bilgiz.org

Danimarka

 • İhracat İthalat Dış ticaret hacmi Dış ticaret dengesi
 • TABLO 5. TABLO 6.
 • 2.3.2. Dış Ticaret Mevzuatı
 • 2.3.2.3. İthalatta Aranan Standartlar, Teknik Gereklilikler ve Sertifikalar
 • 2.4. YATIRIM ORTAMI VE TEŞVİKLER
 • 2.4.1. Bulgaristan’da Yatırımcıya Sunulan Teşvikler
 • 2.4.2. Gayrimenkul Yatırımları
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE İLE SİYASİ, EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ SİYASİ İLİŞKİLER
 • Bulgaristan ile Türkiye Arasındaki mevcut ve sona eren Anlaşmalar
 • EKONOMİK İLİŞKİLERİN GENEL DURUMU
 • TABLO 9. 2002 - 2006 Döneminde Bulgaristanın Türkiye ile Yıllık Ticareti (Milyon Euro)
 • Türkiyeye ihracat % değişim Türkiyenin Bulgaristanın ihracatındaki payı
 • Türkiyeden ithalat % değişim Türkiyenin Bulgaristanın ithalatındaki payı • Sayfa3/6
  Tarih01.07.2017
  Büyüklüğü379.66 Kb.

  Indir 379.66 Kb.
  1   2   3   4   5   6

  2.3. DIŞ TİCARET
  Bulgaristan DTÖ kurallarıyla uyumlu bir liberal dış ticaret rejimi uygulamaktadır. Dış ticaret mevzuatı tamamıyla AB mevzuatı ile uyumlaştırılmış olmakla beraber kimi zaman uygulamada deneyim eksiklikleri ile karşılaşılmaktadır.
  2.3.1. Dış Ticaret İstatistikleri
  TABLO 4. Bulgaristan’ın Dış Ticareti (FOB, milyar Euro)
  İhracat

  İthalat

  Dış ticaret hacmi

  Dış ticaret dengesi

  2002

  6,06

  8,41

  14,47

  -2,34

  2003

  6,66

  9,60

  16,26

  -2,93

  2004

  7,98

  11,61

  19,60

  -3,63

  2005

  9,45

  14,68

  24,13

  -5,22

  2006

  11,96

  18,37

  30,34

  -6,40

  2007*

  19,77

  28,79

  48,56

  -9,02

  * Tahmini rakamlar

  Kaynak: Bulgaristan Merkez Bankası
  2006 yılında Bulgaristan’ın ithalatı %25,1 artarak 18,372 milyar Euro olarak gerçekleşmiştir. İthal ettiği madde grupları içerisinde ilk beş sırayı petrol ve doğal gaz (%17,4), makine ve teçhizat (% 8,9), Tekstil (% 7,7), otomotiv (%7,4) ve diğer hammaddeler (% 6,5) almaktadır. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2006 yılında da en büyük ithalatçı ülke grupları, AB ülkeleri (% 47) ve Balkan ülkeleri hariç olmak ve Rusya başta gelmek üzere diğer Avrupa ülkeleri (%21,7) ve Türkiye dahil Balkan ülkeleri (% 11,6) olmuştur. Bulgaristan’a ithalat yapan ilk beş ülke sırasıyla Rusya, Almanya, İtalya, Türkiye ve Yunanistan’dır.

  Geçtiğimiz yıl Bulgaristan’ın ihracatı ise % 26,6 artarak 11,983 milyar Euro olmuştur. Bulgaristan’ın en büyük ihraç kalemleri sırasıyla demir dışı metaller (% 14,2) giysi ve ayakkabı (% 13,4), petrol ürünleri (% 13,3), diğer hammaddeler (% 9) ve demir ve çelik (%7.4) olmuştur. Bulgaristan’ın en büyük ihracat pazarı 2006 yılında Türkiye olmuştur (%11,4). Bulgaristan’ın ihracat yaptığı diğer ilk dört ülke de sırasıyla İtalya, Almanya, Yunanistan ve Belçika’dır. Ülke grupları açısından bakıldığında ise AB ülkeleri (% 55) ve Türkiye dahil Balkan ülkeleri (%24,2) en başta gelmektedir.

  2006 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı bir önceki yıla nazaran düşük de olsa biraz iyileşme göstererek % 65.2 oranında gerçekleşmiştir.

  Bulgaristan’ın 2007 yılındaki ihracatının 19,77 milyar Euroya, ithalatının ise 28,79 Euroya ulaştığı öngörülmektedir.  TABLO 5.  TABLO 6.


