bilgiz.org

Birim Fiyat Mal/Hizmet Alımı Sözleşmesi
Tarih30.09.2017
Büyüklüğü58.32 Kb.
TipiYazı

Indir 58.32 Kb.

TASNİF DIŞI

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL/HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME

Birim Fiyat Mal/Hizmet Alımı SözleşmesiSÖZLEŞME NO:2016/

Madde1- Sözleşmenin Tarafları:

Bu sözleşme, bir tarafta Gölcük Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı Gölcük/KOCAELİ (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.


Madde2- Taraflara İlişkin Bilgiler :

2.1. İdarenin adı : Gölcük Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı

İdarenin adresi : Gölcük/KOCAELİ

Telefon numarası : 262 414 6601 dahili 3900

Faks numarası : 262 414 10 64

Elektronik Posta Adresi : golcuk.bakonr.loj @dzkk.tsk.tr

2.2. Yüklenicin Adı/Ticaret Unvanı :

Yüklenicinin T.C:Kimlik No :

Yüklenicinin Vergi Kimlik No :

Yüklenicinin Tebligat Adresi :

Telefon Numarası :

Faks Numarası :

Elektronik Posta Adresi :
2.3. Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
Madde3- Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar:

Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.


Madde4- Sözleşmenin Dili:

Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.


Madde5-Satın Alınacak Mal/Hizmetin adı, Niteliği, Türü ve Miktarı:

5.1. Mal/Hizmetin Adı : TABLO 1’debelirtilmiştir.

5.2. Mal/Hizmetin Miktarı : TABLO 1’de belirtilmiştir.


TABLO 1

S.NO

MALZEME ADI

STOK NO

MİKTAR

D/B

BİRİM FİYATI
(KDV HARİÇ)

TUTARI
(KDV HARİÇ)
HARC HAZIR BETON C25

DA0234425

90

M3


TOPLAM (KDV HARİÇ)

Satın alınacak mal/hizmet İstenilen evsaf özelliklere göre ve bu sözleşmede belirlenen şartlar dâhilinde Yüklenici tarafından idareye teslim edilecektir.5.3. Yükleniciden İstenen Belgeler/Yeterlilik Kriterleri: yüklenici mal/hizmetle birlikte varsa TSE Belgesi / TSEK belgesi / TSE uygunluk belgesi / HCCP Belgesi / İSO belgesi veya uluslararası standartlardaki kalite uygunluk (aqap serisi) gibi belgelerin fotokopisini mal/hizmet ile birlikte teslim edilecektir.
Madde6- Sözleşmenin Türü, Bedeli ve Süresi:

6.1. Sözleşmenin Türü: Bu sözleşme teklif birim fiyat sözleşme olup, madde 5. de yer alan her bir mal/hizmet kaleminin miktarı ile bu mal/hizmet kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan ve madde 6.2. de belirtilen tutar üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Sözleşmenin Bedeli:

6.3. Sözleşmenin Süresi: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren mal/hizmetin garanti süresinin sonuna kadardır. Mal/Hizmet için garanti istenmemişse, mal/hizmetin kesin kabulünün yapılıp, ödemenin gerçekleşmesi ile sözleşme sona erecektir.
Madde7-Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler:

Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dâhil) yerine getirilmesine ilişkin vergi (KDV Hariç), damga vergisi, karar damga vergisi, sözleşme damga vergisi, resim, harç, ambalaj, yükleme, boşaltma, istif ve ulaşım ile her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dâhildir.


Madde8- Teminat Alınması, İadesi ve İrat edilmesine ilişkin hususlar:

8.1. Teminat alınmayacaktır..
Madde9- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler:

Sözleşme hükümlerinin ve taahhüdün tamamının yerine getirilmesine ait her türlü vergi (KDV HARİÇ), resim ve harçlarla; bu sözleşme ile ilgili diğer giderlerin tümü yüklenici tarafından karşılanacaktır.


Madde10- Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakım Onarım, Yedek Parça Gibi Destek Hizmetlerine ait Şartlar: Bu madde boş bırakılmıştır.

