bilgiz.org

BiRLİĞİMİz tarafindan avrupa ulusal sigorta biRLİkleriyle gerçekleşTİRİlen çalişma toplantilarina iLİŞKİn rapor aralik 2007
Tarih27.12.2017
Büyüklüğü143.65 Kb.

Indir 143.65 Kb.

BİRLİĞİMİZ TARAFINDAN AVRUPA

ULUSAL SİGORTA BİRLİKLERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMA TOPLANTILARINA İLİŞKİN RAPOR


ARALIK 2007

Birliğimizin 2007 yılı stratejisi çerçevesinde, gerek Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde gerekse Türk sigorta sektörüne yeni sigorta ürünlerinin tanıtılması aşamasında sektörümüzün sorunlarla karşılaştığı alanlarda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin deneyimlerinden faydalanılması; Birliğimizin uluslararası tanınırlığının arttırılması; uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesi; iyi uygulama örneklerinden yararlanılması ve ortaklık kurma faaliyetlerinde bulunulması amacıyla Avrupa ülkeleri sigorta birliklerine çalışma ziyaretlerinde bulunulmaya devam edilmiştir.


Bu çerçevede, Avrupa Birliği üyesi olarak Avrupa Tek Sigorta Piyasası içerisinde yer alan Almanya, İspanya ve Hollanda ulusal sigorta birliklerine çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleştirilen bu çalışma ziyaretleri, Birliğimiz tarafından hazırlanmış olan kapsamlı powerpoint sunumlar ile başlamış; bu çerçevede Birliğimiz, Birliğimizin yapısı, çalışmaları, yayınları, uluslararası ilişkileri, AB sürecinde gerçekleştirdiği yasal düzenlemeler ve faaliyetler ile Türk sigorta sektörü ve sektörün temel göstergelerine ilişkin kapsamlı bilgiler verilmiştir. Bunu takiben, görüşmenin gerçekleştirildiği ülkenin sigorta birliğine ve sektörüne ilişkin olarak toplantılara katılan yetkililerden kapsamlı bilgiler alınmış ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.
Aşağıda bilgilerinize sunulan rapor Avrupa Birliği Tek Sigorta Piyasasına uyum sürecinde Birliğimiz tarafından ziyaret edilen ulusal birlikler ile gerçekleştirilen toplantılar sonrasında hazırlanan tutanaklardan derlenmiştir. Almanya, İspanya ve Hollanda sigorta sektörlerine ilişkin genel bir çerçeve oluşturan raporun sektörümüze faydalı olmasını umuyoruz.

İÇİNDEKİLER
1. ALMAN SİGORTA ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ (GDV) 2.

1.1. Alman Sigorta Sektörüne Genel Bakış

1.2. GDV ile Gerçekleştirilen Çalışma Toplantısında Öne Çıkan Diğer Konular

2. İSPANYOL SİGORTA ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ (UNESPA) 13.

2.1. İspanyol Sigorta Sektörüne Genel Bakış

2.2. UNESPA ile Gerçekleştirilen Çalışma Toplantısında Öne Çıkan Diğer Konular

3. HOLLANDA SİGORTA ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ (VVN) 19.

3.1. Hollanda Sigorta Sektörüne Genel Bakış

3.2. VVN ile Gerçekleştirilen Çalışma Toplantısında Öne Çıkan Diğer Konular

ALMAN SİGORTA

ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ
(GDV-GESAMTVERBAND der DEUTSCHEN VERSICHERUNGWIRTSCHAFT e.V.)

