bilgiz.org

Çankaya üNİversitesi
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü82.73 Kb.
TipiYazi

Indir 82.73 Kb.ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEZ YAZIM KILAVUZU


FASIL 1

GENEL İLKELER


  1. Giriş

Bu kılavuzun amacı, Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde hazırlanan bütün yüksek lisans ve doktora tezlerinin aynı yüksek standartlar içinde sunumunu sağlamaktadır.

Kılavuzda yer almayan tereddütlü durumlarda Enstitünün yazılı izninin alınması gerekir.
  1. Gizli Belge ve Bilgiler

Enstitüde hazırlanan tüm tezler kamuya açık olacağından gizli bilgi ve belge ihtiva eden tezler kabul edilmez.


  1. Patent Konusu Olabilecek Bilgiler ve Yayınlanma Sürecindeki Tezler

Tezde patent konusu olabilecek bilgilerin bulunması ya da yayınlanma sürecinde olması halinde tezin en fazla üç yıllık bir süre için internet ortamında kamuya açıklanmaması talep edilebilir. YÖK bu süre boyunca tezinizi internet yoluyla kamunun bilgisine sunmaz.


  1. Başka Yazarların Çalışmalarına Yapılacak Atıflar ve İntihal

Akademik yazılarda başka yazarların çalışmalarının belirlenmesi temel bir gereksinimdir. Bu husus yalnızca daha önceki çalışmalara karşı bir dürüstlük gereği değil, aynı zamanda sizin çalışmalarınızın başkalarının gözündeki değerini arttıracak bir husustur da. Zira, vereceğiniz referanslar, çalıştığınız konuda başkalarının yaptıklarını ve yazdıklarını incelediğinizi gösterir.

Başkalarının fikir ve buluşlarını kullanırken bunların kendi fikir ve buluşlarınız olduğunu ileri sürmek, intihal oluşturur. İntihal hem bir ahlâki zaaf hem de hukuka aykırı bir davranıştır.


FASIL 2

BİÇİM VE GÖRÜNÜŞ
2.1 Kullanılacak Kâğıt

Tezlerin dayanıklılığı açısından tüm nüshaların A4 boyutunda iyi kalite beyaz kâğıt üzerine yazılı olması gerekir. Orijinal kopyanın Enstitüye verilmesi zorunluluğu yoktur. Ancak fotokopilerin orijinal nüshadan düzgün biçimde yapılması, kullanılan mürekkebin kalıcı olması, dağılmaması-bulaşmaması gerekir.


2.2 Yazım

Yazım için kullanılacak karakter 10-12 punto arasında olmalıdır. Metin için standart herhangi bir yazı tipi seçilebilir. El yazısına benzer ya da süslemeli yazı tiplerini kullanmayınız. Siyah olarak vurgulanmış ya da italik harf ve semboller belli kelimeleri ortaya koymak amacıyla ya da yabancı dilde kelimeler için kullanılabilir.

Tez metni içinde değişik türde ve puntoda yazı karakterleri, başlıkları, dipnotlarını, son notları, örnekleri, alıntıları, tabloları ve şekilleri metnin geri kalan kısımlarından ayırmak için kullanılabilir.
2.3 Satır Araları

Tez metninin geneli için iki ya da bir buçuk aralıklı satırlar kullanınız. Tablolar, uzun alıntılar, dipnotlar, sonnotlar, bibliyografyalar ve başlıklar tek satır aralıkla yazılabilir.


2.4 Sayfa Kenar Boşlukları

Sayfanın solunda, ciltleme imkânı sağlamak için, en az 4 cm. boşluk bırakınız; diğer üç kenar boşluğu ise en az 2.5 cm. genişliğinde olmalıdır. Bu boşluklar üzerinde hiç birşey bulunmamalı, tüm başlıklar, sayfa numaraları, metin, tablolar, şekiller v.s. tümüyle bu boşlukların içindeki alanda yer almalıdır. Metin düzenlemesinde "her iki yana yaslama" tercih edilmelidir.
  1. Ortalama

Tezde kullanılan bütün unsurlar ―tablolar, şekiller v.s.― sayfa kenarlarına göre değil metin kenarlarına göre ortalanmalıdır.
2. 6 Kelimelerin ve Metnin Bölünmesi

