bilgiz.org

Ders iÇERİkleri

 • - Genel Kimya Madde ve Özellikleri, Atom ve Yapısı, Periyodik Tablo, Mol Kavramı, Kimyasal Reaksiyonlar, Gazlar, Çözeltiler, Radyoaktivite - Genel İngilizce I
 • - İş Sağlığı ve Güvenliği I
 • - Temel Bilgi Teknolojileri
 • - İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları
 • - İş Güvenliği II Ulusal ve uluslar arası Kuruluşlar ve sözleşmeler, İsg yönetim sistemleri,İsg Hizmetleri. - Genel Hukuk
 • - Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Uyarı Levhaları
 • - Fiziksel Risk Etmenleri
 • III. YARIYIL - Çalışma Ortamı Gözetimi
 • - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • - Risk Analizi ve Değerlendirme Temel kavramlar, risk, risk stratejisi ve metodu, risk yönetimi. Risklerin değerlendirilmesi. Risklerin izlenmesi ve kontrolü. - Korunma Politikaları
 • IV. YARIYIL - Makinelerde ve Elektrikle Çalışmalarda İş Güvenliği
 • - Yapı İşlerinde İş Güvenliği
 • - Kaldırma ve Motorlu araçlarda İş Güvenliği
 • - İş Kazaları ve Raporlama • Tarih03.07.2017
  Büyüklüğü27.38 Kb.
  TipiYazı

  Indir 27.38 Kb.

  TOROS ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2015-2016
  1. YARIYIL
  - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
  Temel Kavramlar, Türk İnkılâbı Öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar, Türk İnkılâplarının Hazırlık Dönemi, Türk İstiklâl Savaşı
  - Türk Dili I
  İletişimin tanımı; dilin tanımı, düşünce, kültür, toplum ve yazın ile ilişkisi, sözlü ve yazılı iletişim, örneklerle Türkçe’nin karekteristik özellikleri, anlatım türleri ve anlatım bozuklukları.
  - Matematik
  Temel Matematiksel Kavramlar, Sayılar, Denklemler, Sayı Sistemleri,Bölme-Bölünebilme,Rasyonel Sayılar, Üslü-Köklü İfadeler,Çarpanlara Ayırma, Eşitsizlik Sistemleri,Mutlak değer, Fonksiyonlarda süreklilik, Limit, Türev ve İntegral.
  - Genel Kimya
  Madde ve Özellikleri, Atom ve Yapısı, Periyodik Tablo, Mol Kavramı, Kimyasal Reaksiyonlar, Gazlar, Çözeltiler, Radyoaktivite
  - Genel İngilizce I
  Okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere dört temel dil becerisini başlangıç düzeyinde kazandırma. Dili mekanik olarak öğrenme ve temel kelime dağarcığını geliştirme. Kuramsal dilbilgisi ile gramer kurallarını yazma ve konuşma alıştırmalarında basit cümleler ile uygulama.
  -Genel İşletme
  İşletme bilimi ile ilgili temel kavramlar. İşletme biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisi. İşletmelerin amaçları ve sorumlulukları. İşletmelerin sınıflandırılması. İşletmelerin kuruluşu, fizibilite etütleri, kuruluş yeri faktörleri, kapasite sorunları, işletmeciliğin fonksiyonları: yönetim, üretim, pazarlama, finansman, personel, muhasebe, halkla ilişkiler, araştırma ve geliştirme  - İş Sağlığı ve Güvenliği I
  İş sağlığı ve güvenliği kavramı, amacı ve tarihsel gelişimi. Endüstride iş sağlığı ve güvenliğinin yeri ve önemi. Endüstrinin beklentileri.Güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri, Güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamının sağlanması, İSGB, OSGB'lerin kuruluş amacı, yapısı, çalışanları İş güvenliği uzmanının ve işyeri hekimlerinin nitelikleri, görevlendirilmeleri, yetki ve sorumlulukları.Kanunlarda iş güvenliği
  - Temel Bilgi Teknolojileri
  Bilgisayarın yapısı, işletim sistemleri. Microsoft Windows işletim sistemine giriş, genel özellikleri, sistemi ayarları. Giriş, çıkış ve işlem birimleri. Çok kullanıcılı sistemler. Ağ sistemleri, ağ ayarları. Microsoft Ofis uygulamaları.

  - İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları
  İşyerinde meslek hastalıklarını oluşturan fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler.İşyerinde tutulması zorunlu sağlık raporları ve belgeler. Çalışma yaşamında özel risk grupları.

