bilgiz.org

Çevre için Mali Araç (life+) hususunda 23 Mayıs 2007 tarih ve (AT) 614/2007 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Tüzüğü

 • Programlama ve proje seçimi
 • Yararlanıcılar
 • Mali araçlar arasındaki bütünlük
 • Süre ve bütçe kaynakları
 • Topluluğun mali çıkarlarının korunması
 • Yürürlükten kaldırma ve geçici hükümler
 • FİNANSMAN İÇİN UYGUN ÖNLEMLER
 • ÇOK YILLI STRATEJİK PROGRAM DOĞA VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK 1. Temel hedef
 • Temel hedef ‘İklim değişikliği’
 • Temel hedef ‘Hava’
 • Temel hedef ‘Toprak’
 • Temel hedef ‘Kentsel çevre’
 • Temel hedef ‘Gürültü’
 • Temel hedef ‘Kimyasallar’
 • Temel hedef ‘Çevre ve sağlık’
 • Temel heder ‘Doğal kaynaklar ve atıklar’
 • Temel hedef ‘Ormanlar’
 • Temel hedef ‘Yenilik’
 • Temel hedef ‘Stratejik yaklaşımlar’
 • Temel hedef ‘Yönetişim’
 • Temel hedef ‘STKler’ • Tarih26.12.2017
  Büyüklüğü175.06 Kb.

  Indir 175.06 Kb.

  9.6.2007 TR Avrupa Birliği Resmi Gazetesi L 149/

  I

  (AT Antlaşması/Euratom Antlaşması uyarınca yayımlanması zorunlu olan Kanunlar)

  TÜZÜKLER


  Çevre için Mali Araç (LIFE+) hususunda

  23 Mayıs 2007 tarih ve (AT) 614/2007 sayılı

  Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Tüzüğü

  AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ,

  Avrupa Topluluğu’nu kuran Antlaşma'yı ve özellikle bu Antlaşma’nın 175(1). maddesini göz önünde tutarak,

  Komisyon’un önerisini göz önünde tutarak;

  Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi’nin [1] görüşünü göz önünde tutarak;

  Bölgeler Komitesi’nin[2] görüşünü göz önünde tutarak,

  Antlaşma’nın [3] 251. maddesinde belirtilen usul uyarınca hareket ederek, 8 Mayıs 2007 tarihinde Uzlaşma Komitesi tarafından onaylanan ortak metin doğrultusunda,

  Aşağıdaki gerekçelerle:

  (1) Çevre koruması, Avrupa Birliği'nin sürdürülebilir kalkınmasının kilit ölçülerinden biridir. Topluluk ortak finansmanının önceliğindedir ve öncelikle, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Avrupa Sosyal Fonu, Uyum Fonu, Kırsal Kalkınma İçin Avrupa Tarımsal Fonu, Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı, Avrupa Balıkçılık Fonu ve araştırma, teknoloji geliştirme ve demonstrasyon faaliyetleri için Yedinci Çerçeve Programı'nı da içeren Topluluğun yatay mali araçları aracılığıyla finanse edilmelidir.

  (2) Bu Topluluk mali araçları tüm çevresel öncelikleri kapsamaz. Bu nedenle, Çevre için Mali Araç (LIFE+)'ın, Topluluk çevre politikası ve mevzuatının geliştirilmesi ve uygulanması için, özellikle 22 Temmuz 2002 [4] tarih ve 1600/2002/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Kararı'yla belirlenen Altıncı Topluluk Çevre Eylem Programı (6. EAP) hedeflerine, belirli bir destek sağlaması gerekmektedir.

  (3) Destek, Avrupa Toplulukları [5] genel bütçesine uygulanabilen Mali Tüzüğe ilişkin 25 Haziran 2002 tarih ve (AT, Euratom) 1605/2002 sayılı Konsey Tüzüğüne uygun olarak, hibe anlaşmaları ve kamu ihale sözleşmeleri aracılığıyla sağlanmalıdır.

  (4) LIFE+ programı tarafından finanse edilen projeler, Topluluk fonlarından en iyi şekilde yararlanabilmek, Avrupa katma değerini sağlamak ve günlük işler gibi sürekli tekrarlanan faaliyetlerin finansmanından kaçınmak için uygunluk kriterlerini karşılamalıdır. Bu kriter, yenilikçi veya demonstrasyon projelerin finansmanını engellememelidir.

  (5) Doğa ve biyolojik çeşitlilik alanında Topluluk politikası ve mevzuatının uygulanması, kendi başına Avrupa katma değeri için bir çerçeve sunar. Doğal yaşam ortamlarının ve yabani hayvan ve bitki türlerinin [6] korunmasına ilişkin 21 Mayıs 1992 tarih ve 92/43/AET sayılı Konsey Direktifi ile yaban kuşlarının [7] korunmasına ilişkin 2 Nisan 1979 tarih ve 79/409/AET sayılı Konsey Direktifine uygun olarak Natura 2000 alanlarının yönetimi ve belirlenmesiyle ilgili projeleri de içeren en iyi uygulama ve demonstrasyon projeleri, diğer Topluluk mali araçları tarafından finanse edilmeye elverişli oldukları haller dışında, LIFE+ programı çerçevesinde Topluluk finansmanı için uygun olmalıdır.

  (6) Topluluk ortak finansmanı dahil Natura 2000 ağı için yeterli finansman sağlamak için düzenlemeler yapılmalıdır. Bu Tüzüğün amacı, Natura 2000 alanlarının yönetimiyle ilgili yalnızca en iyi uygulama ve demonstrasyon projelerini finanse etmek olduğu için Komisyon ve Üye Devletler, 2004 yılındaki yıllık tahmini maliyetleri 6.1 milyar avro olan diğer ağ yönetimi araçları vasıtasıyla yeterli finansmanın sağlandığını temin etmelidirler.

  (7) Farkındalık yaratma kampanyaları ve orman yangınlarını önleme girişimine katılan birimler için özel eğitimin yanı sıra en iyi uygulama tekniklerinin, teknik bilginin ya da teknolojilerin geliştirilmesi veya yaygınlaştırılmasını da içeren Topluluk çevresel hedefleriyle ilgili yenilikçi veya demonstrasyon projeler, diğer Topluluk mali araçları tarafından finanse edilmeye elverişli oldukları haller dışında, LIFE+ programı çerçevesinde Topluluk finansmanı için uygun olmalıdır.

  (8) Ormanların ve çevresel etkileşimlerin geniş tabanlı, düzenli, kapsamlı ve uzun vadeli izlenimiyle ilgili Topluluk hedeflerinin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesine yönelik projeler, diğer Topluluk mali araçları tarafından finanse edilmeye elverişli oldukları haller dışında, LIFE+ programı çerçevesinde Topluluk finansmanı için uygun olmalıdır.

  (9) 6. ÇEP kapsamında etkin politika geliştirme ve uygulama zorluğunun üstesinden yalnızca Topluluk çevre politikasının geliştirilmesi veya uygulanmasına yönelik en iyi uygulama ya da demonstrasyon projelerinin desteklenmesi; yenilikçi politika yaklaşımlarının, teknolojilerin, yöntem ve araçların demonstrasyonu; bilgi tabanının güçlendirilmesi; uygulama kapasitesinin geliştirilmesi; iyi yönetimi geliştirme; ağ oluşturmayı, karşılıklı öğrenmeyi, en iyi uygulamaların mübadelesini teşvik etme; gelişmiş bilgi dağıtımı, farkındalık yaratma ve iletişim aracılığıyla gelinebilir. Bu Tüzükle sağlanan mali destek bu nedenle çevre politikası ve mevzuatının gelişimi, uygulanması, denetimi ve değerlendirilmesinin yanında Topluluğa iletilmesi ve yayılmasına da katkıda bulunmalıdır.

  (10) LIFE+ programının üç bileşeni olmalıdır: LIFE+ Doğa ve Biyolojik Çeşitlilik, LIFE+ Çevre Politikası ve Yönetimi ve LIFE+ Bilgi ve İletişim. LIFE+ programı tarafından finanse edilen projeler, bu üç bileşenden en az ikisinin belirli hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunabilmeli, birden fazla Üye Devlet'in katılımıyla gerçekleşmeli ve çevresel hedeflere ulaşılması yönünde stratejik yaklaşımlar geliştirilmesine de katkıda bulunabilmelidir.

  (11) Çevre politikası geliştirilmesi ve uygulanması sürecinin başlatılması aşamasındaki görevini yerine getirmek için Komisyon, çalışma ve değerlendirmeleri tamamlamak, çevre politikası ve mevzuatının uygulanması ve bütünleştirilmesine yönelik görevleri üstlenebilmek, uzmanlar ve paydaşlarla toplantılar, seminerler ve çalıştaylar yapmak, ağlar geliştirmek ve sürdürmek ve bilgisayar sistemleri geliştirmek ve sürdürmek için LIFE+ programının kaynaklarını kullanmalıdır. Ayrıca, Komisyon LIFE+ programı bütçesinin bir kısmını görsel-işitsel materyallerin hazırlanması ve üretim maliyetleri için organizasyonlar, sergiler ve benzer farkındalık yaratma tedbirleri de dahil bilgi, yayın ve dağıtım faaliyetlerinde bulunmak ve program ve projelerin belirlenmesi, hazırlanması, yönetimi, izlenimi, mali denetimi ve kontrolüne ilişkin teknik ve/veya idari yardım almak için kullanmalıdır.

