bilgiz.org

Ebso uluslararası İlişkiler Şefliği GÜRCİstan ülke profiLİ

 • Ekonomi Bakanlığı Tarafından 2014 Yılında Milli Katılımda Devlet Desteği Olan Fuarlar
 • Bireysel Katılımda Devlet Desteği Olan Fuarlar Caucasus Healthcare (Tiflis – 18-Haziran/Her Yıl) Medikal
 • Tıbbi teknoloji, sağlık, eczacılık, GIOGIE-Georgian International Oil, Gas. Energy and Infrastructure Conference and Showcase (Tiflis - Mart/Her Yıl) • Sayfa4/4
  Tarih29.12.2017
  Büyüklüğü201.85 Kb.

  Indir 201.85 Kb.
  1   2   3   4

  Pasaport ve Vize İşlemleri

  Türk vatandaşları için ülkeye 90 güne kadar vizesiz giriş hakkı bulunmaktadır. 90 gün sonrası için vize gerekmektedir. Vize formunun doldurularak 1 fotograf ve vize harcı yatırılması suretiyle ülke temsilciliklerine başvurmak yeterlidir. Diğer bir yerden Sarp sınır kapısından (Artvin-Hopa) yapılacak çıkışlarda da sınırlarda bekletilmeksizin vize verilmektedir. Buradaki vize harcı diğerlerine göre daha ucuzdur.  

  1. Görüşler

  Gürcistan ekonomisinde temel dengeler yerine oturmuştur. Para piyasaları eksikliklerine rağmen istikrarlıdır. Ticari açıdan Doğu Bloku ülkelerine göre daha canlıdır. Halkı serbest ekonomiye daha çok uyum sağlamıştır. Başta Azerbaycan ve Ermenistan olmak üzere Rusya ve tüm bölge ülkelerinin ticaret için buluştukları bir kavşak ülkedir. Mütevazı ücret düzeyi, eğitilmiş ve çalışma disiplinine sahip bir nüfus avatajına sahiptir. Serbest piyasa ekonomisine geçme çabası içerisinde olan bu ülkenin gerekli üretim tesislerine sahip olabilmesi için sermaye ve yatırım yapacak girişimcilere ihtiyacı bulunmaktadır. Ülkemiz ile komşu olması ve iyi ilişkiler içerisinde bulunması açısından Türkiye için yeni fırsatlar taşımaktadır. 


  Gürcistan Türkiye için Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine açılan kapı durumundadır. Ülkede iş yapmayı planlayan girişimcilerin uzun vadeli düşünerek hareket etmeleri gerekmektedir.
  Gürcistan, tarih boyunca etkisini yakından hissettiği coğrafi konumunu ekonomik ve ticari anlamda kullanmak ve bir geçiş ülkesi olma durumunu pekiştirmek yolundaki çabalarına devam etmektedir. Bu çerçevede, bir ucu ülkemizde Karadeniz Otobanı’na diğer ucu ise Azerbaycan’a ve oradan Orta Asya’ya kadar bağlanan Tiflis-Batum karayolunun yenilenmesi, ülkenin güneyinden geçen yolun onarımı, Kars-Tiflis demiryolu ve Milenium Chalange projesi çerçevesinde gerçekleştirilen Gürcistan’ın doğusundan geçen karayolu inşaatı gibi önemli projelerin önümüzdeki bir kaç yıl içinde bitirilmesi hedeflenmektedir.
  Ayrıca, BTC boru hattı ve doğal gaz boru hattı, elektrik nakil hatları vasıtası ile bu konum enerji alanında da kullanılmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda, ülkedeki su kaynaklarının potansiyelin oldukça altında değerlendirildiği gerçeğinden hareketle HES inşaatına öncelik verildiği bilinmektedir.
  Kavşak noktasında bulunan bir ülke olma sıfatı paralelinde Tiflis’in de bölgenin en önemli ticaret ve finans merkezi haline getirilmesine yönelik hedeflere yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Dış ticaretin libere edilmesine ilave olarak bankacılık alanında da çabalar gözlenmekte, ayrıca, bu politikanın önemli ayaklarından Batum Limanı’nın ardından Poti Liman’ının da özelleştirilmesine gayret gösterilmektedir. Poti Limanı’nın yanında ayrıca bir serbest bölge kurulmuştur. Ülkede serbest bölgelere ilişkin mevzuat 2007 yılı ortalarında tamamlanmış olup, BAE ülkesi RAKİA firması tarafından yatırımı yapılan Poti serbest bölgesi bu konudaki ilk örnek olmuştur.
  Yabancı sermayenin teşvik edilmesine yönelik ayrı bir mevzuat bulunmamakta ve yabancı sermaye henüz somut maddi teşviklerle desteklenmemektedir. Yatırım konusunda ülkenin avantajları olarak:
  Genellikle batılı ülkelerde geçerli olan mevzuatın benimsenmiş olması.
  Şirket ve şube kurulmasının basitleştirilmesi.
  Özelleştirme sürecinin yoğun olarak devam etmesi.
  Vergilerin az sayıda ve makul oranlarda olması.
  Bir çok ülke ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması bulunması.
  İş Kanunu’nun yatırımcılar için elverişli özellikleri bulunması.
  Hakemlik uygulaması bulunması.
  Ruhsat ve izin uygulamalarının sınırlı sayıda olması.
  Gürcistan’dan ve Gürcistan’a para transferi konusunda sınırlama olmaması.
  Kazancın ülke dışına çıkartılabilmesi.
  Rekabetin henüz yoğunlaşmaması nedeniyle pazara giriş imkanının bulunması.

