bilgiz.org

Cumhuriyet bassavciligi
Sayfa1/331
Tarih07.07.2017
Büyüklüğü13.44 Mb.

Indir 13.44 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   331

T.C.

ISTANBUL


CUMHURIYET BASSAVCILIGI

Sayi :2009/191 Esas no

Konu :Esas hakkindaki miitalaa 18.03.2013

ISTANBUL 13.AGIR CEZA MAHKEMESI'NE

Mahkemenizin 2009/191 Esas sayih dosyasi hakkinda hazirlamis oldugumuz Cumhuriyet

savcihgi esas hakkindaki mutalaasi asagida sunulmaktadir.

Mutalaa, Mahkemenize a9ilan davalarda sorusturma acilmasina esas olan olaylann, dava

saniklannin sorusturmaya dahil edilme sebeplerinin ve bazi sorusturma isjemlerinin ozet

olarak anlatildigi, sorusturmalann delillerden saniklara ulasilmasi usulii ile yurutiildugunii

gosteren "Sorusturma safahati", dosyaya esas olan iddianameler ve birlestirilen davalann

belirtildigi "iddianameler ve birlestirilen davalar", ilk defa yargilama konusu olmasi

sebebi ile Ergenekon Teror Orgiituniin varhgi konusundaki delillerin ve orgiitun niteliginin

anlatildigi "Ergenekon Teror Orgutunun varhgi tartismasi'', Ergenekon Teror Orgiitiine

isnad edilen eylem ve eylem planlannin, Ergenekon Teror Orgutii ve mensuplannin

sistematik bir orgiit faaliyeti cercevesinde i§ledikleri, Devlet sirlanna ve ozel hayatin

gizliligine karsi eylemler ile silahlanma eylemlerinin anlatildigi "Ergenekon Teror

Orgiitiine isnad edilen eylem ve eylem planlan" ve uygulanmasi talep edilen kanun

maddelerine esas kisa aciklamalar ile her bir sanik icin uygulanmasi talep edilen kanun

maddelerinin ayn ayn belirtildigi netice miitalaanin yer aldigi "Samklarin hukuki

durumlari" bolumleri sistematiginde hazirlanmistir.

Bir ve birden fazla kisi hakkinda dava a?ilan iddianamelerde sorusturmalann kronolojik

gelisimi, Ergenekon Teror Orgutiiniin varhgi, yapisi, vasfi ve eylemleri konusunda genis

anlatimlara yer verilmistir. Bununla birlikte hakkinda dava acilan her bir kisinin asama

ifadelerinin, aramada elde edilen delillerin, bunlara dair sorusturma islemlerinin, orgiit

irtibatlannin anlatildigi ayn bolumlere yer verilerek, uygulanmasi talep edilen kanun

maddelerine esas ahnan hukuki durumlari belirtilmistir. Miitalaada iddianamelerdeki

anlatimlara i§tirak edilmis, bu nedenle bazi konularda iddianamelere atif yapilmakla

yetinilmistir. Kovusturma safahatinda olusan kanaate gore iddianamelerdeki anlatimlardan

farkhhk arz eden bazi hususlar miitalaanin ilgili yerlerinde anlatilmi§tir.

1/2271


BIRINCI BOLUM

SORUSTURMA SAFAHATI

Mahkemenize a9ilan davalarda, sorusturma a9ilmasina esas olan olaylar, dava saniklannin

soru§turmaya dahil edilme sebepleri ve bazi sorusturma islemleri asagida ozet olarak

anlatilacaktir.

1)MEHMET DEMIRTAS, ALI YiGIT, OKTAY YILDIRIM

12.06.2007 tarihinde Trabzon II Jandarma Alay Komutanhgi'na yapilan bir ihbarda verilen

bilgiler iizerine; "Umraniye Cakmak Muhtarhgi'mn onundeki tek kath binanin 9atisinda,

elektrik direginin yaninda el bombasi ve C4 patlayici madde bulundugu, patlayici maddeyi

Mehmet Demirtas'in sakladigi, ona da bir Astsubayin temin ettigi, ayni kisj adres olarak

Mithatpasa Cad Samanyolu Cadde ile birlestigi sokak kardak bahk9isinin yamndaki tek

kath bina diye adresi netlestirmi§tir" seklinde bir ihbar kayit formu diizenlenmistir.

