bilgiz.org

Çalişan güvenliĞİ prosedüRÜ doküman no hb. Pd
Tarih30.09.2017
Büyüklüğü39.54 Kb.

Indir 39.54 Kb.
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO

HB.PD.05

İLK YAYIN TARİHİ01.10.2011

01.01.2014

REV. NO - TARİHİ

00- 00.00.0000

SAYFA NO

/
1. AMAÇ

1.1. Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalışan güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, bunu tesis edecek uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesine,

1.2. Çalışan güvenliği konusunda geliştirilen iyi uygulama örneklerinin

yaygınlaştırılmasına,1.3. Hizmet içi eğitim yoluyla personelin farkında lığının ve niteliklerinin

artırılmasına,1.4. Çalışan güvenliği ile ilgili raporlama sistemlerinin oluşturulmasına,

1.5. Çalışanların sağlık hizmeti sunum sürecinde karşılaşabilecekleri muhtemel

risk ve zararlardan korunmasına yönelik, usul ve esasları düzenlemektir.


2. KAPSAM

Hastanemizde tüm kurum personelini kapsar.


3. SORUMLULAR:

 Başhekim

 Hasta ve çalışan güvenliği komitesi
4. UYGULAMA:

4.1. ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci

 Kalite yönetim direktörü

 Hekim


 Enfeksiyon hemşiresi

Güvenlik amiri

 Psikiyatrisi/Psikolog/sosyal Hizmet uzmanı

 Diğer Meslek gruplarından temsilci (Röntgen teknisyeni , Laboratuar

teknisyeni, anestezi Teknisyeni)

Komitenin toplanmasıyla ilgili;

a) Çalışan güvenliği konusunda ekip tarafından bir plan/program hazırlar.

b) Ekip, düzenli aralıklarla iki ayda bir kez olmak üzere toplanır, çalışmalarını ve alınan kararları kayıt altına alır, yönetime bildirir.

c) Bu ekip hastanede çalışan güvenliği ile ilgili mevcut durumu tespit eder, personel için olası riskleri belirler, düzeltici önleyici faaliyet başlatır

d) Personele konu ile ilgili hizmet içi eğitim düzenler ve bu eğitimler kayıt altına alınır.

Komitenin görev tanımı;

a) Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması.

b) Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması.

c) Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması.

d) Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması.

e) Kesici delici alet yaralanmalarının risklerinin azaltılması.

f) Sağlık taramalarının yapılması konuları.

g) Temel Yaşam Desteği Sürecinin Güvenliği (MAVİ KOD)

h)Atık yönetimi

e)Radyasyon güvenliği

4.2. Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması.

Hastanemiz personellerinin maruz kalabilecekleri enfeksiyon riskine karşılık

alınacak önlemler “Çalışan Güvenliği Komitesi” ve “Enfeksiyon Kontrol Komitesi”

tarafından belirlenir. Enfeksiyon riskine karşı alınacak önlemler Hastanemiz

Hastane Enfeksiyon Kontrolü Yıllık uygulama planında ’’ belirtilmiştir.

El hijyeni hem hasta hem de çalışan güvenliği açısından çok önemli olup,

Sağlık Çalışanlarının El Hijyeni ve Kişisel koruyucu Malzemelerin Kullanımı

Talimatı”nda enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık

personelinin uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemleri belirlenmiştir.4.4.BÖLÜMSEL RİSK ANALİZİ VE PERSONEL SAĞLIK TARAMALARI

Riskli alanlarda çalışan Hastanemiz personellerine ait sağlık taramalarının

sıklığı ve ne şekilde yapılacağı Hastanemiz Çalışan Güvenliği Komitesi tarafından

ilgili uzman hekimlerin görüşleri doğrultusunda hazırlanan “ Hastane ÇalışanlarıRisk Analiz ve Sağlık Tarama Planı ” da belirlenmiştir. Program gereği, bölüm

bazında belirlenen tetkikler ve izlemler yapılır ve sonuçlar ilgili uzman Hekimler

tarafından değerlendirilir.Ayrıca Personel sağlık tarama kayıtları enfeksiyon

kontrol hemşiresi tarafından toplanır,sağlık çalışanı sonuçları hakkında

bilgilendirilir.Sağlık taraması sonuçları sadece ilgili birim sorumluları ve Çalışan

Güvenliği Komitesi ile paylaşılır.

Bölüm bazında kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipman “ Hastane

Çalışanları Risk Analiz ve Sağlık Tarama Planı ”da belirlenmiş olup çalışma

alanlarında ulaşıla bilecek şekilde bulundurulmaktadır.Kişisel koruyucu ekipman

kullanımı konusunda çalışanlara eğitim verilir.

4.5. GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ

Olay bildirimleri (Kesici/Delici Alet Yaralanmaları,Kan ve Vücut Sıvılarıyla

Temas,Güvenlik Olay Bildirimi v.s.) Güvenlik Raporlama sistemi bildirim Formu

F 149 ile kalite yönetim birimine yapılır, kalite yönetim birimi olay bildirimlerini

değerlendirerek ilgili komitelere iletir.

Ayrıca İndikatör takibine esas olacak Kesici-delici aletlerle yaralanan personel

Kesici/Delici Alet Yaralanmaları Bildirim Formuna“göre takip edilir. Kan ve

Vücut Sıvılarına Maruz kalan Personel; Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz kalançalışan bildirim formu F 320’ ye göre takip edilmelidir.

Güvenlik raporlama sistemine yönelik uygulama güvenlik raporlama sistemi

prosedürüne göre yapılır.