  sayılmaktadır.


  Yatırım konusunda dezavantajlar olarak ise:

  Mevzuatın sıkça değişmesi.


  Resmi makamların sıkça değişmesi.
  Yabancı yatırımcılara özel bir teşviğin bulunmaması.
  Finans Polisi’nin faaliyetlerinin zaman zaman şeffaf ve anlaşılır olmaması.
  Gürcistan şirketler mevzuatının yetersizliği.
  Hukuk sisteminde (kefalet vb.) henüz düzeltilmemiş olan bazı noktalar.
  Mali suçlara uygulanan cezalardaki (orantısız cezalar gibi) tartışmalar.
  Mevcut kanunların yorum farklılıklarına açık yapısı.
  Mülkiyet haklarına, özellikle fikri mülkiyet haklarına yönelik korumanın zayıf olması.
  Sınai ARGE faaliyetlerinin bulunmaması.
  görülmektedir.
  Rusya Federasyonu ile yaşanan siyasi sıkıntıların ekonomik olarak da ülkeye zarar vermesi, finansal kaynak yetersizlikleri ve eski sistemden büyük farklılık arz eden rekabetçi temele dayalı yeni ekonomik modelin kurum ve kavramlarının toplum tarafından da benimsenmesinin güçlüğüne ek olarak, aciliyeti iyice hissedilen sosyal harcamalar için de kaynak yaratma gerekliliği hükümetin mevut hedeflerine giden yoldaki en büyük engelleri oluşturmaktadır.
  Hükümetin, mali usulsüzlük ile mücadele prosedürünü yabancı yatırımı ülkeye çekme hedefi ile çelişmeyecek bir çizgiye getirebilmesi konusunda bazı ilerlemeler kaydetmiş olması, gümrük prosedürlerinin oturması ve sıkıntıların azalması, ekonominin kayıt altına alınma çabalarında alınan mesafe olumlu gelişmeler arasındadır.
  Devrimden bu yana atlatılan siyasi gerginlik ve yaşanan savaşa rağmen istikrar ve kalkınmanın sürdürülebilir kılınması bakımından 2009-2010 yıllarında ülkenin siyasi anlamda istikrara kavuşmasının önemi açıktır. Bu itibarla, hükümetin bir taraftan yabancı yatırımı çekmeye yönelik gayretlerindeki, diğer taraftan da halkın acil sosyal ihtiyaçlarına cevap verebilmedeki başarısı bu dönemin performansında belirleyici olacaktır.
  Bu dönemde Gürcistan’a en büyük desteği veren ve konjonktürün etkilerini de arkasına alan Türkiye’nin ticaret ve ekonomi alanlarında rakamlarda da görülen mevcut ağırlığını, Rusya Federasyonu-Gürcistan savaşından sonra iki ülke ilişkilerinin ciddi şekilde açılması ve doğulu ve batılı ülke firmalarının Gürcistan’da yoğun şekilde faaliyete başlaması olasılıklarının bulunduğu yakın ve orta vadede devam ettirebilmesi için önem arz eden hususlar şu şekildedir:
  Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi.
  Türk malına yönelik olumsuz imajın ortadan kaldırılmasına yönelik fuar katılım, alım heyeti gibi faaliyetlerin devamı ve Türk iş merkezleri ve/veya mağazalar/marketler zinciri benzeri oluşumların hayata geçirilebilmesi.