Trabzon II Jandarma Alay Komutanhgi tarafindan bu ihbar once Istanbul II Jandarma Alay

Komutanhgina bildirilmis, Istanbul II Jandarma Alay Komutanhgindan da ilgili adresin

polis bolgesinde yer almasindan dolayi Istanbul Terorle Miicadele Sube Miidiirliigu'ne

intikal ettirilmistir.

Terorle Miicadele Sube Mtidtirliigiince de konu Umraniye Il9e Emniyet Mtidtirliigune

bildirilmis ve ihbarla ilgili Umraniye 2.Sulh Ceza Mahkemesi'nden ahnan 12.06.2006 tarih

2007/959 Degisik is sayih karara gore Cakmak Mah. Gungor Sk. No:2 Umraniye

adresinde Terorle Miicadele Sube Miidiirltigu ile Umraniye Il9e Emniyet Miidiirliigu

gorevlilerince arama yapilmistir. Aramada 9ati arasinda bulunan ahsap kasada 27 adet el

bombasi bulunmustur. Umraniye Nobet9i Savcisindan ahnan talimatta Mehmet Demirtas

ve Ali Yigit'in gozaltina ahnmasi ve konunun Terorle Miicadele Sube Miidtirlugiince takip

edilmesi bildirilmistir. Arama sirasinda Mehmet Demirtas'in sifahi olarak bombalann

Oktay Yildinm'a ait oldugunu soylemesi tizerine Terorle Miicadele Sube Mudiirliigtince

Cumhuriyet Bassavcihgimizdan Mehmet Demirtas, Ali Yigit ve Oktay Yildinm'in

adreslerinde arama yapilmasi i9in karar talep yazisina istinaden 2007/1536 Sorusturma

sayisina kayden sorusturma baslatilmistir. Oktay Yildinm 13.06.2007 tarihinde yakalanmis

ve ahnan Mahkeme kararlanna istinaden kullamminda bulunan adreslerde arama ve el

koyma islemleri yapilmi§tir.

Oktay Yildinm'in 9ahsmakta oldugu "Reina" isimli eglence merkezindeki 9ahsma

odasinda aramada ele ge9irilen Kingston marka flash bellegin incelemesinde "lobi

Ergenekon.doc" isimli Word belgesi bulunmus, i9erisinde "Lobi, Cok Gizli, Arahk 1999"

baslikh bir beige oldugu gorulmustiir.Yine Oktay Yildinm'in ust aramasinda Sarsilmaz

marka ruhsath silah, ikametindeki aramada 6 adet farkh 9aplarda bi9ak, kasatura turu

kesici aletler, Mehmet Demirtas'in ust aramasinda Sarsilmaz marka ruhsath silah ve 14

adet fisek, Ali Yigit'in ikametindeki aramada Walter marka ruhsatsiz silah ve 5 adet fisek

ele ge9irilmistir. Ele ge9irilen 27 adet el bombasinin ayni kafile ve seri numaralanndan

teror orgiitleri ya da baska organize SU9 orgiitlerince kullanihp kullamlmadiginin ar§iv

arastinlmasi Emniyet Genel Miidiirliigiinden istenilmis, hazirlanan irtibat raporunda ayni

kafile ve stok numaralan el bombalannin kullamldigi 13 adet olayin tespit edildigi, bu

olaylardan birinin de 10.05.2006 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'ne patlamamis el bombasi

atilmasi olayimn oldugu bildirilmistir.