  TABLO 7.  TABLO 8.  2.3.2. Dış Ticaret Mevzuatı

  Bulgaristan gümrük rejimi ilke olarak liberal bir nitelik arz etse de, istisnai olarak ulusal güvenliğin, kamu düzeninin ve ahlakın, insanların, hayvanların ve bitkilerin hayatının ve sağlığının, ulusal zenginliği oluşturan sanat eserleri, tarihi ve arkeolojik değerlerin, sınai ve fikri hakların korunmasına ilişkin birtakım gerekçelere dayanan yasak ve sınırlamalar getirmektedir. Söz konusu kısıtlama ve yasaklamalar AB mevzuatına ve Bulgaristan’ın taraf olduğu uluslararası anlaşmalara dayanmaktadır.

  Bulgaristan’da izin rejimine tabii tutulacak mallar, kullanılmış veya yeni olarak değil güvenli veya güvensiz olarak ayrılmakta olup söz konusu malların bu yöndeki denetimi ülke içerisindeki çeşitli yetkili kuruluşlarca yapılmaktadır.

  Bulgaristan, BM Güvenlik Konseyi, AB ve AGİT kararları ile uyumlu bir şekilde silah ve silahlara ilişkin ekipmanın satış ve tedarikinde yasak veya gözetim uygulamakta ve ayrıca silah ve muhtemel ikili kullanımı olan mal ve teknolojilerin dış ticaretini kontrol etmektedir.

  Bunun yanı sıra bazıları aşağıda sayılmış olan uluslararası konvansiyon ve anlaşmalar çerçevesinde üstlenilen yükümlülüklerden kaynaklanan yasak ve gözetim uygulanması da söz konusudur:


  • Nesli Tükenmekte Olan Yabani Bitki ve Hayvanların Ticaretine İlişkin Washington Konvansiyonu (CITES);

  • Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Bazel Konvansiyonu;

  • Ozon Tabakasının Korunmasına İlişkin Montreal Protokolü;

  • Bazı Tehlikeli Kimyasal Maddelerin ve Böcek İlaçlarının Uluslararası Ticareti İçin Gerekçelerle Uygunluğu Önceden Sağlanmış Mutabakata İlişkin Prosedür Hakkında Roterdam Konvansiyonu;

  • Uyuşturucu Maddelere İlişkin 1961 BM Konvasiyonu, 1972 Konvansiyonu ve 1988 Viyana Konvansiyonu.

  Aşağıda sayılmış olan durumlarda Bulgaristan’da kayıt, lisans ve izin rejimleri uygulanmaktadır:


  2.3.2.1. Mal İhracatı

  • Nükleer Enerjinin Tehlikesiz Kullanımı Kanununun hükümlerine uygun bir şekilde ihracatı gerçekleşecek nükleer maddeler, radyoaktif maddeler ve diğer iyonize edici ışınım kaynakları;

  • Patlayıcı Madde, Ateşli Silahlar ve Mühimmatın Kontrolüne İlişkin Kanuna göre ihracatı yapılacak patlayıcı madde, ateşli silahlar ve mühimmat;

  • Biyolojik Çeşitlilik Kanunu, Şifalı Bitkiler Kanunu ve Ormanlar Kanununa göre ihracatı yapılacak yabani bitkiler ve müstahzarları;

  • Orman Kanununa göre ihracatı yapılacak yabani mantarlar;

  • Orman Kanununa göre ihracatı yapılacak işlenmemiş odun ve yakacak odun;

  • Çevreyi Koruma Kanununa göre ihracatı yapılacak yabani hayvanlar ve müstahzarları, midye, deniz ve kara salyangozu, kurbağa;

  • Avlanma ve Av Hayvanlarının Korunması Kanununa göre ihracatı yapılacak canlı av hayvanları ve genetik maddeleri, avda elde edilenler, av hayvanlarından boynuz ve diğer ürünler;

  • Kültürel Anıtlar ve Müzeler Kanununa göre ihracatı yapılacak taşınabilir kültürel anıtlar


  2.3.2.2. Mal İthalatı

  • Nükleer maddeler, radyoaktif maddeler ve diğer iyonize edici ışınım kaynakları;

  • Patlayıcı Madde, Ateşli Silahlar ve Mühimmat Kontrolüne İlişkin Kanuna göre ithalatı yapılacak patlayıcı madde, ateşli silahlar ve mühimmat;

