipsiz Bagajların Elleçlenmesi


    1. Sahipsiz bagajların hem liman tesisi hem de gemi tarafından tarama ve/veya araması yapılabilir. Aşağıdaki değerlendirmeler, eğer tarama/arama gemi tarafından yapılırsa, uygulanır:

  .1 Eğer gemideyken gözlemlenebiliyorsa, Güvenlik Seviyesi 1’de, sahipsiz bagajlar taranıyor ve/veya aranıyor mu? (ISPS Kod paragraf B/9.39);


  .2 Eğer gemideyken gözlemlenebiliyorsa, Güvenlik Seviyesi 2’de, bütün sahipsiz bagajlar taranıyor ve/veya aranıyor mu? (ISPS Kod paragraf B/9.40).

  AÇIK GEREKÇELERİN TESPİTİ


   1. Kural XI-2/9.1 ve XI-2/9.2’in altında olası açık gerekçe örnekleri, ilgili olduğu zaman, aşağıdakileri içerebilir:
  10 Liman Tesisindeki güvenlik tedbirleri ile uyumlu olmak üzere

  11 Liman Tesisindeki güvenlik tedbirleri ile uyumlu olmak üzere

  .1 Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası (ISSC)’nın veya Geçici Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası (Interim ISSC)’nın gözden geçirilmesi sonucu sertifikanın geçerli olmadığı veya geçerliliğinin bittiğinin açığa çıkması (ISPS kod paragraf B/4.33.1);


  .2 ISPS Kod bölüm A ve bölüm XI-2’nin gerektirdiği güvenlik ekipmanında, dokümantasyon veya düzenlemelerde ciddi eksikliklerin mevcut olduğuna dair güvenilir bilgi veya kanıt (ISPS Kod paragraf B/4.33.2);
  .3 yetkili denetim uzmanı kendi profesyonel yargısına göre, geminin, ISPS Kod bölüm A ve Bölüm XI-2’nin gerekleri ile uyum sağlamadığını açıkça gösteren güvenilir bilgiyi içeren bir rapor veya şikayet dilekçesi (ISPS Kod paragraf B/4.33.3);
  .4 kendi profesyonel yargısını kullanan yetkili denetim uzmanı; kaptan veya gemi personelinin zorunlu gemi güvenlik prosedürlerine aşina olmadığı veya geminin güvenliğiyle ilgili talimleri yapamadığı veya bu tür prosedürlerin veya talimlerin uygulanmadığına dair kanıt elde etmesi veya gözlemi (ISPS Kod paragraf B/4.33.4);
  .5 yetkili denetim uzmanı profesyonel yargısını kullanarak, gemi personelinin kilit niteliğindeki üyelerinin, gemideki güvenlik sorumlulukları taşıyan gemi personelinin kilit niteliğindeki diğer üyeleri ile uygun iletişim kuramadıklarının kanıtını elde etmesi veya gözlemini yapması (ISPS Kod paragraf B/4.33.5);
  .6 ISPS Kod bölüm A ve bölüm XI-2 kurallarını ihlal eden bir liman tesisi veya diğer bir gemiden, Güvenlik Deklarasyonu tamamlamadığı ve uygun, özel veya ilave güvenlik tedbirleri alınmadığı veya uygun güvenlik prosedürleri takip edilmediği halde gemiye kişi, kumanya/malzeme veya eşya yüklenildiğiyle ilgili güvenilir bilgi veya kanıt (ISPS Kod paragraf B/4.33.6);
  .7 ISPS Kod bölüm A veya bölüm XI-2 gereklerine uymakla yükümlü olmayan bir liman tesisi veya başka bir kaynaktan (örneğin, başka bir gemi veya helikopterden transfer yaparak) dahi olsa uygun, belirli veya ilave güvenlik tedbirleri alınmadığı veya uygun güvenlik prosedürleri takip edilmediği halde kişi, kumanya/malzeme veya eşya yüklenildiğiyle ilgili güvenilir bilgi veya kanıt (ISPS Kod paragraf B/4.33.7);

