bilgiz.org

EğİTİm teknolojileri genel müDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

 • 17 ARALIK 2006 Saat:10.00 • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü107.73 Kb.

  Indir 107.73 Kb.  T
  KİTAPÇIK TÜRÜ

  A
  .C.


  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

  EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

  T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI  36. GRUP: BİLGİSAYAR (TEKNİKER)

  17 ARALIK 2006 Saat:10.00  Adayın Adı ve Soyadı :

  Aday No (T.C. Kimlik No) :
  DİKKAT: 1. Test kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon

  sorumlularına başvurunuz.  2. Test kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz.

  3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav başlamadan önce salon başkanına teslim ediniz.

  CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

  1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.

  1. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz.

  3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.

  ÖRNEK KODLAMA:
  A B C D

  TEST KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
  1. Test kitapçığında 50 soru bulunmaktadır. Test için verilen cevaplama süresi 70 dakikadır.

  2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır.

  3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.

  4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Test kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz.

  Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz.  (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

  Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.  BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN TEST KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.  1. Aşağıdakilerden hangisi XML’de Türkçe sayfa yapısını tanımlamak için kullanılır?
  A)

  B)

  C)

  D)
  2. Aşağıdakilerden hangisi C programlama dilinde kullanılan bir değişken türü değildir?
  A) Real B) float C) long D) short
  3. Aşağıdakilerden hangi komut satırı C diline göre doğru bir yapıda yazılmamıştır?
  A) #include

  B) for (i=1; i<10;i++) printf(“%d”,i);

  C) printf(“%d”,i)

  D) printf("%2.0f \n",sayi);
  4. Ekran çözünürlüğü hangi temel birim ile ifade edilir?
  A) bps B) pixel C) Mbit D) byte
  5. Bilgisayarda bilgi işleme ve depolama ortam-larında bir karakterin kapladığı yere ne denir?
  A) 1 bit B) 1 Kbit C) 1 byte D) 1 Kbyte
  6. İkili sayı sisteminde 10001101 sayısı ile 10101010 sayısının toplamınının onlu sayı sistemindeki değeri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 10010111 B) 305

  C) 10110111 D) 311
  7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Assembler programlama dili alçak seviyeli bir dildir.

  B) Pascal programlama dili orta seviyeli bir dildir.

  C) C programlama dili orta seviyeli bir dildir.

  D) Visual Basic programlama dili yüksek sevi-yeli bir dildir.
  8. Bilgisayarda seri port için kullanılan özel isim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) COM B) LPT C) USB D) Firewire

  9. Microsot Excel programında =IF(A2<10;B2;”YANLIŞ”) komutunun amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) A2 hücresindeki değerin 10’dan küçük olup olmadığını kontrol eder, eğer küçükse “B2” yazdırır, değilse “YANLIŞ” yazdırır.

  B) A2 hücresindeki değerin 10’dan küçük olup olmadığını kontrol eder, eğer küçükse “YANLIŞ” yazdırır, değilse “B2” yazdırır.

  C) A2 hücresindeki değerin 10’dan küçük olup olmadığını kontrol eder, eğer küçükse B2 hücresinde bulunan değeri yazdırır, değilse “YANLIŞ” yazdırır.

  D) A2 hücresindeki değerin 10’dan büyük olup olmadığını kontrol eder, eğer büyükse “B2” yazdırır, değilse “YANLIŞ” yazdırır.
  10. Aşağıdakilerden hangisi RPM kısaltmasının amacını doğru olarak vermektedir?
  A) İşlemcinin hızını ölçmede kullanılan ölçü birimlerin birisidir.

  B) RAM’in kapasitesini ölçtüğümüz birimdir.

  C) Floppy Disk’in kapasitesini ölçmede kullanılan ölçü birimlerinden birisidir.