1. ALMAN SİGORTA BİRLİĞİ-GDV
Avrupa tek sigorta piyasasının önde gelen aktörlerinden olan Alman sigorta sektörü, Almanya’nın ekonomik büyümesine ve istikrarına da büyük katkı sağlamaktadır. Özellikle son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişimler ve küresel sermaye piyasalarındaki hareketlilik Alman sigorta sektörünü de yakından etkilemiş ve sektör içerisindeki rekabeti daha da arttırmıştır. Bu gelişmeler sonucunda Alman sigorta sektörünün gündemini birleşme ve devralmalar, şirketlerin artan sınır-ötesi faaliyetleri ve yeniden yapılandırmalar oluşturmaya başlamıştır.
Birliğimizin, Türk sigorta sektörünün Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları çerçevesinde 2007 yılında gerçekleştirdiği ilk çalışma toplantısı, 22 Mart 2007 tarihinde Alman Sigorta Birliği GDV’de düzenlenmiştir. Toplantıda Birliğimiz Genel Sekreter Erhan Tunçay ile AB ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Berna Özşar tarafından temsil edilmiştir. Toplantıya GDV’yi temsilen Genel Müdür Dr. Jörg Freiherr Frank von Furstenwerth, AB Ofisi Yöneticisi Dr. Bernhard Gause ve Uluslararası İlişkiler Yöneticisi Dr. Ralf Gutersloh katılmışlardır.
Toplantıda Alman yetkililer Alman sigorta sektörü ile GDV’nin organizasyonel yapısına ilişkin de kapsamlı bilgiler vermişlerdir.


  1. Alman Sigorta Sektörüne Genel Bakış

Alman sigorta sektörü, Avrupa Birliği tek sigorta piyasası içerisinde İngiltere ile birlikte en çok istihdam yaratan sektörlerin başında gelmektedir. Sektör, 15 000’i stajyer olmak üzere toplam 240 000 kişiye istihdam olanağı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra Almanya’da 52 000 sigorta acentesi, tek bir sigorta şirketi için çalışan tam zamanlı serbest meslek sahibi 75.000 acente, birden çok şirket için çalışan 4.000 acente, 300 000 yarı-zamanlı acente ve 7 000 broker faaliyet göstermektedir.


Sigorta şirketleri sayısına bakıldığında, Alman Federal Denetleme Kurumu’nun (BAFIN) rakamlarına göre Almanya’da 632 sigorta şirketi faaliyet göstermektedir. Bu şirketlerin 227 tanesi mal ve kaza sigortası alanında, 104 tanesi hayat sigortası alanında, 53 tanesi sağlık sigortası alanında, 47 tanesi reasürans alanında; 160 tanesi emeklilik alanında, 41 tanesi ölüm tazminatı fonu alanında faaliyet göstermektedir.
Prim üretimi açısından bakıldığında ise Alman sigorta sektörünün Avrupa Birliği’nin önde gelen ülkelerinden olduğu görülmektedir. Avrupa Sigorta ve Reasürans Federasyonu verilerine göre Almanya, İngiltere ve Fransa’nın ardından Avrupa Birliği tek sigorta piyasasının en çok prim üretimine sahip üçüncü ülkesi konumundadır. Almanya’nın 2005 yılındaki toplam prim gelirleri 157,8 Milyar Euro iken 2006 yılında gözlenen % 2,3 oranındaki artışla bu oran 161,6 Milyar Euro’ya ulaşmıştır.PRİM GELİRLERİ

(Milyar Euro)

2006

2005

Hayat Sigortası

78.3

75.2

Sağlık Sigortası

28.5

27.3

Hasar-Mal ve Kaza Sigortaları

54.6

55.3

Toplam

161.4

157.8

Ne var ki, Alman sigorta sektöründeki prim gelirleri artış yüzdesi istenen düzeyde gerçekleşmemiştir. Almanya, son dönemde Belçika, Avusturya, Fransa, İspanya gibi pek çok ülkenin gerisinde kalmıştır.


PRİM GELİRLERİNDEKİ ARTIŞ

Kaynak: GDV

PRİM GELİRİ YAPISININ GELİŞİMİ
Mal ve kaza Sağlık Hayat


Almanya’da sigorta primlerinin GSYİH’ye oranı ise % 7 civarında seyretmektedir. Kişi başına düşen primler 1 913 Euro tutarında olup bu oran Avrupa Birliği ülkeleri arasında Almanya’yı en ön sıralara taşımaktadır.
Branşlar bazında prim gelirleri dağılımına bakıldığında % 46’lık payı hayat sigortalarının, % 36’lık payı mal ve kaza sigortalarının, % 18’lik payı ise sağlık sigortalarının oluşturduğu görülmektedir.

