bilgiz.org

Curriculum Vitae

 • Araştırma Görevlisi
 • Daire Başkanı
 • Koordinasyon Kurulu Üyesi
 • Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Merkez Kurulu Üyeliği
 • Yüksek Lisans Tezi • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü54.73 Kb.

  Indir 54.73 Kb.


  Prof. Dr. Güven SAYILGAN

  Ankara Üniversitesi

  Siyasal Bilgiler Fakültesi

  İşletme Bölümü

  Tel: 0312 595 12 33

  E-posta: sayilgan@ankara.edu.tr  EĞİTİM
  Lisans


  Ankara Üniversitesi

  Siyasal Bilgiler Fakültesi

  1988-1992


  Yüksek Lisans

  Ankara Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İşletme Anabilim Dalı

  1993-1995
  Doktora

  Ankara Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İşletme Anabilim Dalı

  1995-2000  AKADEMİK TECRÜBESİ
  Araştırma Görevlisi


  Ankara Üniversitesi

  Siyasal Bilgiler Fakültesi

  İşletme Bölümü

  Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

  1993-2002


  Yardımcı Doçent

  Ankara Üniversitesi

  Siyasal Bilgiler Fakültesi

  İşletme Bölümü

  Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

  2003- 2005


  Doçent

  Ankara Üniversitesi

  Siyasal Bilgiler Fakültesi

  İşletme Bölümü

  Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

  2005-2010


  Profesör

  Ankara Üniversitesi

  Siyasal Bilgiler Fakültesi

  İşletme Bölümü

  Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

  2010-

  İŞ TECRÜBESİ
  Daire Başkanı


  Ankara Üniversitesi

  Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi  2009-

  Koordinatörlük


  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Yüksek Lisans Programı, 2006- Halen

  Koordinasyon Kurulu Üyesi


  Ankara Üniversitesi İç Kontrol Koordinasyon Kurulu Üyesi, 2009-Halen

  Kurum Danışmanlığı


  1. Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK) 1999-2001

  2. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2008-2008

  3. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), 2004-2008.

  Yönetim Kurulu Üyeliği


  1. Ankara Üniversitesi İşletme Ekonomisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, 2009- Halen

  2. Ankara Üniversitesi Öğrenci Evleri Yönetim Kurulu Üyesi, 2008- Halen

  Merkez Kurulu Üyeliği


  1. Ankara Üniversitesi İşletme Ekonomisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurulu Üyesi, 2006- 2009

  2. Ankara Üniversitesi Küçük İşletmecilik ve Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KİGAUM), Merkez Kurulu Üyesi, 2007-Halen

  3. Ankara Üniversitesi İnsan kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İKDAM) Merkez Kurulu Üyesi, 2007-Halen

  AKADEMİK ÇALIŞMALAR

  Yüksek Lisans Tezi


  “Swap İşlemleri ve Türkiye Uygulaması”, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekim 1995.

  Doktora Tezi


  “Güven Sayılgan, Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Uygulanabilirliği”, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekim 2000.  YAYINLAR  Kitaplar

  1. Güven Sayılgan, Hisse Senetleri Piyasası Endeksleri, Turhan Kitabevi, Ankara, 2005.

  2. Güven Sayılgan, Finansal Piyasalar ve Finansman Teknikleri, Turhan Kitabevi, Ankara, 2004.

  3. Güven Sayılgan, İşletme Finansmanı, 4. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2010.

  4. Ercan Bayazıtlı, Rıfat Nalbantoğlu, Güven Sayılgan, Kadir Gürdal ve Orhan Çelik Küreselleşme, Avrupa Birliği ve Muhasebe Mesleğinde Yeni Ufuklar, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayını, Nisan 2000.

  Yurt Dışı Yayınlar

  1. Güven Sayılgan, Hakan Karabacak, Güray Küçükkocaoğlu (2006), “ The Firm-Specific Determinants of Corporate Capital Structure: Evidence from Turkish Panel Data”, Investment Management and Financial Innovations, Vol:3, No:3, pp. 125-139.

  2. Eyüp Hahveci, Güven Sayılgan (2006), “Globalization of Financial Markets and Its Effects on Central Banks and Monetary Policy Strategies: Canada, New Zealand and UK Case with Inflation Targeting”, International Research Journal of Finance and Economics, Issue: 6, pp. 86- 101.

  3. Güven Sayılgan, Özge Ülkütaş “Housing Finance in Turkey: Analysing Primary Mortgage Market” Eurasian Review Economics and Finance, Vol:2, Issue: 3, March 2007.