  D) Hard Disk’in dönme hızını ölçmede kullanılan bir ölçü birimidir.
  11. Bilgisayarların birbirlerine internet üzerinden bilgi göndermek için kullandıkları yöntemdir ve her bir bilgisayara bir numara verilmesi ile bu işlem sağlanır. Bu yöntemle atanan bu numara-lara kısaca ne ad verilir?
  A) MAC numarası

  B) TPC numarası

  C) IP numarası

  D) İnternet geçiş seviyesi numarası
  12. Aşağıdakilerden hangisi C programlama dilinde “\a” ifadesinin yaptığı işlemi doğru olarak tarif eder?
  A) İmleci (cursor) bir alt satıra indir

  B) İmleci (cursor) satır sonuna götür

  C) İmleci (cursor) bir geriye götür

  D) Zil sesi çıkar
  13. C programlama dilinde “switch” komutunun amacı nedir?
  A) Programlar arasında geçiş yapılmasını sağlar.

  B) Birden çok seçenekten birinin seçilmesini sağlar.

  C) Menüler arasında geçiş yapılmasını sağlayan bir komuttur.

  D) for döngüsünü bitirmek için kullanılır.
  14. Aşağıdakilerden hangisi bir değişken ismi olamaz?
  A) 1Sayi B) Ahmet

  C) Ist_01 D) direct_mac
  15. Microsoft Windows’ta modem ayarı hangi fonksiyon ile yapılır?
  A) Güç Seçenekleri B) Donatılar

  C) Yardım ve Destek D) Denetim Masası
  16. CRT kısaltması aşağıdaki bilgisayar donanımla-rından hangisinin türünü belirten bir kısaltmadır?
  A) Ekran B) İşlemci

  C) Yazıcı D) Fare (Mouse)
  17. Aşağıdakilerden hangisi bir yazıcı çeşiti değildir?
  A) Laser B) MultiJet

  C) InkJet D) Dot Matrix
  18. Aşağıdakilerden hangisi bir RAM türü değildir?
  A) SD B) RD C) SMD D) EDO
  19. FAT’in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dosya tahsis tablosudur.

  B) Hard Disk’teki verilerin şişmesini engelleyici güvenlik sistemidir.

  C) OS/2 işletim sisteminin dosya sistemidir.

  D) Virüs koruma desteğidir.
  20. “Centrino” kelimesi tam olarak aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
  A) Intel’in sadece dizüstü bilgisayarlarda kullan-mak için ürettiği ve çift çekirdekli işlemci türüdür.

  B) Intel’in yeni ağ kartı standardıdır.

  C) Bilgisayarlar için üretilmiş bir ağ kartının adıdır.

  D) Intel’in mobil platformlar için üretmiş olduğu standardın adıdır.
  21. “Touch Pad” nedir?
  A) Dokunmatik ekranların adıdır.

  B) Fare’nin (mouse) altına konan plastik nesne-nin adıdır.

  C) Bir elektronik yüzey üzerine dokunarak imleci hareket ettirmeyi sağlayan bir tür fare’dir.

  D) Üzerine konulan resimlerin üzerinden gidile-rek onların koordinatlarını bilgisayara aktar-mayı sağlayan bir tür fare’dir.

  22. Aşağıdakilerden hangisi bir elektronik tablo-lama programı değildir?
  A) Excel B) Word

  C) Quattro Pro D) Lotus 123
  23. ASCII kısaltmasının anlamı nedir?
  A) Amerikanın belirlemiş olduğu bilgisayar çeşitleridir.

  B) Amerikanın belirlemiş olduğu, karakterleri ve bunların nümerik karşılıklarını belirleyen standardın kısa adıdır.

  C) Avrupa’da belirlenmiş işlemci standartlarını belirten kısaltmadır.

  D) Amerikanın geliştirdiği en son yazı fontla-rının da içerisinde bulunduğu 65536 karak-teri içeren standartın kısa adıdır.
  24. SCSI nedir?
  A) İşlemcinin daha hızlı ve verimli çalışmasını sağlayan teknolojinin kısa adıdır.

  B) İşlemcilerde kullanılan ve aynı anda birden çok işi yapabilmeyi sağlayan teknolojinin kısa adıdır.

  C) Diskler üzerinde hızlı veri transferi yapabil-meyi sağlayan bir teknolojinin kısa adıdır.