  • Biyolojik Çeşitlilik Kanununa göre ithalatı yapılacak ve Bulgaristan’da bulunmayan bitki ve hayvan türleri;

  • Menkul kıymetlerin kullanımına benzer kullanımı olan halka arz edilecek poligrafik ürünler;

  • Bitkileri Koruma Kanununa göre ithalatı yapılacak bitki koruma ürünleri;

  • Tıpta İlaçlar ve Eczaneler Kanununa göre ithalatı yapılacak tıbbi ilaçlar;

  • Veterinerlik Faaliyeti Kanununa göre ithalatı yapılacak veterinerlik ürünleri;

  • Avlanma ve Av Hayvanlarının Korunması Kanununa göre ithalatı yapılacak canlı av hayvanları ve genler,

  Doku ve Hücre Nakli Kanununa göre insan dokuları ve hücrelerinin uluslararası değişimine ilişkin izin rejimi uygulanmaktadır.

  Genetik Değişim Geçirmiş Canlılar Kanununa göre ürün veya ürünün içerisinde bulunan madde olarak genetik değişim geçirmiş canlıların ithalatı, ihracatı ve transit geçişlerinde izin rejimi uygulanmaktadır.

  Döviz Kanununa göre ödeme araçları Bulgaristan Merkez Bankası (BNB) haricinde yasaktır.

  Yerli piyasaya sürülecek tekstil ürünleri için bazı şartlar aranmaktadır. Söz konusu ürünlerin etiketleri ve adlarına ilişkin şartlar yönetmelikle düzenlenmektedir.

  Gümrük idaresi, aşağıda sayılmış olan ve çeşitli organlarca verilen belgelerin denetimini yapmaktadır:  • Hububat ithalatı ve ihracatı esnasında, “Hububatın Depolanması ve Ticareti Kanununa” göre istenen sertifika;

  • Böcek ve kemirgenlerin beraberinde taşınabilecek bitki, bitkisel ürünler ve diğer mallar için bitki sağlığı sertifikası;

  • Canlı hayvan, hayvansal ürünler, ek madde ve yemlerin ithalatı ve ihracatında istenen veterinerlik izni ve veterinerlik sertifikası;

  • Şarap, ispirto, destile maddeler, ispirtolu içecekler ve üzüm ve şarap ürünleri ithalatında test ve analiz belgeleri;

  • İşlenmemiş elmasların ithalatı, ihracatı ve transit geçişinde, Kimberly Süreci çerçevesinde sertifika;


  2.3.2.3. İthalatta Aranan Standartlar, Teknik Gereklilikler ve Sertifikalar

  Bulgaristan’a ihracat yapan firmalarımızın dikkat etmesi gereken kuralların başında ürünlerin zorunlu teknik gerekliliklere uygunluğu gelmektedir. AB üyeliğinin ardından Bulgaristan’da AB’nin ticarette teknik engellerin kaldırılmasına dair mevzuatı ve sistemi uygulanmaktadır. Bu kapsamda, Bulgaristan’da AB’nin ürün güvenliği, standardizasyon, Akreditasyon, metroloji, uygunluk değerlendirmesi, test, muayene ve belgelendirme mevzuatına geçilmiştir. Bulgaristan’a ihraç edilen ürünlerin insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm kuralları karşılaması gerekmektedir. AB’nin bu alandaki yeni yaklaşım mevzuatı kapsam dahilindeki ürünlere “CE” işaretinin iliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. AB’nin bu alandaki mevzuatı Türkiye tarafından da uyumlaştırıldığından ihracatçılarımızın bu konuda ihtiyaç duydukları bilgiyi temin ederek uyum sağlamalarında herhangi bir zorluk beklenmemektedir.

  Gümrük idaresi, AB’nin, ürünlerin güvenlik koşullarına uygunluk kontrolüne ilişkin 339/93 sayılı Kararı’nın koşullarının uyumlaştırıldığı Gümrükler Kanununun 78/a maddesinde sayılan piyasa gözetimi ve denetimine dair hükümleri yerine getirmektedir. Gümrük yetkilileri, piyasa gözetimi ve denetimi yapmaya yetkili kuruluşlar tarafından güvenlik gerekleri bakımından kontrole tabii olacak mallar hakkında önceden bilgilendirildiğinde, Gümrükler Kanununun 78/a maddesi hükümlerini söz konusu mallar için uygulanmaktadır. Bu çerçevede, Metroloji ve Teknik Denetim Devlet Ajansı, Ticaret ve Tüketicileri Koruma Komisyonu, Sağlık Bakanlığı’nın ihtisaslaşmış devlet sağlık kontrolü organları, Milli Bitki Koruma Servisi, Tarım ve Ormanlar Bakanı’na Bağlı Kontrol-Teknik Teftiş Organı gibi piyasa gözetimi ve denetimine yetkili organlar ile ilişkiler hakkında söz konusu organlar ile Gümrük Ajansı arasında protokoller imzalanmıştır.

