bilgiz.org

Duvar yaptirilacaktir

 • İhale Kayıt Numarası : 2015/7254
 • 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1.
 • 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
 • 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri
 • 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü22.54 Kb.

  Indir 22.54 Kb.

  DUVAR YAPTIRILACAKTIR

  KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Kayseri 2 Aşama Raylı Taşıma Sistemi Hat Sonu Geceleme Sahasında Fore Kazıklı İstinat Duvarı İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.  İhale Kayıt Numarası

  :

  2015/7254
  1-İdarenin

  a) Adresi

  :

  SERÇEÖNÜ MAHALLESİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI 15 38010 KOCASİNAN/KAYSERİ

  b) Telefon ve faks numarası

  :

  3522071690 - 3522318658

  c) Elektronik Posta Adresi

  :

  fbingol@kayseri.bel.tr

  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

  :

  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu yapım işinin  a) Niteliği, türü ve miktarı

  :

  Değişken Yükseklikte 282,00 Mt Uzunluğunda Fore Kazıklı İstinat Duvarı
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  b) Yapılacağı yer

  :

  Kayseri Raylı Taşıma Sistemi (KRTS-2) İldem Hat Sonu Melikgazi/KAYSERİ

  c) İşe başlama tarihi

  :

  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

  ç) İşin süresi

  :

  Yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

  3- İhalenin  a) Yapılacağı yer

  :

  Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale Salonu Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:15 Kat:3 No:318/B KOCASİNAN /KAYSERİ

  b) Tarihi ve saati

  :

  23.02.2015 - 14:00


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  4.3.1. İş deneyim belgeleri:

  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.  4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları B Üstyapı İşlerinden III Grup Bina İşleri 2 işleri

  4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

  İnşaat Mühendisleri


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Ve Raylı Sistem Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Ulaşım Planlama Ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:15 Kat:3 Oda No:301 KOCASİNAN /KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13. Diğer hususlar:

  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20


  Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

  Ferhat BİNGÖL  Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem

  Daire Başkanı


      Ana sayfa


  Duvar yaptirilacaktir

  Indir 22.54 Kb.