Kelimelerin satır sonlarındaki bölünüşü, güvenilir sözlük ve yazım kılavuzları kullanılarak uygun biçimde yapılmalıdır. Sayfa sonunda, bir sayfadan ötekine kelime bölmeyiniz. Her sayfa başında ve sonunda bölünmüş paragrafların en az iki satırının bulunması gerekir. Alt başlıklardan sonraki metinde de paragrafın en az iki satırı yer almalıdır.
  1. Sayfa Numaraları

Tezdeki tüm sayfa numaraları sayfanın belli bir yerinde bulunmalıdır. Bu hususta kullanılabilecek iki seçenekten birisi sayfa altında ortanın, diğeri sayfa altında sağ köşenin seçilmesidir. Bütün sayfa numaraları aynı yazı boyutunda ve karakterinde yazılmalıdır. Tezin giriş sayfaları için küçük Romen rakamlarını, (i, ii, iii, iv v.s.) kullanınız. Başlık ve onay sayfalarında sayfa numarası gösterilmez, ancak bunlar gerçek bir sayfa olarak hesaplanırlar ve numaralama intihal bulunmadığına işaret eden sayfada iii olarak başlar.

Tez metni için ilk sayfadan itibaren "1" ile başlayacak Arap rakamları kullanılacak ve bu yoldaki numaralama bibliyografya, ekler ve özgeçmiş için de sürdürülecektir.

Bütün sayfalar, birbirini izler biçimde numaralanmalıdır. Bu numaralama, fasılları gösteren sayfaları, şekil, çizim, fotoğraf v.s. sayfalarını da kapsar.
2. 7 Birden Çok Cilt

Tez metni kalınlığının 5 cm. yi geçmesi halinde tez iki ya da üç cilde ayrılmalıdır. Ciltler büyük Romen rakamlarıyla numaralanmalıdır. Her ek cilt bir başlık sayfası ihtiva eder. Başlık sayfalarının biçimi birbirinin aynı olur; ancak Cilt I, Cilt II v.s. biçiminde bir ifade, başlığın hemen altında yer alır. Birinci ciltte başlayan Romen ya da Arap rakamlarıyla numaralama sistemi ikinci ciltte de sürdürülür. İlk ciltte olduğu gibi ikinci cildin başlık sayfası da giriş sayfaları arasında sayılır ancak buralarda sayfa numaraları işaretlenmez. Örneğin, (iv) birinci ciltte kullanılan son Romen rakamı ise ikinci cildin başlık sayfası "sayfa v" olarak sayılır ve izleyen giriş sayfaları "vi, vii v.s." olarak numaralanır. Her ayrı cilt bir içindekiler tablosu içerir.


2. 9 Ciltleme

Bütün yüksek lisans tezleri siyah, bütün doktora tezleri kırmızı olarak ciltlenecektir. Cilt için yapay deri ya da benzeri bir kumaş kullanılabilir. Tezin ciltli nüshaları 21.5 x 28.5 boyutlarında olacaktır.FASIL 3

TEZİN TEMEL KISIMLARI İÇİN KURALLAR
Tezin temel biçiminin olabildiğince basit tutulması ve bu biçime tez boyunca uyulması gerekir. Her tezde üç temel kısım bulunur: Başlangıç sayfaları, tezin ana metni ve referans belgeleri. Bu kısımlardaki kalemlerin sıralanmasında aşağıdaki biçime uyunuz.
Başlangıç Sayfaları

 • Başlık Sayfası

 • Onay Sayfası

 • İntihal Bulunmadığına İlişkin Sayfa

 • Özet

 • Abstract

Teşekkür Sayfası

Giriş


 • İçindekiler

Tablolar Listesi

Şekiller Listesi

İllüstrasyonlar Listesi

Semboller/Kısaltmalar Listesi • Tez Metni

Referans Unsurları

 • Bibliyografya ya da Referanslar

Ekler

 • Özgeçmiş (Yalnızca doktora adayları için gerekli)


3. 1 Başlangıç Sayfaları
3.1.1. Başlık Sayfası

Başlık sayfası büyük harflerle ve tek satır aralıkla yazılmalı sayfa üst sınırının en az 5 cm. aşağısında başlamalıdır. Başlıkta matematiksel, bilimsel formüller, semboller, alt ve üst yazılar, Yunan alfabesi karakterleri ve diğer standart dışı kısaltma ve karakterler bulunmamalıdır, bunlar yerine kelime kullanımı tercih edilmelidir.