PRİM GELİRLERİNİN DAĞILIMI

Kaynak: GDV


Prim gelirleri şirketler bazında incelendiğinde hayat sigortaları alanında faaliyet gösteren ilk 5 şirketin toplam Alman hayat sigortası piyasasının % 33,1’ini, ilk 10 şirketin ise % 48,7’sini elinde bulundurduğu görülmektedir. Sağlık sigortalarında bu oran sırasıyla % 50,7 ve % 70,1 iken, mal ve kaza sigortalarında % 27,4 ve % 39,3’tür. Reasürans piyasasında ise bu oranlar daha da artış göstermektedir. Alman reasürans piyasasında faaliyet gösteren en büyük 5 şirket, piyasanın yaklaşık % 73.7’sine sahipken ilk 10 şirket için bu oran % 89’a çıkmaktadır.
EN BÜYÜK ALMAN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PRİM GELİRİNE GÖRE PİYASA PAYLARI

Hayat


Sağlık


Mal ve Kaza


Reasürans


İlk 5 şirketin pazar payı

% 33.1

% 50.7

% 27.4

% 73.7En büyük ilk 10 şirketin pazar payı

% 48.7

% 70.1

% 39.3

% 89


Kaynak: GDV

2005 yılında Alman sigorta sektöründe prim gelirlerinde meydana gelen artış branşlar bazında incelendiğinde en büyük artışın hayat sigortası alanında olduğu gözlenmektedir. Hayat sigortalarında prim gelirleri artışı 2004 yılı için % 1,2 iken bu oran 2005 yılı için % 6,1 olmuştur.HAYAT SİGORTASI: PRİM GELİRİ ARTIŞLARI


Almanya’da hayat sigortası alanında yapılan sözleşme sayılarına bakıldığında ise karma hayat poliçelerinin % 18,4’lük, gelir sigortalarının % 30’luk, endeksli sigortaların % 17’lik bir paya sahip olduğu görülmektedir.

HAYAT SİGORTASI: SİGORTA ÇEŞİTLERİ

Yüzde olarak sözleşme sayıları


Özel sağlık sigortası alanında ise son dönemde prim gelirlerindeki artışlarda bir düşüş yaşanmaktadır. 1993–1995 yılları arasında görülen % 10’un üzerindeki artış 2000’li yıllarda yerini daha düşük düzeyli artışlara bırakmış olup 2005 yılında % 3,4 oranında bir artış gözlenmiştir.

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI: PRİM GELİRİ ARTIŞLARI

Alman sağlık sigortası sektörünün prim gelirleri dağılımı incelendiğinde en çok prim üretiminin % 72’lik oranla kapsamlı sağlık sigortalarında, en az prim üretiminin ise % 4’lük oranla günlük hastalık yardımı sigortalarında gerçekleştiği göze çarpmaktadır.


SAĞLIK SİGORTASI: ÖZEL SAĞLIK SİGORTACILARININ PRİM GELİRLERİ DAĞILIMI


Mal ve kaza sigortaları genel başlığı altında yer alan mal sigortaları, kredi sigortaları, motorlu taşıt sigortaları, hukuksal koruma sigortaları, nakliyat sigortaları, kaza sigortaları ve sorumluluk sigortaları alanındaki prim geliri dağılımında ise en büyük payı motorlu taşıt sigortaları ile mal sigortalarının oluşturduğu görülmektedir. Mal ve kaza sigortaları içindeki en düşük pay nakliyat sigortalarına aittir.MAL VE KAZA SİGORTASI: PRİM GELİRİ DAĞILIMI


Prim geliri artışları incelendiğinde ise mal ve kaza sigortaları alanında 2005 yılındaki büyümenin geçmiş 5 yılın aksine eksi düzeyde seyrettiği görülmektedir.