4.6. TEMEL YAŞAM DESTEĞİ SÜRECİNİN GÜVENLİĞİ (MAVİ KOD)

a) Temel yaşam fonksiyonları risk altında olan veya durmuş bulunan

bireylere gerekli müdahalenin yapılabilmesi için mavi kod uygulaması

gerçekleştirilir.

b) Mavi kod yönetimine yönelik düzenlemede;

 uyarı sistemi oluşturulur,

 Sorumlular belirlenir

 Tıbbı, idari ve hemşirelik hizmetlerinden birer temsilci bulunur,

 Mavi kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu yapılır,

 Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılır,

 Her vardiya için ekipler belirlenir,

 Uygulamalarda kullanılmak üzere acil müdahale seti bulunur,

 Acil müdahale setinin miat ve kritik stok seviyeleri takip edilir.

Mavi kod uygulamalarını yapmak üzere;

Her ekipte ; en az bir hekim ,bir sağlık çalışanı bulunur,

Hekim ve sağlık çalışanı CPR eğitimi almış olmalıdır.

Mavi kod ekibi en geç 3 dakika içinde olay yerine ulaşmalıdır.

Yapılan müdahale ile ilgili kayıtlar tutulur.

 Müdahale edilen kişiye ait bilgiler

 Yapılan uygulama ,

 Müdahalenin yeri,

 Çağrının yapıldığı zaman,

 Ekibin olay yerine ulaşma zamanı,

 Müdahalenin sonucu,

 Müdahale ekibinde yer alanların bilgilerini kapsamalı,

Kayıtlar kalite yönetim birimine gönderilir

Mavi kod uygulamasına yönelik yılda iki kez tatbikat yapılır.

Tatbikatta ne kadar süre içinde olay yerine ulaşıldığına dair kayıt

tutulur.

Çalışanlara mavi kod ile ilgili eğitim verilir.

4.7.BEYAZ KOD

Hastane genelinde hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması amacıyla 24 saat

güvenlik görevlisi bulunmaktadır. Mesai saatleri için de ve dışında , hastane

içerisinde ve bahçede oluşa bilecek olası bir saldırı yada taciz olaylarında

uygulama BEYAZ KOD UYGULAMA TALİMATI gereği yapılır.Olayla ilgili hastane

çalışanı Beyaz Kod Bildirim Formunu doldurarak kalite yönetim birimine

sunar.Beyaz Kod uygulamasına yönelik çalışanlara eğitim verilir, yılda 2 kez

tatbikat yapılır.Beyaz Kod a maruz kalan çalışanlara gereken destek

verilir,Gerektiğinde DÖF düzenlenir.

4.8. ATIK YÖNETİMİ:

Hastanemizde atıkların; Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak

toplanması, taşınması, geçici olarak depolanması ve ilgili birimlere teslimi

sağlanmaktadır. Konu ile ilgili usul, esas ve sorumluklar “ Atık Yönetimi Planı

(KP.08)” n de belirlenmiştir. Plan ;

 Üretilen atık çeşitlerini,

 Atıkların kaynağında ayrıştırılmasını,

 Üretilen atık miktarının azaltılmasını,

 Atıkların usulüne uygun olarak toplanmasını ve taşınmasını,

 Atıkları taşımada kullanılacak ekipmanı

 Toplama ekipmanının temizliği ve dezenfeksiyonunu,

 Geçici toplama alanlarının kullanımı ve atıkların depolanmasıyla ilgili

kuralları,

 Geçici depolama alanlarının temizliği ve dezenfeksiyon kuralları,

 Lisanslı atık taşıyıcılarına teslim edilmesini,

 Atıkların toplanması ve taşınması sırasında oluşabilecek kazalara karşı

alınacak önlemleri ve kaza durumunda yapılacak işlemleri,

 Atık yönetimi sürecinde yer alan sorumluları kapsar.5.18. RADYASYON GÜVENLİĞİ

Hastane çalışanlarının Radyasyondan Korunmasına yönelik alınacak

tedbirler Radyoloji Prosedüründe yer almaktadır. Ayrıca hastanemizde radyasyon

güvenliğinden sorumlu Radyasyon Güvenliği komitesi bulunmaktadır.4.10.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ BİLDİRİM FORMU YÖN.FR.118

HASTANE ENFEKSİYON KONROLÜ YILLIK UYGULAMA PLANI ENF.PL.01

HASTANE ÇALIŞANLARI RİSK ANALİZ VE SAĞLIK TARAMA PLANI YÖN.PL.04

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL HİJYENİ VE KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELERİN

KULLANIMI TALİMATI ENF.TL.27

KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMA BİLDİRİM FORMU İND.FR.52

KAN VE VÜCUT SIVILARINA MARUZ KALAN ÇALIŞAN BİLDİRİM FORMU YÖN.FR.132

MAVİ KOD UYGULAMA TALİMATI YÖN.TL.66

BEYAZ KOD UYGULAMA TALİMATI YÖN.TL.67

ATIK YÖNETİMİ KONTROL PLANI ATK.PL.02

RADYOLOJİ PROSÜDÜRÜ GÖR.PD.01

BEYAZ KOD OLAY BİLDİRİM FORMU YÖN.FR.19

DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FALİYET FORMU YÖN.FR.45

MAVİ KOD BİLDİRİM FORMU YÖN.FR.21


HAZIRLAYAN

01 01 YÖNETİM HİZMETLERİ
KONTROL EDEN

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAYLAYAN

BAŞHEKİM (MESUL MÜDÜR)Dr. Fatih İNMEZ

    Ana sayfa


Çalişan güvenliĞİ prosedüRÜ doküman no hb. Pd

Indir 39.54 Kb.