  (12) Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Topluluk çevre politikası ve mevzuatının geliştirilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunurlar. Bu nedenle LIFE+ programı bütçesinin bir kısmıyla, gerekli niteliklere sahip bazı çevre STK'lerinin faaliyetlerinin, yıllık faaliyet hibelerinin rekabetçi ve şeffaf bir anlayışla verilmesi vasıtasıyla desteklenmesi uygundur. Bu STK'lerin bağımsız olması, kar amacı gütmemesi ve en az üç Avrupa ülkesinde tek başına ya da ortaklaşa faaliyetlerde bulunması gerekir.

  (13) Mevcut ve geçmişteki araçlardan elde edilen deneyim, çok yıllı plan-program yapma ve çalışmaları, çevre korumasını Topluluk ortak finansmanından yararlanabilecek faaliyet alanlarına öncelik vererek ve bu alanları hedef alarak teşvik etme üzerine yoğunlaştırma gereksinimini öne çıkarmıştır.

  (14) Üye Devletler bazı sektörler için hazırlanan ve geleceğe yönelik gelişim izni için bir çerçeve oluşturan plan ve programlardan ve 92/43/AET sayılı Direktif uyarınca değerlendirme gerektirmesi kararlaştırılmış plan ve programlardan farklı yıllık ulusal önceliklerini belirleyebilmelidir ve bu öncelikler, belirli plan ve programların çevre [8] üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesine ilişkin 27 Haziran 2001 tarih ve 2001/42/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Direktifine konu olan plan ve programlardan sayılmamalıdır.

  (15) Çevre koruma şartları mali araçlarında da dahil olduğu Topluluk politikalarının ve faaliyetlerinin tanımına ve uygulanmasına dahil edilmelidir. LIFE+ programı bu nedenle, diğer Topluluk mali araçlarının tamamlayıcısı olmalıdır ve Komisyon ve Üye Devletler bu tamamlayıcılığın Topluluk düzeyinde, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde sağlandığını temin etmelidirler.

  (16) Lüksemburg Avrupa Konseyi (Aralık 1997) ve Selanik Avrupa Konseyi'nin (Haziran 2003) sonuçları doğrultusunda, İstikrar ve Ortaklık Süreci'ndeki aday ülkeler ile Batı Balkan ülkeleri Topluluk programlarına katılmak için, bu ülkelerle yapılan ilgili ikili anlaşmalarla belirlenen şartlar uyarınca uygun olmalıdırlar.

  (17) Mevcut bazı çevresel araçları güçlendirmek ve çevre için gelişmiş, tek bir mali araç oluşturarak programlama ve yönetimi kolaylaştırmak gerekir.

  (18) Ayrıca rahat bir geçiş sağlamak ve mevcut programlar tarafından finanse edilen faaliyetleri süreleri dolduktan sonra da izlemeye, mali yönden denetlemeye ve niteliksel olarak değerlendirmeye devam etmek gerekir.

  (19) Bu Tüzük, tüm program süreci boyunca, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Komisyonu arasında yapılan bütçe disiplini ve sağlıklı bir mali yönetime [9] ilişkin 17 Mayıs 2006 tarihli Kurumlararası Anlaşma'nın 37. bendinin anlamı dahilinde bütçe makamı için yıllık bütçe işlemleri sırasında temel başvuru kaynağı teşkil eden bir mali zarf öngörür.

  (20) LIFE+ programının genel amacı, Topluluk çevre politikası ve mevzuatının uygulanmasına, güncelleştirilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmak ve özellikle 6. ÇEP'in uygulanmasını desteklemektir. Üye Devletler, Topluluk araçları vasıtasıyla dağıtımı ulusal ve yerel düzeylerde geliştirmek, Topluluk hedeflerine ulaşmak ya da Toplulukta geniş çaplı bilgi mübadelesini sağlamak için birlikte çalışarak Avrupa katma değerini sağlayabilirler. LIFE+programının bu hedefi Üye Devletler tarafından layıkıyla yerine getirilemeyeceği ve bu nedenle Topluluk düzeyinde daha iyi bir şekilde yerine getirilebileceği için Topluluk, Antlaşma'nın 5. maddesinde belirtildiği şekilde katmanlı yetki ilkesine uygun olarak önlemler alabilir. O Maddede belirtildiği şekilde, ölçülülük ilkesi uyarınca bu Tüzük, hedefini gerçekleştirmesi için gerekenin ötesine geçmez.

  (21) Bu Tüzüğün uygulanması için gerekli önlemler, Komisyon'a verilen uygulama yetkisinin kullanım usullerini [10] belirleyen 28 Haziran 1999 tarih ve 1999/468/AT sayılı Konsey Kararı'na uygun olarak kabul edilmelidir.

  (22) Komisyon, özellikle bu Tüzüğün Ek I'ine önlemler ekleyebilmek ve Ek II'sini tadil edebilmek üzere yetkilendirilmelidir. Bu önlemler genel kapsamlı olduğu ve bu Tüzüğün ikincil öneme sahip öğelerini tadil etmek ya da bu Tüzüğü ikincil öneme sahip yeni öğeler eklenmesi yoluyla tamamlamak üzere düzenlendiği için, 1999/468/AT sayılı Direktif'in 5a'inci maddesinde öngörülen incelemeye tabi düzenleyici usule uygun olarak kabul edilmelidir.

  İŞBU TÜZÜĞÜ KABUL ETMİŞTİR:  Madde 1

  Amaç

  1. Bu Tüzük, çevre için mali bir araç oluşturur ("LIFE+").

  2. LIFE+programının genel amacı, çevrenin diğer politikalarla bütünleştirilmesi de dahil, Topluluk çevre politikası ve mevzuatının uygulanmasına, güncelleştirilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunarak sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektir. LIFE+ programı Üye Devletler'de, özellikle, tematik stratejileri içeren 6. ÇEP'in, mali önlemlerin ve Avrupa katma değerine sahip projelerin uygulanmasını destekler.

  Madde 2

  Tanımlar

  Bu Tüzüğün amacı doğrultusunda:

  (1) "6. ÇEP" ile 1600/2002/AT sayılı Karar ile getirilen Altıncı Topluluk Çevresel Eylem Programı kastedilir;

  (2) "Mali Tüzük" ile (AT, Euratom) 1605/2002 sayılı Tüzük kastedilir.  Madde 3

  Uygunluk kriterleri

  1. LIFE+ programı tarafından finanse edilen projeler, aşağıdaki kriterleri karşılar:

  (a) LIFE+ programının, Madde 1(2)'de belirtilen genel hedefine ulaşmasına büyük bir katkı sağlayarak Topluluk çıkarlarına hizmet etme;

  (b) teknik ve mali açıdan tutarlı olma ve paraya değer katma.

  Mümkün olduğunda, LIFE+ programı tarafından finanse edilen projeler 6. ÇEP çerçevesindeki farklı öncelikler ve bütünleşme arasındaki sinerjiyi destekler.

  2. Ayrıca, Avrupa katma değerini sağlamak ve sürekli tekrarlanan faaliyetlerin finansmanından kaçınmak için projeler, aşağıdaki kriterlerden en az birini karşılamalıdır:

  (a) 79/409/AET sayılı Direktif ya da 92/43/AET sayılı Direktif'in uygulanması için en iyi uygulama veya demonstrasyon projesi olma;

  (b) en iyi uygulama tekniklerinin, teknik bilginin ya da teknolojilerin geliştirilmesi veya yaygınlaştırılmasını da içeren Topluluk çevresel hedefleriyle ilgili yenilikçi veya demonstrasyon projeleri olma;

  (c) farkındalık yaratma kampanyaları ve orman yangınlarını önleme girişimine katılan birimler için özel eğitim olma;

  (d) ormanların ve çevresel etkileşimlerin geniş tabanlı, düzenli, kapsamlı ve uzun vadeli izlenimiyle ilgili Topluluk hedeflerinin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesine yönelik olma.  Madde 4

  Belirli hedefler

  1. LIFE+ programı, üç bileşenden oluşur:

  — LIFE+ Doğa ve Biyolojik Çeşitlilik,

  — LIFE+ Çevre Politikası ve Yönetimi,

  — LIFE+ Bilgi ve İletişim.