  4. Güven Sayılgan, Onur Yıldırım, (2009)“Determinants of Profitability in Turkish Banking Sector: 2002-2007” International Research Journal of Finance and Economics, Issue: 28.

  Yurt İçi Yayınlar


  1. İmalat Şirketlerinin Ortaklık Yapılarının, Finansman Kararları Üzerindeki Etkisi: İMKB Uygulaması (1998–2009), İMKB Dergisi, Değerlendirme aşamasında. (Yahya Salman ile)

  2. "Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme" BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisinde yayınlanmak üzere kabul edildi. (Cemil Süslü ile)

  3. “Dahilde İşleme Rejimi ve Türk İşletmelerinin İhracatı Üzerindeki Etkileri”, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı:35’te (Ocak – Haziran 2010) yayınlanmak üzere kabul edildi. (Coşkun Şenol ile)

  4. “Finansal Sıkıntılı Şirketlerde Yeniden Yapılandırma Süreçleri ve Yeniden Yapılandırma Süreçlerinin Seçimini Etkileyen Faktörler” Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:62, Sayı:2, 2009, s.145-162 (Ender Coşkun ile)

  5. “Finansal Sıkıntının Dolaylı Maliyetleri: İMKB’de İşlem Gören Şirketlerde Bir Uygulama” Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:10, Sayı:3, 2008, s.45-66. (Ender Coşkun ile)

  6. “Endeks Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Portföy Betasının Yönetiminde Kullanılması”, Halil Kocacık’a Armağan, TESMER Yayını, No:63, Ankara, 2005, s. 207-223.

  7. “Konsolide Finansal Tablolar, İlgili Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler” Prof. Dr. Yüksel Koç YALKIN’a Armağan, SBF Yayın No:590, Türmob Yayın No:221, Ankara, 2003, s:229-248 (Kadir Gürdal ile)

  8. “Neden Artan Vergi Oranları İşletmeleri Borçla Finansmana Özendirir?” Bankacılık Dergisi, Sayı: 52, Mart 2005, s. 28-38. (Mustafa Doğan ile)

  9. “Yönetim ve Yatırım Kararları Açısından Kâr”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl:22, No:1, 2004, s.115-135. (Kadir Gürdal ile)

  10. "Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Takas Odası ve Teminatlar", İşletme ve Finans Dergisi, Yıl:17, No:201, Aralık 2002, s.32-43.

  11. “Marka Değerinin Hesaplanması”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:4, Sayı: 2, Haziran 2002, s.75-95.

  12. “Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl: 1, Sayı: 3, Ocak 2001, s. 107-129.

  13. “Finansal Türev Piyasalarındaki Riskler”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:53, Sayı:1-4, Aralık 1998, s. 279-296.

  14. “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Mesleki Yeterlik Sınavlarına İlişkin Bir İnceleme: 1992-1995”, XVI Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Antalya, 1-5 Ekim 1997, s. 34-69. (Ercan BAYAZITLI ile)

  15. “Finansal Risk Yönetimi”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:50, Sayı:1-2, 1995, s. 323-334

  Bildiriler

  1. “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Mesleki Yeterlik Sınavlarına İlişkin Bir İnceleme: 1992-1995”, XVI Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Antalya, 1-5 Ekim 1997, s. 34-69. (Ercan Bayazıtlı ile birlikte).

  2. “Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Standardı”, Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı Sempozyumu IV, 01-05 Mart 2004, Kızılcahamam, Ankara.

  3. “Housing Finance in Turkey: Analysing Primary Mortgage Market” 2nd International Conferance on Business, Management and Economics, 15-18 June 2006, Ceşme- İzmir (Özge Ülkütaş ile birlikte).

  4. “Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Sermaye Yapılarının Net Faiz Gelirleri Üzerindeki Etkisi [2002-2004 Panel Veri Analizi]” 10. Ulusal Finans Sempozyumu, 01-04 Kasım 2006, Selçuk, İzmir (Eyüp Kahveci ile birlikte).

  5. “Finansal Başarısızlığın Tahmininde Sektöre Göre Düzeltilmiş Oranların Kullanılması”, 11. Ulusal Finans Sempozyumu, 17-20 Ekim 2007, Zonguldak (Ender Coşkun ile birlikte).