  .8 eğer gemi, sonradan düzenlenen, ard arda aldığı, ISPS Kod bölüm A/19.4 ‘de tanımlanan Geçici ISSC taşıyor, veya yetkili denetim uzmanının kendi profesyonel yargısına göre, gemi veya şirketin Kısım A/19.4.4’de tanımlanan İlk Geçici Sertifikanın süresinin dışında, bu şekilde Sertifika talebinde bulunmasının arkasındaki sebeplerden birisi, bölüm XI-2 ve ISPS Kod bölüm A/19.4.4’a tam uygunluktan kaçınmak ise (ISPS Kod paragraf B/4.33.8);
  AÇIK GEREKÇELERİN MEVCUT OLMASI DURUMUNDA YAPILACAK EYLEMLER


   1. Açık gerekçenin var olması durumunda, Rehberin bölüm 5’inde tanımlandığı gibi daha detaylı inceleme prosedürlerine uygun olarak daha detaylı inceleme yürütülebilir.
   1. Bir incelemeyi takip eden uygun kontrol tedbirlerine karar verildiğinde, yetkili denetim uzmanı geminin yerine getirebileceği aşamaları değerlendirmelidir;

  .1 liman tesisi ile iletişimi muhafaza etme;


  .2 gemiye ve geminin kısıtlı alanlarına izinsiz girişin engellenmesi; ve
  .3 gemiye izinsiz silah, yangın çıkaran aygıtlar veya patlayıcıların girişinin engellenmesi.


   1. Yetkili denetim uzmanı, kaptan veya gemi güvenlik görevlisiyle uygunsuzluk gösteren konuları tartışmalı, ve bütün uyumsuz konuların düzeltilmesini sağlamaya çalışmalıdır. Eğer kaptan veya gemi güvenlik görevlisi uygunsuzlukları yetkili denetim uzmanını tatmin edecek şekilde gideremez ise, o uzman;

  .1 uygunsuzluklar giderilene kadar geminin kalkışını geciktirebilir (kural XI-2/9.1.3);


  .2 geminin hali hazırdaki konumunda kalması veya yük operasyonlarına devam etmesi gemice belirli ciddi güvenlik tehlikesi oluşturursa, gemi operasyonlarını uygunsuzluk giderilene kadar kısıtlayabilir, ve uyumsuz konular bir diğer daha az tehlikeli durumda veya yerde giderilebilir. Gemi operasyonlarının kısıtlanması liman içerisinde geminin başka bir yere yöneltilmesini, yük operasyonunun değiştirilmesini veya durdurulmasını veya geminin limandan çıkarılmasını içerebilir (kural XI-2/9.1.3); veya
  .3 gemi, kişilerin emniyet ve güvenliğine, gemiye veya diğer mallara belirli ciddi tehdit gösterdiğinde, ve operasyonların kısıtlanması uyumsuz konuların giderilmesi için yetersiz ise uyumsuz konular giderilene kadar gemiyi alıkoyabilir (kural XI-2/9.1.3);


   1. Böyle bir kontrol tedbirleri ilave veya alternatif olarak diğer daha düşük yönetimsel veya düzeltici tedbirleri içerebilir (kural XI-2/9.1.3).
   1. Limandan çıkarılma, sadece açık gerekçenin varlığının gemice kişilerin, diğer gemilerin veya diğer malların emniyet ve güvenliğine acil bir tehdit ortaya çıkardığı ve bu tehlikeyi bertaraf ederek, ortadan kaldıracak başka yol bulunmadığı durumda uygulanacaktır (kural XI-2/9.2.3).