  Diğer taraftan, Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında bulunmayan tarımsal, hayvansal ve su ürünlerinin Türkiye’den Bulgaristan’a ihracatında veya bu ülkeden transit geçirilmesinde mevzuata uygunluk konusunda bir takım sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Bu konuda gerekli uygunluk değerlendirme belgelerinin ve sertifikaların kuralına uygun düzenlenmesi önem arz etmektedir.  2.4. YATIRIM ORTAMI VE TEŞVİKLER
  5 Milyon € ve üzerindeki yabancı yatırımlar Bulgaristan Yatırımlar Ajansı’ndan, bu miktarın altındaki yatırımlar Bulgaristan KOBİ Geliştirme Ajansından belirli şekillerde destek görmektedir. Tarım üreticileri ayrıca Tarım Bakanlığına bağlı Devlet Tarım Fonundan destek almaktadırlar.

  Bulgaristan Yatırımlar Ajansı yatırımları üç kategoriye ayırarak yatırımcılara aşağıdaki destekleri vermektedir:  • Üçüncü yatırım kategorisi: 5 – 20 milyon €; Bilgi ve gerekli izinlerin alınmasında destek, idari işlemler için mümkün olan en kısa süreyi sağlamak,

  • İkinci yatırım kategorisi: 20 – 36 milyon €: Bilgi ve gerekli izinlerin alınmasında destek, idari hizmetler, kurumsal destek,

  • Birinci yatırım kategorisi: 36 milyon € üzeri: Bilgi temini, kurumsal destek, gerekli altyapının inşasında ve arsa tahsisinde devlet yardımının sağlanması.

  Bulgaristan KOBİ Geliştirme Ajansı 150 kişiye kadar işçi çalıştıran ve ödenmiş sermayesi azami 8 milyon leva, ticaret hacmi azami 1 milyon leva olan şirketleri desteklemektedir. Ajansın temel fonksiyonları; bilgi (mevzuat, ekonomik göstergeler, ticari talepler, istatistik vb.) ve danışmanlık (vergi, proje geliştirme,özelleştirme, ihaleler vb.) hizmetleri sunmak, yenileştirme ve teknoloji geliştirme konusunda projelere destek vermek, Bulgaristan’da kurulu yerli yabancı firmaların yurtdışı fuarlara katılımlarını desteklemek ve fuarlar organize etmek olarak özetlenebilir. Ayrıca uluslararası işbirliği programlarına katılmakta olan Ajans 2006 yılında, AB fonu PHARE’in Bulgaristan’daki uygulayıcısı konumundadır. AB desteklerinden yararlanacak altyapı projelerine Türk firmaları da katılabilmektedir.


  2.4.1. Bulgaristan’da Yatırımcıya Sunulan Teşvikler

  • İşsizlik oranı, Bulgaristan ortalama işsizlik oranlarının % 50 üzerinde olan bölgelerde yapılan yatırımlarda, sermayeye dönüştürülmesi ya da sosyal sigorta ödemelerine yatırılması koşuluyla 5 yıl kurumlar vergisi muafiyeti bulunmaktadır.

  • Araştırma merkezleri veya üniversitelerle ortaklaşa yapılan AR–GE harcamaları vergi tabanından düşürülmektedir.

  • Amortisman oranları – bilgisayar ve yazılım için 2 yıl, yeni üretim ekipmanı için 2 yıl içinde sıfırlanmaktadır.

  • En az 50 işyeri açılmasını sağlayan 5 milyon €’nun üzerindeki yatırım projeleri dahilinde olan ekipman ithalatında 2 yıl süreyle KDV ödeme muafiyeti sağlanmaktadır.

  • Temettü üzerinden % 7 vergi kesintisi (şirketin en az %20’sine sahip AB vatandaşlarına %0) sağlanmaktadır.

  • Gelir vergisinde en yüksek basamak oranı % 24’tür ve 300 € üzerindeki gelirlere uygulanır.
  • İş Kurumu aracılığıyla istihdam edilen gençler veya engelliler için bir yıla kadar asgari ücret ve emeklilik ve sağlık sigorta ödentilerinin iadesi sağlanmaktadır.

