bilgiz.org

Cumali yaşAR

 • Anahtar Kelimeler : Evrak, e-imza, internet
 • EVRAK NEDİR
 • INTERNET DEVRİMİNİN SONUÇLARI VE ELEKTRONİK İMZA KANUNU
 • ELEKTRONİK BELGE VE ELEKTRONİK EVRAK
 • SERTİFİKASYON VE SAYISAL İMZA
 • GENEL OLARAK ELEKTRONİK İMZA İLE HAZIRLANAN PROGRAMLAR
 • Search results for document management
 • EYBS PROGRAMININ TANITIMI • Tarih14.10.2017
  Büyüklüğü50.58 Kb.
  TipiYazı

  Indir 50.58 Kb.

  EVRAK YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ(EYBS)

  Hazırlayanlar :
  Cumali YAŞAR (ÇOMÜ Bilgisayar Mühendisliği Böl.)

  Okan ATABAĞ (ÇOMÜ Bilgisayar Öğretim Teknolojileri ve Eğitim)

  Türkay DALAN (ÇOMÜ Bilgisayar Öğretim Teknolojileri ve Eğitim)
  Özet :Evrak Yönetim Bilgi Sistemleri internet devriminin sonuçlarından biri olan elektronik imza için hazırlanmış açık kaynak kodlu yazılımdır. Yazılım kamu kurumlarında evrak akış sistemini e-imza yasası çerçevesinde iletişimin sağlamaktadır. Kamu kurumlarının evrak e-imzaya geçiş sürecinde açık kaynak kodlu bir yazılımın kullanım rahatlığını hissettirmek, çok yüklü bir alt yapı kullanmadan işlemlerini yapabilecek bir rahatlıkta olan bir yazılımdır.

  Anahtar Kelimeler : Evrak, e-imza, internet

  İÇİNDEKİLER
  Anahtar Kelimeler : Evrak, e-imza, internet 1

  1.EVRAK NEDİR ? 3

  2.INTERNET DEVRİMİNİN SONUÇLARI VE ELEKTRONİK İMZA KANUNU 3

  3.ELEKTRONİK BELGE VE ELEKTRONİK EVRAK 5

  4.SERTİFİKASYON VE SAYISAL İMZA 5

  5.GENEL OLARAK ELEKTRONİK İMZA İLE HAZIRLANAN PROGRAMLAR 7

  Search results for document management 8

  6.EYBS PROGRAMININ TANITIMI 11  1. EVRAK NEDİR ?


  Sözlük anlamı Türk Dil kurumunda “Resmi kurumlarda işlem gören belgeler1“olarak tanımlanmıştır. Ancak günlük hayatımızın olmazsa olmazları arasındadır. Yaptığımız her işin bir belgesi gerek. Eğer bir iş evrak üzerine taşınamıyorsa, o işin ömrü işi yapanın ömrü ile sınırlı karlı. Ancak bilgiler, yapılan faaliyetler, evrak üzerine taşınması durumunda o iş ebedi olarak gelişim süreci devam ettirecektir. .
  Geçmişimizde binlerce bilimsel olay ve kayıt evrak üzerinde sağlam olarak kalmadığından bugün bazı teknik konular yeniden keşif edilmek zorunda kalınmıştır.

  Arşiv bilimi evrak biliminin neticesidir.

  Kamu kurumlarındaki yazılı kaynaklar, ki onlar evraklardır. Bir dönemin, bir kurumun ışık kaynağıdır. Araştırma biliminin ilk başvuru yeri evraklardır.

  1. INTERNET DEVRİMİNİN SONUÇLARI VE ELEKTRONİK İMZA KANUNU


   1. İNTERNET DEVRİMİNİN SONUÇLARINDAN BİR KAÇ SONUÇ ...

  İnternetin bir çeşit yaşam olduğu günümüzde tespit edebildiğim sonuçlarından bazıları;


  1. insanlığın yaşam döngüsü değişmiştir. internetten önce insanların olmasa olmazları ile internetten sonra insanların olmazsa olmazları farklıdır.

  2. İnternet Ticaret sistemini değiştirmiştir.

  3. Internet Kültür sistemine yeni bir kültür eklemiştir.

  4. Internet Kamu kurumların görünüm tiplerini değiştirmiştir.

  5. Internet doğuştan gelen kendi hakkını kazanma sürecini değiştirmiştir.

  6. Internet devletlerin sistemini statik yapıdan dinamik bir yapıya geçirmeyi başarmıştır.

  7. Internet mevcut Eğitim sistemlerini değiştirmiş yerini Duy-Anla-Sorgula sistemini getirmiştir.

  8. İnternet iletişim devrimidir. İletişim kanallarını değiştirmiştir.

