bilgiz.org

Dondurulmuş Dana Döner Satın Alınacaktır

 • DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI • Tarih27.12.2017
  Büyüklüğü21.38 Kb.

  Indir 21.38 Kb.

  Dondurulmuş Dana Döner Satın Alınacaktır.
   

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

   

  3.650 Kg Dondurulmuş Dana Döner alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

   

  İhale Kayıt No : 2009/50108

   

  1. İdarenin
   

  a ) Adresi

  :

  CUMHURİYET BULVARI NO:144 35210 ALSANCAK/İZMİR
   

  b ) Telefon - Faks Numarası

  :

  232 4121363 - 232 4121346
   

  c ) Elektronik Posta Adresi

  :

  hacer.ozkan@deu.edu.tr
   

  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

  :

  www.deu.edu.tr
   

  2. İhale konusu malın
   

  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

  :

  Dondurulmuş Dana Döner     3.650 Kg
  Niteliği Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
   

  b ) Teslim Yeri(leri)

  :

  Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Ambarı 24 Sok. No:2 Dokuzçeşmeler Buca/İZMİR
   

  c ) Teslim Tarihi

  :

  01.07.2009 tarihinden 31.12.2009 tarihi sonuna kadar partiler halinde.
  3. İhalenin

   

  a ) Yapılacağı Yer

  :

  Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonu Cumhuriyet Bulvarı No:144 35210 Alsancak/İZMİR
  b ) Tarihi - Saati

  :

  26.05.2009 - 10:00  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

   

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

   

  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.3. İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi: a) İlgili bakanlıktan alınan Gıda Sicil Sertifikası ve ihale konusu mallara ilişkin Gıda Üretim Sertifikasının aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneğini vermelidir.
  b)Üretici firmanın ihale konusu mallara ait yetkili kuruluşlarca verilmiş ISO 9001-2000 ve HACCP/ISO 22000 Kalite Belgelerinin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneğini vermelidir. Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,


  4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.   

  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

   

  6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

   

  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

   

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:144 35210 Alsancak/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

   

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

   

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

   

  11.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

   

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


      Ana sayfa


  Dondurulmuş Dana Döner Satın Alınacaktır

  Indir 21.38 Kb.