  Gürcistan pazarında Türk ürünleri açısından açığı olan sektöre yönelik fuar ve alım heyetlerinin düzenlenmesi.

  Gürcistan’a giriş-çıkış yapan araç sayısının 2008 yılında 162.420 TIR’ın üzerine çıktığı göz önüne alınarak, UND, RODER gibi kuruluşlar tarafından bu ülkede bir temsilcilik açılması ve nakliyat konusunda yaşanan sıkıntı ve gelişmelerin bu şekilde ele alınması.

  Türkiye’yi Gürcistan açısından önemli bir konuma sokan Sarp Sınır Kapısı’nın modernizasyonunun tamamlanması, Çıldır-Aktaş Sınır Kapısının açılması ,ayrıca, iki ülke arasındaki Türkgözü Sınır Kapısı’na yakın olan ve Gürcistan topraklarında kalan bozuk yol bölümünün onarımı.

  Ticaretin yürüdüğü Batum ve Poti Limanları, Poti Serbest Bölgesi gibi önemli noktalarda gelişmelerin takibi.

  Gürcistan’da faaliyet gösteren Türk firmalarında gözlenen artış ve giderek daha farklı bölgelerden büyük firmaların da bu pazara girmesi ile, mevcut Gürcü-Türk İşadamları Derneği’nin hem işadamlarının değişen ve karmaşıklaşan ihtiyaçlarına cevap verebilmesi hem de iş çevrelerinin bir arada hareket edebilmenin avantajlarından yararlandırılması amacıyla mümkün olduğu kadar fazla firmayı kapsayacak şekilde güçlenmesi.

  İki ülke arasında yükselen ticaret hacmine ve yakınlık avantajına rağmen ticari ilişkiler istenilen boyutta değildir. Ticaretin geliştirilememesi iki ülkeyi birbirine bağlayan altyapıdaki eksiklikler, Gürcistan’da bankacılık sisteminin yeterince gelişmemiş olması ve mevzuat boşluklarından kaynaklanmaktadır. Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticarette kargo ve bavul ticaretinin önemli bir payı olduğu dikkate alındığında; Türkiye’nin gerçek ihracat miktarının resmi rakamların çok üzerinde olduğu açıktır.

  Birçok Türk işadamının Sarp Sınır Kapısı’nın açıldığı 1989 yılından beri Acara Özerk Cumhuriyeti ile ticari ve ekonomik ilişkileri mevcut olup, söz konusu ilişkiler özellikle 2004 yılında Acara’daki yönetim değişimini müteakiben 3 yılda büyük ivme kazanmıştır. Bunda büyük ölçüde söz konusu yönetim değişikliğine bağlı olarak izlenen ekonomik politikadaki değişimin geçmiş döneme kıyasla Acara’da sağlamış olduğu güven ortamının etkisi bulunmaktadır.


     1. Ekonomi Bakanlığı Tarafından 2014 Yılında Milli Katılımda Devlet Desteği Olan Fuarlar
  FUAR ADI

  BAŞLANGIÇ

  BİTİŞ

  KONU

  ŞEHİR

  CAUCASUSBUILD - 19. KAFKASYA YAPI VE YAPI TEKNOLOJİLERİ FUARI

  21.05.2014

  24.05.2014

  YAPI VE YAPI MALZEMELERİ

  Tiflis

  AGRO FOOD DRINK EXPO

  19.11.2014

  21.11.2014

  GIDA

  Tiflis

  INTERNATIONAL FURNITURE SALON

  10.12.2014

  13.12.2014

  MOBİLYA

  Tiflis
  Caucasus Healthcare (Tiflis – 18-Haziran/Her Yıl)

  Medikal

  Georgıa Buıld (Tiflis - Eylül/Her Yıl)

  Yapı, İnşaat Teknoloji ve Makinaları

  GIHE - Georgian International Healthcare Exhibition (Tiflis - Mart/Her Yıl)

  Tıbbi teknoloji, sağlık, eczacılık,

  GIOGIE-Georgian International Oil, Gas. Energy and Infrastructure Conference and Showcase (Tiflis - Mart/Her Yıl)

  Enerji: Konvansiyonel ve Yenilenebilir Enerji

  Tbilisi Motor Show (Tiflis - Ekim/Her Yıl)

  Otomotiv


  1   2   3   4


      Ana sayfa


  Ebso uluslararası İlişkiler Şefliği GÜRCİstan ülke profiLİ

  Indir 201.85 Kb.