  2. LIFE+ Doğa ve Biyolojik Çeşitlilik'in temel hedefleri aşağıdaki gibidir:

  (a) doğa ve biyolojik çeşitliliğe ilişkin Topluluk politikası ve mevzuatının, özellikle 79/409/AET ve 92/43/AET sayılı Direktiflerin, yerel ve bölgesel düzeylerde uygulanmasına katkıda bulunmak ve kıyı ve deniz yaşam alanları ve canlılarını da içeren Natura 2000 ağının geliştirilmesini ve uygulanmasını desteklemek;

  (b) Topluluğun doğa ve biyolojik çeşitlilik politikası ve mevzuatının geliştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi için gerekli bilgi tabanının güçlendirilmesine katkıda bulunmak;

  (c) politika yaklaşımları ile doğa ve biyolojik çeşitliliği izleme ve değerlendirme araçlarının tasarlanmasını ve uygulanmasını ve özellikle Topluluktaki biyolojik çeşitlilik kaybını 2010 yılına kadar durdurma ve iklim değişikliğinin doğa ve biyolojik çeşitliliğe karşı oluşturduğu tehditin önüne geçme hedefine ulaşılması hususunda onlara etki eden faktörleri, baskıları ve tepkileri desteklemek;

  (d) STK'ler de dahil paydaşların doğa ve biyolojik çeşitlilik politikası ve mevzuatının istişaresine ve uygulanmasına katılımını arttırarak çevrenin daha iyi bir şekilde yönetimine destek sağlamak.

  3. LIFE+ Çevre Politikası ve Yönetimi'nin temel hedefleri, 6. ÇEP'in hedefleriyle bağlantılı olarak iklim değişikliği, çevre ve sağlık, yaşam kalitesi, doğal kaynak ve atıklar gibi öncelikli alanlar için de dahil olmak üzere:

  (a) yenilikçi politika yaklaşımlarının, teknolojilerinin, yöntemlerinin ve araçlarının geliştirilmesine ve demonstrasyonuna katkıda bulunmak;

  (b) çevre politikası ve mevzuatının geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi için gerekli bilgi tabanının güçlendirilmesine katkıda bulunmak;

  (c) çevrenin durumunu ve ona etki eden faktörleri, baskıları ve tepkileri izleme ve değerlendirmeye yönelik yaklaşımların tasarımını ve uygulanmasını desteklemek;

  (d) yerel ve bölgesel düzeylerde uygulamanın üzerinde özellikle durarak, Topluluk çevre politikasının uygulanmasını kolaylaştırmak;

  (d) STK'lerinkiler de dahil olmak üzere paydaşların politikaların istişaresi ve uygulanması sürecine katılımını arttırarak çevrenin daha iyi bir şekilde yönetimine destek sağlamaktır.

  4. LIFE+ Bilgi ve İletişim'in temel hedefleri:

  (a) orman yangınlarını önleme de dahil olmak üzere çevresel sorunlara yönelik bilgi yaymak ve farkındalık yaratmak;

  (b) bilgi, iletişim faaliyetleri ve kampanyaları, konferanslar ve orman yangınlarını önleme eğitimini de içeren eğitimler gibi ilave tedbirlere destek sağlamaktır.

  5. Uygun tedbirlerin listesi Ek I'de mevcuttur.  Madde 5

  Müdahale çeşitleri

  1. Topluluk finansmanı aşağıdaki yasal formlarda sağlanabilir:

  (a) hibe anlaşmaları;

  (b) kamu ihale sözleşmeleri.

  2. Topluluk hibeleri; çerçeve ortaklık anlaşmaları, mali mekanizma ve fonlara katılım ya da faaliyet veya eylem hibelerinin ortak finansmanı gibi çeşitli şekillerde sağlanabilir. Avrupa'nın genel çıkarlarına yönelik hedefleri kovalayan organlara verilen faaliyet hibeleri, Mali Tüzüğün etki azaltıcı hükümlerine tabi değildir.

  3. Eylem hibeleri içim azami ortak finansman oranı, kabul edilebilir masrafların %50'sidir. Ancak istisna olarak, LIFE+ Doğa ve Biyolojik Çeşitlilik için azami ortak finansman oranı, koruma hedefine ulaşmak için gerekli olduğunda, öncelikli yaşam alanları veya türlerle ya da 79/409/AET sayılı Direktif'in 16. maddesi uyarınca kurulan komite tarafından finansman önceliğine sahip olduğuna kanaat getirilen, kuş türleriyle ilgili projeler söz konusu olduğunda, 92/43/AET sayılı Direktif'in uygulanabilmesi adına kabul edilebilir masrafların %75'ine kadar çıkabilir.

  4. Kamu ihale sözleşmeleri söz konusu olduğunda Topluluk fonları, mal ve hizmetlerin satın alım maliyetlerini kapsayabilir. Bu maliyetler, bilgi ve iletişim masraflarını; projelerin, politikaların, programların ve mevzuatın hazırlanma, uygulanma, izlenme, kontrol ve değerlendirme giderlerini kapsayabilir.

  5. Memurların maaş giderleri, yalnızca, ilgili kamu kuruluşunun söz konusu proje üstlenilmese gerçekleştirmeyeceği proje uygulama faaliyetlerinin giderleriyle ilgili oldukları ölçüde finanse edilebilir. Söz konusu personel, geçici olarak belirli bir projede görevlendirilmiş olmalı ve mevcut daimi personele göre ek gider teşkil etmelidir.

  6. Komisyon bu Tüzüğü, Mali Tüzüğe uygun olarak uygular.

  Madde 6

  Programlama ve proje seçimi

  1. LIFE+ programı için ayrılan bütçe kaynaklarının en az %78'i, proje eylem hibeleri için kullanılır.

  2. Komisyon aşağıdaki kriterlere dayanarak, 2007-2010 ve 2011-2013 yılları arasındaki dönemler için yıllık ulusal tahsisat göstergeleri oluşturarak projelerin orantılı dağılımını temin eder:

  (a) nüfus:

  (i) her Üye Devletin toplam nüfusu. Bu kritere %50 oranında ağırlıklandırma uygulanır;

  ve

  (ii) AB'nin ortalama nüfus yoğunluğunun iki katı bir sınıra kadar, her Üye Devletin nüfus yoğunluğu. Bu kritere, % 5 oranında ağırlıklandırma uygulanır;  (b) doğa ve biyolojik çeşitlilik:

  (i) Topluluk'taki önemli bölgelerin toplam alanının bir oranı olarak ifade edilen, her Üye Devlete düşen Topluluk'taki önemli bölgelerin toplam alanı. Bu kritere, % 25 oranında ağırlıklandırma uygulanır;

  ve

  (ii) Topluluğun topraklarının oranıyla bağlantılı olarak Topluluk için önemli alanların kapsadığı Üye Devlet topraklarının oranı. Bu kritere %20 oranında ağırlıklandırma uygulanır;  Tüm Üye Devletlerle ilgili veriler toplanır toplanmaz Komisyon, Topluluk için önem arz eden alanlar ve özel koruma altındaki alanlar üzerinden, çifte hesaplamadan kaçınarak, doğa ve biyolojik çeşitlilik için hesaplamaları yapar.

  Ayrıca Komisyon, denize kıyısı olmayan Üye Devletlere ek tahsisatta bulunabilir. Bu gibi tahsisatların toplam miktarı, proje eylem hibeleri için ayrılan toplam bütçe kaynaklarının %3'ünü aşmaz.

  Ancak Komisyon, nüfus yoğunluğu, çevresel harcamalar, çevresel ihtiyaçlar ve sindirme kapasitesini dikkate alarak hiçbir Üye Devletin tahsisatının, yıllık asgari 1 ila 3 milyon avro arası uygun bir değerden az olmadığını temin eder.

  3. Ek II'de belirtilen çok yıllı strateji programı Madde 1, 3 ve 4'te belirtilen hedef ve kriterlere ilişkin olarak Topluluk finansmanı için eylem önceliği olan alanları belirtir.

  Üye Devletler, proje eylem hibeleri için kullanılmak üzere ayrılmış bütçenin bir kısmı için, Ek II'den seçtikleri, aşağıdaki niteliklere sahip yıllık ulusal önceliklerini Komisyona sunarlar:

  (a) usulünce belirlenen uzun vadeli ihtiyaçları dikkate alarak öncelik alanlarını ve proje türlerini belirten;

  ve

  (b) temel ulusal hedefleri ana hatlarıyla belirten.  Bir Üye Devlet yıllık ulusal önceliklerini Komisyona sunmaya karar verirse, bu önceliklere ulus ötesi öncelikleri de ekleyebilir.

  4. Bir Üye Devlet yıllık ulusal önceliklerini Komisyona sunmaya karar verirse, bunu mümkün olduğunca kısa süre içinde ve Madde 14(2)(a)'e uygun olarak belirlenen tarihten önce yapar. 2007 bütçesi için, yıllık teklif çağrısına ilişkin bu gibi öncelikler sunulmaz.

