bilgiz.org

Dinamik Kodlama

 • Giriş
 • Netsis Visual Component Library ( NVCL )
 • INetStrColumn
 • INetGraphLibrary ( Netsis Grafik Kütüphanesi)
 • Arayüz (Interface) yenilikleri
 • INetTWEBBrowser • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü124.82 Kb.

  Indir 124.82 Kb.

  Dinamik Kodlama

  Sürüm 2 Yenilikleri

  Giriş 3

  Yenilikler 4

  Netsis Visual Component Library ( NVCL ) 5

  INetStrGrid ( Netsis grid nesnesi) 5

  INetStrColumn 6

  INetXGrid ( Veri tabanı bağlantılı grid nesneleri) 6

  INetGraphLibrary ( Netsis Grafik Kütüphanesi) 6

  Arayüz (Interface) yenilikleri 11

  INetComponentList 11

  INetTWEBBrowser 11

  INetControl 12

  INetObject 12

  ICoreSession 13

  ICoreLocalizationConvert 13

  ICoreWin32 13

  ICoreSMS 14

  Uyarılar & Ek Bilgiler 15

  Referanslar 16

  WEB Renk Değerleri 16

  GDI ( Graphics Device Interface) 17  Giriş


  Bu belge, Forerunner paketinde kullanılan “Dinamik Kodlama” sistemindeki yenilikleri göstermek için düzenlenmiştir. Belge içinde yer alan örnekler, VBS olarak tasarlanmıştır. Aşağıda gösterilen tüm özellikler 4.0.6 seti ile aktif hale gelecektir.

  Yenilikler

  Netsis Visual Component Library ( NVCL )

  INetStrGrid ( Netsis grid nesnesi)


  Aşağıdaki sıralama, StrGrid nesnesinin hangi sınıf hiyerarşisinin parçası olduğunu göstermektedir. Bu yapıya göre, StrGrid nesnesi, hiyerarşide kendinden önce gelen( atası olan ) tüm sınıfların özelliklerini, otomatik olarak desteklemektedir.

  Sınıf Hiyerarşisi

  INetTObject  INetTComponent  INetTControl  INetTWinControl  INetStrGrid

  StrGrid Nesnesi, tüm Netsis paketlerinde kullanılan grid nesnesidir .

  StrGrid nesnesine ait örnek görünüm

  '******************************************

  'StringGrid nesnelerine ait test kodları

  '

  'sgTest : String Grid nesnesidir

  '******************************************
  'İlk kolon uzunlugunu 100 pixel yap

  SGTEST.StrColumn(0).Width = 100


  'İlk kolonda gösterilen bilgileri bold göster

  SGTEST.StrColumn(0).Font.Bold = true

  SGTEST.StrColumn(0).Title = "Stok Adı"
  'İlk kolonun 1..5 satırlarına değer 1..5 yaz

  for I=1 to 5

  sgtest.cells(1,I) = "değer " & i

  next
  'Grid üzerindeki boyama işlerini gözden geçir

  sgtest.Invalidate
  'Grid nesnesine ait önemli bilgiler gösteriliyor

  GridBilgi = "aktif kolon " & sgtest.Col & chr(13) & chr(10) &_

  "aktif satır " & sgtest.Row & chr(13) & chr(10) &_

  "sabit satır sayısı " & sgtest.FixedRows & chr(13) & chr(10) &_

  "sabit kolon sayısı " & sgtest.FixedCols & chr(13) & chr(10) &_

  "Solda görünen kolonun numarası " & sgtest.LeftCol & chr(13) & chr(10) &_

  "Standart satır yüksekliği " & sgtest.DefaultRowHeight & chr(13) & chr(10)
  MsgBox GridBilgi

  INetStrColumn


  Bu tür nesnelere doğrudan erişim yapılamaz. StrGrid veya XGrid nesnelerindeki StrColumns özelliği kullanılarak erişim yapılabilir ve özellikleri kullanılabilir. StrGrid ve Xgrid nesneleri, kolon bilgilerine erişim için kullanılan bir sınıftır.