  D) Disklerin mevcut depolama kapasitesini 2 katına çıkaran bir sıkıştırma teknolojisinin adıdır.
  25. Aşağıdakilerden hangisi bir bilgisayarın çalışa-bilmesi için mutlaka gerekli bir donanım değildir?
  A) CPU B) RAM

  C) ROM D) Hard Disk
  26. Aşağıdakilerden hangi internet adresi uzantısı vakıf ve dernek gibi kuruluşlar için kullanılır?
  A) .org B) .com C) .net D) .der
  27. Aşağıdakilerden hangisi DMA kelimesinin açılımıdır?
  A) Direct Management Accessibility

  B) Dynamic Memory Action

  C) Direct Memory Access

  D) Dinamik Monitör Açılışı
  28. POP3 ne işe yarar?
  A) Eğlence aracı yazılımıdır.

  B) Elektronik posta almak için kullanılan bir protokolün adıdır.

  C) Elektronik posta göndermek için kullanılan bir protokolün adıdır.

  D) Elektronik postaları birden çok kişiye göndermek için kullanılan yazılımdır.
  29. Aşağıdakilerden hangisi bir bilgisayarın çalışabilmesi için mutlaka olması gereken bir yazılımdır?
  A) Microsoft Office

  B) İşletim Sistemi

  C) Elektronik Tablolama

  D) IBM DB/2
  30. Visual Basic’te Label nesnesinin temel görevi nedir?
  A) Resimleri etiketleyerek onları fonksiyon içerisinden çağırmak için kullanılır.

  B) Alt programlara değer atamak için kullanılır.

  C) Yazıcıdan etiket bastırmak için kullanılır.

  D) Bir konumu isimlendirmek için ya da kulla-nıcının ekranda görebilmesi için açıklama yazmayı sağlar.
  31. Aşağıdakilerden hangisi HTML dilinde bağlantı (link) eklemek için kullanılan komuttur?
  A)

  B)

  C)

  D)
  32. Visual Basic’te Len() fonksiyonunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dosyadan kaç karakter okutacağımızı belirler.

  B) Girilen karakterin uzunluğunu öğrenmemizi sağlar.

  C) Dosyaya kaç karakter yazdıracağımızı belirler.

  D) Bir çizginin metrik olarak uzunluğunu bulur.

  33. Visual Basic’te Asc() fonksiyonunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Verilen bir nümerik değerin ascii koduna karşılık gelen karakteri verir.

  B) Verilen bir ascii nümerik değerin hexade-cimal karşılığını bulur.

  C) Verilen bir ascii nümerik değerin binary karşılığını bulur.

  D) Verilen bir karakterin ascii koduna karşılık gelen rakamsal karşılığını verir.
  34. Aşağıdakilerden hangisi C dilinde mantıksal bir operatör değildir?
  A) ! B) || C) &= D) &&
  35. C programlama dilinde scanf komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Standart çıkış aygıtına belirtilen değişken-lerdeki değerleri aktarmak

  B) Ekrana daha önceden verilmiş bilgileri yazdırmak

  C) Ekranın istenilen noktasından koordinat bilgisi alıp, bu bilgiyi bir dosyaya aktarmak

  D) Standart giriş aygıtından veri okuyarak belirtilen değişkenlere aktarmak
  36. MDI nedir?
  A) Multiple Document Interface

  B) Multi-language Doctrine International

  C) Multi Domain International

  D) Maximum Document Interaction
  37. Aşağıdakilerden hangisi Visual C++ program-lama dilinde kullanılan bir düğme (button) türü değildir?
  A) Microsoft Fonksiyon Düğmesi (Microsoft Function Button)

  B) Basılı Düğme (Push Button)

  C) Radyo Düğme (Radio Button)

  D) Sahibinin Çizdiği Düğme (Owner-Drawn Button)
  38. Visual C++ programlama dilinde CWnd sınıfı aşağıdaki sınıflardan hangi ana sınıftan türemiştir?
  A) CWinApp B) CView