Bknz. Ek B
3.1.2 Onay Sayfası

Onay sayfasının bir örneği Ek C de verilmiştir. Onay sayfasındaki imzalarda siyah ya da mavi mürekkep kullanılması önerilir.


3.1.3 İntihal Bulunmamasına İlişkin Sayfa

Bu sayfada, çalışmada intihal yapılmadığına ilişkin tezin yazarınca yapılan bir beyan yer alır. Ek D de böyle bir sayfa örneği verilmiştir.3.1. 4 Özet

Özet, tezin esasıyla ilgili bilgi verir; burada kısaca incelenen sorun açıklanır, kullanılan yöntemler, ulaşılan sonuçlar anlatılır. Özet 250 kelimeyi geçmemelidir.

Bknz. Ek E
3.1.5 Abstract

Abstract, Özetin İngilizce çevirisidir.


3.1.6 Teşekkür ve Özet

Bunların yazılması yazarın ihtiyarındadır. Yazılmaları halinde birer başlık taşımaları ve tez ana metni ile aynı satır aralığında (bir buçuk ya da iki aralık) yazılmaları gerekir.Teşekkür ya da Önsöz başlıkları sayfa yan aralıkları arasında ortalanmalı ve sayfa üst boşluğunun en az 5 cm altında yer almalıdır. Metin ise başlığın en az 3 satır aralığı altında başlar.


3.1.7 İçindekiler Tablosu

İçindekiler Tablosu, her fasla ve fasıl içindeki kısımlara, referans ve bibliyografya sayfasına, eklere ve varsa özgeçmişe ilişkin başlıkları gösterir. Buradaki başlıklar asıl metinde kullanılanların aynısı olmalıdır. Her başlık ile başlığa karşılık olan sayfa numaraları arasında bağlayıcı noktalar yer alır.

İçindekiler tablosunun başlığı, metin üst sınırının 5 cm. altından başlar. Tablonun kendisi ise başlığın en az 3 satır aralığı altından başlar ve sol metin sınırına yaslanmış olarak yazılır.

Bknz. Ek H


3.1.8 Tablolar Listesi

Metinde kullanılan tabloların bir listesi, okuyucuya kolaylık amacıyla verilmelidir. Böyle bir tablo, İçindekiler Tablosundan hemen sonra ve ayarı bir sayfada yer alır. Tablolar Listesinin başlığı metin kenar sınırları ortasında sayfa üst kenar sınırının 5 cm. altında bulunur. Listeleme ise metin sol sınırına yaslanmış olarak ve başlığın en az üç satır aralığı altında başlar.

Tezdeki tablolarda kullanılan numaralar ve başlıklar burada da değiştirilmeden kullanılır. Başlıklarla karşılık gelen sayfa numaraları noktalarla birleştirilmelidir.

Bknz. Ek I


3.1.9 Şekiller ve Resimler Listesi

Gerekiyorsa bu listeler ayrı sayfalarda ve Tablolar Listesi için işaretlenen kurallar çerçevesinde verilmelidir.

Bknz. Ek J
3.1.10 Semboller ve/veya Kısaltmalar Listesi

Böyle bir iste verilmesi gerekli ise, çalıştığınız alanda yaygın kabul gören sembol ve kısaltmaları kullanınız.


3.2 Tez Ana Metni
Tezin ana metni, okuyucunun konuyu kavramasına yardım etmek amacıyla fasıllara ayrılır. Metnin örgülenmesi disiplinler arasında farklılık göstermekle birlikte her hal ve kârda metin boyunca bir biçimsel tutarlığın korunması zorunludur. Başlık ve alt başlıklar tüm fasıllarda aynı biçimde sunulmalıdır. Fasıllar Arap ya da Romen rakamlarıyla ve büyük harflerle numaralanıp adlandırılmalıdır. (FASIL 1, FASIL 2 v.s. ya da FASIL I, FASIL III v.s.) Giriş gibi genel başlıklara ek olarak fasıllara açıklayıcı adlar verilmelidir.

FASIL I ifadesi büyük harflerle ve metin üst sınırının 5 cm. altında ortalanarak yazılır. Fasıl başlığı bunun iki satır altında yer alır. Metin ise bunun da en az iki satır altındadır.

