bilgiz.org

Çankiri karatekiN ÜNİversitesi GÜvenlik soruşturmasi ve arşİv araştirmasi yönergesi

 • Kapsam MADDE 2
 • Dayanak MADDE 3
 • Tanımlar MADDE 4
 • Gizlilik Dereceli Birimler MADDE 6
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasını Yapacak Makamlar ile Soruşturma ve Araştırmaya Tabi Personel ve Uygulanacak Esaslar
 • Hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılacak Personel MADDE 8
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında İzlenecek Usul MADDE 10
 • Gizliliğe Uyma MADDE 11
 • Değerlendirme MADDE 13
 • BEŞİNCİ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü19.57 Kb.

  Indir 19.57 Kb.

  ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
  GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNERGESİ

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1- (1) Bu Yönerge’nin amacı, Çankırı Karatekin Üniversitesinde bulunan gizlilik dereceli birimler ile unvanların neler olduğunu tespit etmek, bu birim ve unvanlarda çalışacak personel hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının usul ve esaslarını belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Çankırı Karatekin Üniversitesinde bulunan gizlilik dereceli birimler ve unvanlar ile bu birim ve unvanlara atanacak personel için yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının esas ve usullerini ve bunları yapacak mercileri kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3- (1) Bu Yönerge 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 65 inci maddesi ile 12/04/2000 tarihli ve 24018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 6. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

  a) Arşiv Araştırması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği il adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tehdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan tespitini,
  b) Bilmesi Gereken: Bir gizli evrakı veya dokümanı ancak görevinden dolayı öğrenen, onu inceleyen, uygulayan ve korumaktan sorumlu bulunanları,
  c) Gizlilik Dereceleri: Yetkisiz kimselere açıklanması sakıncalı görülen bilgilerin önem derecesine göre sıralanmasını ve adlandırılmasını,
  ç) Güvenlik Soruşturması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında bir tehdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle tespiti ve değerlendirilmesini,
  d)Rektör : Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörünü,
  e) Üniversite : Çankırı Karatekin Üniversitesini,ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Gizlilik Derecesinin Sınıflandırılması ve Gizlilik Dereceli Birimler

  Gizlilik derecesinin sınıflandırılması:  MADDE 5- (1) Gizlilik dereceleri aşağıda belirtildiği şekilde dört sınıfa ayrılır.

  a) Çok Gizli: Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklandığı takdirde Devletin güvenliğine, ulusal varlık ve bütünlüğe, iç ve dış menfaatlerimize hayati bakımdan son derece büyük zarar verecek, yabancı bir devlete fayda sağlayacak ve güvenlik bakımından olağanüstü öneme haiz mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.
  b) Gizli: Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklandığı takdirde Devletin güvenliğine, ulusal varlık ve bütünlüğe, iç ve dış menfaatlerimize ciddi şekilde zarar verecek, yabancı bir devlete fayda sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.
  c) Özel: İzinsiz açıklandığı takdirde, Devletin menfaat ve saygınlığına zarar getirecek veya yabancı bir devlete fayda sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.
  ç) Hizmete Özel: Kapsadığı bilgi itibariyle çok gizli, gizli veya özel gizlilik dereceleri ile korunması gerekmeyen fakat bilmesi gerekenlerden başkası tarafından bilinmesi istenmeyen mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.

  Gizlilik Dereceli Birimler

  MADDE 6- (1) Gizlilik dereceli birimler ve unvanlar şunlardır:

  a) Rektörlük, dekanlıklar, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve araştırma merkezleri,
  b) Personel Daire Başkanlığı Sicil, Disiplin ve Atama Şube Müdürlüğü personeli,
  c) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Not Bürosu,
  ç) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Bürosu,
  d) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satın Alma Bürosu,
  e) Üniversite birimlerine bağlı evrak servisleri,
  f) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü ile Muhasebe Kesin Hesap Şube Müdürlüğü personeli,
  g) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İhale ve Arşiv büroları,
  h) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sistem Odası.

  (2) Bu birimlerde görev yapanlardan hangileri hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacağı bu Yönerge’nin 8’inci maddesinde gösterilmiştir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasını Yapacak Makamlar ile Soruşturma ve Araştırmaya Tabi Personel ve Uygulanacak Esaslar

  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapacak Makamlar

  MADDE 7- (1) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Rektörlüğün talebi üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli, mülki idare amirlikleri tarafından yapılır.

  Hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılacak Personel

  MADDE 8- (1) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi personelden;

  a) Haklarında Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığınca güvenlik soruşturması, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mülki idare amirliklerince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak personel,

  b) Haklarında Emniyet Genel Müdürlüğü ve mülki idare amirliklerince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak personel,

  c) Üniversite Rektörünün hakkında araştırma yapılmasını isteyeceği işbu Yönetmelik’in 6’ıncı maddesi kapsamındaki personel,

  1) Personel Daire başkanlığı sicil, arşiv, disiplin ve atama şube müdürlüğü personeli,
  2) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı not bürosunda görevlendirilecek personel,
  3) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı satın alma bürosunda görevlendirilecek personel,
  4) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı satın alma bürosunda görevlendirilecek personel,
  5) Üniversite birimlerinin evrak servislerinde görevlendirilecek personel,
  6) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının ön mali kontrol ve iç kontrol şube müdürlüğü ile muhasebe kesin hesap şube müdürlüğünde görevlendirilecek personel,
  7) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ihale ve arşiv bürolarında görevlendirilecek personel,
  8) Harita sorumlusu olarak görevlendirilecek personel,
  9) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sistem Odasından sorumlu personel.
  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının Yenilenmesi

  MADDE 9- (1) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasını gerektiren bir görevle görevlendirilenler için yapılan soruşturma ve araştırmalar, görevlendirme işlemi beş yıl içinde gerçekleştirilmemişse yeniden yaptırılabilir.

  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında İzlenecek Usul

  MADDE 10- (1) Hakkında güvenlik soruşturması talep edilen personel için Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınacak adli sicil kaydı, nüfus cüzdanı örneği ve ilgili formlardan beş suret eksiksiz olarak doldurulur.
  (2) Bu formlardan birer örnek Rektörlükçe istek yazısı ekinde ilgisine göre Başbakanlığa, Emniyet Genel Müdürlüğüne ve ilgili valiliklere gönderilir.

  Gizliliğe Uyma

  MADDE 11- (1) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının her safhasında kesinlikle gizliliğe uyulur. Soruşturma ve araştırma sonucu bilmesi gerekenlerden başkasına açıklanamaz.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Çeşitli Hükümler

  Sorumluluk

  MADDE 12- (1) Bu Yönerge kapsamındaki personel hakkında, Personel Dairesi Başkanlığı bu Yönerge hükümlerine göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yaptırmaktan sorumludur.

  Değerlendirme

  MADDE 13- (1) Üniversite personeli için yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin olumsuz olması halinde, kişinin gizlilik dereceli birimlerde çalıştırıp çalıştırılmamaları, yer değiştirerek bu görevlere devam edip etmemeleri gibi hususları incelemek gerektiğinde, incelemek ve sonucunu Rektörün takdirine sunmak üzere Rektör tarafından görevlendirilecek bir Rektör Yardımcısı başkanlığında ve Personel Dairesi Başkanı ve Hukuk Müşavirinden oluşan “Değerlendirme Komisyonu” kurulur.
  (2) Değerlendirme Komisyonu üyelerinden biri hakkında yapılacak incelemeye o üye katılmaz.
  (3) Değerlendirme Komisyonunun çalışma tutanakları ve kararları gizlidir.

  GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönerge hükümleri uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olanlar dışında kalan personel hakkında, 26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış bulunan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda ilgililerin dosyasına konulmuş olan ve mahkemelerce verilen cezalara ilişkin adli sicil kayıtları dışında kalan kayıt ve fişler ilgilinin başvurusu aranmaksızın dosyasından çıkartılır ve imha edilir.

  GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönerge hükümlerine göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olanlar hakkında daha önce yapılmış olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları geçerliliğini korur.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Yürürlük ve Yürütme

  Yürürlük


  MADDE 14- (1) Bu Yönerge, Çankırı Karatekin Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

  Yürütme


  MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü yürütür.


      Ana sayfa


  Çankiri karatekiN ÜNİversitesi GÜvenlik soruşturmasi ve arşİv araştirmasi yönergesi

  Indir 19.57 Kb.