MAL VE KAZA SİGORTASI: PRİM GELİRİ ARTIŞLARI


1.2 GDV ile Gerçekleştirilen Çalışma Toplantısında Öne Çıkan Diğer Konular
GDV’nin Yapısı ve İşleyişi
1948 yılında kurulan Berlin merkezli Alman Sigorta Birliği (GDV), Almanya’daki sigorta şirketlerini ortak bir çatı altında toplayan bir kuruluştur. GDV, bünyesindeki 454 üye şirket, 233.000 çalışan-stajyer ve 428 milyon sigorta sözleşmesi aracılığıyla ticaret, endüstri ve kamu kuruluşlarına kapsamlı sigorta hizmeti sunmaktadır. Brüksel ve Hamburg’da da merkezleri bulunan GDV’nin hâlihazırda 300 çalışanı bulunmaktadır
GDV çalışmalarını oluşturduğu komitelerle desteklemektedir. GDV bünyesinde Hayat Sigortası İzleme Komitesi ile Hasar ve Mal Sigortaları İzleme Komitesi olmak üzere iki İzleme Komitesi ve 12 Sektörlerarası Komite bulunmaktadır.
Hayat Sigortası İzleme Komitesi bünyesinde sosyal politikalar, hayat sigortası vergisi, matematik ve istatistik ve aktüeryal bilimlerden sorumlu dört ayrı komite bulunmaktadır.
Hasar ve Mal Sigortası İzleme Komitesi bünyesinde ise sekiz farklı komite faaliyet göstermektedir. Bu komiteler, kamu sorumluluk komitesi, motorlu taşıt vergileri komitesi, hukuksal koruma sigortası komitesi, mal sigortası komitesi, nakliyat sigortası komitesi, hasar komitesi, suç önleme ve kara para aklama komitesidir.
Sektörlerarası Komite bünyesinde ise risk yönetiminden halkla ilişkilere, muhasebe ve sermaye yeterliliğinden ulusal ekonomiye farklı alanlarda on iki alt komite yer almaktadır.
GDV’nin temel amaçları siyasi makamlarla, yabancı birliklerle, Alman sanayinin önde gelen aktörleri ile iletişim kurulması ve işbirliği sağlanması suretiyle Alman sigorta sektörünün çıkarlarının temsil edilmesi ve üye şirketlere sektörle ilgili kapsamlı hizmetler sunulmasıdır (kapsamlı bilgi akışı, piyasa istatistikleri, araştırma ve incelemeler gibi).
GDV’nin kurumsal örgütlenme yapısı şu şekildedir:
Kurumsal Örgütlenme Yapısı

ALMAN SİGORTA BİRLİĞİ YÖNETİCİ KOMİTESİ (CEO-GDV BAŞKANI

ALMAN SİGORTA BİRLİĞİ BAŞKANLIK KOMİTESİ

ALMAN SİGORTA BİRLİĞİ GENEL MECLİSİ

ALMAN SİGORTA BİRLİĞİ ÜYELERİ

454 ÜYE

Özel Sağlık Sigortası Birliği (PHI)

Alman Sağlık Şirketleri Çalışanları Birliği (AGV)GDV, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin sigorta birlikleri arasında en kapsamlı organizasyon yapısına sahip ve en çok eleman istihdam eden birliklerdendir. GDV’nin organizasyon şeması aşağıda yer almaktadır:


Organizasyon ŞemasıİSPANYOL SİGORTA

ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ
(UNESPA-ASOCIACION EMPRESARIAL DEL SEGURO)