Bazı durumlarda tez metninde yazı dışında resim, formül, alıntı, dipnot ve sonnot v.s. türünden unsurlar bulunur. Bu durumlarda aşağıdaki kurallara.uyulmalıdır.
3.2.1 Gösterim Malzemesi

Bunlar resimler, diyagramlar, şekiller, tablolar, fotoğraflar v.s. den oluşur. Bu malzeme, tez içinde yazarın uygun gördüğü yerlere konulur; ancak, genel kural olarak, metinde ilişkili oldukları yere mümkün olduğunca yakın yerleştirilmelidirler. Yarım sayfayı aşmayan gösterim malzemesi ana metinle aynı sayfada yer alabilir; ancak bu durumda tez metninden üstte ve altta bırakılacak üç satırlık aralıklarla ayrılmalıdırlar. Yarım sayfayı aşan gösterim malzemesinin ise ayrı bir sayfaya yerleştirilmesi daha uygun olur.

Sayfa sağ ve sol boşluklarına sığmayacak kadar büyük gösterim malzemesi saatin ters yönünde 90° döndürülerek yerleştirilir. Bu durumda malzemenin üstü sayfa sol boşluğuna paralel olur.

Her türlü gösterim malzemesi birbirini izleyecek biçimde numaralanır. [1,2,3 v.s ya da 1.1, 1.2, 1.3 v.s.] Bir sayfadan uzun malzeme, izleyen sayfalarda gösterilir. Bu durumda, sonraki sayfaya en azından gösterim malzemesi numarasının ve tablonun niteliğinin yazılması gerekir. Örneğin, "Tablo 1 (devam)" gibi.3.2.2 Formüller

Bilimsel formüller, eşitlikler ve ifadeler bilgisayarla yazılıp basılmalıdır. Bunlara yapılacak göndermeler formüllerin - ifadelerin numarasıyla yapılmalıdır.3.2.3 Alıntılar

Üç satırı geçmeyen düz metin niteliğindeki alıntılar metne çift tırnak içerisinde sokulmalıdır. Üç satırı geçen düz metin alıntıları ise tek aralık olarak, bütünüyle metin sol boşluğundan itibaren en az dört vuruş boşluk bırakılarak yazılır. Bu durumda ifade tırnak içine alınmaz.3.2.4 Dipnotlar ve Sonnotlar

Notlar her sayfanın dip kısmına yerleştirilen dipnotlar ya da her bölüm sonuna yerleştirilecek sonnotlar biçiminde olabilir yahut tez sonuna bibliyografyadan önce konulabilir.

Dipnotlar ve sonnotlar tek satır aralıkla yazılır; bir nottan diğerine ise iki aralık bırakılır. Sayfa sonlarına yerleştirilmeleri halinde ana metinden bir yatay çizgiyle ayrılır. Bu çizgi ilk dipnot satırının bir aralık üzerinde yer alır, Dipnotlarında ana metinden bir ufak karakter boyutu kullanılır.

Dipnotların ve sonnotların numaralandırılmasında arap rakamları, yıldızlar ya da küçük harfler kullanılabilir. Bu durumda rakam, yıldız ya da harf ya normal metin satırının üst hizasında yükseltilmiş olarak ya da satır hizasında fakat parantez içine alınarak gösterilir.3.3 Kaynaklar Listesi

Kaynaklar listesi, her tezde bulunması zorunlu bir bibliyografya/referanslar listesi ile her tezde bulunması zorunlu olmayan eklerden oluşur.
3.3.1 Referanslar/Bibliyografya

Referanslar alfabetik sırayla verilir. Yazarın işaretlenmediği durumlarda ilgili kurumun adı belirtilir.


A. Kitaplar:
a. tek yazarlı

ALLPORT, G.W. (1973), Pattern and Growth in Personality, Holt, Reinhardt Winston, New York.
b. iki yazarlı

Ogden, C.K., RICHARDS, I.A.(1923), The Meaning of Meaning, Harcourt Brace, New York.
c. ikiden fazla yazarlı

DUTCHER, G.M. et. al. (1931), Guide to Historical Literature, Macmillan New York.
d. yazarı yok ya da belli değil

The lottery (1923), J.Watts, London.
e. çeviri

BILLINGTON, D.P. (1965), Concrete Shell Structures, Betonarme Kabuk Yapılar, trans. H. Kabataş and M.Pultar (1975) İTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, İstanbul.
f. edit edilmiş yayın

YAVUZ , E., UĞUREL, Ü.N. Eds. (1984), Tarih İçinde Ankara, Seminer Bildirileri (28-30 Eylül 1981) Mimarlık Fakültesi, ODTÜ, Ankara.