2/2271


2)MUZAFFER TEKIN, MAHMUT OZTURK

Ali Yigit Emniyet ve Savcihktaki ifadelerinde; Mehmet Demirtas'in kendisine bombalann

Oktay Yildinm'a ait oldugunu soyledigini, dayisi Mehmet Demirta§'i Oktay Yildinm ve

Mahmut Oztiirk'iin 9ahstigi manava siirekli ziyaret etmeye geldiklerini, Oktay Yildinm'in

manavda bulundugu bir gun Muzaffer Tekin'in de siyah bir Mercedes ara9 ile manava

geldigini ancak bir sure bekledikten sonra ara9tan inmeden devam ettigini, arkasindan

Oktay Yildinm'in da manavdan ayrildigim beyan etmistir. Ali Yigit'in ifadesi ve Muzaffer

Tekin'in medyada Oktay Yildinm'i savunmaya yonelik olarak, ele ge9irilen el bombalann

hurda oldugu yontindeki beyanlan iizerine Muzaffer Tekin ve Mahmut Ozttirk 15.06.2007

tarihinde olayla baglantih olabilecekleri degerlendirilerek gozaltina alliums, ikamet ve

isyerlerinde verilen karar ve ahnan onama karanna istinaden arama ve el koyma islemleri

ger9eklestirilmistir. Muzaffer Tekin'in is. yeri adresinde aramada "Devletin Yeniden

Yapilanmasi 19m Oneriler (Master Plan On Cah§masi)" adh beige bulunarak el konulmus

aynca ikametindeki aramada bulunan IBM marka bilgisayarda "Lobi, Cok Gizli, Arahk

1999" baslikh belgenin 10 sayfahk kismi bulunmustur. Mahmut Ozturk'un ust aramasinda

ise Astra marka ruhsath silah ele ge9irilmistir.

Muzaffer Tekin Emniyetteki ifadesinde, i§ yerindeki aramada bulunan "Devletin Yeniden

Yapilanmasi 19m Oneriler (Master Plan On Cahsmasi)" belgesinin kendisine sorusturma

safahatinda olen Kuddusi Okkir tarafindan verildigini, Kuddusi Okkir ile 2004 yihnda,

"Vatansever Kuvvetler GU9 Birligi Hareketi" nin olusumunda bulunan Hiiseyin Goriim ve

Mehmet Fikri Karadag vasitasiyla tanistigini beyan etmistir.

Muzaffer Tekin Savcihk ifadesinde; Dam§tay saldinsindan sonra esinin arayarak polislerin

geldigini soyleyince eve gitmek istedigini ancak o sira Orduevinde yanmda bulunan

Mehmet Zekeriya Ozttirk ve Ismail Paker (Eksik) tarafindan eve gitmesinin engellendigi,

Mehmet Zekeriya Ozttirk ve Ismail Paker'in Sanyer eski Savcisi Erta9 Giray ile birlikte

evindeki aramaya gittiklerini, Erta9 Giray'in aramadan dondtigtinde gozaltina ahnmasinin

onurunu zedeleyecegini, Savciya birlikte gideceklerini ve kendisini teslim edecegini

soyledigini, daha sonra degisik yerlerde gizlendigini ve son olarak Mahmut Ozturk'un

villasina gittigini, gazetelerde 9ikan haberler iizerine intihara tesebbiis ettigini, 10-15

dakika sonra Mahmut Ozturk'un eve geldigini, Mahmut Ozturk'un Zeki Yurdakul Cagman

isimli arkadasim aradigini, Zeki Yurdakul gagman'in, yaninda bulunan Mehmet Zekeriya

Ozttirk ile birlikte kendisini hastaneye gotiirecekken dolastirdiklanni ve olayi medyatik

hale getirdiklerini, daha sonra Rafet Arslan'in gayretiyle hastaneye gottirduklerini beyan

etmistir.