2. İSPANYA SİGORTA BİRLİĞİ-UNESPA
Birliğimizin, Türk sigorta sektörünün Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları çerçevesinde 2007 yılında gerçekleştirdiği ikinci çalışma toplantısı, 16 Nisan 2007 tarihinde İspanya Sigorta Birliği UNESPA’da düzenlenmiştir. Toplantıda Birliğimiz Genel Sekreter Erhan Tunçay, Genel Sekreter Yardımcısı Erdinç Yurtseven, Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı ve Birlik Komite Üyesi Fahri Altıngöz ve AB ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Berna Özşar tarafından temsil edilmiştir.
Toplantıya UNESPA’yı temsilen Genel Sekreter Mirenchu del Valle, Hayat-dışı Sigorta Yöneticisi Manuel Mascaraque, Uluslararası İlişkiler Yöneticisi Nuria Castaner, Araştırma Departmanı Yöneticisi Miguel Angel Vazquez ve Uluslararası İlişkiler Asistanı Margarita Sanchez-Barbudo katılmışlardır.
Toplantı çerçevesinde, İspanya’da kaza tespit tutanakları sisteminin işleyişine ilişkin görüşmeler de yapılmıştır.


  1. İspanya Sigorta Sektörüne Genel Bakış

Avrupa tek sigorta piyasasının önde gelen aktörlerinden olan İspanyol sigorta sektörü, İspanya’nın ekonomik büyümesine ve istikrarına da büyük katkı sağlamaktadır. 2000 yılı itibariyle Avrupa’nın diğer ülkelerine göre İspanya’nın yükselen gayrisafi milli hasıla oranı, bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişimler ile küresel sermaye piyasalarındaki hareketlilik İspanyol sigorta sektörünü de olumlu yönde etkilemiştir.


Bu gelişmeler dikkate alındığında İspanyol sigorta sektörünün içersindeki rekabetin arttığı ve dünya genelinde faaliyet gösteren İspanyol sigorta şirketleri sayısının fazlalaştığı dikkat çekmektedir. İspanyol sigorta şirketlerinin Avrupa Birliği’nde %22,6, Amerika’da %1,6, İsviçre’de %2,3 oranda yer aldıkları görülmektedir.İspanyol sigorta sektörü, Avrupa Birliği tek sigorta piyasası içerisinde en çok istihdam yaratan sektörlerden biridir. Sektör, sigorta şirketlerinde 49.000 kişi istihdam ederken bu sayı sigorta acenteleri ve aracı şirketlerde çalışanlarla birlikte 165.941’e çıkmaktadır.

Sigorta şirketleri sayısına bakıldığında, İspanyol Sigorta Birliği’nin (UNESPA) 2005 rakamlarına göre İspanya’da toplam 312 sigorta şirketi faaliyet göstermektedir.

Prim üretimi açısından bakıldığında ise İspanyol sigorta sektörünün Avrupa Birliği’nin sigorta sektörünün önde gelen ülkelerinden olduğu görülmektedir. Avrupa Sigorta ve Reasürans Federasyonu verilerine göre İspanya Avrupa Birliği tek sigorta piyasasının en çok prim üretimine sahip altıncı ülkesi konumundadır. İspanya’nın 2005 yılındaki toplam prim gelirleri 49,652 Milyar Euro iken 2006 yılında 52,584 Milyar Euro’ya ulaşmıştır.


İspanya’nın hayat ve hayat dışı branşlarda Avrupa Ekonomik Alanı ile dış dengesi aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

Motorlu taşıt sigortaları alanında ise Avrupa Birliği tek sigorta piyasası geneline bakıldığında prim üretimi açısından Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya’yı takiben İspanya’nın geldiği görülmektedir.


Dağıtım kanalları göz önünde bulundurulduğunda toplam faaliyetlerde hayat sigortacılığı alanında İspanya’da en büyük pay % 66,71 oranla bankalara; hayat-dışı sigortacılık alanında ise % 39,74 oranla acentelere ve % 28,83 oranla brokerlara aittir.


