bilgiz.org

*BİLGİsayarin kuş bakişi göRÜNÜMÜ

 • - MANYETİK BAND (MAGNETlC TAPE)
 • OPTİK DİSK (OPTICAL DISK)
 • SİSTEM YAZILIMI (SYSTEM SOFTWARE)
 • - İŞLETİM SİSTEMİ (OPERATlNG SYSTEM)
 • UYGULAMA YAZILIMI (APPLICATlON SOFTWARE)
 • KULLANICILAR TARAFINDAN YAZILAN PROGRAMLAR(USER-WRlTTEN PROGRAMS)
 • PAKET PROGRAMLAR (PACKAGED PROGRAMS)
 • KELİME İŞLEM PROGRAMLARI (WORD PROCESSING PROGRAMS)
 • GRAFİK PROGRAMLARI (GRAPHlCS PROGRAMS)
 • TABLOLAMA PROGRAMLARI (SPREADSHEET PRO- GRAMS)
 • -VERİ TABANI PROGRAMLARI (DATABASE PROGRAMS)
 • İLETİŞİM PROGRAMLARI (COMMUNICATION PROGRAMS)
 • -TÜMLEŞİK PROGRAMLAR (lNTEGRATED PROGRAMS) • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü19.24 Kb.

  Indir 19.24 Kb.

  *BİLGİSAYARIN KUŞ BAKIŞI GÖRÜNÜMÜ

  -II-

  Yrd. Doç. Dr. Bülent AYYILDIZ

  Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İng. İşletme  ÇEVRE BELLEK BİRİMLERİ (SECONDARY STORAGE)
  Çevre bellek birimleri veri veya programları daha sonra erişilmek üze- i re, kalıcı olarak depolayabilen ortamlardır. Çevre bellek birimleri, manyetik band, manyetik disk ve optik disk olmak üzere üç grupta toplanabilirler.
  - MANYETİK BAND (MAGNETlC TAPE)

  Manyetik band; verilerin, üzerinde manyetik noktalar halinde depolandığı asetat bir şerittir. Bu tür depolama ortamlarındaki verilere ancak sıralı olarak erişim mümkündür.
  • MANYETİK DİSK (MAGNETlC DISK)

  Manyetik diskler, verilerin manyetik olarak depolandığı disk biçimindeki depolama ortamlarıdır. Disklere doğrudan erişim yoluyla yazmak ve bu ortamlara yazılanları yine doğrudan erişim yoluyla okumak mümkün- dür. Manyetik diskler bilgisayar sistemlerinde en çok kullanılan çevre bellek ortamlarıdır. Manyetik diskler, sabit ve çıkarılıp - takılabilen türde olmak üzere iki çeşittir.
  Sabit disklere genel olarak hard disk adı verilir. Hard disk adı verilen çevre bellek ortamları manyetik madde ile kaplanmış birden fazla metal diskten oluşurlar. Bu diskler, hard disk sürücüsü adı verilen bir kutu içine yerleştirilmişlerdir. Hard disk sürücüsü, verileri ve programları, diskler üzerine kaydeder ve kaydedilenleri okur.
  Çıkarılıp-takılabilen disklere disket adı verilir. Disketler, pelür kağıt inceliğinde, yumuşak, bir çeşit plastik maddeden üretilen disklerdir. Sert plastik malzemeden imal edilmiş bir muhafaza içine yerleştirilmişlerdir. Disketler, hard diske göre çok daha ucuz ve taşınabilir olmakla birlikte, veri veya bilgi depolama kapasiteleri, hard diske göre çok sınırlıdır. Disketler üzerinde yapılacak depolama ve erişim işlemlerinin hızı, hard disk üzerinde aynı işlemin gerçekleştirilmesi hızına göre önemli ölçüde yavaştır. Ayrıca, disketler dış koşullardan çok çabuk ve kolay etkilenip, bozulabilmeleri nedeniyle, hard disklere göre çok daha az güvenilirdirler.
  - OPTİK DİSK (OPTICAL DISK)

  Optik diskler üzerine veriler veya programlar lazer ışını kullanılarak ve disk yüzeyi üzerinde değişiklikler yaratılarak kaydedilir. Bu diskler üzerindeki veri ve programlar okunabilir, fakat değiştirilemezler. Bilgisayar kullanıcısı bu diskler üzerine kayıt yapamaz. CD-ROM (compact-disc read-only memory) ismiyle bilinen diskler de bir çeşit optik disk olup, bunlar üzerine de kaydedilmiş olan veri veya programlar okunabilir, fakat değiştirilemez. Aynı şekilde, bilgisayar kullanıcısı CD-ROM'lar üzerine kayıt yapamaz.