g. bir örgütçe yazılmış ya da yayınlanmış

DİE (1972), 1970 Binalar Sayımı, yayın no.647 Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara.
h. edit edilmiş bir kitapta makale

YAVUZ Y. (1984), 1923-1928 Ankara’sında Konut Sorunu ve Konut Gelişmesi, Tarih İçinde Ankara, Seminer Bildirileri (28-30 Eylül 1981) Eds.E. Yavuz, Ü.N. Uğurel, Mimarlık Fakültesi, ODTÜ, Ankara 235-256.
ı. BRONTON, P. (1969), Behavior, Body Mechanics and Discomfort, Sitting Posture, ed. E.Grandjean, Taylor and Francis, London, 315-332.
i. raporlar
STONE, P.T.,THOMSON, G.S. (1970), Seating for Motor Vehicles, Report no: MVR-3, Loughborough College of Technology, Loughborough.
j. tezler
FRIEDMAN, S.M. (1969), Relationship Between Cognitive Complexity, Interpersonal Dimensions and Spatial Preferences and Properties, unpublished Ph.D.Dissertation, University of California, Berkeley.

BEKTÖRE, İ.S. (1986), Formation of Apartment Blocks in Squatter Areas as a Distinct Aspect of Unauthorized Urban Housing Stock, yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, ODTÜ, Ankara.
B. Periyodikler:
1- Standart gösterim
BARAKAT, H. (1969) A Process of Encounter between Utopia and Reality, The British Journal of Sociology, 1-10. Vol. 20.

2- . Referanslar Listesine bir fasıl numarası vermeyiniz, ancak tez boyunca kullanılan sayfa numaraları aynı biçimde liste boyunca sürdürülmelidir.

3-. Referans Listesi başlığı sayfa üst aralığının 5 cm. altından ve ortalanmış biçimde yerleştirilmesi, listenin kendisi bunun dört satır altında başlamalıdır.
4- Her referans kaynağı tek satır aralıkla yazılmalı ancak bir kaynaktan ötekine geçirirken iki satırlık aralık bırakılmalıdır.

3.3.2 Ekler
Bazı yazarlar, kullandıkları bir kısım malzemeyi metin içinde vermek yerine eklerde göstermeyi tercih edebilirler. Örneğin, test formları, kullanılan araçların ayrıntılı tanımları, ham veriler, bilgisayar programları v.s. bu yolda eklerde gösterilebilir.
a) Eklenecek bilgiler birden çok eki gerektiriyor ise her ek ayrı bir harfle belirlenmelidir. (Ek A, Ek B v.s.) EK A başlığı metin kenar boşlukları içinde ortalanarak be sayfanın üst sınırının 5 cm. altında bulunmalıdır. Kullanılan yazı karakteri ve puntosu fasıl başlıkları için kullanılanlarla aynı olmalıdır.
b) Her ekte kullanılan satır aralığının aynı olması zorunluluğu yoktur. Belgeler ve örnek olaylar tek satır aralıkla, diğer bazı ekler ise iki aralıkla yazılabilir.
c) İçindekiler Listesine her ek başlığıyla birlikte ayrı ayrı ancak EKLER genel başlığı altında toplanarak dahil edilmelidir.
d) Sayfa numaraları bütün ekler için tez boyunca kullanılan biçim ve boyutta devam ettirilir.
e) Eklerde fotokopili malzeme bulunuyorsa bunların uygun nitelikte ve okunabilir olması gerekir.
3.3.3 Özgeçmiş (CV)
Özgeçmiş yalnızca doktora tezleri için gereklidir. Özgeçmiş, adayın meslekî biyografisidir ve doğum yeri ve tarihi, orta eğitimden sonra devam edilen eğitim-öğretim kurumları, alınan dereceler, kazanılan ödüller, yayınların başlıkları ve öğretim ve iş deneyimlerinin burada işaretlenmesi gerekir.
a) Özgeçmişe bir fasıl numarası verilmez, ancak sayfa numaraları özgeçmiş boyunca devam ettirilir ve İçindekiler Listesine son kalem olarak girer.
b) Özgeçmiş tezde kullanılan yazı karakterinde ve aynı punto ile yazılır.
d). Bir özgeçmiş örneği Ek K da verilmiştir.
FASIL 4
EK BİLGİLER
4.1 Biçim ve Üslup
Tezler, ait oldukları disipline özgü biçim ve üslupta sunulmalıdır. Uygun durumlarda teknik terimler kullanılabilir. Ancak, bir fikrin daha basit kelimelerle ifadesinin mümkün olduğu durumlarda böylesi ifadeler tercih edilmelidir.
4.1.1 Tereddütlü Durumlar

