bilgiz.org

BiLGİ ve iletiŞİm teknolojileriNİn eğİTİmde kullanimi iÇİn alt yapi iHTİYAÇlari ve yeni İletiŞİm teknolojileri

 • 1. GİRİŞ
 • 2. MULTİMEDYA VERİLER ve İLETİM ORTAMLARI
 • 2.1. ISDN (Integrated Services Digital Network)
 • 2.2. DSL (Digital Subscriber Line)
 • 2.3. Uydu Teknolojisi
 • 2.4. Yeni Nesil Mobil Şebekeler (1G-2G-3G)
 • 2.5. VoIP (Voice over Internet Protocol )
 • 3. SONUÇ
 • KAYNAKLAR • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü46.32 Kb.

  Indir 46.32 Kb.

  Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin Eğitimde Kullanımı İçin Alt Yapı İhtiyaçları ve Yeni İletişim Teknolojileri  Mustafa Alkan (malkan@tk.gov.tr), Telekomünikasyon Kurumu, Ankara

  Özgür Genç Niğde Üniversitesi, Niğde

  Hakan Tekedere (tekedere@gazi.edu.tr), Gazi Üniversitesi, Ankara

  ÖZET


  Bu çalışmada Bilgiye erişebilmek, bilgiyi iletebilmek, bilgiyi paylaşabilmek için gerekli olan iletişim teknolojileri üzerinde durulmuştur. İletişim alt yapısını oluşturan günümüz teknolojileri anlatılmış ve teknolojik yönelmelere bağlı olarak yakın gelecekte kullanılacak iletişim teknolojileri tanıtılmaya çalışılmıştır. Başta Yeni Nesil Mobil İletişim Teknolojileri (GSM, UMTS-3G, CDMA) olmak üzere Mobil Internet teknolojileri hakkında bilgi verilmiş, ISDN-Integrated Services Digital Network (Tümleşik Hizmetler Sayısal Şebekesi) ve DSL-Digital Subscriber Line (Sayısal Abone Hattı) gibi teknolojilerin iletişime sağladığı yenilikler ve avantajlardan bahsedilmiştir. Bu teknolojilerin eğitimde kullanımının önemi üzerinde durulmuştur multimedya verilerinin müşterek iletimi için Geniş bant hizmetlerin katkıları ve gereklilikleri vurgulanmaya çalışılmıştır. Ayrıca İletişim Dünyasının ve Ülkemizin de gündeminde olan VoIP (Voice over Internet Protocol) gibi Yeni iletişim altyapılarından bahsedilmiş ve bu uygulamaların sağlayacağı avantajlar anlatılmaya çalışılmıştır.

  1. GİRİŞ


  Günümüz dünyasında hızla gelişen ve değişen teknolojiler, yeni tanımları ve yeni kavramları da beraberinde getirmiştir. Bu gün sıkça konuşulan Bilgi Toplumu, Bilgi Teknolojisi, İletişim Teknolojisi, Yeni Ekonomi gibi kavramlar yeni teknolojilerin yeni kavramları olarak hayatımıza girmiştir. Bugünkü teknolojilerin önemli bir bölümünün Bilgi Teknolojisi temelli olduğu gerçeği düşünüldüğünde bilim ve teknoloji dünyasının ilgi ve faaliyet alanının büyük bir kısmını da tabii olarak Bilgi ve İletişim Teknolojileri oluşturacaktır. Teknolojideki büyük gelişim, iletişim dünyasının yapısını değiştirmektedir. Bu çerçevede, bir taraftan pazar sınırları ortadan kalkarken diğer taraftan tüm iletişim sistemleri de dijital dünyaya entegre hale gelmiş, sektördeki ürün yelpazesi genişleyerek iletişim hizmetleri hayatın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Artan hizmet kalitesi ve genişleyen kullanım alanı çerçevesinde piyasadaki arz ve talep dengeleri yeniden oluşmaktadır. Bu gelişmelere paralel olarak Eğitim dünyası, ilkokuldan üniversiteye kadar iletişim teknolojilerinin bütün boyutlarıyla kullanıldığı yada kullanımına en çok talebin olduğu kurumlar haline gelmiştir.