10.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 11- Mal/Hizmetin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı:

11.1. Mal/Hizmetin Teslim Edilme / Yapılma Yeri: Dz.İkm.Mrk.K.lığı ve Güven ERKAYA Kapalı Spor Salonu Gölcük/KOCAELİ Genel Malzeme Ambarına teslim edilecektir. Transit Ambarı TEL: 0262 414 6601 Dâhili: 3944

11.2. İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını takip eden takvim günü başlar.

11.3. Teslim Şekli: Tek Partide Teslim edilecektir.

11.4. Teslimat Programı: Yüklenici sözleşme konusu mal/hizmeti 3-4 partide, takvim gününe ( …../…../2016 ) kadar teslim edecektir. Bu sürenin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden ilk mesai günü saat 16:00’a kadar yüklenici veya yetkili temsilcileri tarafından mal/hizmet idareye teslim edilecektir. Bu durumda ceza uygulanmayacaktır. Saat 16:00’dan sonra getirilen/yapılan mal/hizmet o gün teslim alınmayacaktır. Teslim edilen mal/hizmetin her türlü yükleme ve boşaltma işlemleri ve buna ait masraflar yükleniciye aittir.

11.5. Yüklenicinin talep etmesi ve idarenin de uygun görmesi halinde ihale konusu mal/hizmet teslim edilirken/yapılırken idareye ait forklift kullandırılabilecektir. Forklift saat ücreti ve Kreyn’ in saat ücretinin toplam tutarı yüklenici tarafından Gölcük Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı hesabına yatırılmasına müteakip forklift/kreyn kullanılmasına müsaade edilecektir.
Madde 12- Ödeme Yeri, Şartları ve Avans Verilip Verilmeyeceği:

12.1. Ödeme Yeri: Sözleşme bedeli karşılığında yapılacak her türlü ödeme Gölcük Deniz Filoları Saymanlık Müdürlüğü’nce bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen zamanlarda ve şekilde ödenecektir.

12.2. Ödeme Koşulları ve Zamanı : Ödemeye esas para birimi Türk Lirası (TL) dır. İdare tarafından mal/hizmetin teslim, muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını ve Taşınır İşlem Belgesinin hazırlanmasına müteakip ödeme yapılacaktır. Ödeme, yüklenicinin fatura üzerinde veya vereceği dilekçede belirteceği banka hesabına havale edilmek suretiyle yapılacaktır.

12.3. Avans Verilip Verilmeyeceği: Bu iş için avans verilmeyecektir.

12.4. Birden fazla kalemli alımlarda kısmi kabul yapılacağından kabulü yapılan kısmın bedeli ayrıca yükleniciye ödenecektir.
Madde 13- Fiyat Farkı:

13.1. Yüklenici, sözleşme süresince vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

13.2. Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir.
Madde 14 - Mücbir Sebepler ve Süre Uzatımı Verilebilme Şartları:
Yükleniciye mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle madde 11.4. de belirtilen teslim süresi dışında taahhüdünü yerine getirmesi için süre uzatımı verilebilecektir. Süre uzatımı verip/vermemek konusunda idare serbesttir. Bu tarz süre uzatımında herhangi bir ceza uygulanmayacaktır.

Mücbir sebepler:

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
Madde 15- Gecikme Halinde Alınacak Cezalar:

15.1. Yükleniciye tebliğ edilen son teslim tarihinden sonra gecikmeli olarak teslim edilebilecek malzemeler için son teslim tarihinde veya öncesinde, süre uzatım dilekçesi yüklenici tarafından yazılı olarak elden veya belgegeçer ile idareye gönderilecektir. Bahse konu dilekçe, idare tarafından uygun görüldüğü takdirde, cezalı süre teslim süresine eklenecektir. Cezalı sürede geçen her gün için KDV hariç tutar üzerinden ‰ 5 (bindebeş) oranında ceza uygulanacak ve firmanın hak edişinden kesilecektir. Bunun dışında herhangi bir süre uzatımı verilmeyecek ancak 4735 sayılı kanun 10.maddesinde belirlenen haller dâhilinde, gerekli belgelerin ibraz edilmesi durumunda verilebilecektir.
15.2. Yüklenici tarafından yazılı olarak elden veya belgegeçer ile cezalı süre talep edilmesi durumunda, İdare hizmet/malın gerekliliğini ve tekrar alım sürelerinden kaynaklanabilecek gecikmeleri değerlendirerek ilave cezalı süre uzatımı verip vermemek konusunda serbesttir.
Madde 16- Sözleşmede Değişiklik Yapılması:
16.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

(a) Hizmet/Malın montaj veya teslim yeri.