  6. "Görsel Medyada Çift Taraflı Pazar Yapısı, Portföy Etkisi ve Düzenleme" 4. Hukuk ve İktisat Forumu (Regülasyon İktisadı: Piyasa Ekonomisinde Devletin Düzenleyici Rolü, Düzenleyici Kurallar ve Düzenleyici Kurumlar), 10 Mart 2010, Ankara, (Hakan Bilir ile birlikte).

  7. İMKB’de İlk Halka Arz Edilen Hisse Senetlerinin Uzun Dönem Risk ve Getiri Analizi (1997-2006), 2. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 30 Mayıs – 6 Haziran 2010, Kosova Prizren. (Hakan Altın ile birlikte)

  8. İlk Halka Arzlarda Fiyat İstikrarı Sağlayıcı İşlemlerin Analizi: İMKB Örneği (2004-2009), 2. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 30 Mayıs – 6 Haziran 2010, Kosova Prizren. (Hakan Altın ile birlikte)  DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

  Yüksek Lisans Tezleri

  1. Hangeldi KADYROV, “Projelerin Finansmanında Yap-İşlet-Devret Modeli” Ankara Üniversitesi, 2003

  2. Barış KAVCAR, “Simülasyon Yöntemi Kullanılarak Yapılan Satış Tahminleriyle Satış Bütçesi Hazırlanması”, Ankara Üniversitesi, 2004

  3. Owezberdi HACIMURADOV, “Türkmenistan -Türkiye Dış Ticareti ve Türkmenistan Dış Ticaretinin Finansman Yöntemleri” Ankara Üniversitesi ,2005.

  4. Susana ZİADİNOVA, “Türkiye-Ukrayna Bankacılık Sistemleri Ve Karşılıklı Entegrasyon Sorunları”, Ankara Üniversitesi, 2005.

  5. Bahtıgül KASIMOVA, “AB’ye Entegrasyon Sürecinin Türkiye ve Bulgaristan’daki Süt ve Süt Ürünü Üreten İşletmeler Üzerindeki Etkisi” Ankara Üniversitesi, 2005.

  6. Özge ÜLKÜTAŞ, “Genel Olarak Türkiye’de ve Dünyada Konut Finansmanı ve Türkiye İçin Konut Ödenebilirliği Analizi” Ankara Üniversitesi, 2006.

  7. Yahya SAYMAN, “Hisse Senetleri İMKB’de İşlem Gören İmalat İşletmeleri Açısından Nakit Yönetimini Etkileyen Faktörler”, Ankara Üniversitesi, 2006.

  8. Erkan KOÇ, “Türkiye’de Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme Kredileri” Ankara Üniversitesi, 2006.

  9. Mustafa HAMAMCIOĞLU, “Birleşme ve Devralmaların Gelir Etkisi ve İMKB'ye İlişkin Ampirik Bir İnceleme” Ankara Üniversitesi, 2006.

  10. Aliya ORDABAYEVA, “Kazakistan ve Türkiye Bankacılık Sisteminin Karşılaştırmalı Analizi”, Ankara Üniversitesi, Mart 2007

  11. Faruk Şükrü USLU, “Türkiye’de Savunma Sanayi Harcamalarının Finansmanı” Ankara Üniversitesi, Nisan 2007.

  12. Şamil DEMİRKAN “Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında İşlem Gören Vadeli İşlem Sözleşmeleri ile Piyasa Risklerinin Yönetilmesi” Ankara Üniversitesi, Nisan 2007.

  13. Ruslan HUDAYBERDİYEV, “KOBİ’lerin Finansmanı ve Türkmenistan Uygulaması” Ankara Üniversitesi, Ağustos 2007.

  14. Daniyar MURATOV, “Vadeli İşlem Piyasaları ve Rusya Uygulaması”, Ankara Üniversitesi, Nisan 2008.

  15. Sevgi Eda DİNÇER, “Durasyon ve Konveksite Yöntemleri ile Bir Banka Bilançosunun Analizi ve Faiz Riski Etkilerinin Yönetilmesi”, Ankara Üniversitesi, Nisan 2008.

  16. Hasan GÜRDAL, “Düşen Enflasyon Süreci ve Türk Bankacılık Sektörü” Ankara Üniversitesi, Temmuz 2008.

  17. Duygu DAŞTAN “Aşırı-Düşük Fiyatlanan Halka Arzlar 2004-2007 Arasında İMKB’de Gerçekleşen Halka Arzların İncelenmesi” Ankara Üniversitesi, 2009.

  18. Mine Nur ALTINBAŞ “Türkiye’de Özel Sigorta Sektörünün Fon Yaratma Kapasitesi ve Finans Kesimindeki Yeri” Ankara Üniversitesi, 2009.