  BÖLÜM – 5

  AÇIK GEREKÇELERİN VARLIĞINDA DAHA DETAYLI DENETİM

  GENEL
  5.1 Yetkili denetim uzmanı, geminin bölüm XI-2 ve ISPS Kod bölüm A gerekliliklerine uymadığına kesin karar verdiği zaman, veya gemi kaptanı veya personeli gemi temel güvenlik tedbirleri ve prosedürlerine (essential shipboard security measures and procedures) hakim olmadıkları zaman, aşağıda paragraf 5.2 ile 5.6 arasında tanımlanan daha detaylı denetim yapılabilir. Daha detaylı denetim yapılırken, yetkili denetim uzmanı, gemi kaptanını haberdar etmelidir. Ayrıca denetim sırasında, ISPS Kod bölüm B referans alınarak tespit edilen uygunsuzluklar ISPS Kod bölüm A veya bölüm XI-2’ye uyumsuzluk teşkil etmez.
  DAHA DETAYLI DENETİM
  5.2 Daha detaylı denetim aşağıdakileri içermelidir:
  .1 Kaptan, kendisinin özel durum (overriding) yetkisini de içeren, sorumluluk ve yetkilerini belgeleyebiliyor mu? (ISPS Kod bölüm A/6.1);
  .2 Tayin edilmiş bir gemi güvenlik zabiti var mı ve bu kişi gemi güvenlik planı çerçevesindeki görevlerini biliyor mu? (ISPS Kod bölüm A/12.1)
  .3 Gemi güvenlik planı, geminin çalışma dilinde mi? Eğer plan İngilizce, Fransızca veya İspanyolca değilse, bunlardan birisine çevirisi var mı? (ISPS Kod bölüm A/9.4)
  .4 Gemi personelinin gemiyi (yük bölümleri de dahil), geminin sınırlandırılmış alanlarını ve gemiyi çevreleyen alanı izleme becerisi var mı? (ISPS Kod paragraf B/9.42)
  .5 Gemi personelinin her biri, gemi güvenlik görevlerinin hepsini layıkıyla yerine getirebiliyor mu ve güvenlik haberleşmesi prosedürlerini biliyorlar mı? (ISPS Kod bölümler A/7.2.1 ve A/7.2.7)
  .6 Kişilerin ve eşyalarının gemiye girişleri de dahil olmak üzere gemiye giriş-çıkış esnasında kontrolleri yapılıyor mu? (ISPS Kod A/7.2.2 ve A/7.2.3) Gemiye çıkmasına izin verilen kişilerin kendilerini tanıtacak belgeleri veya kimlikleri var mı? (ISPS Kod paragraf B/9.11)
  .7 Gemi personeli, yükün ve gemi store’larının elleçlenmesini idare edecek kabiliyete sahip mi? (ISPS Kod paragraf B/9.11)
  .8 Gemi zabitleri, gemi güvenlik zabitini tanıyor mu? (ISPS Kod bölüm A/9.4.13)
  .9 Gemi güvenlik zabiti, şirket güvenlik sorumlusunu tanıyor mu? (ISPS Kod bölüm A/9.4.14)
  .10 Gemide, eğitim, talim ve uygulamaların kayıtları tutuluyor mu? (ISPS Kod bölüm A/10.1.1)
  .11 Gemide, güvenlik seviyesi değişikliklerinin kayıtları tutuluyor mu? (ISPS Kod bölüm A/10.1.4)
  .12 Herhangi bir güvenlik talimine tanık olunduysa; gemi personeli görevlerini biliyor mu ve gemi güvenlik ekipmanlarını uygun şekilde kullanabiliyor mu?
  Yetkili denetim uzmanı, kaptan ve gemi güvenlik zabitiyle; talimlerin uygun şekil ve yerde yapılabilmesi için kaptan ve gemi güvenlik zabitiyle görüşmelidir, gemi tipi, gemi personel değişimleri ve ziyaret edilecek liman tesislerini dikkate alınarak, bu talimleri, olabildiğince uygulanabilir ve eğer varsa mevcut veya olabilecek güvenlik tehditleri uyarınca düzenlenmelidir. (ISPS Kod bölüm A/13.4 ve paragraf B/13.5 ve B/13.6)
  .1 herhangi bir güvenlik tehdidi veya güvenlik olayındaki tepki;
  .2 herhangi bir güvenlik seviyesi değişikliğine tepki;
  .3 kaçakları da içeren gemiye yetkisiz erişim denetimi; ve
  .4 uygunsuzluğun tanımlanmış açık gerekçelerinin yapısına uygun diğer olaylar
  .13 Gemi personelinin kilit üyeleri, birbirleriyle, liman tesisiyle ve şirket güvenlik sorumlusu ile iletişim kurabiliyor mu? (ISPS Kod paragraf B/9.2.3)
  .14 Gemi Taraf Devletlerin güvenlik seviyelerinin değişiklikleri ile ilgili uyarılarını alabiliyor mu? (Kural XI-1/7)