  9. Internet ‘in sosyal hayatımızın boyutu döngüsünü de değiştirmiştir.
   1. EVRAK TİPLERİNİN GELİŞİMİ

  Bizce en bilimsel kaynaklara esas teşkil eden evrak sistemi; internet devriminden en çok etkilenen kavramlardan biridir. Evrak bilgi sistemi tüm zamanlar içerisinde en hızlı büyüyen, önemi ve korunması en çok zaman ve para harcayan bir yapıya kavuşmuştur. Belgeleri korumak, Güvenlik sistemlerinin en çok üzerinde durduğu konu “Kurumun bilgi ve belgelerini emniyet altına almak.” Evrak bilgi sistemindeki değişmeleri ;

  1. Evraklar dolaplardan CD lere geçmiştir.

  2. Evraklar karanlık odalardan kurumların en güzel ve en emniyetli odalarına

  3. Postacıların elinden –uyduların eline

  4. Kağıt üzerinden sayıların üzerine

  Şeklinde maddeleşebilir.

  Sonuç olarak evrak sistemi tam bir evrim geçirmiştir. Olumlu yada olumsuz olma durumu zaman içinde sonuçlanacaktır. Bizce en güzel hali evrakın herhalde sayılardır diyoruz.   1. ELEKTRONİK İMZA KANUNU

  “5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar. Elektronik  imza; bir  bilginin  üçüncü  tarafların  erişimine  kapalı  bir ortamda,  bütünlüğü  bozulmadan  (bilgiyi  ileten  tarafın  oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.”


  Elektronik imza kanunun tam metni aşaıdadır2.
  Kanun No. 5070

  Kabul Tarihi : 15.1.2004

  Resmi Gazete : 23.1.2004 - 25355

  BİRİNCİ KISIM

  Amaç, Kapsam ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, elektronik imzanın hukukî ve teknik yönleri ile kullanımına ilişkin esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2.- Bu Kanun, elektronik imzanın hukukî yapısını, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini ve her alanda elektronik imzanın kullanımına ilişkin işlemleri kapsar.

  Tanımlar

  MADDE 3.- Bu Kanunda geçen;

  a) Elektronik veri: Elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen, taşınan veya saklanan kayıtları,

  b) Elektronik imza: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,

  c) İmza sahibi: Elektronik imza oluşturmak amacıyla bir imza oluşturma aracını kullanan gerçek kişiyi,

  d) İmza oluşturma verisi: İmza sahibine ait olan, imza sahibi tarafından elektronik imza oluşturma amacıyla kullanılan ve bir eşi daha olmayan şifreler, kriptografik gizli anahtarlar gibi verileri,

  e) İmza oluşturma aracı: Elektronik imza oluşturmak üzere, imza oluşturma verisini kullanan yazılım veya donanım aracını,

  f) İmza doğrulama verisi: Elektronik imzayı doğrulamak için kullanılan şifreler, kriptografik açık anahtarlar gibi verileri,

  g) İmza doğrulama aracı: Elektronik imzayı doğrulamak amacıyla imza doğrulama verisini kullanan yazılım veya donanım aracını,

  h) Zaman damgası: Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve / veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı,

  ı) Elektronik sertifika: İmza sahibinin imza doğrulama verisini ve kimlik bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kaydı,

  j) Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu,

  İfade eder.  1. ELEKTRONİK BELGE VE ELEKTRONİK EVRAK


  Elektronik belge: Yasada tanımlandığı gibi kıymet değeri olan belgenin sayısal ortamda bulundurulmasıdır. Bilgilerin sayısal ortama aktarılması bilginin evrak haline dönüşüm sürecidir. Evrak kavramı genelde resmi kurumlardaki ifadesidir. Belge ise resmi kurumlarda ve tüzel kişilik sahibi kurum ve kişilerde kullanılan ifadedir. Evrakların sayısal ortama aktarılması için kullanılan yöntemler ise

  Analog tan sayısala yada

  Sayısaldan sayısala şeklinde gruplayabiliriz.

  Sayısal bilgi sınıflandırılmadığı sürece önem değeri belge haline gelmez. Belgenin bir sınıfa ait olmasıdır.

  Belgelerin sınıflandırılması için kullanılan bir çok yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerden en belirgin ise veritabanı kullanarak saklanmış ve belge haline dönüştürülmüş evrak dır.