Muzaffer Tekin Savcihk ifadesinin devaminda; Ismail Paker (Eksik) ile Ankara'da

"Vatansever Kuvvetler GU9 Birligi Hareketi" isimli bir olusumun Istanbul Subesi i9in

goriismelerde bulundugunu, daha sonra soz konusu olu§umda ciddi ve diiriist insanlann

olmadigim goriince ayrildigim, kendi tavsiyesi iizerine ismail Paker (Eksik)'in de

hareketten ayrildigim, Mehmet Zekeriya Ozturk'un de ayni hareketin i9inde oldugunu ve

onun da ayrildigim, kendisiyle birlikte aynlan arkadasjarimn zaman zaman yeni bir olusum

meydana getirip bunun da liderligini kendisinin yapmasini istediklerini, Mehmet Zekeriya

Ozturk'un ozellikle bu konuda israrci oldugunu, bu donemde Hiiseyin Goriim, Ibrahim

Ozcan, Kuddusi Okkir'la tanistigini, bu kisjlerin kendilerini abartih olarak tanittiklanni, is

yerindeki aramada bulunan master plan 9ahsmasi baslikh yaziyi Kuddusi Okkir'in

verdigini ve incelemesini istedigini, Mehmet Zekeriya Oztiirk'iin kendisine karsi

3/2271


fikirlerinde net olmadigini, Erta9 Giray, Mehmet Zekeriya Ozttirk ve Ismail Paker

(Eksik)'in diyaloglan goz ontine ahnarak sorusturma konusu yapilmasinda fayda

gordtigtinti beyan etmistir.

Muzaffer Tekin savcihk ifadesinin devaminda; Mersin'de basina yansiyan silah iizerine el

basip yemin etme gortinttilerindeki Emekli Kurmay Albay Fikri Karadag'in simf arkadasi

oldugunu, kurmus oldugu dernege tiye olmadigini, dernekteki insanlann kuwayi milliye

ruhuyla degil rant elde etmek i^in bu olusumda bulunduklanni duydugunu beyan etmistir.

Muzaffer Tekin'in ikametindeki aramada elde edilen ve 16 ile numaralandinlan CD

i9erisinde Genelkurmay Baskanhgi'na ait oldugu anlasilan, Milli Gtivenlik Kurulu oncesi

Kuvvet Komutanlarmin kendi aralarmda yapmis olduklan gizli ibareli toplantilara ait

askeri ve siyasi gizli bilgiler i9eren bir9ok beige ele ge9irilmis, ayni CD i9erisinde

Muzaffer Senocak'a ait oldugunu anlasilan resimler bulunmustur. Muzaffer Tekin Emniyet

ifadesinde CD'nin nereden geldigini bilmedigini beyan etmis, Savcihk ifadesinde CD

i9erisinde bulunan bir belgede ismi ge9en Aydin Yiiksek'in polis olabilecegini, belgede

ge9en konuyu kendisine Mete Yalazangil'in anlattigini, muhtemelen 2 ay kadar once Mete

Yalazangil'in bu CD'yi biirosuna birakmis olabilecegini beyan etmistir.

3)MEHMET ZEKERIYA OZTURK, MUZAFFER SENOCAK, AYDIN YUKSEK,

RAFET ARSLAN, GAZI GUDER, AYSE ASUMAN OZDEMIR

Muzaffer Tekin'in beyanlan dogrultusunda verilen kararlar ve ahnan onama kararlanna

istinaden sorusturma safahatinda olen Kuddusi Okkir ve Mehmet Zekeriya Ozttirk

20.06.2007 tarihinde yakalanarak gozaltina ahnmis ve adreslerinde arama, el koyma

islemleri ger9eklestirilmistir. Kuddusi Okkir'in ikamet adresindeki aramada bulunan 86 ile

numaralandinlan CD i9erisinde Muzaffer Tekin'den beige olarak ele ge9irilen "Devletin

Yeniden Yapilanmasi Igin Oneriler (Master Plan On Cahsmasi)" isimli belgenin dijital hali

bulunmustur. Mehmet Zekeriya Oztiirk'iin ikametindeki aramada bulunan Diplomat marka

siyah 9anta i9erisindeki belgeler arasinda "Lobi Arahk 1999 / Istanbul", "Octopus(State

Organized Crime) Mafia", "Osmanhdan Gtintimtize Masonik Bilderbeg Cetesi" ve

"Sirket& Kostebekler" isimli belgeler bulunmustur.