  C) CDialog D) CObject


  39. Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Windows’ta kullanılan yazı tiplerinden değildir?
  A) Pasif Yazı tipleri B) Raster Yazı tipleri

  C) Vektör Yazı tipleri D) TrueType Yazı tipleri
  40. Aşağıdakilerden hangisi bir resim dosyası formatıdır?
  A) WMA B) WAV C) PNG D) MID
  41. Aşağıdakilerden hangisi bir ses dosyası formatıdır?
  A) GIF B) ASF C) JPG D) WZZ
  42. Aşağıdakilerden hangisi VPN kısaltmasının açılımıdır?
  A) Virtual Process Node

  B) Virus Protect Nab

  C) Virus Protection Native

  D) Virtual Private Network
  43. Aşağıdakilerden hangisi .NET teknolojisinde kullanılan “End Sub” komutunun görevidir?
  A) Alt satırın sonuna gitmeyi sağlar.

  B) Son kullanılan nesneyi çağırır.

  C) Alt programı sonlandırır.

  D) Son kullanılan nesneyi diğer nesneye aktarır.
  44. Aşağıdakilerden hangisi “cookie” deyimini doğru olarak açıklar?
  A) Bilgisayarımızda yanlışlıkla oluşmuş artık dosyalardır ve hiçbir işe yaramazlar.

  B) Kullanıcının bilgisayarı yanlış kapatması sonucunda oluşan zararlı dosyalardır.

  C) Internet kullanımı esnasında bilgisayarımıza bulaşan ve dosyalarımızın silinmesine sebep olan virüslerdir.

  D) Kullanıcıların bilgisayarına yüklenen ve bazı bilgileri içerisinde saklayan dosyalardır.
  45. Aşağıdakilerden hangisi “V.92” standardıyla ilgili bir ifadedir?
  A) 1992 yılında belirlenen programlama dille-rinin standardını ifade eder.

  B) Modemler için belirlenmiş bir standarttır.

  C) C programlama dili için 1992 yılında belirle-nen standartın kısa adıdır.

  D) Ağ kartlarında kullanılabilecek kablo stan-dartlarını belirleyen bir versiyon numarasıdır.
  46. “Service Pack” nedir?
  A) Bir programla birlikte gelen içinde hediye oyunların bulunduğu bir tür yazılımdır.

  B) Birden çok firmanın üretip tek bir dağıtıcı firmanın promosyon olarak paket haline getirip sattığı programlara denir.

  C) Microsoft Office programının yanlış kullanı-mından kaynaklanan veri kayıplarını önlemek için geliştirilen yazılımın adıdır.

  D) Bir programdaki hataları toplu hâlde düzelt-mek için hazırlanmış program yamalarına denir.
  47. Aşağıdakilerden hangisi bir yazı editörü değildir?
  A) Microsoft Publisher B) Word Perfect

  C) Microsoft Word D) NotePad
  48. Aşağıdakilerden hangisi bir programlama dili değildir?
  A) Fortran B) Perl C) CodePack D) CGI
  49. Aşağıdakilerden hangisi 16 bitin karşılığını ifade eder?
  A) 1 Kbyte B) 2 byte

  C) 2 DWORD D) 1 Kbit
  50. Aşağıdakilerden hangisi windows ortamında kullanılan bir tür yardım dosyası türüdür?
  A) CHM B) YRD C) PLT D) SHP

  TEST BİTTİ.

  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.


  1. B

  2. A

  3. C

  4. B

  5. C

  6. D

  7. B

  8. A

  9. C

  10. D

  11. C

  12. D

  13. B

  14. A

  15. D

  16. A

  17. B

  18. C

  19. A

  20. D

  21. C

  22. B

  23. B

  24. C

  25. D

  26. A

  27. C

  28. B

  29. B

  30. D

  31. A

  32. B

  33. D

  34. C

  35. D

  36. A

  37. A

  38. D

  39. A

  40. C

  41. B

  42. D

  43. C

  44. D

  45. B

  46. D

  47. A

  48. C

  49. B

  50. A
      Ana sayfa


  EğİTİm teknolojileri genel müDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

  Indir 107.73 Kb.