  .15 Geminin bir gemi-sahil güvenlik alarmını başlatma ve iletme kabiliyetine sahip olduğuna dair güvence alındı mı? (Kural XI-2/6)


  .16 Gemi güvenlik zabiti uygun şekilde eğitilmiş mi, gemi güvenlik planı ve prosedürleri, geminin genel planı, gemi güvenlik ekipmanları ve sistemlerinin operasyonları hakkında yeterli bilgisi var mı? (ISPS Kod bölüm A/13.2 ve paragraf B/13.1 ve B/13.2)
  .17 Gemi personelinden özel güvenlik görevleri ve sorumlulukları olan kişiler görevlerini yerine getirmek için yeterli bilgi ve beceriye sahip mi? Gemi güvenlik planında tanımlanan sorumluluklarını anlıyorlar mı? (ISPS Kod bölüm A/13.3 ve paragraf B/13.3)
  .18 Doğrudan bir gözlemle, gemiye herhangi bir güvenlik ekipmanı yerleştirilmiş mi; hareket detektörü, güvenlik sistemi, tarama ekipman, aydınlatmalar ve alarmlar doğru şekilde çalışıyor mu?

  GEMİ GÜVENLİK PLANININ TANIMLANMASI
  5.3 Uygunsuzluğun doğrulanması ve düzeltilmesidüzeltilmesinin tek yolu gemi güvenlik planlarının ilgili gereklerini gözden geçirmek ise ,Planın uygunsuzlukla ilgili belirli kısımlarına sınırlandırılmış erişime istisnai olarak izin verilmiştir.
  Planın belirli kısımlarına ulaşmak için yapılan talepler doğrulanacak veya düzeltilecek uygunsuzluğun detaylarını içermelidir.
  5.4 Gemi güvenlik planının aşağıdaki hükümleri yalnızca yetkili denetim uzmanınca bayrağı taşınan taraf devletin veya gemi kaptanının rızası ile denetlenebilir.
  Planın Bayrağı taşınan Taraf Devletin veya Gemi kaptanının rızası ile denetlenebilecek Hükümleri


  Plan Hükümleri

  ISPS Kod Referans

  İzin verilmeyen nesnelerin girişinin engellenmesi

  A/9.4.1

  Gemiye izinsiz erişimin engellenmesi

  A/9.4.3

  Geminin boşaltılması

  A/9.4.6

  Güvenlik aktivitelerinin denetlenmesi

  A/9.4.8

  Eğitim Talim ve Uygulamalar

  A/9.4.9

  Liman Tesisi güvenlik Aktiviteleriyle etkileşimler

  A/9.4.10

  Gemi güvenlik Planının yeniden gözden geçirilmesi

  A/9.4.11

  Güvenlik Vakalarının Raporlanması

  A/9.4.12

  Gemi Güvenlik Zabitinin tanımlanması

  A/9.4.13

  Şirket güvenlik sorumlusunun tanımlanması

  A/9.4.14

  Güvenlik Ekipmanının Testi ve kalibrasyonu

  A/9.4.16

  Gemi Güvenlik Planının güvenliği

  A/9.6

  ISPS Kod tarafından kapsanmayan güvenlik aktiviteleri

  A/9.51

  5.5 Gemi güvenlik planı koşulları gizlilik derecesi taşıyan bilgi kabul edilir ve bayrağı taşınan taraf devletle anlaşılmadıkça yetkili denetim uzmanınca denetlenemez. (ISPS Kod A/9.8.1):

  Planın YALNIZCA Bayrağı taşınan Taraf Devletin rızası ile denetlenebilecek Hükümleri


