bilgiz.org

Ek-2 : svhc aday madde listesi kapsamindaki YÜKÜMLÜLÜkler

 • 2-) AVRUPA KİMYASALLAR AJANSI’NA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ; 2011’den itibaren
 • MADDE ÜRETİCİSİ/ İHRACATÇISI FİRMALARIMIZIN REACH KAPSAMINDA SVHC MADDELER İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Aday listeye dahil edilme tarihinden itibaren
 • KARIŞIM (PREPARAT) ÜRETİCİSİ/İHRACATÇISI FİRMALARIMIZIN REACH KAPSAMINDA SVHC MADDELER İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Aday listeye dahil edilme tarihinden itibaren • Tarih30.09.2017
  Büyüklüğü15.65 Kb.

  Indir 15.65 Kb.  EK-2 : SVHC ADAY MADDE LİSTESİ KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER;
  EŞYA ÜRETİCİSİ/ İHRACATÇISI FİRMALARIMIZIN REACH KAPSAMINDA SVHC MADDELER İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
  1-) TEDARİK ZİNCİRİ BOYUNCA SVHC MADDELERE İLİŞKİN BİLGİ İLETİMİ;
  Aday listeye dahil edilme tarihinden itibaren, AB & AEA ülkelerine eşya ihracatı yapan firmalar, eşya içerisinde ağırlıkça % 0.1’den fazla derişimde Aday Listesi’ndeki madde bulunması halinde söz konusu maddeler ile ilgili yeterli bilgileri kendilerinde hazır bulundurmalı, eşyanın müşterisine ve talep halinde 45 gün içerisinde tüketicisine en azından maddenin ismi dahil olmak üzere eşyanın güvenli bir şekilde kullanması için yeterli bilgiyi temin etmelidir.
  Diğer taraftan; REACH Tüzüğü’nde eşyalarla birlikte verilecek bilgilere ilişkin herhangi bir format belirtilmemesine rağmen, Avrupa Kimyasallar Ajansının (AKA) yayınlamış olduğu Eşya içindeki madde tanımlamasına yönelik teknik rehberde eşyada bulunan SVHC hakkında tedarik zinciri boyunca bilgi iletilmesine yönelik örnek format aşağıda görülmektedir.  Öğe

  Örnek

  Madde Adı

  Diarsenik trioksit

  CAS Numarası

  1327-53-3

  Kayıt Numarası (Eğer tedarikçi tarafından sağlandı ise )

  01-1234567-49-00

  Sınıflandırma ve SVHC özellikler

  Kars. Kat. 1 ; R45; kansere yol açabilir

  T+; R28; Yutulduğunda çok zehirli

  C; R34; Yanıklara yol açar

  N; R50/53; Suda yaşayan organizmalara karşı çok toksik, su ekosisteminde uzun süreli olumsuz etkilere yol açabilir.  Eşyadaki Konsantrasyon

  % 1 a/a

  İlgili durumlarda güvenli bertaraf dahil olmak üzere güvenli kullanım hakkında bilgi

  60 C’nin üstüne ısıtmaktan kaçının. Eşyayı çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Bu eşya tehlikeli atık olarak değerlendirilmelidir. Evsel atık olarak atmayın.  2-) AVRUPA KİMYASALLAR AJANSI’NA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ;
  2011’den itibaren, AB ve AEA Ülkeleri’ne eşya ihracatı yapan firmalar, eşya içerisinde ağırlıkça % 0.1’den fazla derişimde ve 1 ton/yıl’dan daha fazla miktarda bulunan Aday Listesi’ndeki maddeler için Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (AKA) bildirim yapmak zorundadır. 1 Aralık 2010’dan önce Aday Listeye alınan maddelerin en geç 1 Haziran 2011’e kadar ve daha sonra Aday Listeye alınan maddelerin ise dahil edildiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde Ajans’a bildirimi gerekmektedir.
  Not: Eşya ihracatı yapan firma, eşyanın kullanımı ve bertarafı sırasında insan sağlığına ve çevreye olan maruziyetlerini önleyebiliyorsa bildirim yapılması gerekmez. Böyle durumlar için ihracatçının eşya alıcısına uygun bilgileri vermesi gereklidir. Ayrıca madde ‘aynı kullanım amacı’ için herhangi bir tedarik zincirinde kaydedilmişse bildirime gerek yoktur.

  MADDE ÜRETİCİSİ/ İHRACATÇISI FİRMALARIMIZIN REACH KAPSAMINDA SVHC MADDELER İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
  Aday listeye dahil edilme tarihinden itibaren, Aday Liste’de yer alan maddeleri AB ve AEA Ülkeleri’ne ihracatını yapan firmalar, söz konusu maddeler için müşterilerine güvenlik bilgi formlarını (SDS) sağlamak zorundadır.
  KARIŞIM (PREPARAT) ÜRETİCİSİ/İHRACATÇISI FİRMALARIMIZIN REACH KAPSAMINDA SVHC MADDELER İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
  Aday listeye dahil edilme tarihinden itibaren,
  AB ve AEA ülkelerine aday listedeki maddelerden en az birini içeren karışımları (1999/45/EC nolu Direktife göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamış) ihraç eden ve söz konusu madde için aşağıdaki koşulların her ikisini sağlayan fimalar, müşterileri isterse güvenlik bilgi formu (SDS) hazırlamalıdır.


  • Madde - kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) veya çok kalıcı çok biyobirikimli (vPvB) ise-
  • Maddenin ağırlıkça derişimi % 0.1 veya üzerinde ise (gaz olmayan karışımlar için )

  .
  1 Haziran 2007 tarihinden itibaren AB’de yürürlülükte olan 1999/45/EC sayılı Direktif’e göre tehlikeli olarak sınıflandırılmayan ancak insan sağlığı ve çevreye zararlı olan madde içeren karışımlar için istenildiği taktirde müşterilere güvenlik bilgi formu (SDS) sağlanmaktadır.


  • Gaz olmayan karışım içinde madde derişiminin ağırlıkça % 1 veya üzeri olduğu durumlarda,
  • Gaz karışım içinde madde derişiminin hacimce % 0.2 veya üzeri olduğu durumlarda.
      Ana sayfa


  Ek-2 : svhc aday madde listesi kapsamindaki YÜKÜMLÜLÜkler

  Indir 15.65 Kb.