Yine; Muzaffer Tekin'in beyanlan dogrultusunda Muzaffer Senocak 21.06.2007 tarihinde

yakalanarak gozaltina ahnmis verilen karar ve ahnan onama karanna gore arama ve el

koyma islemleri yapilmis, Aydin Ytiksek ve Rafet Arslan 22.6.2007 tarihinde yakalanarak

gozaltina ahnmis, adreslerinde Mahkeme kararlanna gore arama ve elkoyma islemleri

ger9eklestirilmistir. Muzaffer Senocak'in Bursa ili Osmangazi il9esi Haciilyas Mahallesi

Uluyol Tan SokakGtizeller Is Merkezi K:3 N:23 sayih adresindeki aramada sari renkli koli

bandina sanh toplam 18 gram gri renkli nevi belirsiz madde bulunmus, kriminal

incelemesinde soz konusu maddenin amonyum nitrat oldugu tespit edilmistir. Bunun yam

sira 13 cm uzunlugunda fitil de bulunmus, kriminal incelemesinde patlayici maddeleri

ate§lemede kullamlan saniyeli fitil oldugu belirtilmistir.

Kuddusi Okkir'dan ele ge9irilen dijitallerin incelemesinde; Muzaffer Tekin, Mehmet

Zekeriya Ozttirk, Oktay Yildmm ve Atabeyler operasyonunda islem yapilan sahislarla

alakah derlenmis bilgilerin bulundugu mailler ele ge9irilmis, bu maillerin Ayse Asuman

Ozdemir tarafindan Gazi Gtider'e gonderildigi, Gazi Gtider tarafindan da Kuddusi Okkir'a

iletildigi anlasilmistir. Kuddusi Okkir Savcihk ifadesinde Gazi Gtider'in ordudan istifa

4/2271


etmis bir subay oldugunu, Densan yazihm sirketinde 9ahstigim, Ay§e Asuman Ozdemir'i

Ulusal Koy Ktittiphaneleri Projesinden dolayi tamdigini, Gazi Gtider'in, MuzafferTekin ve

Mehmet Zekeriya Ozttirk hakkinda Asuman Ozdemir'in gonderdigi mailleri kendisine

bilgi olarak gonderdigini beyan etmistir. Kuddusi Okkir'dan ele ge9irilen belgeler ve

beyanlan dogrultusunda Gazi Gtider ve Ayse Asuman Ozdemir 23.06.2007 tarihinde

yakalanarak gozaltina ahnmis, adreslerinde Mahkeme kararma gore arama ve el koyma

isjemleri ger9eklestirilmistir.

4)FIKRET EMEK, ISMAIL EKSIK, HALIL BEHIC GURCIHAN

Muzaffer Tekin'in ikametindeki aramada bulunan 16 nolu CD i9erisindeki gizlilik i9eren

askeri belgelere dair Muzaffer Senocak Emniyetteki ifadesinde. CD i9erisinde bulunan bir

kisim dosyalann kendisine ait oldugunu, bir donem "Odak Gtivenlik" isimli sirkette

9ahstigini, CD'nin sirketten aynldigi sirada sirket kuruculannin asker emeklisi

olmalanndan dolayi kansmis olabilecegini, sirketin kuruculannin Orhan ve Fikret Samil

Emek isimli subaylar oldugunu, Savcihk ifadesinde Aydin Ytiksek'in evinde kaldigi bir

donemde Samil Binbasinin bilgisayanni tamir ederken kendisine ait dosyalan sirketin

bilgisayarmdan aktardigini beyan etmi§tir. Muzaffer Senocak'in beyanlan dogrultusunda