2.2. UNESPA ile Gerçekleştirilen Çalışma Toplantısında Öne Çıkan Diğer Konular


UNESPA’nın Yapısı ve İşleyişi
İspanyol Sigorta Birliği (UNESPA), 1977 yılında kurulmuş olup merkezi Madrid’tedir. UNESPA’nın Endülüs, Katalonya, Valencia ve Navarra’da da dört ayrı ofisi bulunmaktadır. UNESPA bünyesinde 300 sigorta şirketi bulunmakta olup bu rakam İspanyol sigorta sektörünün % 94’üne tekabül etmektedir.
UNESPA, üyesi bulunan sigorta şirketlerinin mesleki, ekonomik ve sosyal çıkarlarını diğer ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren kişi, örgüt ve kurumlar karşısında korumakta; üyelere katma değer sağlamakta; sektörün ihtiyaçları doğrultusunda gerekli kurumlarla işbirliği geliştirmekte; İspanyol sigorta sektörünün çıkarları doğrultusunda gerekli tüm alanlarda çalışmalar yürütmektedir.
İspanyol Sigorta Birliği, Genel Kurul, Direktörler Heyeti, Yürütme Komitesi, Denetim ve Kontrol Komisyonu ve Başkanlık olmak üzere beş temel yapıtaşından oluşan bir kurumsal yapıya sahiptir. UNESPA, Genel Sekreter ve Başkana bağlı hayat, hayat-dışı, merkezi birimler ve bölgesel ofisler olmak üzere 4’lü bir organizasyonel yapılanmaya sahiptir.
Kaza Tespit Tutanakları Sistemine ilişkin Görüşmeler

İspanya’da motorlu taşıt sigortaları alanında faaliyet gösteren 140’ın üzerinde şirket bulunmaktadır. Bu şirketler sektörün % 80’ini oluşturmaktadır. İspanya’da motorlu taşıtlara ilişkin hasar talepleri için 1997 yılında TIREA (Sigorta Sektörü için Bilgi Değişimi ve Güvenli İşlemler Merkezi) isimli bir merkez kurulmuştur. TIREA, bilgi değişimini kolaylaştırmakta, sigorta sektörüne uygulama ve telekomünikasyon ağı yoluyla katma değer sağlamaktadır.


İspanya’da kaza tespit tutanakları maddi hasarların ortaya çıktığı kazalarda kullanılmaktadır. Bedensel hasarlarda ise olay yerine polisin gelmesi beklenmekte ve yargı yoluna gidilmektedir. Maddi hasarların ortaya çıktığı kazalarda sistem şu şekilde çalışmaktadır:


 • Her iki sürücü de araçlara, poliçelere ve sürücülere ilişkin bilgiler ile kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin detayları içerecek bir hasar tutanağı doldurur.
 • Sürücüler doldurdukları hasar tutanağını kendi sigorta şirketlerine gönderirler.
 • Her iki sürücü de farklı tamircilere giderler ve sigorta eksperi hasarların tespitini yapar.
 • Poliçe sahibinin hasar teminatı varsa, hasara uğrayan sürücünün şirketi suçlu sürücünün şirketiyle hasarın ödenmesi için irtibata geçer.
 • Aralarında anlaşma sağlanırsa suçlu sürücünün şirketi hasar gören aracın incelenmesi için sigorta eksperini gönderir ve onarım ücretini karşılamayı kabul eder.
 • Onarım talimatı verilir ve araçlar tamir edilir.
 • Poliçe sahibinin hasar teminatı yoksa suçlu sürücünün sigorta şirketiyle onarım işlemleri için doğrudan bağlantıya geçmesi gerekmektedir.
 • Anlaşma sağlanamazsa yargı yoluna gidilmektedir.


HOLLANDA SİGORTA

ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ
(VVN-VERBOND VAN VERZEKERAARS)

3. HOLLANDA SİGORTA BİRLİĞİ-VVN
Birliğimizin 2007 yılı stratejisi çerçevesindeki çalışma ziyaretlerinin sonuncusu 19 Nisan 2007 tarihinde Hollanda Sigorta Birliği VVN’nin Lahey’deki merkezinde gerçekleştirilmiştir.
Toplantı öncesinde VVN Sigorta İstatistikleri Merkezi Direktörü Jan van Rijckevorsel, Avrupa Birliği’nde emeklilik ve sigorta sektörünün rolü konusunda bir bilgilendirmede bulunmuştur. Bunu takiben VVN Genel Sekreteri Richard Weurding, Yönetim Kurulu Üyesi Willem Terwisscha van Scheltinga ve Kamu İlişkileri Yöneticisi Colette Kraaijenhagen ile gerçekleştirilen toplantıya geçilmiştir. Toplantıda Birliğimiz Genel Sekreter Erhan Tunçay ile AB ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Berna Özşar tarafından temsil edilmiştir.  1. Hollanda Sigorta Sektörüne Genel Bakış