  INetXGrid ( Veri tabanı bağlantılı grid nesneleri)


  Sınıf Hiyerarşisi

  INetTObject  INetTComponent  INetTControl  INetTWinControl  INetStrGrid INetTXGrid

  Tüm Netsis paketlerinde kullanılan, veri tabanı bağlantılı grid nesnesidir.

  NDI paketinde, XGrid nesnesi, hazırlanan ekrandaki değişik amaçlara göre kısıtlanabilir. Eğer stok hareket ekranına benzer bir tasarım yapılacaksa, stok kodu nesnesinin çıkışında xgrid nesnesinin SQL özellik değeri, aktif kod kısıtına göre hazırlanabilir ve kayıtlar gösterilebilir.

  '******************************************

  'XGrid nesnelerine ait test kodları

  '

  'xgTest : XGrid nesnesidir

  '******************************************
  'Grid üzerinde gösterilecek kayıtlar için SQL cümlesi hazırlanıyor

  SQLStr = "select top 10 * from tblcasabit " &_

  "where cari_kod like 'A%' "

  XGTEST.Sql.Text = SQLStr


  'Hazırlanan sql cumlesine gore kayıtları göster

  XGTEST.Active = true


  'grid nesnesindeki kayıtlar tekrar sunucudan alınıyor

  XGTEST.Active = false

  XGTEST.Active = true

  INetGraphLibrary ( Netsis Grafik Kütüphanesi)


  ICanvas, IBrush, IPen, IRec, IPoint ve IGraphUtil arayüzlerini tanımlar. IGraphUtil; ICanvas, IBrush, IPen, IRec nesnelerinin kullanımı için yardımcı yöntemleri tanımlar. Kütüphanenin sağladığı, çizim, boyama ve yazı yazma gibi grafik işlemleri kullanımı örnekleri aşağıdaki gibidir.

  1. Aşağıdaki örnek, NDI paketi ile hazırlanan bir ekranın, dinamik kodalma ile, grafiksel olarak şekillendirilmesini göstermektedir.

  '********************************************************************************

  'FORM GLOBAL TANIMLAMA ALANI

  '********************************************************************************

  'Rastgele bir renk türetmek için kullanılacak olan yöntem, uygulama içinde birden 'çok yerde kullanılacağı için global olarak tanımlanıyor.

  Function RenkTuret()

  RenkTuret = Int(rnd(1)*2^24)

  End Function  'TNDITimer bileşeninin zaman aralığını dinamik olarak değiştirmek için kullanılacak 'yöntem, global olarak tanımlanıyor. Yöntem, ekran üzerindeki grup kutusundan yeni 'bir aralık seçilmesi durumunda, TNDITimer nesnesi aralık değerini değiştirir

  Sub TimerAta

  NDITIMER1.PropertyValue("TimerInterval") = CINT(CBTIMERHIZ.propertyValue("Text"))

  End Sub


  '********************************************************************************

  'NDI TIMER “ONTIMER” OLAYI TANIMLAMA ALANI

  'TNDITimer nesnesi “OnTimer” olayı ile, belirli aralıklarla(NDITimer.Interval),

  'ekran üzerindeki bilgilerin güncellenmesi sağlanıyor

  '********************************************************************************

  'Panel üzerindeki TGauge(sayaç) nesneleri, ölçüm değerlerinin ve renklerinin değiştirilmesi

  For i=1 To PANEL1.ControlCount

  PANEL1.Controls(i-1).PropertyValue("Progress") = Int(rnd(1)*100)

  PANEL1.Controls(i-1).PropertyValue("ForeColor") = RenkTuret

  Next

  'TNDIPaintBox nesneleri üzerinde grafiksel değişiklikler yapmak için “Canvas” 'nesnelerinin değişkenler aracılığı ile kullanımı için gereken atamalar

  Set C1 = NDIPAINTBOX1.PropertyValue("Canvas")

  Set C2 = NDIPAINTBOX2.PropertyValue("Canvas")

  ' IGraphUtil nesnesi GradientFillCanvas yöntemi ile boyama işlemi

  Set GL = NETSISCORE.NetLibGraph

  Call GL.GradientFillCanvas(C1,RenkTuret,RenkTuret,C1.ClipRect,Int(Rnd(1)))

  ' IBrush nesnesi ile boyama işlemi.