  II. YARIYIL
  - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
  Kültürel, ideolojik ve tarih bağlamında Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk İnkılaplarının özellikleri.
  - Türk Dili II
  Yazılı ve sözlü anlatım türleri, dinleyici özellikleri, okuma tekniği ve alıştırmalar, noktalama ve yazım kuralları, sözcüklerin anlamsal değerlerinde değişimler ve bunların cümle içi kullanımlarıyla oluşan anlam değişimleri, sözlü anlatımın özellikleri, konuşma türleri, anlatım bozuklukları.
  - Genel İngilizce II
  Dil becerilerini farklı strateji eğitimleri ile geliştirme. Kelime ve yapıların anlam ve işlevlerini bir takım ipuçları kullanarak tahmin edebilme yetisini kazandırma.
  - İş Güvenliği II
  Ulusal ve uluslar arası Kuruluşlar ve sözleşmeler, İsg yönetim sistemleri,İsg Hizmetleri.
  - Genel Hukuk
  Hukuk kavramı. Modern hukuk sisteminin dayanağı, yaptırım kavramı ve yaptırım türleri. Hukukun genel prensipleri. Hukukta yazılı kaynaklar, örf ve adet, mahkeme kararları ve bilimsel içtihatlar. Hukuki işlemler, haklar ve hakkın kaynakları. Özel hukuk, kamu hukuku, hukukun genel kavramları.
  - Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Uyarı Levhaları
  Kişisel koruyucu donanımların neler olduğu, nerelerde ne şekilde kullanıldığı, İşyerinde kullanılan sağlık ve güvenlik işaretleri anlamları (İşaret levhaları, Işıklı işaretler ve sesli sinyaller, El işaretleri),Sağlık ve güvenlik işaretlerinin kullanım yerleri, Sağlık ve güvenlik işaretlerinin şekilleri, Sağlık ve güvenlik işaretleri ile iletişim.

  - Fiziksel Risk Etmenleri
  Gürültü. Titreşim. Termal konfor. Aydınlatma. İyonize eden ve iyonize etmeyen ışınlar. Alçak ve yüksek basınç. Havalandırma ve iklimlendirme prensipleri, kapalı alanda çalışmalarda İSG.
  - Kimyasallar ve Tehlikeleri
  Tehlikeli maddelerin tanımı ve sınıflandırılması. Patlayıcı maddeler. Gazlar. Tozlar. Yanıcı sıvı ve katı maddeler. Oksitleyici, zehirleyici, radyoaktif, dağlayıcı ve diğer tehlikeli maddeler. Maddelerin tehlikelilik özellikleri ve alınması gerekli önlemler, mücadele yöntemleri. Araç, gereç, malzeme, ekipman ve koruyucu teçhizat seçimi, kullanılması ve hazırlanması.
  III. YARIYIL
  - Çalışma Ortamı Gözetimi
  İş Hijyenin tanımı ve önemi, İşyerinde hijyen açısından risk oluşturan faktörler. İş ortamında bulunan tozlar, gazlar ve etkileri. Biyolojik Risk Etmenleri (virüsler, bakteriler vs.) Psikososyal risk etmenleri İşyeri bina eklentileri.
  - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
  İş Hukuku Giriş, İş Hukukunun Uygulanma Alanları ve Bireysel İş Hukuku Kavramı ve Kapsamı. Hizmet sözleşmesinin tesisi, sözleşmenin sona erme sonuçları, çalışma, dinlenme süreleri, tatiller, tazminatlar ve genel olarak çalışanların hukuki hakları, Sosyal Güvenlik Hukuku, Tanımı, Görevleri ve Araçları, sosyal riskler ve bu riskler karşısında sigortalıya sağlanan yardım ve hizmetleri içermektedir.

  - Ergonomi
  Ergonominin tanımı ve önemi. İnsan vücudu. Çalışma ortamındaki fiziksel koşullar. Kontrol ve kumanda düzenekleri. Yüklenme ve zorlanma. Çalışma ve dinleme süreleri. İş gerilimi yorgunluk ve bıkkınlık. Çalışma enerjisi ve işlerin enerji gereksinimleri. Ergonomi ve iş güvenliği ilişkisi. Çalışma yerlerinin ergonomik tasarımı. İşyerlerinde ergonomik inceleme.Ekranlı araçlarla çalışmadaki önlemler, Elle kaldırma ve taşıma işlerindeki önlemler.
  - Risk Analizi ve Değerlendirme
  Temel kavramlar, risk, risk stratejisi ve metodu, risk yönetimi. Risklerin değerlendirilmesi. Risklerin izlenmesi ve kontrolü.
  - Korunma Politikaları
  Tehlikeli durumu ve davranışları tanımlar, Kaynağında önleme, ortama yönelik koruma ve kişisel koruma gibi korunma uygulamalarının temel özellikleri, kaynak işleri, el aletlerinde alınması gerekli önlemler.
  - Yangın ve Acil Durum
  Yanma ve yanma çeşitleri,katı, sıvı ve gaz yanıcı maddeler, tutuşma olayı ve sıcaklığı, ısı iletim yolları, yangın ve yangın sınıfları, LPG bilgisi, doğalgaz bilgisi, yangın yerindeki tehlikeler, yangın güvenlik önlemleri.Acil durum planlarının hazırlama yöntemleri (deprem,sel,sabotaj vs.)
  -İlk Yardım

  İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, dış ve iç kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma


  -İş Etiği

  Ahlak ve Etik kavramlarının karşılaştırılması, Etik Vizyonu ve Global Etik kavramları, Etik Standartları, Etik kimlere yarar? Etik olmamak kimlere yarar?, Etik ne zaman işe yarar?, Etik olmazsan ne olur?, Kabullendiğimiz temel değerlerimiz nelerdir?, Kurumsal Yönetim (İyi Yönetişim) ve Etik, Doğru-Yanlış ile İyi-Kötü ayırımı, Etkik ve Kanunların ilişkisi, Siyah-Beyaz olmayan Gri alanlarda Etik Karar Almak, Çıkar Çatışması olduğu durumlarda Etik Karar Almak ve İşletme Etik Proğramı Nasıl Yapılır? Etik Proğramının Özellikleri ve Temel Unsurları nelerdir?


  IV. YARIYIL
  - Makinelerde ve Elektrikle Çalışmalarda İş Güvenliği
  Elektrik enerjisi ve tanımlar, Elektrik tesislerinde güvenlik, Elektrik işlerinde bakım onarım, Elektrik iç tesislerinde güvenlik ve patlayıcı ortamlar, Statik elektrik, Yıldırımdan korunma, Topraklama tesisatı, Elektrik tesisatının kontrolü, İzolasyon Hatası, Kısa Devre, Hat Teması, Elektrik Çarpmasında İlk Yardım, İlgili mevzuat.
  - Yapı İşlerinde İş Güvenliği
  Şantiyelerde Genel İSG Kuralları, Açık ve Kapalı Alanlarda İSG Kuralları, Genel İSG ve Yapı İşlerinde İSG 'nin Farkı, Şantiyelerde Kayıtların Saklanma Sorumluluğu, Yüksekten düşmeye yönelik önlemler.

  -Madenlerde İş Güvenliği
  Yer altı ve yerüstünde sondajla yapılan madencilik çalışmalarında uygulanan tanımlar ve İSG yönünden alınması gereken önlemler.
  - Kaldırma ve Motorlu araçlarda İş Güvenliği
  Motorlu araç kullanıcıları ve iş makinesi operatörlerinin sahip olması gereken belgeleri tanımlar, yapılan işlerde ortaya çıkan sağlık ve güvenlik risklerini değerlendirerek alınması gerekli tedbirler. Kaldırma, taşıma, istifleme gibi işlerde kullanılan kaldırma araçlarını belirtir, Kaldırma araçlarının kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek riskleri değerlendirerek alınması gereken önlemler. (zincir, halat, tambur güvenlik katsayıları, sarım detayları vs.) Bakım ve onarım.

  - İş Kazaları ve Raporlama
  İş kazalarının genel sebepleri, İş sağlığı ve güvenliği yönetiminde istatistik. Kayıt ve raporlamanın önemi. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminde tutulan belge ve kayıtlar. İş kazası istatistiklerinin tutulması. Ramak kaldı kayıtları. İş sağlığı ve güvenliği denetim formları. Rapor yazma ve sunum.
  -İletişim Becerileri
  Bu ders, kişilerarası iletişimin pratik ilkelerini öğrenme ve günlük hayata uygulama fırsatı sunmaktadır. Öğrencilere gerek kişisel gerekse profesyonel yaşamlarındaki iletişimlerini geliştirebilmelerine yönelik çok çeşitli strateji ve teknik tanıtılmaktadır. Ders, öğrencilerin iletişimlerindeki düzen, açıklık, detayların öneminin farkında olmalarını sağlamak üzere sözlü, sözel-olmayan ve yazılı iletişimdeki tuzakların farkına varmalarına yardımcı olacak aktiviteler sunmaktadır. Ders ayrıca iş iletişiminin farklı metotları ve çeşitli iş iletişimi araçları hakkında pratik bilgiler sağlamaktadır.
  -Bitirme Projesi
  İş sağlığı ve güvenliğinin belirli bir alanında, konuyu kapsayan tüm bileşenleri inceleyecek şekilde bir araştırma çalışmasının yapılması.


      Ana sayfa


  Ders iÇERİkleri

  Indir 27.38 Kb.