  5. Komisyon, özellikle Ek II'de belirtilen çok yıllı strateji programını ve bu Maddenin 4. paragrafına uygun olarak sunulan yıllık ulusal önceliklerin tümünü göz önünde tutarak, Madde 4(1)'te belirtilen bileşenler için yıllık teklif çağrısı yapar.

  6. Üye Devletler, finanse edilecek tüm projeler için teklifleri Komisyona iletirler. Ulus ötesi projelerde teklifi, yararlanıcının kayıtlı olduğu Üye Devlet sunar. Proje, ilgili Üye Devletlerin ulusal tahsisat göstergelerine orantılı olarak etki eder.

  Üye Devletler, bireysel proje teklifleri üzerine yazılı açıklamada bulunabilirler. Özellikle, teklifin Ek II'den seçilen yıllık ulusal önceliklerle örtüşüp örtüşmediği üzerine açıklama yapabilirler.

  7. Komisyon, projeleri Madde 1, 3 ve 4 ile Ek I ve II'de belirtilen hedef ve kriterlere dayanarak seçer.

  Komisyon, paragraf 2 uyarınca belirlenen ulusal tahsisat göstergeleri doğrultusunda mali destek için uygun görülen projelerin listesini oluştururken, aşağıdakileri dikkate alarak, Topluluk hedeflerine ulaşılması yönünde en büyük katkıyı sağlayan projelere öncelik verir:

  (a) paragraf 4'e uygun olarak bildirilen ulusal öncelikler;

  ve

  (b) Üye Devletlerin paragraf 6 uyarınca bireysel proje teklifleri üzerine yaptıkları açıklamalar.  Çevre korumasını, özellikle türlerin korunmasını, sağlamak için ulus ötesi işbirliği gerekli olduğunda Komisyon, ulus ötesi projelere, özel ilgi gösterir ve proje eylem hibelerine ayrılan bütçe kaynaklarının en az %15'inin ulus ötesi projelere ayrıldığını temin etmek için çaba harcar.

  8. Belirli bir Üye Devletle ilgili olarak, paragraf 7 uyarınca oluşturulan listedeki projeler için gerekli ortak finansman miktarı, paragraf 2'de belirtilen kriterlere dayanarak o ülke için belirlenen tahsisat göstergesinden azsa Komisyon, diğer Üye Devletler tarafından sunulan, Madde 1, 3 ve 4 ile Ek I ve II'de belirtilen Topluluk hedeflerine ulaşılmasına en büyük katkıyı sağlayacak olan bu projeleri ortaklaşa finanse etmek için bilançoyu kullanır.

  9. Finanse edilecek projelerin listesini Madde 13(1)'de bahsedilen Komiteye önerirken Komisyon, Madde 1, 3 ve 4'te belirtilen hedef ve kriterlere riayet ederken bu Maddenin ikinci paragrafına uygun olarak oluşturulan istihdam kritelerini, yıllık ulusal öncelikleri ve bu Maddenin 4 ve 6. paragraflarına uygun olarak yapılan açıklamaları nasıl değerlendirdiğini belirten bir yazılı açıklama sunar.

  10. Komisyon düzenli olarak, ulaşılan hedef ve sonuçların kısa bir tanımı ve harcanan fonların bir özetini de içeren, LIFE+ programı tarafından finanse edilen projelerin listesini yayımlar. Komisyon bu yayımı, aralarında internetin de yer aldığı uygun medya ve teknolojileri kullanarak yapar.  Madde 7

  Yararlanıcılar

  Kamu ve/veya özel kurumlar, aktörler ve kuruluşlar LIFE+ programının finansmanından yararlanabilirler.  Madde 8

  Üçüncü ülkelerin katılımı

  LIFE+ programı tarafından finanse edilen programlar, ek tahsisat alınması kaydıyla aşağıdaki ülkelerin katılımına açıktır:

  (a) Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa çevresel bilgi ve gözlem ağının [11] kuruluşuna ilişkin (AET) 1210/90 sayılı Tüzüğü tadil eden 29 Nisan 1999 tarih ve (AT) 933/1999 sayılı Konsey Tüzüğü uyarınca Avrupa Çevre Ajansı üyesi olmuş EFTA ülkeleri;

  (b) Avrupa Birliği üyeliği için aday ülkeler;

  (c) İstikrar ve Ortaklık Süreci'ne dahil Batı Balkan ülkeleri.

  Madde 9

  Mali araçlar arasındaki bütünlük

  Bu Tüzük, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Avrupa Sosyal Fonu, Uyum Fonu, Kırsal Kalkınma İçin Avrupa Tarımsal Fonu, Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı, Avrupa Balıkçılık Fonu ve araştırma, teknoloji geliştirme ve demonstrasyon faaliyetleri için Yedinci Çerçeve Programı'nı da içeren Topluluk'un diğer mali araçlarının uygunluk kriterleri ve kapsamına giren ya da aynı amaç için bu araçlardan yardım alan önlemleri finanse etmez. Bu Tüzük çerçevesinde hak sahibi olanlar, Topluluk bütçesinden kullandıkları fona ve Komisyona yaptıkları mevcut fon başvurularına ilişkin bilgi sunarlar. Komisyon ve Üye Devletler, diğer Topluluk araçlarıyla koordinasyonu ve bütünlüğü sağlamak için girişimde bulunurlar. Komisyon, Madde 15'te öngörülen ara inceleme ve nihai değerlendirme bağlamında bu konularda rapor hazırlar.  Madde 10

  Süre ve bütçe kaynakları

  1. Bu Tüzük, 1 Ocak 2007 tarihinde başlayıp 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren süre boyunca uygulanır..

  2. LIFE+programının uygulanması için gerekli mali zarf, 1 Ocak 2007 tarihinden 31 Aralık 2013 tarihine kadar geçen dönem için 2,143,409,000 EUR'dir.

  3. Bu Tüzükte öngörülen eylemlere tahsis edilen bütçe kaynakları, Avrupa Birliği genel bütçesinin yıllık ödeneklerine mahsup edilir..

  Bütçe makamı mevcut yıllık ödenekleri, mali çerçeve sınırları dahilinde onaylar.

  4. Proje eylem hibelerine ayrılan LIFE+ programı bütçe kaynaklarının en az %50'si, doğa ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını destekleyen tedbirlere tahsis edilir.  Madde 11

  İzleme

  1. LIFE+ programı tarafından finanse edilen projeler için yararlanıcı, iş süreciyle ilgili Komisyona teknik ve mali raporlar sunar. Her proje tamamlandıktan sonra üç ay içinde ayrıca nihai bir rapor sunulur.

  2. Sayıştay tarafından, Antlaşmanın 248. maddesi uyarınca, yetkili ulusal mali denetim organ ve birimleri ile işbirliği içinde gerçekleştirilen mali denetime veya Antlaşmanın 279(1)(b)'uncu maddesi uyarınca yapılan kontrole halel getirmeksizin Komisyonun memurları ve diğer personeli; LIFE+ programı tarafından finanse edilen projelerde numune kontrollerini de içeren yerinde kontrollerde, özellikle Madde 3'te belirtilen uygunluk kriterlerine uyum kontrollerinde bulunurlar.

  3. Bu Tüzükten doğan sözleşme ve anlaşmalar, özellikle Komisyon ya da Komisyonun yetkilendirebileceği herhangi bir temsilci tarafından gerçekleştirilecek, gerekirse yerinde, denetimi ve mali kontrolü ya da Sayıştay tarafından yapılacak mali denetimi öngörür.

  4. Mali yardımın yararlanıcıları, Komisyon için, herhangi bir projeye ilişkin olarak yapılan son ödemeyi takip eden beş yıllık dönem boyunca ilgili projenin masraflarıyla ilgili tüm destek dökümanlarını hazır bulundururlar.

  5. Paragraf 1 ve 2'de bahsedilen rapor ve numune kontrollerinin sonuçlarına dayanarak Komisyon, gerekirse, ödeme programının yanında başlangıçta kabul edilmiş mali yardım tahsisatının ölçeğini veya koşullarını ayarlar.

  6. Komisyon, finanse edilen projelerin gereğince ve bu Tüzüğe ve Mali Tüzüğe uygun olarak uygulandığını doğrulamak için gerekli diğer tüm tedbirleri alır.

  Madde 12

  Topluluğun mali çıkarlarının korunması

  1. Komisyon bu Tüzük uyarınca finanse edilen projeler uygulandığında, Avrupa Topluluklarının mali çıkarlarının korunmasına ilişkin [12] 18 Aralık 1995 tarih ve (AT, Euratom) 2988/95 sayılı Konsey Tüzüğü, dolandırıcılık ve diğer usulsüzlüklere [13] karşı Avrupa Topluluklarının mali çıkarlarını korumak için Komisyon tarafından yerinde yapılan kontrol ve incelemelere ilişkin 11 Kasım 1996 tarih ve (Euratom, AT) 2185/96 sayılı Konsey Tüzüğü ve Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Bürosu (OLAF) [14] tarafından yapılan soruşturmalara ilişkin 25 Mayıs 1999 tarih ve (AT) 1073/1999 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Tüzüğü uyarınca dolandırıcılık, yolsuzluk ve diğer yasadışı faaliyetlere karşı önleyici tedbirlerin uygulanmasıyla, etkili kontrollerle ve gereksiz yere ödenen miktarın tazminiyle ve usulsüzlükler saptandığında etkili, ölçülü ve caydırıcı cezaların uygulanmasıyla Topluluğun mali çıkarlarının korunduğunu temin eder.