  19. Muhibja ORUÇEVİÇ, “Bosna Hersek ve Hırvatistan’da Yabancı Bankaların Faaliyetleri” Ankara Üniversitesi, 2009.

  20. Aynur ÇELTİK, “Kurumsal Filo Kiralama Sektörünün Gelişimi ve Ülke Ekonomisine Etkileri” Ankara Üniversitesi, 2009.

  21. Arma Değer MUT, “Alt Kısmi Moment ve Yarı-Varyans Risk Modelleri Kullanarak Genetik Algoritma Yardımıyla Portföy Optimizasyonu: İMKB Uygulaması” Ankara Üniversitesi, 2009.

  22. Bağde Vera GALIMIDI, “Sermaye Yapısını Belirleyen Faktörler : Sektörel Bir İnceleme” Ankara Üniversitesi, Ekim 2010.

  23. Bahadır UYSAL, Sermaye Yapısını Belirleyen Faktörler: Sektörel Bir İnceleme, Ankara Üniversitesi, 2010

  Doktora Tezleri

  1. Mete BUMİN, “Yeniden Yapılandırma Sonrası Türk Bankacılık Sistemine Yabancı Banka Girişi” Mart 2007.

  2. Aydın ÖZTUNALI, “Birleşme ve Satın Almalar Yoluyla Değer Yaratımı”, Nisan 2008.

  3. Onur YILDIRIM “ Türk Bankacılık Sektöründe Kârlılık Analizi, 2001-2005”, Haziran 2008.

  4. Coşkun ŞENOL, “Dahilde İşleme Rejiminin İhracat Üzerine Etkileri ile Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme”, Kasım 2008.

  5. Hakan Altın, “İlk Halka Arzlar ve İlk Halka Arzlarda Fiyat İstikrarı Sağlayıcı İşlemlerin Analizi” 2010.

  6. Cemil Süslü, Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme, Şubat 2010.

  akademik

  İLGİ ALANLARI


  1. İşletme Finansmanı

  2. Finansal Risk Yönetimi

  3. Şirket Değerlemesi

  4. Finansal Analiz

  5. Finansal Açıdan Sıkıntıdaki Şirketler ve Reorganizasyon

  6. Gayrimenkul Piyasaları ve Menkul Kıymetleştirme
  VERİLEN DERSLER


  DERGİ HAKEMLİKLERİ


  1. Finansal Yönetim (Lisans)

  2. İşletme Finansmanı (Lisans)

  3. Finansal Planlama (Lisans)

  4. Finansal Açıdan Sermaye Piyasası Araçları (Lisans)

  5. Menkul Kıymetleştirme (Yüksek Lisans)

  6. Türev Piyasaları (Yüksek Lisans)

  7. Sermaye Yapısı ve Finansal Kararlar (Doktora)
  1. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

  2. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi

  3. Emerging Markets Finance and Trade (SSCI)

  4. Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

  5. International Research Journal of Finance and Economics (Econlit)

  6. Kocaeli Üniversitesi İİBF Dergisi

  7. Middle Eastern Finance and Economics (Econlit)

  8. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi

  9. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi

  10. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi

  11. ODTÜ Gelişme Dergisi

  12. Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi

  13. Vergi Raporu Dergisi
  Diğer Görevler

  1. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Yüksek Lisans Programı Koordinatörü, 2006- Halen

  2. Ankara Üniversitesi İç Kontrol Koordinasyon Kurulu Üyesi, 2009-Halen

  3. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Danışmanlığı, 2008-2009

  4. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve yeminli mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Danışmanlığı, 2004-2009

  5. Ankara Üniversitesi İnsan kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İKDAM) Merkez Kurulu Üyesi, 2007-Halen

  6. Ankara Üniversitesi Küçük İşletmecilik ve Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KİGAUM), Merkez Kurulu Üyesi, 2007-Halen

  7. Ankara Üniversitesi İşletme Ekonomisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, 2009- Halen

  8. Ankara Üniversitesi Öğrenci Evleri Yönetim Kurulu Üyesi, 2008- Halen  ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR

  Finans Topluluğu

  Hacettepe Spor Kulübü

  ÖDÜLLER

  Ankara Üniversitesi, Araştırma Fonu, 1994-1995

  Sasakawa Dünya Genç Liderler Fonu Yurtdışı Araştırma Bursu, 1999
      Ana sayfa


  Curriculum Vitae

  Indir 54.73 Kb.