bilgiz.org

BiRİNCİ kisim amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç madde 1

 • DOKUZUNCU KISIM Çeşitli Hükümler Yiyecek taklidi ürünler MADDE 79
 • Piramit satış sistemleri MADDE 80
 • Test, muayene ve analizler MADDE 81
 • Ödenek MADDE 82
 • Diğer hükümler MADDE 83
 • Yönetmelikler ve diğer düzenleyici işlemler MADDE 84
 • Kadro ihdası (1) MADDE 85
 • Yürürlükten kaldırılan hükümler MADDE 86
 • Geçiş hükümleri GEÇİCİ MADDE 1
 • Yürürlük MADDE 87
 • 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77 NCİ MADDESİNDEKİ İDARİ PARA CEZALARI MİKTARLARIYLA İLGİLİ TABLO
 • 6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin; 1/1/2017-31/12/2017 TL
 • 6502 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
 • Değiştiren Kanunun/KHK’nin/Tebliğin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası 6502 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri • Sayfa5/5
  Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü279.13 Kb.

  Indir 279.13 Kb.
  1   2   3   4   5

  Cezalarda yetki ve itiraz

  MADDE 78- (1) Bu Kanunun 77 nci maddesinin ikinci, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve on birinci fıkralarındaki idari yaptırımlar Bakanlık tarafından verilir; on ikinci ve on üçüncü fıkraları uyarınca Reklam Kurulu tarafından karar verilen idari yaptırımlar Bakanlık tarafından uygulanır. Diğer fıkralarındaki idari yaptırımlar ise yaptırım uygulananın merkezinin bulunduğu valilik tarafından verilir.

  (2) Bu Kanun hükümlerine göre verilen idari yaptırım kararlarına karşı 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre idari yargı yoluna başvurulabilir. Ancak, idare mahkemesinde dava, işlemin tebliğini izleyen günden itibaren otuz gün içinde açılır. İdare mahkemesinde iptal davası açılmış olması, kararın yerine getirilmesini durdurmaz.

  (3) Bu Kanuna göre verilen idari para cezalarının, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenmesi zorunludur.

  12184
  DOKUZUNCU KISIM  Çeşitli Hükümler

  Yiyecek taklidi ürünler

  MADDE 79- (1) Gıda ürünü olmamalarına rağmen, sahip oldukları şekil, koku, renk, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları nedeniyle olduklarından farklı görünen ve bu sebeple tüketiciler, özellikle çocuklar tarafından, gıda ürünleriyle karıştırılarak tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan ürünlerin üretilmesi, pazarlanması, ithalatı ve ihracatı yasaktır. Gıda ürünü olmamalarına rağmen geleneksel el sanatı ürünü olarak gıda ürünü şeklinde üretilen ve sağlığa zarar vermeyen ürünler, üzerinde uyarı işareti ve yazısı bulunması şartıyla bu hükmün dışındadır.

  (2) Bakanlık, olduklarından farklı görünerek tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan bu ürünlere karşı gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

  (3) Piyasaya arz edilmiş olan bu ürünlerin güvensizliğinin tespit edilmesi hâlinde alınacak önlemler ile bu önlemlerin Avrupa Komisyonuna bildirilmesi hususunda Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

  (4) Bakanlık, bu kapsamdaki ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmakla görevlidir.

  (5) Yiyecek taklidi ürünleri satın alan tüketicilerin uğradıkları maddi ve manevi zararlar nedeniyle dava açma hakları saklıdır.

  Piramit satış sistemleri

  MADDE 80- (1) Piramit satış; katılımcılarına bir miktar para veya malvarlığı ortaya koymak karşılığında, sisteme aynı şartlar altında başka katılımcılar bulma koşuluyla bir para veya malvarlığı kazancı olanağı ümidi veren ve malvarlığı kazancının elde edilmesini tamamen veya kısmen diğer katılımcıların da koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemidir.

  (2) Piramit satış sisteminin kurulması, yayılması veya tavsiye edilmesi yasaktır.

  (3) Bakanlık, piramit satış sistemleri ile ilgili gerekli incelemeleri yapmaya ve varsa elektronik sistemin ülkemizde durdurulması dâhil ilgili kamu kurum veya kuruluşlarıyla iş birliği içinde gerekli önlemleri almaya yetkilidir.