  YAZILIM (SOFTWARE)

  Bir bilgisayar sistemini çalıştırmak ve bu bilgisayar sisteminde problem çözümü için geliştirilmiş her türlü program yazılım kavramını oluşturur. Yazılım adı verilen her çeşit program, sistem yazılımı ve uygulama yazılımı olmak üzere iki grupta sınıflandırılabilir.


  SİSTEM YAZILIMI (SYSTEM SOFTWARE)

  Sistem yazılımı bilgisayar sisteminin çalışmasını sağlayan programlar topluluğu olup, bilgisayar donanımı ile uygulama yazılımı arasında arabirim olarak görev yapar. Sistem yazılımının temel amacı, bilgisayar siste- mine ait tüm kaynaklarının etkin olarak kullanılmasını sağlamaktır. Sistem yazılımı, donanım kaynaklarını, örneğin; printer, klavye ve çevre bellek birimleri gibi kaynakların, uygulama yazılımı tarafından kullanıl- masına olanak sağlar. Sistem yazılımının en önemli bölümü veya parçası işletim sistemidir.


  - İŞLETİM SİSTEMİ (OPERATlNG SYSTEM)

  Bilgisayarın sistem içinde yürütülen tüm işlemleri yönetmekte kullandığı programlar topluluğuna işletim sistemi adı verilir. İşletim sistemi, bilgisayar sistemi açıldığı andan, kapandığı ana kadar kullanıcı tarafından veya diğer programlar tarafından verilecek komut veya talimatların gereğini yapmak üzere sürekli çalışır durumdadır. İşletim sistemleri tek kullanıcılı ve çok kullanıcılı olmak üzere iki ayrı grupta sınıflandırılabilir. MS- DOS, MOS ve Windows 95 gibi, tek kullanıcılı işletim sistemleri, bilgi- sayar sisteminin aynı anda sadece tek kullanıcı tarafından kullanılmasına olanak sağlarlar. Novel, Unix ve Windows NT gibi çok kullanıcılı işletim sistemleri ise, bilgisayar sisteminin aynı anda birden fazla kullanıcı tarafından kullanılmasına olanak sağlarlar.


  UYGULAMA YAZILIMI (APPLICATlON SOFTWARE)

  Kullanıcıların, bilgisayar ortamında yazı yazmalarına, grafik çizmelerine, çalışma tabloları üzerinde çalışmalarına, veri tabanı işlemlerini gerçekleştirmelerine, diğer kullanıcılarla bilgisayar aracılığı ile iletişim kurmalarına veya oyun oynamalarına olanak sağlayan her türlü programa uygulama yazılımı veya uygulama programları adı verilir.


  - KULLANICILAR TARAFINDAN YAZILAN PROGRAMLAR(USER-WRlTTEN PROGRAMS)

  Kullanıcılar tarafından özel amaçlarla geliştirilen programlardır. Bu programlar, çeşitli programlama dilleri kullanılarak geliştirilirken, genelde amaç belirli bir problemin, belirli bir kişi veya kuruluş açısından çözü- mü şeklindedir. Bu nedenle, diğer kullanıcılar tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaları ve satışa yönelik bir mal niteliğine sahip olmaları söz konusu değildir.

  - PAKET PROGRAMLAR (PACKAGED PROGRAMS)

  Profesyonel programcılar tarafından geliştirilen genel amaçlı programlardır. Ticari bir mal niteliğine sahip olmaları nedeniyle satışa sunulan bu programlar, kelime işlem, grafik, tablo lama, iletişim kurma, oyun oynama gibi bilgisayar uygulamalarından bir veya bir kaçını gerçekleştirmek amacıyla geliştirilmişlerdir. Paket programlar, kelime-işlem, grafik, tablolama, veri tabanı, iletişim ve tümleşik programlar veya yazılımlar olmak üzere 6 gurupta sınıflandırılabilirler.


  - KELİME İŞLEM PROGRAMLARI (WORD PROCESSING PROGRAMS)

  Bilgisayar ortamında bir metinin yazılması, üzerinde düzenlemeler yapılması (editing), metinin çeşitli şekillerde biçimlendirilmesi veya şekillendirilmesi (formatting), söz konusu metinin yazıcıdan yazdırılması ve bu metinin çevre bellek ortamlarında kaydedilmesi gibi işlemlerin yapılmasına olanak sağlamak amacıyla geliştirmiş olan programlardır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan kelime işlem programları olarak, Word Perfect, Word Pro, Wordstar ve Microsoft Word sayılabilir.


  - GRAFİK PROGRAMLARI (GRAPHlCS PROGRAMS)

  Ekran veya kağıt üzerinde resimler, çizimler, grafikler ve diyagramlar yaratmak için geliştirilmiş olan programlardır. Çok çeşitli uygulama alanları için geliştirilmiş olan grafik programları mevcut olup, bunlardan bazıları, CorelDraw, Micrografx Designer, Illustrator, FreeHand ve Microsoft PowerPoint olarak sayılabilir.