Fikret Emek 25.06.2007 tarihinde yakalanarak gozaltina ahnmis, adreslerinde Mahkeme

kararlanna gore arama ve el koyma islemleri ger9eklestirilmistir. Fikret Emek'in Eskisehir

ili Hayriye Mahallesi Dumruloglu Sokak No:22/A D:5 sayih adresindeki aramada, 1 adet

kanas marka uzun namlulu silah ve aparati olan dtirbtin, bu silaha takih vaziyette bulunan

sarjor i9erisinde 10 adet fisek, 1 adet kale§nikof marka uzun namlulu silah, bu silaha takih

vaziyette bulunan sarjor i9erisinde 30 adet fisek, 1 adet Lama marka silah ve bu silaha

takih vaziyette susturucu, 1 adet el yapimi kesik eski ttifek, ^esitli 9ap ve markalarda bol

miktarda fisek, 12 adet savunma ve taarruz tipi el bombasi, 11 kg orijinal kutusunda C-3

(27,5 libre) kutu tizerinde Demolotion Blook MB Compossition yazan C-3 Plastik

Patlayici, 210 gr. agirhginda 12 adet TNT kagidina sanh vaziyette (KK-MU-FB 1950)

dairesel

Ler librelik TNT (tizerinde High Explosive TNT 1 Pound Net Dangereous yazih), 3 adet

1'er librelik MKE imah TNT (tizerinde NET tehlikeli yazih), 1 adet teneke kutu i9erisinde

1360 gram agirhginda tizerinde 3 adet atesleme yuvasi bulunan tahrip kahbi, 1 adet 17 cm.

metalden mamul imha kiti i9erisi patlayicih malzemeler ve 1 adet sustah bi9ak

bulunmustur. Yine Fikret Emek'in 06 YZR 82 plakah Peugeot marka aracinda aramada 2

adet degisik 9apta bi9ak ve 1 adet demir musta ele ge9irilmistir.

Fikret Emek'ten ele ge9irilen 12 adet el bombasinin ayni kafile ve seri numaralanndan

teror orgtitleri ya da baska organize SU9 orgtitlerince kullamhp kullamlmadigimn arsiv

arastinlmasi Emniyet Genel Mtidtirltigti'nden istenilmis, hazirlanan irtibat raporunda ayni

kafile ve stok numaralan el bombalannin kullanildigi 5 adet olayin tespit edildigi, bunlar

arasinda Cumhuriyet Gazetesine 05.05.2006 ve 11.05.2006 tarihinde el bombasi atilmasi

olaylannin oldugu bildirilmistir.

Muzaffer Tekin'in beyanlannda Ismail Paker olarak ge9en kisinin Ismail Eksik oldugunun

anlasilmasi iizerine Ismail Eksik 25.06.2007 tarihinde yakalanarak gozaltina ahnmi§,

kuUammindaki adresinde verilen karar ve ahnan onama kararma gore arama ve el koyma

i§lemi ger9eklestirilmi§tir.

5/2271


Kuddusi Okkir'dan ele ge9irilen dijitallerde Muzaffer Tekin ve Mehmet Zekeriya Ozttirk

ile irtibath olarak ismi ge9en Behi9 isimli kisiyle alakah Ayse Asuman Ozdemir Emniyet

ifadesinde; Halil Behi9 Gtircihan'm a9ik istihbarat.com sitesinin sahibi oldugunu, Halil

Behi9 Gtircihan'm kendisine Danistay olayindan baslayarak bilgi vermeye ba§ladigim,

Mehmet Zekeriya Ozttirk'tin Halil Behi9 Gtircihan ile roportaj yapmak istedigini, konu§ma

sirasinda Mehmet Zekeriya Ozttirk'tin Halil Behi9 Gtircihan"a Muzaffer Tekin'in bittigini,

artik kendi devrinin basladigim, roportaj sonrasi kendisinin ve Halil Behi9 Gtircihan'm

yildizimn parlayacagini soyledigini, bu konusmada Oktay Yildinm'in da bulundugunu

Halil Behi9 Gtircihan'm kendisine soyledigini beyan etmistir. Ayse Asuman Ozdemir'in

beyanlannda ge9en Halil Behi9 Gtircihan 27.06.2007 tarihinde yakalanarak gozaltina

ahnmis, adreslerinde verilen karar ve ahnan onama kararma istinaden arama ve el koyma

islemi ger9eklestirilmisfir.