  2. LIFE+ programı tarafından finanse edilen projeler için "usulsüzlük"; (AT, Euratom) 2988/95 sayılı Tüzüğün 1(2)'inci maddesinde belirtildiği gibi, Topluluk hukukunun bir hükmünün herhangi bir şekilde ihlalini veya bir kanundan ya da gerekçesiz bir harcama kalemiyle Avrupa Birliği genel bütçesine veya Topluluklar tarafından yönetilen bütçelere halel getirme etkisine sahip ya da sahip olabilecek bir ekonomik aktörün ihmalinden doğan akdi bir yükümlülüğün yerine getirilmemesini ifade eder.

  3. Komisyon, bu Tüzüğün hükümlerine ya da söz konusu mali yardımı hibe eden münferit bir karara veya sözleşmeye ya da anlaşmaya riayetsizliği de içeren usulsüzlükler tespit ederse veya Komisyonun onayı aranmadan projede, mahiyeti ve uygulanma şartlarıyla çelişen bir değişikliğe gidildiği ortaya çıkarsa, bir projeye hibe edilen mali yardımı azaltır, keser ya da arttırır.

  4. Süre kısıtlamasına uyulmamışsa ya da projenin uygulanmasına yönelik kaydedilen ilerlemeyle tahsis edilen mali yardımın yalnızca bir kısmı gerekçelendiriliyorsa Komisyon, yararlanıcıdan belirli bir süre zarfında görüşlerini sunmasını ister. Yararlanıcı, tatmin edici bir yanıt vermezse Komisyon, mali yardımın kalan kısmını iptal edebilir ve de o vakte kadar ödenmiş olan miktarın geri ödenmesini isteyebilir.

  5. Gereksiz tüm harcamalar Komisyona geri ödenir. Mali Tüzükte belirtilen koşullar uyarınca vaktinde ödenmeyen miktara faiz uygulanır.  Madde 13

  Komite

  1. Komisyona bir komite yardım eder..

  2. Bu paragrafa atıfta bulunulduğunda, 1999/468/AT sayılı Kararın 8. maddesinin hükümleri göz önünde tutularak, bu Kararın 5a'inci maddesinin 1, 2, 3 ve 4. paragrafları ve Madde 7 uygulanır.

  2. Bu paragrafa atıfta bulunulduğunda, 1999/468/AT sayılı Kararın 8. maddesinin hükümleri göz önünde tutularak bu Kararın 4 ve7. maddeleri uygulanır.

  1999/468/AT sayılı Kararın 4(2). maddesinde belirtilen süre üç ay olarak düzenlenir.

  Madde 14

  Kararların uygulanması

  1. Bu Tüzüğün ikincil öneme sahip öğelerini tadil etmek için düzenlenmiş aşağıdaki kararlar, Madde 13(2)'te belirtilen incelemeye tabi düzenleyici usule uygun olarak kabul edilirler:

  (a) Ek I'e önlemler eklemek;

  (b) Ek II'yi tadil etmek.

  2. Aşağıdaki uygulama kararları, Madde 13(3)'te belirtilen usule uygun olarak alınır:

  (a) Madde 6(4)'nın amaçları doğrultusunda yıllık ulusal önceliklerin biçimini, içeriğini ve teslim tarihini belirlemek;

  (b) Madde 6 uyarınca, 2008 yılından 2013 yılına kadar geçen dönem için, proje seçim usullerinin yöntemini belirlemek;

  (c) ortak finansman için kabul edilecek projelerin listesini, 6. maddenin 7 ve 8. paragraflarında belirtildiği şekilde oluşturmak;

  (d) Madde 11(1)'de bahsedilen raporların biçim ve içeriğini belirlemek;

  ve

  (e) LIFE+ programı tarafından finanse edilen önlemlerin izlenmesine yardım etmek için göstergeler oluşturmak.  Madde 15

  Değerlendirme

  1. Komisyon, etkilerini değerlendirmek için, çok yıllı programların düzenli izleniminin gerçekleştirildiğini temin eder.

  2. 30 Eylül 2010 tarihinden önce Komisyon, Avrupa Parlamentosuna ve Madde 13(1)'te bahsedilen Komiteye LIFE+ programının ara incelemasini sunar. Ara inceleme, bu Tüzüğün 2007 - 2009 yılları arasındaki uygulanışını değerlendirir. Komisyon, uygun görürse, Madde 14'e uygun olarak uygulama kararlarına değişiklik önerir.

  3. Komisyon, bu Tüzüğün uygulanmasının, hem özel hem de genel olarak, bu Tüzük uyarınca finanse edilen faaliyet ve projelerin, Topluluk çevre politikası ve mevzuatının uygulanması, güncellenmesi ve geliştirilmesine ve ödeneklerin kullanımıyla elde edilen kazanımlara katkısını ortaya koyacak nihai bir değerlendirme hazırlar.. Komisyon bu nihai değerlendirmeyi, uygun gördüğü taktirde, 2014 yılından itibaren uygulanacak çevre alanına münhasır bir mali aracın geliştirilmesine yönelik bir öneriyle birlikte 31 Aralık 2012 tarihinden önce Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyine sunar.  Madde 16

  Yürürlükten kaldırma ve geçici hükümler

  1. Aşağıdaki araçlar, sadeleştirme ve bütünleştirme amacıyla yürürlükten kaldırılmıştır:

  (a) Çevre için Mali Araç (LIFE)[15] hususnda 17 Temmuz 2000 tarih (AT) 1655/2000 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Tüzüğü;

  (b) Sürdürülebilir kentsel kalkınmayı [16] teşvik etmeye yönelik işbirliğine ilişkin Topluluk Çerçevesi'ne dair 27 Haziran 2001 tarih ve 1411/2001/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Kararı;

  (c) Esas olarak çevre koruma [17] alanında aktif sivil toplum kuruluşlarını teşvik eden bir Topluluk eylem programı belirleyen 1 Mart 2002 tarih ve 466/2002/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Kararı;

  (d) Topluluktaki ormanların ve çevresel etkileşimlerin izlenmesine (Forest Focus) [18] ilişkin 17 Kasım 2003 tarih ve (AT) 2152/2003 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Tüzüğü.

  2. Paragraf 1'de belirtilen tasarruflar uyarınca 31 Aralık 2006 tarihinden önce başlayan önlemler tamamlanacakları tarihe kadar bu tasarrufların hükmü altındadır. Madde 13(1)'de bahsedilen, Komite bu tasarruflarda öngörülen komitelerin yerini alır. Bu Tüzük, geçerlilik sürelerinin dolmasını müteakip bu tasarruflar uyarınca yapılması gereken zorunlu herhangi bir izleme ve değerlendirmenin finansmanı için kullanılır. Bu önlemler tamamlanana kadar, paragraf 1'de bahsedilen tasarruflarda tanımlanan teknik hükümlere uyarlar.

  3. Ek I'in (a) bendi uyarınca 2007 yılında verilen hibeler için, yararlanıcının bütçe yılının başladığı tarihten önce gerçekleşmemesi kaydıyla, harcamanın uygunluk dönemi, 1 Ocak 2007 tarihinde başlayabilir. Bu gibi hibeler için istisnai olarak, 31 Ekim 2007 tarihinden önce Mali Tüzüğün 112(2). maddesinde bahsedilen anlaşmalar imzalanabilir.

  4. 31 Aralık 2013 tarihini takip eden dönemdeki izleme ve mali denetim tedbirleri için mali zarf dahilinde gerekli miktar, yalnızca, 2014 yılından itibaren uygulanabilir olan yeni mali çerçeveyle uyumluysa onaylanmış sayılır.

  Madde 17

  Yürürlüğe giriş

  Bu Tüzük, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasını takip eden üçüncü gün yürürlüğe girer.

  Bu Tüzük bütün unsurlarıyla bağlayıcıdır ve tüm Üye Devletlerde doğrudan uygulanır.