  1. SERTİFİKASYON VE SAYISAL İMZA


  Sertifikasyon kavramı internet devriminden sonra şekil değiştiren kavramlardan biri olmuştur. Artık kurumların şahsına ve kişilerin kendilerine ait birer kavram olma yolundadır. Sizin internetteki varlığınız sertifikanızla geçerli olacaktır. Bu düşünce şimdi olmazsa da . yakın gelecekte böyle olacaktır.

  Sayısal imza ise sertifikasyon ile birlikte gelen ve güvenlik aracı olarak devam edecektir.


  Sertifikasyon kavramı yasada belirtilen süreci
  Güvenli elektronik imza

  MADDE 4.- Güvenli elektronik imza;

  a) Münhasıran imza sahibine bağlı olan,

  b) Sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan,

  c) Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan,

  d) İmzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan,

  Elektronik imzadır.  Güvenli elektronik imzanın hukukî sonucu ve uygulama alanı

  MADDE 5.- Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurur.

  Kanunların resmî şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukukî işlemler ile teminat sözleşmeleri güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemez.  Güvenli elektronik imza oluşturma araçları

  MADDE 6.- Güvenli elektronik imza oluşturma araçları;

  a) Ürettiği elektronik imza oluşturma verilerinin kendi aralarında bir eşi daha bulunmamasını,

  b) Üzerinde kayıtlı olan elektronik imza oluşturma verilerinin araç dışına hiçbir biçimde çıkarılamamasını ve gizliliğini,

  c) Üzerinde kayıtlı olan elektronik imza oluşturma verilerinin, üçüncü kişilerce elde edilememesini, kullanılamamasını ve elektronik imzanın sahteciliğe karşı korunmasını,

  d) İmzalanacak verinin imza sahibi dışında değiştirilememesini ve bu verinin imza sahibi tarafından imzanın oluşturulmasından önce görülebilmesini,

  Sağlayan imza oluşturma araçlarıdır.  Güvenli elektronik imza doğrulama araçları

  MADDE 7.- Güvenli elektronik imza doğrulama araçları;

  a) İmzanın doğrulanması için kullanılan verileri, değiştirmeksizin doğrulama yapan kişiye gösteren,

  b) İmza doğrulama işlemini güvenilir ve kesin bir biçimde çalıştıran ve doğrulama sonuçlarını değiştirmeksizin doğrulama yapan kişiye gösteren,

  c) Gerektiğinde, imzalanmış verinin güvenilir bir biçimde gösterilmesini sağlayan,

  d) İmzanın doğrulanması için kullanılan elektronik sertifikanın doğruluğunu ve geçerliliğini güvenilir bir biçimde tespit ederek sonuçlarını değiştirmeksizin doğrulama yapan kişiye gösteren,

  e) İmza sahibinin kimliğini değiştirmeksizin doğrulama yapan kişiye gösteren,

  f) İmzanın doğrulanması ile ilgili şartlara etki edecek değişikliklerin tespit edilebilmesini sağlayan,

  İmza doğrulama araçlarıdır.3


  1. GENEL OLARAK ELEKTRONİK İMZA İLE HAZIRLANAN PROGRAMLAR  Başka Evrak yönetim yazılımları  Search results for document management


  • Mailman
   Mailman is the GNU mailing list manager. It provides standard list management features, integrated with a web interface.
   All time activity: 99.99% |  Download Now

  • Gallery
   A slick, intuitive web based photo gallery with authenticated users and privileged albums. Easy to install, configure and use. Photo management includes automatic thumbnails, resizing, rotation, etc. User privileges make this great for communities.
   All time activity: 99.98% |  Download Now

  • phpAdsNew
   phpAdsNew is a banner management and tracking system written in PHP. Currently it can manage multiple banners (any size) per advertiser, view daily, overall and summary statistics and send statistics to advertisers via email.
   All time activity: 99.98% |  Download Now

  • net-snmp
   net-snmp provides tools and libraries relating to the Simple Network Management Protocol including: An extensible agent, An SNMP library, tools to request or set information from SNMP agents, tools to generate and handle SNMP traps, etc.
   All time activity: 99.97% |  Download Now

  • Owl Intranet Knowledgebase
   Owl is a multi user document repository (knowledgebase) , document manager and/or document management system (DMS) written in PHP for publishing of files/documents onto the web for a corporation, small business, group of people, or just for yourself.
   All time activity: 99.97% |  Download Now

  • phpWebSite Content Management System
   Developed by the Web Technology Group at Appalachian State University, phpWebSite provides a complete web site content management system ( CMS ). All client output is XHTML 1.0 and meets the W3C's Web Accessibility Initiative requirements.
   All time activity: 99.95% |  Download Now