5)TUGRUL DERME, ISMAIL YILDIZ, FUAT ERMIS, BEKIR OZTURK

Oktay Yildinm'in 9ahstigi "Reina" isimli eglence merkezindeki aramada "Kuwai Milliye

Dernegi" ile ilgili belgeler ve bir9ok kisinin isim listesiyle birlikte 5zge9mis bilgileri

bulunmustur. Oktay Yildinm Savcihk ifadesinde; yeni kurulmakta olan Kuwai Milliye

derneginin Istanbul il temsilcisi oldugunu, is yerindeki aramada ele ge9irilen evrak 9antasi

i9indeki doktimanlarda yer alan 6zge9mis raporlanmn da dernege kaydolma talebinde

bulunan kisilere ait oldugunu beyan etmistir. Bu konuyla alakah olarak Kuwai Milliye

Derneginin Ankara ve diger illerdeki subelerinin adreslerinin tespit edilmesi i9in

Cumhuriyet Bassavcihgimizca Terorle Miicadele Sube Mtidtirltigtine talimat verilmistir.

Bu kapsamda ahnan Mahkeme kararlanna gore Kuwai Milliye Derneginin Ankara ilinde

bulunan merkezinde, Istanbul. Bursa, Konya, Izmir illerindeki subelerinde ve Bekir

Ozttirk'tin Mersin ilindeki ikametinde arama, el koyma islemleri ger9eklestirilmistir.

"Kuwai Milliye Dernegi"nin Ankara ilinde bulunan merkezindeki aramada bulunan Bekir

Ozttirk'e ait bilgisayarda "T.C. Devleti Siz Din Taciri Sahte Din Adamlarimn salyangoz

satisina serh koyacak degildir!" seklinde baslayan Word belgesinin i9eriginde Rahip

Santaro, Hrant Dink ve Alman uyruklu misyonerlerin oldtirtilmesi olaylan isjendikten

sonra Basbakan Recep Tayyip Erdogan veya AK Parti'den herhangi birinin

Cumhurbaskani olmasi durumuna iliskin hazirlanan simtilasyonun bulundugu,

simtilasyonda soz konusu durumda suikastlann olacaginin belirtildigi, birinci olarak Fener

Patrigi Bartholomeos, ikinci olarak Ermeni Patrigi Mutayfan, ti9tincti olarak ishak

Alaton'un isimlerinin yazih oldugu, belgenin sonunda "Fuat Ermis SESAR" yazdigi

gortilmtisttir. Belgenin ele ge^irildigi donem oncesinde meydana gelen olaylar nedeniyle

hedef gosterici oldugu anlasilmistir. Bu yazinin kim tarafindan yazildigina dair

arastirmada, soz konusu yazinin Sesar isimli internet sitesinin sahibi Ismail Yildiz

tarafindan yazilarak kendi sitesinde yayinlandigi, Fuat Ermis'in de bu yaziyi kopyalayarak

Bekir Ozttirk'tin "Kuwai Milliye Dernegi"ne ait sitesinde yayinladigi anlasilmistir.

Yine; "Kuwai Milliye Dernegi"nin Ankara ilinde bulunan merkezindeki aramada bulunan

Bekir Ozttirk'e ait bilgisayarda ele ge9irilen "Bahkesir Gizli Yapilanma Maili" isimli

Word belgesinde, Tugrul Derme tarafindan gonderildigi anlasilan bir mailin bulundugu,

mailin i9eriginde "Kuwai Milliye Dernegi"nin Bahkesir ilindeki yapilanmasim gizli bir

sekilde aktif olarak ytirtitmek istedigini, TSK'ya ve Umit Sayin'a sunmak i9in bekledigi

GTA hareketi ile Kuwai Milliye'nin i9inde 18'li ge^ler olarak aynlmak istegine cevap

6/2271

bekledigini, aktif ancak gizli liderliginde ge^leri toplayacak bir Mere yani toplantiodasina sahip oldugunu belirtilen bir yazmin oldugu gortilmtisttir.