  23 Mayıs 2007 tarihinde Brüksel'de düzenlenmiştir.  Avrupa Parlamentosu adına Konsey adına

  Başkan Başkan

  H.-G. Pöttering G. Gloser


  EK

  FİNANSMAN İÇİN UYGUN ÖNLEMLER

  Madde 9'a halel getirmeksizin, Madde 3'te belirtilen uygunluk kriterlerini yerine getirirlerse aşağıdaki önlemler, LIFE+ programı tarafından finanse edilebilir.
  (a) çevrenin Avrupa düzeyinde korunması ve iyileştirilmesinde aktif rol alan ve Topluluk politikası ve mevzuatının geliştirilmesi ve uygulanması sürecine dahil olan STK'lerin operasyonel faaliyetleri;
  (b) özellikle kamunun çevresel bilgiye erişimini arttırırken Topluluk çevre politikası ve mevzuatının uygulanmasıyla doğrudan bağlantılı ağlar, veritabanları ve bilgisayar sistemleri geliştirme ve sürdürme ;
  (c) çalışmalar, araştırmalar, modelleme ve senaryo kurma; (d) ormanların izlenmesi de dahil olmak üzere izleme; (e) kapasite artırma yardımı;

  (f) orman yangınlarını önleme girişimine katılan birimlerin eğitimi de dahil olmak üzere eğitim, çalıştay ve toplantılar; (g) ağ oluşturma ve en iyi uygulama platformları;

  (h) farkındalık oluşturma kampanyaları ve özellikle orman yangınları konusunda toplumsal farkındalık oluşturma kampanyaları da dahil olmak üzere bilgi ve iletişim faaliyetleri;
  (i) yenilikçi politika yaklaşımlarının, teknolojilerinin, yöntemlerinin ve araçlarının demonstrasyonu;
  ve
  (j) özellikle doğa ve biyolojik çeşitlilik bileşeni için:
  — Natura 2000 ağının ekolojik bütünlüğünün arttırılması da dahil olmak üzere alan ve tür yönetimi ve

  alan planlaması,


  — izleme için usul ve yapıların düzenlenmesi de dahil olmak üzere koruma durumunun izlenmesi,
  — türlerin ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik eylem planlarının geliştirilmesi ve uygulanması,
  — Natura 2000 ağının deniz alanlarına yayılması,
  — aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi kaydıyla, toprak alımı:
  — alımın, bir Natura 2000 alanının bütünlüğünün korunmasına veya tekrar sağlanmasına katkıda bulunması,
  — toprak alımının, gerçekleştirilmek istenen korumayı sağlamanın tek ya da en etkili yolu olması,
  — satın alınan toprağın, uzun vadede, Madde 4(2)'te belirtilen hedeflerle uyumlu olarak kullanılmak üzere ayrılmış olması, ve

  — ilgili Üye Devlet'in doğanın korunması amaçları doğrultusunda bu toprağın, devir yoluyla ya da farklı bir şekilde, uzun vadede korunduğunu temin etmesi.

  EK II

  ÇOK YILLI STRATEJİK PROGRAM

  DOĞA VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

  1. Temel hedef

  2010 yılına kadar AB içinde, genetik kaynak çeşitliliği de dahil olmak üzere biyolojik çeşitlilik kaybının durdurulması amacıyla doğal sistemlerin, doğal yaşam alanlarının ve yabani bitki ve hayvan türlerinin işleyişini korumak, muhafaza etmek, yeniden canlandırmak, izlemek ve kolaylaştırmak.

  1.1. Eylem önceliği olan alanlar:

  — doğa ve biyolojik çeşitliliğe ilişkin Topluluk politikası ve mevzuatının, özellikle 79/409/AET ve 92/43/AET sayılı Tüzüklerin, uygulanmasına ve bunların diğer politika alanlarıyla bütünleşmesine katkıda bulunma,

  — kıyı ve deniz yaşam alanları ve canlılarını da içeren Natura 2000 ağının daha fazla geliştirilmesini ve uygulanmasını destekleme,

  — politika yaklaşımları ile doğa ve biyolojik çeşitliliği izleme ve değerlendirme araçlarının tasarlanmasını ve uygulanmasını ve özellikle Topluluktaki biyolojik çeşitlilik kaybını 2010 yılına kadar durdurma hedefine ulaşılması hususunda onlara etki eden faktörleri, baskıları ve tepkileri destekleme;

  ve

  — genetiği değiştirilmiş organizmaların ekosistem ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkisine ilişkin bilgileri arttırma: risk değerlendirme yöntemleri.


  ÇEVRE POLİTİKASI ve YÖNETİMİ

  2. Temel hedef ‘İklim değişikliği’

  Sera gazı yoğunluğunu, 2 °C'nin üzerinde bir küresel ısınmanın gerçekleşmesini önleyecek bir seviyede tutmak.

  2.1. Eylem önceliği olan alanlar:

  — Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolü uyarınca AB yükümlülüklerinin

  yerine getirilmesini sağlama ve -2012 sonrası için strateji ve uygulama programı geliştirme,

  — AB ekonomisinin ve toplumunun, doğa ve biyolojik çeşitliliğin, su kaynaklarının ve insan sağlığının iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine (artan sera gazı yoğunluğunun neden olacağı 2°C'lik muhtemel sıcaklık artışına) uyum göstermesini temin etme ve bu tür etkileri azaltma,

  — 2012 sonrası çerçevede düşük maliyetli emisyon azaltımını gerçekleştirmek için piyasa tabanlı araçların, özellikle sera gazı emisyonu ticaretinin, uygulanmasını ve kullanımını temin etme.

  3. Temel hedef ‘Su’  2000/60/AT (1) sayılı Direktif uyarınca 2009 yılına kadar ilk nehir havzası yönetim planını geliştirmek amacıyla iyi bir ekolojik duruma ulaşmak için düşük maliyetli tedbirler geliştirerek artan su kalitesine katkıda bulunmak.
  (1) Su politikası alanında Topluluk faaliyeti için bir çerçeve oluşturan 23 Ekim 2000 tarih ve 2000/60/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Direfiktifi.

  (RG L 327, 22.12.2000, s. 1). 2455/2001/AT sayılı Karar tarafından tadil edilen Direktif (RG L 331,

  15.12.2001, s. 1).

  3.1. Eylem önceliği olan alanlar:

  — politika ile ilgili bilgi ve en iyi uygulama mübadelesi,

  — 2000/60/AT sayılı Direktif uyarınca önlem programlarının ve 91/271/AET (1) sayılı Direktif, 91/414/AET (2) sayılı Direktif, 91/676/AET (3) sayılı Direktif, 96/61/AT (4) sayılı Direktif, 98/83/AT (5) sayılı Direktif ve 2006/7/AT (6) sayılı Direktif gibi ana direktiflerden bütünleştirici önlemlerin hazırlanması da dahil olmak üzere nehir havzası yönetim planının hazırlanmasını desteklemek için bilim politikasının bütünleşmesini ve sonuçların Üye Devletlere aktarımını iyileştirme.

  — deniz ortamının korunmasına ilişkin Tematik Stratejinin etkili bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunma,

  — taşkın yataklarının geri kazanımı gibi hidromorfolojik özellikler ve sel riskinin değerlendirilmesi ve yönetimi üzerine bir direktifi destekleyen diğer önlemler.

  4. Temel hedef ‘Hava’

  İnsan sağılığı ve çevre üzerinde olumsuz etkilere neden olmayan ve bunlar için risk teşkil etmeyen hava kalitesi düzeyine ulaşmak.

  4.1. Eylen önceliği olan alanlar:

  — hava kirliliğine ilişkin Tematik Stratejiyi uygulama.

  5. Temel hedef ‘Toprak’

  Toprağı korumak ve toprağın işlevlerini yerine getirmesini mümkün kılarak, toprağı dış tehditlerden koruyarak, bu tehditlerin etkisini hafifleterek ve bozulmuş toprağı yeniden canlandırarak sürdürülebilir kullanımını temin etmek.

  5.1. Eylem önceliği olan alanlar:

  — Tematik Stratejiyi toprağın korunması için uygulama.

  — topraktaki biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve geri kazanımını temin etme.

  6. Temel hedef ‘Kentsel çevre’

  Avrupa'nın kentsel alanlarının çevresel performanslarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.

  6.1. Eylem önceliği olan alanlar:  — yerel makamları, taşımacılık ve enerji sektörleri de dahil olmak üzere kentsel yönetim için daha bütünleşik bir yaklaşım benimsemeleri konusunda destekleyerek ve teşvik ederek mevcut Topluluk çevre politikası ve mevzuatının yerel düzeyde daha gelişmiş bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunma.
  (1) kentsel atık su arıtımına ilişkin 21 Mayıs 1991 tarih ve 91/271/AET sayılı Konsey Direktifi (RG L 135, 30.5.1991, s. 40). Nihai olarak

  (AT) 1882/2003 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Tüzüğü tarafından tadil edilen Direktif. (RG L 284, 31.10.2003, s. 1).

  (2) bitki koruma ürünlerinin piyasaya sürülmesine ilişkin 15 Temmuz 1991 tarih ve 91/414/AET sayılı Konsey Direktifi (RG L 230, 19.8.1991, s. 1). Nihai olarak 2007/21/AT sayılı Komisyon Direktifi tarafından tadil edilen Direktif (RG L 97, 12.4.2007, s. 42).

