bilgiz.org

Dergi abonelik sözleşmesi

 • III. HÜKÜMLER: 1 • Tarih30.12.2017
  Büyüklüğü12.86 Kb.

  Indir 12.86 Kb.

  DERGİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

  I. TARAFLAR
  Bu Sözleşme.../.../.... tarihinde, … adresinde kayıtlı … Şirketi (Şirket) ile, … adresinde kayıtlı ... (Abone) arasında yapılmıştır.
  II. KONU
  Bu Sözleşme’de belirtilen koşullara uygun olarak, (Şirket) aylık olarak yayımladığı … Dergisini (Dergi) tedarik etmeyi, Abone de Şirket’ten Dergi’yi satın almayı kararlaştırmışlardır.
  III. HÜKÜMLER:
  1- Bu Sözleşme .../.../.... tarihleri arasında geçerli olacaktır.
  2- Sözleşme’nin tarafları yazılı bir sözleşmeyle bu Sözleşme’nin süresini değiştirebilirler.
  3- Şirket, Sözleşme süresi boyunca her ay Abone’ye …adet Dergi tedarik edecektir.
  4- …adet Dergi karşılığında Şirket Abone’ye …+ KDV’lik bir fatura düzenleyecek ve fatura her teslimatla birlikte Abone’ye ulaştırılacaktır.
  5- Abone faturanın ödenmesini işbu sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen teslimatı takip eden … gün içinde Şirket’in banka hesabına yapacaktır.
  6- Şirket’in banka hesap bilgileri şöyledir:

  ............................................

  ............................................
  7- Taraflar … ay öncesinde yazılı ihbarla Sözleşme’yi sona erdirebilirler.
  8- Bu Sözleşme’den kaynaklanan veya Sözleşme ile ilgili doğabilecek bütün uyuşmazlıkların çözümünde … mahkemeleri yetkilidir.
  9- Bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya yok hükmünde olması Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini veya ileri sürülebilirliğini etkilemez.
  10- Bu Sözleşme kapsamındaki ihbarlar ve haberleşmeler ancak taraflardan biri tarafından imza ve isminin yanında gösterilen adrese veya faks numarasına ya da o tarafın yazılı olarak bildirebileceği bir başka adrese veya faks numarasına elden teslim edildiği ya da teleks, faks veya peşin ödemeli iadeli taahhütlü posta ile gönderildiği takdirde usulünce tebliğ edilmiş sayılır ve bu ihbar ve haberleşmeler elden teslim edildiğinde ya da teleks, faks veya posta ile alındığında tebellüğ edilmiş sayılır; şu şartla ki, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 20’ de öngörülen ihbar ve haberleşmeler ancak bir Türk noteri aracılığıyla, telgrafla ya da iadeli taahhütlü posta ile gönderildiği takdirde usulünce tebliğ ve tebellüğ edilmiş sayılacaktır.
  Şirket için

  ...................................

  ....................................

  Tel: …..............

  Fax: …..............

  .....................................’nin bilgisine.


  Abone için

  .....................................

  .....................................

  Tel: …...............

  Fax: …...............

  .....................................’nin bilgisine.


  11- Taraflar, bu Sözleşme’nin imzalanması ve teati edilmesi ve bu Sözleşme’de öngörülen işlemlerin yapılması konularında kendi masraflarını kendileri karşılayacaklardır. Bu sözleşmeyle ilgili olarak sözkonusu olacak Damga Vergisi vs. masraflar taraflarca eşit olarak paylaşılacaktır.
  12- Bu Sözleşme’de yapılan hiçbir değişiklik yazılı olmadıkça ve de her iki tarafça akdedilmedikçe geçerli olmayacaktır.
  13- Bu Sözleşme, taraflarca imzalandığında geçerli olacak ve yürürlüğe girecektir.
  Şirket ve abone bu sözleşmeyi yukarıda belirtilen tarihte yetkili temsilcileri eliyle bir orijinal nüsha olarak yukarıda belirtilen tarihte usulünce imzalamış, sözleşme şirket’e verilmiştir. .../.../...


  (Şirket)

  İsim :


  Unvan :

  İmza :  (Abone)

  İsim :


  Unvan :

  İmza :
      Ana sayfa


  Dergi abonelik sözleşmesi

  Indir 12.86 Kb.