  C2.Brush.Color = RenkTuret

  C2.Pen.Color = RenkTuret

  C2.Brush.Style = Int(Rnd(1)*6)

  C2.FillRect( C2.ClipRect )

  Yukarıda dinamik kodlama tanımlamalarının verildiği ve NDI ile tasarlanan ekranın çalışma anındaki görüntüsü aşağıdaki gibidir.

  1. Aşağıdaki örnek; Grid nesnesi OnChangeCanvasRect olayı kullanılarak grid hücreleri görünümünde ve içeriğinde değişiklik yapılması için kullanılmaktadır.


  'Progbil için tasarlanan örnek script kodu, SGBilgi grid nesnesinin '“OnChangeCanvasRect” olayına atanıyor

  if ( Col = 2)  then

   

    Set GL = NETSISCORE.NetLibGraph   

    StartCol = GL.WEBColorToColor("clwebPink")

    StopCol = GL.WEBColorToColor("clwebLightGreen")

    GL.GradientFillCanvas CellCanvas, StartCol, StopCol, Rect, 0

   

    CellCanvas.Brush.Style = bs_Clear    CellCanvas.TextOut rect.left, rect.top, SGBILGI.Cells(COL,ROW)

   

  end if


  '****NOT:*****
  'OnChangeCanvasRect olayı, grid çizimi adımında, hücrelerin, grafik ve içerik olarak değiştirilebilmesine olanak sağlamaktadır.
  Uygulamanın çalışması sonucu oluşan çıktı aşağıdaki gibidir.


  Arayüz (Interface) yenilikleri

  INetComponentList


  INetComponent sınıfından türeyen tüm nesnelerde “ComponentList” fonksiyonu kullanıldığında INetComponentList sınıfından bir nesne hazırlanmaktadır. Bu nesne ile form veya panel gibi taşıyıcı nesnelerin içinde yer alan nesneler, sınıf isimi verilerek listelenebilir.

  'Graphic nesnesi hazırlanıyor

  Set GraphLib = NETSISCORE.NetLibGraph


  'Ekran nesnesindeki TEdit sınıfına ait örnekler listeye alınıyor

  Set EditListesi = Self.ComponentList("TEdit")


  'Listede kayıt var mı?

  if EditListesi.Count > 0 then  'Listedeki tüm kayıtları dön

  For i=1 To EditListesi.Count  'Listedeki aktif nesneye erişim

  Set edObj = EditListesi.Items(I - 1)  'erişim yapılan nesnenin renk özelliği "domates" rengine atanıyor...

  edObj.PropertyValue("Color") = GraphLib.WEBColorToColor ("clwebTomato")

  Next

  End If

  INetTWEBBrowser


  WEB sayfaları ve HTML düzeninde hazırlanan bilgilerin gösterilmesi için tasarlanmıştır. NDI paketinde Win32 ortamında, WEB sekmesinde TNetWEBBrowser nesnesi için kullanılabilir.

  'WEB nesnesini ilk kullanım için hazırla

  call NETWB.Navigate("about:blank")


  'Basit HTML rapor hazırla

  htmlcode = ""&_

  ""&_

  "

  Adıyasi"&_

  "

  Cemal50"&_

  "

  Kemal18"&_  "
  İnes20"&_

  "      Ana sayfa


  Dinamik Kodlama

  Indir 124.82 Kb.