  Günümüzde bilgi toplumu olmanın en önemli özelliklerinden biri fiziksel ve kültürel değişim hızının daha önce rastlanmamış bir boyutta artmış olmasıdır. Bilgi toplumunu daha önceki dönemlerden ayıran özelliklere baktığımızda değişim hızının her geçen gün katlanarak artmasının göze çarpan en önemli husus olduğunu görmekteyiz. Bu durum dolaşıma giren bilgi miktarını artırmakta ve iletişim hacmini artmaya zorlamaktadır. Kısacası teknoloji geliştikçe bilgi artışı meydana gelmekte, bilgi artışı gerçekleştikçe de teknoloji gelişmekte yani teknik bir tabirle pozitif bir geri besleme olmaktadır.

  Bilgi teknolojisi terimi, bilginin toplanması, işlenmesi ve dağıtılmasında kullanılan teknolojileri ifade etmektedir. Günümüzde bilgi temel zenginlik kaynağıdır. Gelişmenin, yeniliğin ve verimliliğin anahtarı olan bilginin üretiminde, yönetiminde, geliştirilmesinde, yayılmasında, etkili kullanımında ihtiyaç duyulan donanımlar yeni teknolojilerin doğuş sebeplerinden biridir. Bu bağlamda, bilgi toplumunda teknolojik altyapının önemli bir kesiminin iletişim donanımı ve altyapısından oluşacağını söyleyebiliriz. Bu nedenle geleceğin bilgi toplumunun esas yapısını bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin belirlediği tamamen yeni bir yapıda oluşacağı beklenmektedir.

  Başta üniversiteler olmak üzere bütün eğitim kurumlarının temel amacı; bilgiyi üretmek ve üretilen bilgilere paralel olarak ta teknolojik gelişmelerin oluşumuna katkı sağlamaktır. Bilgi üretiminin en önemli unsuru; mevcut bilgilere en kısa yoldan, en kısa zamanda en kapsamlı şekilde, en az maliyetle erişebilmek ve bu bilgileri en kolay ve en fonksiyonel şekilde kullanıyor ve işliyor olabilmekte yatmaktadır. Bunun yanında bir diğer önemli konu ise, bilgiyi en hızlı ve en kolay yoldan iletmek, bilim ve teknoloji dünyasının bütün bileşenleriyle paylaşabilmektir. Bütün bunların tek ve en önemli yolu iletişim teknolojileridir.


  2. MULTİMEDYA VERİLER ve İLETİM ORTAMLARI


  Çokluortam uygulamaları; ses, video, görüntü ve yazılı metinlerin bir konuyu açıklamak için birlikte kullanılmasıyla oluşur. Çokluortam uygulamaları, değişik veri tiplerinin bir fikri, bir olayı, yeri veya konuyu açıklamak için bilgisayar ortamında kullanılmasıdır. Bir uygulamanın çokluortam olarak sınıflandırılabilmesi için zaman bağımlı ve statik verilerin kullanılması gerekir. Sonuç olarak, değişik veri türleri bilgisayar ortamında harmanlanmalı ve ortaya entegre saklanabilir, bir yerden bir yere taşınabilir ve sunulabilir bir ürün çıkmalıdır.Çoklu ortam Verilerin iletilmesi için gerekli olan ortam seçilirken, aşağıdaki özelliklerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

  • Verinin düzenli olarak kesintisiz iletilmesi,

  • Etkileşimliliğin sürdürülebilmesi için gecikme belli bir değerde olması,

  • Sistem kaynaklarının tüm kullanıcılara eşit dağıtılması,

  • İletişim altyapısının her tarafta bulunabilmesi,

  • Hareket ve görüntü iletişimi için gereken bant genişliğini sağlaması,

  2.1. ISDN (Integrated Services Digital Network)


  ISDN mevcut telefon ağlarının yerini alacak tüm dünya telefon ağlarının dijitalizasyonu esasına dayalı bir telekomünikasyon ağıdır. ISDN dijital sinyalleri kullanıcılar arasında şeffaf olarak transfer ederek aynı zamanda kullanıcı-network arabirimlerini bütünleştirir. ISDN sıradan iki telli (twisted pair) telefon hatları üzerinden ses, veri ve görüntüyü anında taşıyabilen bir teknolojidir. ISDN; daha hızlı İnternet bağlantıları, uzak mesafe fax iletişiminde zaman kazancı, haberleşme zamanının kısalması ve maliyetin düşmesi şeklinde çeşitli avantajlar sağlamaktadır. ISDN, ses, veri ve görüntüyü veya üçünden herhangi birini tek bir hat üzerinden tümleşik olarak sağlayan bir servistir. Kapasite artırılmak istendiğinde birden fazla ISDN hattı kullanılarak tümleşik hale getirilebilir.