  Plan Hükümleri

  ISPS Kod Referans

  Sınırlandırılmış alanlar

  A/9.4.2

  Denetim bilgisinin sıklığını da içeren güvenlik tehditlerine veya güvenlik ihlallerine verilecek tepkiler

  A/9.4.4

  Güvenlik seviyesi 3’de güvenlik talimatlarına verilecek tepkiler

  A/9.4.5

  Güvenlik Sorumlulukları yüklenmiş olanların görevleri

  A/9.4.7

  Güvenlik Ekipmanının bakım prosedürü

  A/9.4.15

  Gemi Güvenlik Alarm sistemi

  A/9.4.17 ve 18

  5.6 Yetkili Denetim Uzmanı, uygunsuzluğu gösteren bu maddeler üzerinde kaptan veya gemi güvenlik zabitiyle mütalaya devam edebilir ve tüm uyumsuz maddelerin düzeltilmesini sağlamak için gayret gösterecektir.


  KONTROL TEDBİRLERİ
  5.7 Açık gerekçeler olduğu durumda paragraf 4.5’te yansıtıldığı gibi yetkili denetim uzmanı 4.6’dan 4.10’a kadar olan paragraflarda belirlenmiş kontrol tedbirlerini uygular.
  5.8 Bu gibi kontrol tedbirleri ek veya alternatif olarak daha zayıf idari veya düzeltici tedbirleri içerebilir. (kural XI-2/9.1.3).

  BÖLÜM 6
  KORUYUCU DÜZENLEMELER
  GENEL
  6.1 Kontrol ve uygunluk tedbirlerinin uygulanmasında yetkili güvenlik denetim uzmanları, alınan tedbir ve atılan adımların uygun olmasını sağlamalıdır. Bu tür önlem ve adımlar mantıklı olmalı ve uygunsuzluğun giderilmesi için veya azaltılması için gereken en az zorluğu ve süreci içermelidir. (ISPS Kod Paragraf B/4.43)
  6.2 Yetkilendirilmiş denetim uzmanları Kontrol ve uygunluk tedbirlerini uygularken;
  .1 Bir geminin haksız yere tutuklanmasına veya geciktirilmesine mani olamk için mümkün olan bütün çaba gösterilecektir. Eğer, gemi haksız olarak tutuklanır veya geciktirilirse, uğradığı zarar veya kayıp karşılanacaktır. (Kural XI-2/9.3.5); ve
  .2 Acil veya insani nedenlerle gerekli olan gemiye giriş-çıkış, güvenlik amacıyla engellenmeyecektir.(Kural XI-2/9.3.5)
  6.3 Bu rehberde ve Kural XI-2/9’da belirtilen kontrol tedbirleri ve adımlar, kontrol tedbirleri veya adımlar atılmasına neden olan uygunsuzlukların yetkili denetim uzmanlarını tatmin edecek şekilde düzeltilene kadar uygulanacaktır. (Kural XI-2/9.3.4)
  GÜVENİLİR OLMAYAN BİLGİ KAYNAKLARI
  6.4 Bilgi kaynaklarından elde edilen bilgi ve delillere dayalı kontrol tedbir veya adımlar sonucunda bir uygunsuzluk ortaya çıkmadıysa, taraf devlet bu kaynakları, ve b8u kaynakları yanlış bilgi vermeye yönlendiren etkenleri değerlendirmeli ve bu kaynaklardan elde edilen bilgilerin güvenilir olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine karar verilmelidir.