  (3) Tarımsal kaynaklardan gelen nitrat kirliliğine karşı suların korunmasına ilişkin 12 Aralık 1991 tarih ve 91/676/AET sayılı Konsey Direktifi (RG L 375, 31.12.1991, s. 1). (AT) 1882/2003 sayılı Tüzük tarafından tadil edilen Direktif.

  (4) Entegre kirliliğin önlenmesi ve kontrolüne ilişkin 24 Eylül 1996 tarih ve 96/61/AT sayılı Konsey Direktifi (RG L 257, 10.10.1996, s. 26). Nihai olarak (AT) 166/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Tüzüğü tarafından tadil edilen Direktif (OJ L 33, 4.2.2006, p. 1).

  (5) İnsani tüketim amaçlı suların kalitesine ilişkin 3 Kasım 1998 tarih ve 98/83/AT sayılı Konsey Direktifi (RG L 330, 5.12.1998, s. 32). (AT) 1882/2003 sayılı Tüzük tarafından tadil edilen Direktif.

  (6) Yüzme suyu kalitesine ilişkin 15 Şubat 2006 tarih ve 2006/7/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Direktifi (RG L 64, 4.3.2006, s. 37).

  7. Temel hedef ‘Gürültü’

  Çevre gürültüsü üzerine politika geliştirilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmak.

  7.1. Eylem önceliği olan alanlar:

  — çevre gürültüsüne maruz kalmanın zararlı etkilerini önleme ve azaltma.

  8. Temel hedef ‘Kimyasallar’

  Kimyasallar mevzuatının, özellikle 1907/2006 sayılı Tüzüğün (1) (REACH) ve Tematik Stratejinin haşere ilaçlarının sürdürülebilir kullanımı üzerine, uygulanmasıyla 2020 yılına kadar çevre ve sağlığın kimyasalların yarattığı risklerden korunmasını arttırmak.

  8.1. Eylem önceliği olan alanlar:

  — politika ile ilgili bilgi ve en iyi uygulama mübadelesi,

  — REACH'i desteklemek için sağlam bir teknik alt yapı sunmak adına bilim politikasının bütünleşmesini ve sonuçların aktarımını hızlandırma,

  — Tematik Stratejinin haşere ilaçlarının sürdürülebilir kullanımı üzerine uygulanması.

  9. Temel hedef ‘Çevre ve sağlık’

  Çevre ve sağlık politikası için bilgi tabanı geliştirmek (Çevre ve Sağlık Eylem Planı

  2004-2010).

  9.1. Eylem önceliği olan alanlar:

  — çevre ve sağlık üzerine insan biyoizlemesi ve veri bağlantısı,

  — çevre ve sağlık üzerine olumsuz etkileri azaltmak için ozon tabakasının korunması.

  10. Temel heder ‘Doğal kaynaklar ve atıklar’

  — Doğal kaynakların ve atıkların sürdürülebilir yönetimini ve kullanımını sağlamak üzere tasarlanmış politikalar geliştirmek ve uygulamak ve ürünlerin çevresel performanısını, sürdürülebilir üretim ve tüketim yapılarını, atıkların önlenmesini, geri kazanımı ve geri dönüşümü arttırmak.

  — Atıkların önlenmesi ve geri dönüşümü üzerine Tematik Stratejinin etkili bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunmak.

  10.1. Eylem önceliği olan alanlar:

  — Entegre Ürün Politikası da dahil olmak üzere sürdürülebilir tüketim ve üretim politikaları geliştirme ve uygulama,

  — ekonomik büyümeden çevre etkisini ayrıştırmak için çevresel, toplumsal ve ekonomik yönleri de içeren yaşam döngüsü yaklaşımıyla doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik etme,

  — yaşam döngüsü düşüncesi, eko-tasarım ve geri dönüşüm piyasalarının geliştirilmesine odaklanarak atıkların önlenmesini, geri kazanımını ve geri dönüşümünü teşvik etme.,
  (1) Avrupa Kimyasallar Ajansı'nı kuran ve Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması'na (REACH) ilişkin

  18 Aralık 2006 tarih ve (AT) 1907/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Tüzüğü (RG L 396, 30.12.2006, s. 1).

  — atıklara ilişkin Topluluk politikası ve mevzuatının, özellikle

  75/439/AET (1) sayılı Direktif, 91/689/AT (2) sayılı Direktif, 96/59/AT (3) sayılı Direktif, 1999/31/AT (4) sayılı Direktif,

  2000/53/AT (5) sayılı Direktif, 2002/95/AT (6) sayılı Direktif, 2002/96/AT (7) sayılı Direktif, (AT) 850/2004 (8) sayılı Tüzük, 2006/12/AT (9) sayılı Direktif, 2006/21/AT (10) sayılı Direktif ve (AT) 1013/2006 (11) sayılı Tüzüğün uygulanmasına katkıda bulunma.

  11. Temel hedef ‘Ormanlar’

  Özellikle bir AB koordinasyon ağı vasıtasıyla, ormanların yangınlara karşı korunmasının yanında iklim değişikliği (orman ekosistemleri, azaltma, ikame etkileri üzerindeki etki), biyolojik çeşitlilik (temel bilgi ve koruma altındaki ormanlık alanlar), orman yangınları, ormanların durumu ve ormanların koruyucu işlevleri ile bağlantılı ormanlar hakkındaki politikaya uygun bilgi sağlamak için kısa ve kapsamlı bir zemin hazırlamak.

  11.1. Eylem önceliği olan alanlar:

  — ormanlar ve çevresel etkileşimlerle ilgili politikaya uygun bilginin toplanmasını, analizini ve dağıtımını teşvik etme,

  — orman izleme faaliyetlerinin ve veri toplama sistemlerinin uyumlaştırılmasını ve uygulanmasını teşvik etme ve bölgesel, ulusal, küresel düzeylerde ve Topluluk düzeyinde oluşturulan izleme mekanizmaları arasında bağlantılar kurarak sinerjilerden yararlanma,

  — ormanlarla ilgili belirli sorunlar ve çevre girişimleri ve mevzuatı (örneğin

  toprağın korunması için Tematik Strateji, Natura 2000, 2000/60/AT sayılı Direktif) arasındaki sinerjiyi harekete geçirme,

  — özellikle 7-8 Ekim 2002 tarihlerinde Avusturya, Viyana'da Avrupa'da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı (MCPFE) Uzman Düzeyi Toplantısı tarafından kabul edilen gelişmiş Pan-Avrupa Sürdürülebilir Orman Yönetimi Göstergeleri ile ilgili veri toplayarak sürdürülebilir orman yönetimine katkıda bulunma,

  — ormanların izlenmesi kosnusunda koordinasyon ve güdüm sağlamak için ulusal düzeyde ve Topluluk düzeyinde kapasite oluşturma.

  12. Temel hedef ‘Yenilik’

  Çevre Teknolojileri Eylem Planı'nın (ETAP) uygulanmasına yardımcı olmak için yenilikçi politika yaklaşımlarının, teknolojilerinin, yöntemlerinin ve araçlarının geliştirilmesine ve demonstrasyonuna katkıda bulunmak.

  12.1. Eylem önceliği olan alanlar:

  — gelişmiş planlama ve koordinasyon, sürecin etkili bir şekilde izlenimi, bilgi uçurumlarının erken tespiti ve kapatılması ve politika uygulamasına ilişkin bilimsel, ekonomik ve diğer bilgilerden etkili bir şekilde yararlanılması aracılığıyla ETAP'ın gerçekleştirilmesi için yapılması gerekenleri daha detaylı tanımlama ve bundan en iyi şekilde yararlanma,
  (1) Atık yağların bertaraf edilmesine ilişkin 16 Haziran 1975 tarih ve 75/439/AET sayılı Konsey Direktifi (RG L 194, 25.7.1975, s. 23). Nihai olarak 2000/76/AT sayılı

  Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Direktifi tarafından tadil edilen Direktif (RG L 332, 28.12.2000, s. 91).

  (2) Tehlikeli atıklara ilişkin 12 Aralık 1991 tarih ve 91/689/AET sayılı Konsey Direktifi (RG L 377, 31.12.1991, s. 20). Nihai olarak (AT) 166/2006 sayılı

  Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Tüzüğü tarafından tadil edilen Direktif (RG L 33, 4.2.2006, s. 1).

  (3) Poliklorine bifenillerin ve poliklorine terfenilllerin (PCB/PCT) bertarafına ilişkin 16 Eylül 1996 tarih ve 96/59/AT sayılı Konsey Direktifi

  (RG L 243, 24.9.1996, s. 31).

  (4) Atıkların düzenli depolanmasına ilişkin 26 Nisan 1999 tarih ve 1999/31/AT sayılı Konsey Direktifi (RG L 182, 16.7.1999, s. 1). (AT) 1882/2003 sayılı Tüzük tarafından tadil edilen Direktif.