Elde edilen bu bilgi ve belgeler iizerine Tugrul Derme, Ismail Yildiz, Fuat Ermis ve Bekir

Ozttirk 18.07.2007 tarihinde yakalanarak gozaltina ahnmis, kullanimlannda bulunan

adreslerinde ahnan Mahkeme kararlanna gore arama ve el koyma isjemleri

gen^eklestirilmistir.

6)MEHMET MURAT YUCEL, FERUDUN REFIK NUHOGLU, KEMAL SAHIN,

HAYRULLAH MAHMUD OZGUR, ERGUN POYRAZ

Ismail Yildiz'in SESAR (Siyasi Ekonomik Sosyal Arastirmalar ve Strateji Gelistirme

Merkezi) isimli is yerindeki aramada bulanan belgeler i9erisinde Ergenekon adi altinda

olusturulmu§ bir yapilanma semasi ele ge9irilmistir. Ele ge9irilen semada Murat Yticel,

Refik Nuhoglu ve Kemal Sahin isimli kisjlerin isimlerinin ge9tigi gortilmtisttir. Ismail

Yildiz'dan ele ge9irilen bilgisayarda "Bu vadi baska vadi! Ultra Ttirkler Geliyor" baslikh

bir yazi bulunmus, i9eriginde 2003 yih Nisan ayinda yapilan bir toplantidan bahsedildigi,

toplantiya katilan kisilerin "Ergenekon" isimli bir olusumda yer aldigi, olu§umun her is

kolundan tiyesi oldugu, dtinyanin her yerine ag gibi sarmis bir yapi oldugundan

bahsedildigi ve yazinin Hayrullah Mahmud Ozgtir tarafindan yazildigi gortilmtisttir. Halil

Behi9 Gtircihan*dan ele ge9irilen 2023 Platformu 23 Ocak 2005 kapakh bilgisayar 9iktisi

belgelerde Genelkurmay istihbarat Baskanhgi tarafindan hazirlandigi iddia edilen bilgilere

dayanarak Ergtin Poyraz'in degerlendirme i^erikli kitap 9ahsmasi oldugu anlasilmis, ele

ge9irilen belgelerin incelenmesi sonucunda Ergtin Poyraz'in da bu olu§umun i9erisinde

olabilecegi degerlendirilmistir.

Ele ge9irilen bu belgeler tizerine Mehmet Murat Yticel, Ferudun Refik Nuhoglu, Kemal

Sahin, Hayrullah Mahmud Ozgtir ve Ergtin Poyraz 27.07.2007 tarihinde yakalanarak

gozaltina ahnmis, kullanimlannda bulunan adreslerde Mahkeme kararlanna gore arama ve

el koyma islemleri ger9eklestirilmistir. Aramalarda Kemal Sahin'den 1 adet Canik 55

marka ruhsath silah, Ferudun Refik Nuhoglu'ndan 1 adet gaz bombasi, Mehmet Murat

Yticel'den 1 adet Browning marka ruhsatsiz silah ele ge9irilmistir.

7)HAKAN SANLI, EMIN SIRIN, METE YALAZANGIL, ZEKI YURDAKUL

CAGMAN, TUNCAY HACIBEKTASOGLU, SAIPIR DEBZLELVIDZE

Gonderici kisminda Ahmet Yilmaz yazan 16.08.2007 tarihinde Cumhuriyet

Bassavcihgimiza APS ile gonderilen ihbar mektubunda; Emin Sirin'in haklannda islem

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   331


    Ana sayfa


Cumhuriyet bassavciligi

Indir 13.44 Mb.