  - TABLOLAMA PROGRAMLARI (SPREADSHEET PRO- GRAMS)

  Tablolama programları, bütçe, bilanço, masraf hesapları ve diğer olaylara ilişkin alfasayısal, ama özellikle sayısal verilerin saklanması ve bu sayısal veriler üzerinde çeşitli işlemlerin yapılması amacıyla geliştirilmişlerdir. Tablolama programları, bu sayısal verilere bağlı olarak diyagram ve grafik çizilmesine de olanak sağlarlar. Bazı tablolama programları olarak Microsoft Excel, Lotus 1-2-3 ve Quatro Pro sayılabilir.


  -VERİ TABANI PROGRAMLARI (DATABASE PROGRAMS)

  Verilerin kayıtlar halinde düzenlenmesi, bu kayıtların tablolar veya dosyalar içinde toplanması ve örneğin; bir işletmenin tüm faaliyetlerinden doğan verilerin saklandığı tablo veya dosyaların bir veri tabanı şeklinde organize edilmesine olanak sağlayan programlara veri tabanı programları veya veri tabanı yönetim sistemleri adı verilir. Veri tabanı yönetim sistemleri kullanıcının, veri tabanı şeklinde organize edilerek saklanan verilere çok değişik şekillerde ulaşmasına olanak verir. Mikro bilgisayarlarda yaygın olarak kullanılan bazı veri tabanı yönetim sistemlerini, Microsoft Foxpro, Microsoft Access, Approach ve Paradox olarak sayılabilir. Ayrıca işletmelerde kullanılan muhasebe paket programları da, işletme faaliyetlerinden doğan verilerin kayıtlar halinde düzenlenerek tutulduğu ve bu kayıtlara çeşitli amaçlarla erişilerek raporların elde edilebildiği veri tabanı yönetim programlarıdır.


  - İLETİŞİM PROGRAMLARI (COMMUNICATION PROGRAMS)

  iletişim programları, veri veya programların bir bilgisayar sistemin- den, diğerine iletişim ortamları olan telefon hatları veya uydular aracılığı ile iletilmesi amacıyla geliştirilmişlerdir. Bilgisayar kullanıcıları, iletişim programları aracılığı birbirleri ile iletişim kurabilirler. Carbon Copy, Crosstalk, Procomm, Wlıite Knight, Netscape ve Internet Explorer gibi programlar iletişim amacıyla geliştirilmişlerdir.


  -TÜMLEŞİK PROGRAMLAR (lNTEGRATED PROGRAMS)

  Tümleşik programlar yukarıda açıklanan paket programların tümünü veya bazılarını bünyesinde toplayan programlardır. Tümleşik programların hemen hemen hepsi kelime işlem, tablolama ve veri tabanı programlarını içerirler. Bu paket programlar, çoğu kez iletişim ve grafik yazılımlarını da içerirler. Microsoft Office, Lotus Smart Suite ve Novel Perfect Office programları tümleşik paket programlara örnek olarak sayılabilir.


  SONUÇ

  Bilgisayarların gücü, donanım ve yazılım kaynaklarının gücüne bağlıdır. Bu nedenle, birbirini destekleyen donanım ve yazılım kaynaklarının uyumu bilgisayarın sunacağı hizmetlerin zenginliğinin ön koşulu olmaktadır. Bu kaynaklardan bir tanesinin yeterli ölçüde güçlü olmaması veya yeterli ölçüde gelişmiş olmaması tüm bilgisayar sisteminin yavaşlamasına ve hizmet zenginliğinin azalmasına neden olacaktır. Sonuç olarak, bu çalışmada, her kesimden insan için, bilgisayarlara ait kavramlar kümesi, başta donanım ve yazılım olmak üzere bir çerçeve içinde değerlendirilerek sunulmuştur.


  Referanslar:
  Baumann, Susan K., Flynn, Meredith, Microcomputers and Information Tecnology, West Publishing Company, Minnesota, 1996
  Davis, William S., Management, Information, and Systems: An Introduction to Business Information Systems 2nd. Ed. Macmillan Publisihing Company, Minnesota, 1997
  Popkin, Garry S. Pike, Arthur H. Introduction to Data Processing, Houghton Mifflin Company, Boston,1981
  Sander, Donald H., Computers Today, 2nd ed., Mc Graw- Hill, Singapore, 1986.

  Simon, Judith C.,Understanding & Using Information Tecnology,West Publishing Company, Minnesota, 1996.


  * 43 No.lu Dergiden Devam      Ana sayfa


  *BİLGİsayarin kuş bakişi göRÜNÜMÜ

  Indir 19.24 Kb.