  (5) Hurda araçlara ilişkin 18 Eylül 2000 tarih ve 2000/53/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Direktifi (RG L 269,

  21.10.2000, s. 34). Nihai olarak 2005/673/AT sayılı Konsey Kararı tarafınadn tadil edilen Direktif (RG L 254, 30.9.2005, s. 69).

  (6) Belirli tehlikeli maddelerin elektrik ve elektronik ekipmanlarda kullanımına getirilen sınırlamalara ilişkin 27 Ocak 2003 tarih ve 2002/95/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Direktifi (RG L 37, 13.2.2003, s. 19). Nihai olarak 2006/692/AT sayılı Komisyon Kararı tarafından tadil edilen Direktif 2006/692/RG (OJ L 283, 14.10.2006, s. 50).

  (7) Elektrik ve elektronik ekipman atıklarına ilişkin 27 Ocak 2003 tarih ve 2002/96/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Direktifi

  (WEEE) (RG L 37, 13.2.2003, s. 24). 2003/108/AT sayılı Direktif tarafından tadil edilen Direktif (RG L 345, 31.12.2003, s. 106).

  (8) Kalıcı organik kirleticilere ilişkin 29 Nisan 2004 tarih (AT) 850/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Tüzüğü

  (RG L 158, 30.4.2004, s. 7). Nihai olarak (EC) 323/2007 sayılı Komisyon Tüzüğü tarafından tadil edilen Tüzük (RG L 85, 27.3.2007, s. 3).

  (9) Atıklara ilişkin 5 Nisan 2006 tarih ve 2006/12/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Direktifi (RG L 114, 27.4.2006, s. 9).

  (10) Doğal maddeleri işleme endüstrisinin atıklarının yönetimine ilişkin 15 Mart 2006 tarih ve 2006/21/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Direktifi (RG L 102, 11.4.2006, s. 15).

  (11) Atıkların taşınmasına ilişkin 14 Haziran 2006 tarih ve (AT) 1013/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Tüzüğü (RG L 190,

  12.7.2006, s. 1).

  Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı'nın eylemlerinin tamamlayıcısı olan eylemler vasıtasıyla yenilikçi teknolojilerin ve uygulamaların tanımlanmasını, demonstrasyonunu ve dağıtımını teşvik etme,
  AB aktörleri arasında, çevre teknolojilerinin uluslararası ticaretine, gelişmekte olan ülkelerde yapılan sorumlu yatırımlara ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nin (WSSD) çevre teknolojileriyle ilgili eylemlerinin uygulanmasına ilişkin, bilgi ve iyi uygulama mübadelesi.

  13. Temel hedef ‘Stratejik yaklaşımlar’


  — Topluluk çevre mevzuatının etkili bir şekilde uygulanmasını ve yürütülmesini teşvik etmek ve çevre politikası bilgi tabanını geliştirmek.
  — Daha etkili ve tutarlı politikalar ortaya koymak.
  — KOBİ'lerin çevre performansını arttırmak.
  — Çevre politikası ve mevzuatını geliştirmek için gerekli araçları sağlamak.
  — Projelerin Komisyon tarafından gereğince denetlenmesini temin etmek.
  13.1. Eylem önceliği olan alanlar:
  — özellikle başlangıçta oluşum aşamasında ya da sonradan gözden geçirme aşamasında yeni politika önlemlerinin değerlendirilmesini iyileştirme,
  — Paylaşımlı Çevre Bilgi Sistemi (SEIS) oluşturarak ve Çevre ve Güvenlik için Küresel İzleme Programı (GMES) girişiminin gerçekleştirilmesini destekleyerek, politika oluşturma ve uygulama için bilgi tabanını güçlendirme,
  — uygulama değerlendirilmesini ve nihai değerlendirmeyi geliştirme,
  — çevreye zararlı sübvansiyonları tanımlama ve zamanla ortadan kaldırma,
  — gelişmiş politika karışımları elde etmek için piyasa tabanlı araçların kullanımını arttırma,
  — sürdürülebilir kalkınma politikalarının, özellikle göstergelerin geliştirilmesi için gerekli araçları sağlama,
  — KOBİ'ler için Çevresel Uyumluluk Yardım Programı'nı uygulama,
  — çevre politikası geliştirmek ve uygulamak amacıyla dış yardım sağlamak için gerekli adımları atma,
  — LIFE III ve LIFE+ projeleri de dahil olmak üzere projelerin belirlenmesi, hazırlanması, yönetimi, izlenimi, denetimi ve kontrolüne ilişkin teknik ve/veya idari yardım almak için gerekli araçları sağlama.

  14. Temel hedef ‘Yönetişim’


  Avrupa vatandaşları arasında çevre sorunlarına karşı farkındalığın ve çevresel karar alma sürecine katılımın artması da dahil olmak üzere, daha iyi çevresel yönetişimi başarmak.
  14.1. Eylem önceliği olan alanlar:
  — çevre politikası ve mevzuatının geliştirilmesi ve uygulanması sürecine tüketici grupları ve sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere paydaş katılımını arttırma.

  15. Temel hedef ‘STK'ler’


  Esas olarak Avrupa düzeyinde çevre koruma alanında aktif sivil toplum kuruluşlarını teşvik etmek.
  15.1. Eylem önceliği olan alanlar:
  — çevre politikası oluşturulması ve uygulanmasının diyalog sürecine STK'lerin katılımını arttırma,

  — dengeli paydaş temsilini ve çevresel yönlerin sistematik bütünleşmesini sağlamak için Avrupa standardizasyon sürecine STK'lerin katılımını arttırma.

  BİLGİ ve İLETİŞİM

  16. Temel hedef


  Çevre konusunda politika kararlarına zemin hazırlamak ve çevrenin durumu ve gidişatına ilişkin bilgiyi vatandaşlara erişilir kılmak için düzenli ve etkili bilgi akışını temin etmek.
  16.1. Eylem önceliği olan alanlar:
  — bilgi yayma, eko-etiketleme, farkındalık oluşturma ve orman yangınlarını önleme de dahil olmak üzere çevresel sorunlara yönelik belirli beceriler geliştirme.

  1[ ] RG C 255, 14.10.2005, s. 52.

  2[ ] RG C 231, 20.9.2005, s. 72.

  3[ ] 7 Temmuz 2005 tarihli Avrupa Parlamentosu'nun görüşü (RG C 157 E, 6.7.2006, s. 451), 27 Haziran 2006 tarihli Konsey ortak tutumu (RG C 238 E, 3.10.2006, s. 1) ve 24 Ekim 2006 tarihli Avrupa Parlamentosu'nun tutumu (henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı). 22 Mayıs 2007 tarihli Avrupa Parlamentosu ilke kararı (henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı) ve 14 Mayıs 2007 tarihli Konsey Kararı.

  4[ ] RG L 242, 10.9.2002, s. 1.

  5[ ] RG L 248, 16.9.2002, s. 1. (AT, Euratom) 1995/2006 sayılı Tüzük tarafından tadil edilen Tüzük (RG L 390, 30.12.2006, s. 1).

  6[ ] RG L 206, 22.7.1992, s. 7. Nihai olarak 2006/105/AT sayılı Direktif tarafından tadil edilen Direktif (RG L 363, 20.12.2006, s. 368).

  7[ ] RG L 103, 25.4.1979, s. 1. Nihai olarak 2006/105/AT sayılı Direktif tarafından tadil edilen Direktif.

  8[ ] RG L 197, 21.7.2001, s. 30.

  9[ ] RG C 139, 14.6.2006, s. 1.

  10[ ] RG L 184, 17.7.1999, s. 23. 2006/512/AT sayılı Karar tarafından tadil edilen Karar (RG L 200, 22.7.2006, s. 11).

  11[ ] RG L 117, 5.5.1999, s. 1.

  12[ ] RG L 312, 23.12.1995, s. 1.

  13[ ] RG L 292, 15.11.1996, s. 2.

  14[ ] RG L 136, 31.5.1999, s. 1.

  15[ ] RG L 192, 28.7.2000, s. 1. Nihai olarak (AT) 1682/2004 sayılı Tüzük tarafından tadil edilen Tüzük (RG L 308, 5.10.2004, s. 1).

  16[ ] RG L 191, 13.7.2001, s. 1. 786/2004/AT sayılı Karar tarafından tadil edilen Karar (RG L 138, 30.4.2004, s. 7).

  17[ ] RG L 75, 16.3.2002, s. 1. 786/2004/AT sayılı Karar tarafından tadil edilen Karar.

  18[ ] RG L 324, 11.12.2003, s. 1. (AT) 788/2004 sayılı Tüzük tarafından tadil edilen Tüzük (RG L 138, 30.4.2004, s. 17).


      Ana sayfa


  Çevre için Mali Araç (life+) hususunda 23 Mayıs 2007 tarih ve (AT) 614/2007 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Tüzüğü

  Indir 175.06 Kb.