Hollanda, Avrupa Birliği tek sigorta piyasası içerisinde yer alan en gelişmiş, en yüksek prim üretimi ve kişi başı prim gelirine sahip ülkelerden biridir.


Sigorta şirketleri açısından incelendiğinde Hollanda sigorta piyasasında yerli şirketlerin, Avrupa Birliği üyesi ülke şirketlerinin ve diğer ülke sigorta şirketlerinin faaliyet gösterdiği görülmektedir. 2005 yılı sonu itibarı ile irili ufaklı pek çok şirketin yer aldığı Hollanda sigorta piyasasında hayat sigortacılığı alanında 244, mesleki emeklilik alanında 800 ve hayat-dışı sigortacılık alanında 723 yerli, yabancı ve AB şirketinin faaliyet gösterdiği görülmektedir. Aşağıda yer alan tablo bu dağılımı detaylı bir biçimde göstermektedir:

SİGORTA ŞİRKETİ SAYILARI
2003

2004

2005

Hayat:


- yerli şirketler

84

82

76

- yabancı şirketler

3

1

1

- bildirime dayalı olarak faaliyet gösteren şirketler

160

164

167

Toplam

247

247

244

Mesleki Emeklilik:


- sektör geneli

103

103

103

- şirketler

759

723

676

- meslekler için

11

15

21

Toplam

873

841

800

Hayat-dışı


- yerli şirketler

236

247

210

- yabancı şirketler

10

7

7

- bildirime dayalı olarak faaliyet gösteren şirketler

540

546

506

Toplam

786

800

723

Hollanda sigorta sektörü 2005 yılı sonu itibarı ile 52 770 kişiye istihdam olanağı sağlarken bu rakam 2006 sonu itibarı ile büyük bir değişiklik göstermemiş ve 52 560 olarak açıklanmıştır. Hollanda Sigorta Birliği’nin (VVN) rakamlarına göre 2006 yılında ulusal işgücünün % 1.02’sini sigorta alanındaki iş gücü oluşturmuştur.SİGORTA ŞİRKETİ ÇALIŞANLARI
2004

2005

2006

Sözleşmeli sigortacı sayısı

21 630

22 090

22 230

- ofis çalışanları

19 940

20 440

20 520

- saha çalışanları

1 690

1 650

1 710

Şirketlerin sözleşmeli personel sayısı

30 930

30 670

30 790

TOPLAM

53 010

52 770

52 560

Prim üretimi açısından bakıldığında ise Hollanda sigorta sektörünün Avrupa Birliği tek sigorta piyasasının en önde gelen sektörlerinden biri olduğu görülmektedir. Avrupa Sigorta ve Reasürans Federasyonu verilerine göre Hollanda, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya’nın ardından Avrupa Birliği tek sigorta piyasasının en çok prim üretimine sahip beşinci ülkesi konumundadır.


Hollanda’nın 2005 yılındaki toplam prim gelirleri 48,7 Milyar Euro iken 2006 yılında yeni bir özel sağlık sisteminin oluşturulmasıyla % 49,5 oranında prim geliri artışı sağlanmış ve bu oran 72,8 Milyar Euro’ya ulaşmıştır. Görülen büyümenin en büyük nedeni yeni sağlık sisteminin uygulamaya girmesi ile ulusal sağlık sigorta fonları ve özel sağlık sigorta hizmeti sunanların ayrılması ve tüm sağlık sigortası hizmeti verenlerin özel sağlık sigortacıları haline gelmesidir. Bu etkenler kaza ve sağlık sigortası alanlarında prim artışına neden olmuştur. Tahminlere göre ise 2007 yılına ait prim gelirlerinin 72,5 Milyar Euro’yu bulması beklenmektedir. Tahminlerin beklenen şekilde gerçekleşmesi halinde kişi başına düşen prim üretiminin de 4 300 Euro seviyesinde olacağı düşünülmektedir.