  • Sermaye transfer serbest yapılmaktadır.


  2.4.2. Gayrimenkul Yatırımları

  Bulgaristan’da yabancı gerçek ve tüzel kişilerin doğrudan toprak edinim hakkı bulunmamaktadır. Öte yandan yabancılar, emlak edinme veya kullanma, inşaat ve hizmet gibi sınırlı mülkiyet haklarına sahiptir.

  Bulgaristan Anayasası ve “Yatırımları Teşvik Kanunu”na göre yabancı yatırımcılar yerlilerle eşit muameleye tabii olup Bulgaristan’da kurulu şirketler yabancı sermaye payına bakılmaksızın tarım arazileri dahil her türlü gayrimenkul edinim hakkına haizdir.

  Anayasada Şubat 2005’te yapılan değişiklikle AB vatandaşlarının ve ikili anlaşmalar çerçevesindeki diğer yabancıların 7 yıllık bir geçiş dönemi sonucunda veya veraset yoluyla her türlü gayrimenkul edinim hakları doğmaktadır.  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  TÜRKİYE İLE SİYASİ, EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ


   1. SİYASİ İLİŞKİLER

  Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkiler, bu ülkedeki yeni rejimin, eski liderliğin Bulgaristan'da yaşayan Türk azınlığa yönelik baskıcı politikalarını terk etmesiyle son on yıllık dönemde kapsamlı bir gelişme sergilemiş, iki ülke arasında her düzeydeki temasların sayısı artmıştır ve uzun süredir varolan bazı ikili sorunlar çözüme kavuşturulmuştur. Buna ek olarak, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilebilmesi için gerekli hukuki çerçeve tamamlanmış ve bu sayede bu alanlarda önemli gelişme kaydedilmiştir.

  Türkiye, Bulgaristan'ın Avrupa-Atlantik yapılarına tam entegrasyonunu başından beri desteklemiştir. Mart 2004'te Bulgaristan'ın NATO'ya tam üye olarak kabul edilmiş olması ve 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren AB üyesi olması bu alandaki ortak çabaların karşılığının alınması anlamına gelen sevindirici gelişmeler olmuştur. Bulgaristan, Türkiye'nin AB üyeliğine destek verdiğini ifade etmektedir.
  Bulgaristan ile Türkiye Arasındaki mevcut ve sona eren Anlaşmalar


  • Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması (1979) (Fesh edilmiştir)

  • Ticaret ve Ekonomik, Sınai ve Teknik İşbirliği Anlaşması (1994)

  • Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması (1994)

  • Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması (1994)

  • Turizm İşbirliği Anlaşması (1997)

  • Serbest Ticaret Anlaşması (1998) (Sona ermiştir)

  • Enerji ve Altyapı Alanlarında İşbirliği Anlaşması ve Protokolü (1998)

  • Uzun Vadeli Sözleşme (1999)

  • İkili Hava Ulaştırma Anlaşması (2004)

  • Deniz Ticareti Taşımacılık Anlaşması (2004)

  • Bulgaristan, Türkiye ile AB arasında bir gümrük birliği oluşturan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) ile Tarım ürünlerine ilişkin Rejim hakkındaki 1/98 sayılı OKK’nın ve Türkiye-AB Kömür-Çelik Serbest Ticaret Anlaşması’nın ve diğer tüm Türkiye-AB hukuki düzenlemelerinin bir parçası haline gelmiştir.
   1. EKONOMİK İLİŞKİLERİN GENEL DURUMU

  Ortak bir tarihsel ve kültürel geçmişi ve sınırı paylaştığımız komşumuz Bulgaristan Türkiye açısından önemli bir ülkedir. Balkan Yarımadası’nda stratejik bir coğrafik pozisyona sahiptir. Avrupa ülkelerine ihraç mallarımızı taşıyan Türk kara vasıtalarının önemli bir bölümü Bulgaristan üzerinden transit geçiş yapmaktadırlar. Türk firmalarının Bulgaristan’daki yatırımları gün geçtikçe artmaktadır. İkili ticari ilişkiler ise tarihi zirvesine ulaşmıştır ve toplam ticaret hacmindeki artış hızının aynı şekilde devam edeceği beklenmektedir.