(b) Hizmet/Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

16.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 17- Yüklenicinin Yükümlülükleri:

17.1. Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri: Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu mal/hizmeti, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dâhilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, mal/hizmetin süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymayarak, burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, İdarenin ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.

17.2. Yüklenicinin Çalıştırdığı Personele İlişkin Sorumlulukları:

17.2.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen ve ILO standartlarına uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini alacaktır.

17.2.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.
Madde 18- Ambalajlama:

Sözleşme konusu mal/hizmet, (ilan metninde belirtilmiş) orijinal ambalajında isterler dokümanına uygun teslim edilecektir. Mal/hizmetin uygun şekilde teslim edilmemesi nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler yükleniciye ait olacaktır.


Madde 19- Mevzuata Uygunluk:

Yüklenici, ilgili bütün ihbarların verilmesi ve bütün ödemelerin yapılması da dâhil olmak üzere,

(a) İşin yürütülmesine ve tamamlanmasına ve malda/hizmet işinde olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak bütün Kanun, yönetmelik, tüzükler, kararname, genelge, tebliğ ve diğer ilgili mevzuata,

(b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının alacağı kararlar ile Mahkeme kararlarına, uyacak ve İdareyi bu hükümlerin ihlali nedeniyle maruz kalabileceği bütün cezalardan ve sorumluluklardan dolayı tazmin edecektir.


Madde 20- Sigorta:

Sigortaya ilişkin bir zorunluluk olmadığı hallerde, Yükleniciler mal/hizmetin tamamını, İdareye teslim edildiği tarihten mal/hizmetin kabulüne kadar geçen süreler için sigorta ettirmemeleri halinde ortaya çıkan zararlar yükleniciye aittir.


Madde 21- Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri:

21.1. Muayene ve Kabul şekil ve şartları: Yüklenicinin malı/hizmeti ihale dokümanına uygun şekilde teslim etmesi veya dokümana uygun olarak teslime hazır hale getirildiğini idareye bildirmesinden itibaren en geç beş işgünü içinde idarece muayene ve kabul işlemlerine başlanır.

21.1.1. Muayene edilecek mal/hizmetin; tamamının incelenmesini kolaylaştıracak bir düzende bulundurulması, numunenin ve numune alımı ile ilgili her türlü aparat ve mal/hizmetin hazır edilmesi, muayene başlamadan önce mal/hizmetin belirli bölümlere ayrılması, yüklenici tarafından sağlanacaktır.

21.1.2. Teslim edilen mal/hizmetin fiziksel muayenesi Gölcük Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından ilan edilen özelliklere (Parça Numarası/MRC/TS/Föy/Teknik Şartname/İsterler Dokümanı/Marka-Model bilgilerine vb.) göre yapılacaktır.

21.1.3. Yüklenici fiziksel muayene sonucu verilen RET raporuna itiraz edemez.

21.1.4. Muayene sonucu red olan mal/hizmeti yüklenici firma 10 (on) gün içinde teslim almak zorundadır. Belirtilen süre zarfında teslim alınmayan mal/hizmet için KDV dâhil toplam tutar üzerinden günlük %0,5 (binde beş) oranında ardiye ücreti tahsil edilecektir.

21.2. Gecikme cezası Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

21.3. Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, sözleşme hükümlerine göre uygun olarak yerine getirmemesi halinde idare sözleşmeyi fesheder. Yatırılan teminatın tamamı hazineye irad kaydedilir.

21.4. Yürürlükteki Mal/Hizmet Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve TSK Mal/Hizmet Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi gereğince birden fazla kalemli alımlarda kısmi kabul yapılabilecektir (birden fazla kalemli alım olsa dahi sistemin/malzemenin bütünlüğünü bozacak durumlarda kısmi kabul uygulanıp uygulanmamasında idare serbesttir). Kabul edilen mal / malların bedeli ayrı ayrı ödenecektir. Kısımlı ihalelerde her bir kısım için ayrı ayrı uygulanacaktır.