  BÖLÜM 7
  RAPORLAMA

  Limandaki Gemi Kontrollerinin Raporları


   1. Limandaki bir geminin denetimi sonucunda, kaptan veya gemi güvenlik zabitine yapılan denetimin sonuçlarını, yetkili denetim uzmanı tarafından yapılan herhangi bir eylemin, kaptan, gemi güvenlik zabiti veya şirket tarafından düzeltilecek uygunsuzlukların listesini gösteren bir rapor verilir. Bu raporlar Ek-2’de verilen formata uygun bir şekilde düzenlenmelidir. (Kural XI-2/9.3.1).
   1. Kontrol ve uygunluk tedbirleri uygulanırken yetkili denetim uzmanı, uyumsuzluğa dair açık gerekçelerin tanımlanmasından sonra denetler, geciktirir, operasyonları kısıtlar, alıkoyar veya gemiyi limandan dışarı atar. Taraf Devlet, yetkili İdareye hangi kontrol tedbirlerinin uygulandığını veya hangi adımların atıldığı ve nedenlerini derhal yazılı olarak bildirmelidir. Taraf Devlet ayrıca böyle bir raporun kopyasını geminin Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası (ISSC)’nı veya Geçici Uluslararası Gemi Güvenlik Sertifikası (Interim ISSC)’nı onaylayan Tanınmış Güvenlik Kuruluşu ve IMO’ya bildirmelidir (Kural XI-2/9.3.1).
   1. Bir geminin limana girişine izin verilmediği veya limandan dışarı atıldığı zaman, Taraf Devlet, eğer biliniyorsa, geminin bir sonraki limanının ilgili otoritelerini ve diğer uygun kıyı devletlerini bilgilendirmelidir. Bu bilgilendirme uyun güvenlik ve gizlilik düzenlemeleriyle gönderilmelidir. (Kural XI-2/9.3.2).


  Limana Girmeye Niyetli Gemi Kontrollerinin Raporları


   1. Kontrol ve uygunluk tedbirleri çalışmaları sırasında, yetkili denetim uzmanı, bir geminin, bu kılavuzun paragraf 3.1’indeki bilgilerini aldığında, Bölüm XI-2 veya ISPS Kod bölüm A’ya uyumlu olmadığını tespit ederse, bunları düzeltmek amacıyla gemiyle ve geminin bayrağını taşıdığı devletin Yetkili Otoritesiyle iletişim kurmayı denemelidir (Kural XI-2/9.2.4).
   1. Uygunsuzluk, iletişim ile düzeltilemez ise, bu maddelerin düzeltilmesi için gerekli adımların atılması ihtarı yapılmalıdır. Bu bilgi alındıktan sonra, gemi kaptanı limana giriş niyetinden vazgeçebilir (Kural XI-2/9.2.5).
   1. Kontrol ve uygunluk tedbirleri çalışmaları sırasında, yetkili denetim uzmanı, limana girişi engellenen, limana girmeye niyetli bir gemideki uygunsuzluğun düzeltilmesiyle ilgili, bu kılavuzda belirtilmiş olan uygun adımları uyguladığında, Taraf Devlet, en kısa zamanda ilgili idareye, kontrol unsurlarını ve sebeplerini belirten bir bilgilendirmeyi yapmalıdır. Ayrıca Taraf Devlet, geminin ISSC’sini (veya geçici olanını) onaylayan yetkili güvenlik kuruluşuna bu raporun kopyasını göndermelidir (Kural XI-2/9.3.1).

  12 Belirli irtibat bilgilerine kural XI-2/13’e göre hazırlanan ve IMO web sitesinde bulunan ISPS Kod veritabanı (ISPS Code Database) üzerinden ulaşılabilir.

  * Uluslararası Denizde Can Güvenliği Anlaşması, 1974 ile ilgili 1988 Protokolü

  2 sertifikayı veren otorite idare, idare adına hateket eden tanınmış güvenlik kuruluşu veya idarenin isteğiyle sertifikayı onaylayan taraf devlettir.

  3 Sektör uygulamaları; Gemi Güvenlik Zabitlerinin güvenlik olayları,gemiden gemiye aktiviteler ve diğer geçerli güvenlikle ilgili bilginin kayıt edileceği bir gemi güvenlik jurnali tutmalarını tavsiye eder.

  4 IMO crew list - IMO FAL Form 5

  5 IMO Cargo decleration- IMO FAL Form 2

  6 IMO Passenger List- IMO FAL Form 6

      Ana sayfa


  Ek-5 msc karari (78) deniz güvenliĞİNİ artirmak iÇİn kontrol ve uygunluk tedbirleri geçİCİ rehberi

  Indir 145.02 Kb.