  Test, muayene ve analizler

  MADDE 81- (1) Bakanlık, bu Kanunun uygulaması için resmi veya özel kuruluşların laboratuvarlarından yararlanabilir. Test ve muayene ücretleri Bakanlık bütçesinden karşılanır.

  (2) Test ve muayene sonuçlarının ilgili idari ve teknik düzenlemesine aykırı çıkması hâlinde buna ilişkin tüm giderler üretici veya ithalatçıdan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Tahsil olunan test ve muayene ücretleri bütçeye gelir kaydedilir.  Ödenek

  MADDE 82- (1) Reklam Kurulu, Reklam Konseyi, Tüketici Konseyi ve tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerine ilişkin masraflar, Bakanlığın tüketicinin korunması amacına yönelik masrafları ve sair harcamalar Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

  12185
  Diğer hükümler  MADDE 83- (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde genel hükümler uygulanır.

  (2) Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu işlemler ile ilgili diğer kanunlarda düzenleme olması, bu işlemin tüketici işlemi sayılmasını ve bu Kanunun görev ve yetkiye ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez.  Yönetmelikler ve diğer düzenleyici işlemler

  MADDE 84- (1) Bakanlık, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

  (2) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlık tarafından çıkarılır.

  (3) Bakanlıkça çıkarılacak ikincil düzenlemelerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin görüşleri alınır.

  Kadro ihdası (1)

  MADDE 85- (1) Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

  Yürürlükten_kaldırılan_hükümler__MADDE_86'>Yürürlükten kaldırılan hükümler

  MADDE 86- (1) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer mevzuatta Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.

  Geçiş hükümleri

  GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan davalar açıldıkları mahkemelerde görülmeye devam eder.

  (2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki tüketici işlemlerine, bunların hukuken bağlayıcı olup olmadıklarına ve sonuçlarına bu işlemler hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmiş ise kural olarak o kanun hükümleri uygulanır. Ancak:

  a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve hâlen geçerli sözleşmelerin bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlük tarihinden itibaren uygulanmaz.

  b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlemeye başlamış hak düşürücü süreler ile zamanaşımı süreleri dolmamış ise bu Kanunda öngörülen sürenin geçmesiyle hak düşürücü süre veya zamanaşımı süresi dolmuş olur.

  (3) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelik ve diğer mevzuatın, bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  MADDE 87- (1) Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 88- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  ––––––––––––  (1) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 28/11/2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.

  12186
  6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN  77 NCİ MADDESİNDEKİ İDARİ PARA CEZALARI MİKTARLARIYLA İLGİLİ TABLO
  (Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 3/12/2016 tarihli ve 29907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliği ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları miktarları, 1/1/2017 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.)


  6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin;

  1/1/2017-31/12/2017

  TL

  Birinci fıkrasındaki ceza miktarı

  240

  İkinci fıkrasındaki ceza miktarı

  240

  Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı

  1.206

  Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı

  24.140

  1.206

  Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı

  120.706

  Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı

  240

  Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı

  120.706

  Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarı

  6.035.332

  603.532

  Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarı

  6.034

  120.706

  12.070

  Onuncu fıkrasındaki ceza miktarı

  120.706

  12.070

  1.206

  On birinci fıkrasındaki ceza miktarı

  12.070

  On ikinci fıkrasındaki ceza miktarı

  (a) bendi

  12.070

  (b) bendi

  241.413

  (c) bendi

  6.034

  120.706

  (ç) bendi

  6.034

  (d) bendi

  60.353

  (e) bendi

  60.353

  (f) bendi

  30.176

  (g) bendi

  6.034

  On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı

  6.034

  60.353

  On dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı

  120.706

  6.034

  On beşinci fıkrasındaki ceza miktarının alt sınırı

  30.176

  On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı

  240

  On sekizinci fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları

  1.206 – 60.353

  On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları

  30.176 – 120.706.671

  12186-1


  6502 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE


  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/Tebliğin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  6502 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  6552

  70

  11/9/2014

  TGM-2014/1

  77, Ek Tablo

  1/1/2015

  TGM-2014/2

  68

  1/1/2015

  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

  68

  1/1/2016

  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2016 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

  77, Ek Tablo

  1/1/2016

  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

  68

  1/1/2017

  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2017 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

  77, Ek Tablo

  1/1/2017

  KHK/684

  45

  23/1/2017
  1   2   3   4   5


      Ana sayfa


  BiRİNCİ kisim amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç madde 1

  Indir 279.13 Kb.