  Türkiye-Bulgaristan ekonomik ve ticari ilişkilerinde geçtiğimiz yıl en önemli değişiklik Bulgaristan’ın AB üyeliği ile birlikte iki ülke arasındaki bir takım anlaşmaların son bulmuş olmasıdır. 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması yerini Türkiye-AB Gümrük Birliği Kararı’na bırakmıştır. Böylelikle, iki ülke menşeli mallar ile iki ülkeden herhangi birine üçüncü ülkelerden ithal edilmiş olsa dahi gümrük vergileri ödenerek millileştirilmiş her türlü sanayi malının iki ülke arasında ticareti gümrük vergisi vb. diğer kesintilerden muaf olarak yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca malların serbest dolaşımda olduğunu gösteren EUR-1 belgesi yerini ATR belgesine bırakmıştır. Bugün aradaki gümrük birliği nedeniyle Türkiye ile Bulgaristan AB üyesi olmayan üçüncü ülkelere karşı ortak bir gümrük tarifesi uygulamaktadır.

  Nitekim, bugün Türk firmaları için Bulgaristan’a ihracat yapmak Türkiye iç pazarına mal satmak kadar kolay ve avantajlı hale gelmiştir. Bulgaristan’ın konum olarak Türkiye’nin İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi sanayi ve ticaret merkezlerine yakın olması nakliye maliyetini düşürmektedir. Ayrıca, AB mevzuatı uygulamaya başlayan Bulgaristan Türk ihracatçıları için marjinal bir Pazar olmaktan çıkmıştır.

  Diğer sona eren anlaşma ise 1979 tarihli Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması’dır. AB üyeliği ile birlikte Bulgaristan Anlaşma’nın ilgili maddesine dayanarak Anlaşma’yı tek taraflı feshetmiştir. Yeni bir anlaşma için iki ülke yetkili kuruluşları arasında görüşmeler devam etmektedir.

  Ülkemizin, Bulgaristan ile Batı ve Orta Avrupa’ya yönelik taşımalarının büyük bir kısmı, Kapıkule-Kapitan Andreevo sınır kapısından gerçekleştirilmekte ve söz konusu sınır kapısında zaman zaman aşırı yüklenmeden dolayı uzun beklemeler yaşanmaktadır. 2005 yılı Haziran ayında Bulgaristan Türkiye arasında TIR trafiğine açılan ikinci sınır kapısı Hamzabeyli-Lesovo ise yeterince verimli kullanılmamaktadır.


  3.3. TİCARİ İLİŞKİLER
  Türkiye, 2006 yılında 25,1 milyar Euroluk GSYİH’a ulaşan ve % 6,1 büyüyen Bulgaristan ekonomisi için önemli bir ticaret ortağı durumundadır. Bulgaristan’ın 2006 yılında 11,983 milyar Euro’luk ihracatının % 11,4’ü Türkiye’ye gerçekleştirilmiş ve böylece Bulgaristan’ın en büyük ihracat pazarı 2006 yılında Türkiye olmuştur. Aynı yıl 18,375 milyar Euro’luk ithalatının %6’sını Türkiye’den gerçekleştirilmiştir. Toplam ticaret göz önüne alındığında Türkiye’nin Bulgaristan’ın en büyük dört ticaret ortağından biri olduğu görülecektir.

  2006 yılında Bulgaristan’ın Türkiye’ye ihracatı % 38,2 artarak 1,370 milyon €, Türkiye’den ithalatı ise % 24,1 artarak 1,102 milyon € olmuştur. Buna göre Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dış ticaret hacmi yaklaşık 2,471 milyar € olmuştur. Bu rakam önceki yıla göre % 24,1’lük bir artışı ifade etmektedir. 2002-2006 yılları arasında toplam ticaret hacminde yıllık ortalama % 26,1 gibi yüksek bir oranda artış gerçekleşmiştir. Ticaret dengesi 268 milyon € ile Bulgaristan lehinedir.


  TABLO 9. 2002 - 2006 Döneminde Bulgaristan'ın Türkiye ile Yıllık Ticareti

  (Milyon Euro)
  Türkiye'ye ihracat

  % değişim

  Türkiye'nin Bulgaristan'ın ihracatındaki payı

  2002

  565
  9.3

  2003

  610

  8.0

  9.2

  2004

  798

  30.8

  10.0

  2005

  991

  24.2

  10.5

  2006

  1,370

  38.2

  11.4
  Türkiye'den ithalat

  % değişim

  Türkiye'nin Bulgaristan'ın ithalatındaki payı

  2002

  415
  4.9

  2003

  588

  41.7

  6.1

  2004

  700

  19.0

  6.0
  1   2   3   4   5   6


      Ana sayfa


  Danimarka

  Indir 379.66 Kb.