PRİM GELİRLERİ

(Milyar Euro)


2005

2006

2007

(tahmini veriler)

Hayat Sigortası

25

25.7

25.5

Hayat-dışı Sigorta

12.2

12.6

12.5

Sağlık Sigortası

11.5

34.5

34.5

Toplam

48.7

72.8

72.5

Hollanda sigorta sektöründe faaliyet gösteren hayat-dışı sigorta şirketlerinin prim gelirleri incelendiğinde en yüksek prim üretiminin kaza ve sağlık branşlarında olduğu görülmektedir. Bunu motorlu taşıtlar, yangın ve diğer hayat-dışı branşlar (sorumluluk, hukuksal koruma ve seyahat sigortaları) takip etmektedir.
HAYAT-DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN BRANŞ BAZINDA PRİM GELİRLERİ(Milyon Euro)2003


2004


2005

Kaza ve sağlık


- brüt

10 375

11 644

11 477

- reasürans payı

510

549

359

Motorlu taşıt


- brüt

4 468

4 581

4 565

- reasürans payı

188

194

194

Nakliyat


- brüt

616

657

681

- reasürans payı

136

141

134

Yangın


- brüt

3 432

3 529

3 519

- reasürans payı

906

868

772

Diğer hayat-dışı


- brüt

2 717

3 163

3 468

- reasürans payı

759

1 070

1 215

Toplam hayat-dışı


- brüt

21 608

23 574

23 710

- reasürans payı

2 499

2 822

2 674

Dağıtım kanalları açısından incelendiğinde, Hollanda’da hayat ve hayat dışı sigorta hizmetlerinin her ikisinin de % 40’a yakın oranlarla doğrudan sigorta şirketleri ile aracı kuruluşlar tarafından sağlandığı görülmektedir. Sağlık sigortası alanında ise en sıklıkla kullanılan dağıtım kanalı sigorta şirketleridir.

3.2. VVN ile Gerçekleştirilen Çalışma Toplantısında Öne Çıkan Diğer Konular
VVN’nin Yapısı ve İşleyişi
Hollanda Sigorta Birliği, Hollanda çatısı altındaki sigorta şirketi üyeleri tarafından finanse edilip yönetilmekte ve üye sigorta şirketlerinin çıkarlarını gözetmektedir. Bünyesinde hayat, sağlık ve diğer sigorta hizmeti veren şirketleri barındıran Birlik, sektörde prim gelirleri açısından % 95’lik paya sahip bir sigorta şirketleri kitlesini temsil etmektedir.
VVN’nin temel amaçları sigorta sektörünün çıkarlarını gözetmek için lobicilik faaliyetleri sürdürmek ve üye şirketlere sektörle ilgili kapsamlı hizmetler sunmaktır. Müşteri memnuniyetini artıracak sigorta dağıtım kanalları, sektörde şeffaflık, sigortada kalite, hükümet ile işbirliği halinde doğal afetlere (seller) karşı sürdürülebilir çözümler üretmek VVN’nin sorumluluk alanına giren başlıca konuları oluşturmaktadır.
VVN’nin kurumsal örgütlenme yapısı şu şekildedir:

Kurumsal Örgütlenme Yapısı

VVN Yönetim Kurulu’na bağlı 9 ana bölümden oluşmaktadır. VVN’ in ayrıntılı organizasyon şeması aşağıda yer almaktadır:
Organizasyon Şeması


    Ana sayfa


BiRLİĞİMİz tarafindan avrupa ulusal sigorta biRLİkleriyle gerçekleşTİRİlen çalişma toplantilarina iLİŞKİn rapor aralik 2007

Indir 143.65 Kb.