Bir disiplinden diğerine biçim ve üslup çok değişebildiğinden tereddütlü durumlarda tez danışmanı ile temas kurulmalıdır.Ek A: Örnek Dış Kapak ve Cilt Kenarı


THE MILL ON THE FLOSS:

AN EXPRESSION OF GEORGE ELIOT’S

DEVELOPED VISION

ON FE/MALE IDENTITY

MİNE VURAL BASKAN


JANUARY, 2005Ek B: Örnek Başlık Sayfası

THE MILL ON THE FLOSS:

AN EXPRESSION OF GEORGE ELIOT’S

DEVELOPED VISION

ON FE/MALE IDENTITY

A THESIS SUBMITTED TO

THE GRADUATE SCHOOL SOCİAL SCIENCES

OF

ÇANKAYA UNIVERSITYBY

MİNE VURAL BASKAN


IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS

FOR


THE DEGREE OF MASTER OF ARTS

IN


THE DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE AND

LİTERATURE

JANUARY 2005


Ek C: Örnek Onay Sayfası

Title of the Thesis : The Mıll On The Floss:An Expression Of George Eliot’s Developed Vision On Fe/Male

Identity
Submitted by Mine Vural Baskan

Approval of the Graduate School of Social Sciences, Çankaya University

(Title and Name)

Director

I certify that this thesis satisfies all the requirements as a thesis for the degree of Master of Science/Arts / Doctor of Philosophy.
(Title and Name)

Head of Department

This is to certify that we have read this thesis and that in our opinion it is fully adequate, in scope and quality, as a thesis for the degree of Master of Science/Arts/Doctor of Philosophy.(Title and Name) (Title and Name)

Co-Supervisor Supervisor

Examination Date :


Examining Committee Members (first name belongs to the chairperson of the jury and the second name belongs to supervisor)

Prof. Dr. Nail BEZEL (Çankaya Univ.)


Assist. Prof. Dr. Özlem UZUNDEMİR (Çankaya Univ.)
Assist. Prof. Dr. Ertuğrul KOÇ (Çankaya Univ.)

Ek D. İntihal Bulunmasına İlişkin Sayfa


I hereby declare that all information in this document has been obtained and presented in accordance with academic rules and ethical conduct. I also declare that, as required by these rules and conduct, I have fully cited and referenced all material and results that are not original to this work.

Name, Last Name :

Signature :
Date :

Ek E: Örnek Öz

ÖZ

TEZ YAZMANIN IZDIRABI: BİR TARİHÇE

Baskan , Mine Vural

Yükseklisans, İngiliz Edebiyatı ve Kültür İncelemeleri

Tez Yöneticisi : ………………………………….

Ortak Tez Yôneticisi: ………………………………….


Ocak 2005, 64 sayfa

Bu çalışma, tez yazım sürecini tarihsel bir çerçeve içinde incelemiştir. Tezin, boyun ağrıları, geçici zihin kaybı, umutsuzluk ve sinir krizlerinin yanı sıra, ilham perisinin katkılarıyla ortaya çıkan son taslağı tartışılmıştır. Bu çalışma, doktora derecesi için gerekli koşulların tarihsel sürecini araştırmış, neden A4 boyutlu kağıt kullanıldığı, sol marjinin ilk kez kimin tarafından 4 cm olarak belirlendiği ve özet sayfasının kökeni gibi sorular yanıtlanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tez Yazımı, Tez Formatı

Ek F: Sample Abstract
ABSTRACT

THE AGONY OF THESIS WRITING: A HISTORY

Baskan , Mine Vural

M.A, English Literature and Cultural Studies

Supervisor : …………………………………….

Co-Supervisor: ……………………………………..


January 2005, 64 pages

This thesis analyzes the process of writing a thesis in a historical context. Neck cramps, writer's block, frustration and hysteria will be discussed alongside inspired prose, and completed final drafts. The thesis will also trace the history of doctoral requirements and will seek to answer questions such as why we need A4-size paper, who first set the left margin at four centimeters, and the origins of the abstract itself.