  • Weasel Reader
   Weasel Reader is a document reader for Palm OS. It is Free Software covered by the GPL. It uses a document format called zTXT which is smaller than the PalmDOC format, but also reads PalmDoc files.
   All time activity: 99.91% |  Download Now

  • Expat XML Parser
   This is James Clark's Expat XML parser library in C. It is a stream oriented parser that requires setting handlers to deal with the structure that the parser discovers in the document.
   All time activity: 99.91% |  Download Now

  • iText, a JAVA-PDF library
   This library contains classes that generate documents in the Portable Document Format (PDF) and/or HTML.
   All time activity: 99.90% |  Download Now

  • Anjuta C/C++ IDE
   Anjuta is a versatile IDE for C and C++, written for GTK/GNOME. Features include project management, application wizards, an onboard interactive debugger, and a powerful source editor with browsing and syntax highlighting.
   All time activity: 99.89% |  Download Now

  • RIMPS
   RIMPS is a web-based frontend, written in PHP, to make Apache an MP3 and Ogg server. It's complete with searching,song playing, and playlist management. Think: a personal mp3.com of your own audio files, plus playlists!
   All time activity: 99.87% |  Download Now

  • phpShop
   phpShop is a php-based application development platform. The core module provides database independence, user authentication and session management for PHP4. phpShop is distributed with an ecommerce module for building online stores.
   All time activity: 99.87% |  Download Now

  • TYPO3 Content Management Framework
   TYPO3 is an enterprise class Web CMS written in PHP/MySQL. It's designed to be extended with custom written backend modules and frontend libraries for special functionality. It has very powerful integration of image manipulation.
   All time activity: 99.84% |  Download Now

  • Greenstone
   Greenstone is a complete digital library creation, management, and distribution package created and distributed by the New Zealand Digital Library Project.
   All time activity: 99.82% |  Download Now

  • TkCVS
   A Tcl/Tk based graphical interface to the CVS and Subversion configuration management systems. RCS too.
   All time activity: 99.82% |  Download Now

  • QuantLib
   A quantitative finance C++ library for modeling, pricing, trading, and risk management in real-life. A cross-platform free/open-source tool for derivatives and financial engineering.
   All time activity: 99.82% |  Download Now

  • Columba
   Columba is an email client written in Java, featuring a user-friendly graphical interface with wizards and internalionalization support. Its a powerful mail management tool with features to enhance your productivity and communication.
   All time activity: 99.79% |  Download Now

  • Cheops-ng A Network Management Tool
   Cheops-ng is a Network management tool for mapping your network and monitoring your network. It has host/network discovery functionality as well as OS detection. It does a port scan of each computer to tell what services are running.
   All time activity: 99.77% |  Download Now

  • more.groupware
   Web-based groupware written in PHP. Including modules like webmail, notes, todo, contacts, project management, calendar and others.
   All time activity: 99.77% |  Download Now

  • Compiere ERP + CRM Business Solution
   Smart ERP+CRM solution for Small-Medium Enterprises in the global market covering all areas from order and customer/supplier management, supply chain to accounting. For $5-500M revenue companies looking for "brick and click" first tier functionality.
   All time activity: 99.76% |  Download Now

  • Enterprise Volume Management System
   The EVMS Project uses a layered, plug-in model to provide unparalleled flexibility and extensibility in managing storage. This allows for easy expansion or customization of various levels of volume management.
   All time activity: 99.73% |  Download Now

  • TinyXml
   TinyXml is a simple, small, minimal, C++ XML parser that can be easily integrating into other programs. It reads XML and creates C++ objects representing the XML document. The objects can be manipulated, changed, and saved again as XML.
   All time activity: 99.69% |  Download Now

  • myPHPNuke
   myPHPNuke is a content management system written in PHP.
   All time activity: 99.68% |  Download Now

  • The Quake Army Knife (QuArK)
   A powerful editor for games based on or similar to id Software's series of Quake games. Currently supports 21 distinct games, and a countless number of mods. Integrates a map editor, archive editors and texture management.
   All time activity: 99.68% |  Download Now

  • dotProject
   PHP web-based project management framework that includes modules for companies, projects, tasks (with Gantt charts), forums, files, calendar, contacts, tickets/helpdesk, multi-language support, user/module permissions and themes
   All time activity: 99.66% |  Download Now

  1. EYBS PROGRAMININ TANITIMI

  Bildiri esnasında sunum yapılacaktır.  1 http://www.tdk.org.tr/

  2 http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5070.html

  3 http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5070.html

      Ana sayfa


  Cumali yaşAR

  Indir 50.58 Kb.