21.5. Teslim edilen mal/mallar için kısmi kabul yapılarak ödemesinin yapılmış olması 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun sözleşme feshi ile ilgili hükümlerinin uygulanmasını ortadan kaldırmaz. Kabul edilmeyen bölüm için sözleşmenin fesh edilmesi gerektiğinde sözleşmedeki teminatın tamamı hazineye irat kaydedilecektir.
Madde 22- Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler:

22.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen mal/hizmeti, idarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

22.2. Yüklenici tarafından mal/hizmete ait teknik dokümandan farklı olarak önerilen işler, ancak teknik ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu komisyon tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak, bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez.
Madde 23- Garanti ve Bakım, Onarım:

23.1. Yüklenici tarafından teslim edilen mal/hizmetin kesin kabulünden sonra garanti süresi en az 2 (iki) yıl (Raf ömrü olan için raf ömrü kadar.) olacaktır. Garanti kapsamındaki mal/hizmette sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini yüklenici üstlenecektir. Bu yükümlülüğün yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde idare, tüm giderleri yükleniciden tahsil etmek için hukuki işlem başlatacaktır.

23.2. Yüklenici mal/hizmetin garanti süresi içinde evsafını kaybetmesi halinde idare tarafından durumun kendisine tebliğ tarihinden itibaren 20 (yirmi) takvim günü içerisinde ve hiçbir ücret talep etmeden evsafına uygun yeni mal/hizmeti idareye teslim edecektir.

23.3. Garanti kullanım hatalarını kapsamayacaktır.

23.4. Garanti süresince malzeme/hizmetin onarımı idarenin isteyeceği yerde yapılacaktır.

23.5. Yüklenici garanti ve değiştirme hususlarına yönelik ayrıca bir taahhütname vermeyecektir. Yüklenici sözleşmeyi imzalamakla yukarıda belirtilen garanti ve değiştirme hususlarını kabul etmiş sayılacaktır.
Madde 24- Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi:

24.1. İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi: Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

(a) Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi,

(b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilir.24.2. Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi: Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

24.3. Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi: Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, sözleşme fesih edilir.
Madde 25- İhale Dokümanında Yer Alan Bütün Belgelerin Sözleşmenin Eki Olduğu:

Satın alınacak mal/hizmete ait ihale dokümanı bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup idareyi ve yükleniciyi bağlar.


Madde 26- Anlaşmazlıkların Çözümü:

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde GÖLCÜK/KOCAELİ mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.


Madde 27- Hüküm Bulunmayan Haller:

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.


Madde 28- Diğer Hususlar:

28.1. Yüklenici mal/hizmeti teslimi ile birlikte Yetkilendirilen Alım Heyetine teslim edilmek üzere muayeneye esas teşkil edecek numune payı/kapları bedelsiz olarak teslim edecektir.

28.2. Teslim edildikten sonra muayene sırasında ambalajı bozulan mal/hizmet, yüklenici tarafından bedelsiz olarak değiştirilecektir

28.3. Muayene masrafları, muayene esnasında dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur.

28.4. İdare ve yüklenici arasında bu alıma ait yapılacak olan sözleşmenin asıl sureti idarede muhafaza edilecek olup, ileride doğabilecek hukuki ihtilaflarda idarede bulunan asıl suret geçerli olacak ve yüklenici buna uymayı peşinen kabul edecektir.

28.5. Sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde yüklenici işi bitirmek zorunda olup, alınamayan miktar hakkında hiçbir hak talep edemeyecektir.
Madde 29- Yürürlük:

Bu sözleşme, sözleşmenin taraflarca imzasını takip eden gün yürürlüğü girer.


Madde 30- İmza:

30.1. Bu sözleşme 30 (otuz) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra / /2016 tarihinde 1 (bir) asıl nüsha olarak imza altına alınmış ve idarede alıkonulmuştur. Firmanın talebi halinde fotokopisi verilebilecektir.İDARE

YÜKLENİCİ

(Yüklenicinin veya usulüne göre yetkilendirilmiş temsilcisinin adı soyadı ve imzası)


TASNİF DIŞI --


    Ana sayfa


Birim Fiyat Mal/Hizmet Alımı Sözleşmesi

Indir 58.32 Kb.