Keywords: Thesis Writing, Thesis FormatEk G: Örnek Teşekkür Sayfa

ACKNOWLEDGMENTS

The author wishes to express his deepest gratitude to his supervisor Prof. Dr. Mehmet Saygılı and co-supervisor Prof. Dr. Şükran Eş for their guidance, advice, criticism, encouragements and insight throughout the research.


The author would also like to thank Assoc. Prof. Dr. Işık Türkoğlu for his suggestions and comments.
The technical assistance of Mr. Ufuk Demir, Mr. Bahadır Çömlekçi and Ms. Melek Uzca are gratefully acknowledged.
This study was supported by the State Planning Organization ( DPT) Grant No: BAP-09-11-DPT-2002K125/510.


Ek H: Örnek İçindekiler Tablosu
TABLE OF CONTENTS

STATEMENT OF NON PLAGIARISM........................................................................................... iii


ABSTRACT iv
ÖZ v
ACKNOWLEDGMENTS vi
TABLE OF CONTENTS vii
CHAPTERS:
1. INTRODUCTION 1
2. POLICY DIVERGENCE AND TRADITIONAL RESEARCH 5
2.1 Background of a Contrast: Divergence of Long-Term Care Outputs in Rural and

Industrial States 5


2.2 The Contrast and Its Causes 8
2.3 Traditional Studies and the Failure to Provide a Plausible Explanation 13
3. METHODOLOGY, RESEARCH PARADIGMS, AND THE ANALYTIC FRAMEWORKS GOVERNING BASIC ASSUMPTIONS 16
3.1 Rationale for the Research Method 16
3.2 Empirical Data and Their Collection 18
3.3 Data Analysis 23
3.3.1 Curve fitting by regression analysis 38
3.3.2 Abnormal behaviour - (Interpretations).......................................................41
4. CONCLUSIONS 47
REFERENCES 51
APPENDICESY:
A. RESULTS OF IMPROVED HEURISTICS 53
B. DATA FOR SAMPLE MAP GENERATION 64

Ek I: Örnek Tablolar Listesi


LIST OF TABLES

TABLES


Table 1 Enviromental Conditions that Influence Swelling Potential 36
Table 2 Occurrence of flecks on leaves of hybrid poplar clones that were given varying

doses of ozone 39


Table 3 Sample Properties 43
OR

Table 1.1 Enviromental Conditions that Influence Swelling Potential 48


Table 1.2 Stress Conditions that Influence Swelling Potential 49
Table 10.1 Samples used in the Experimental Study 51
Örnek J: Örnek Şekiller Listesi


LIST OF FIGURES

FIGURES
Figure 1 Internal Electrochemical System of Soil 28


Figure 2 Swelling of Clay Rich Soils 30
OR
Figure 3.1 Preparation of Samples 35
Figure 10.5 Classification Chart for Swelling Potential 40

Ek K: Örnek Özgeçmiş

CURRICULUM VITAE
PERSONAL INFORMATION
Surname, Name: Yalçın, Dağ

Nationality: Turkish (TC)

Date and Place of Birth: 1 April 1976 , Afyon

Marital Status: Single

Phone: +90 312 284 45 00/343

Fax: +90 312 284 45 00/354email: fbe@cankaya.edu.tr
EDUCATION


Degree

Institution

Year of Graduation

MS

Çankaya Univ.Computer Engineering

1999

BS

METU Computer Engineering

1996

High School

Atatürk Anadolu High School, Ankara

1992


WORK EXPERIENCE


Year

Place

Enrollment

2003- Present

Vaksis

Control Chief

1997-2003

Çankaya Univ. Department of Industrial Engineering

Research Assistant

1995 July

FMC Nurol

Intern Engineering Student

1994 August

Profilo

Intern Engineering Student


FOREIGN LANGUAGES
Advanced English, Fluent German

PUBLICATIONS
1. Eryaman Y., Savucu S. and Mert M. "Model Predictive Control of a CSTR for Boric Acid Production", Control Journal, 5(12), 225-228 (2004)
2. Eryaman Y., Mert M. "Borik Asit Üretilen Bir Karıştırmalı Tepkime Kabının Model Öngörülen Denetim", TÜBİTAK DOĞA Dergisi, 12(3), 121-125 (2003)
HOBBIES
Tennis, scuba diving, movies, motor sports.


    Ana sayfa


Çankaya üNİversitesi

Indir 82.73 Kb.