  Normal modemler, bilgisayardan gelen dijital sinyalleri analog sinyallere dönüştürerek normal telefon hatlarından iletmekte iken ISDN için ise “Terminal Adaptörü- TA” denilen bir donanım kullanılır. Bu cihaz, dijital sinyaller alıp gönderebilir.  Şekil 1: ISDN Hat - TA Bağlantı Yapısı

  ISDN temelde; Basic Rate Interface (BRI) ve Primary Rate Interface (PRI) olmak üzere iki farklı arayüz aracılığıyla kullanıcıya sunulmaktadır. BRI servisi, iki adet 64Kbps’ lik B kanalı ile bir adet 16Kbps’ lik D kanalından oluşur. Bu serviste iki B kanalı aynı adrese yönlendirilerek 128Kbps’ lik bir bant genişliği elde edilebilmektedir. ISDN PRI’ da ise 30 adet 64Kbps’ lik B kanalı ve 1 adet 64Kbps’ lik D kanalı ile toplam 2.048Mbps’ lik bant genişliği elde edilebilmektedir.

  ISDN' in başlangıcında ilk adım olarak, mevcut analog telefon şebekelerinin sayısallaştırılması, ikinci adım ise, bu sayısal şebekede hizmetlerin; yani ses, görüntü ve veri iletimi amacıyla kullanılan telefon, telex, fax, videophone, bilgisayar gibi veri iletim servislerinin birleştirilmesi olmuştur. ISDN' de bütünleştirilen telekomünikasyon hizmetleri genel olarak; telefon, görüntülü telefon (videophone), telefax ve uzaktan kopyalama, teleks ve teletext, enformasyon algılama (T-Online), veri iletimi, telewriting, uzaktan ölçme veya yönetim şeklinde özetlenebilir. ISDN' den önce bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için farklı iletişim servislerinin kurulması zorunluluğu vardı. Ses ve veri iletişim teknolojisinde yeni çağ olarak görülen ISDN'in hizmete girmesiyle her şey değişmiş ve bu tür hizmetler evrensel bir komünikasyon prizi aracılığıyla bütünleştirilmiştir.

  Video konferans uygulamaları sesli-görsel iletişim için doküman paylaşımı, yazı, tablo ve görüntü içerme gibi özelliklere sahiptir.

  Şekil 2: ISDN Video Konferans

  ISDN video konferans ünitelerinin kurulumu için teknik bilgi sahibi olmak gerekmez. Herhangi bir telefon gibi, duvardaki ISDN hattına bağlandığında kurulum tamamlanmış olur. Yıllardır kullanılan bir standart olduğu için, bütün Video Konferans ünitesi üreticilerinin ISDN standardını destekleyen zengin ürün seçenekleri bulunmaktadır.

  2.2. DSL (Digital Subscriber Line)


  DSL (Digital Subscriber Line) diğer adlandırılmasıyla, Lokal bölgede Telekom Santrali ile kullanıcı arasında telefon için çekili alt yapıda kullanılan, bir çift bakır tel üzerinden, yüksek hızlı veri (data) ve ses (voice) iletişimini aynı anda sağlayabilen, 1997' nin ikinci yarısında kullanıma sunulan bir veri iletişim teknolojisidir. DSL’in tel uzunluğuna bağlı olmak üzere çeşitli tipleri bulunmakta olup, bunlar Tablo 1’de gösterilmiştir.

  En yaygın olarak kullanılan DSL ailesi üyesi, IDSL' dir. DSL ürünlerinin en belirgin faydası, veri hızı ve kullanılan donanım maliyetinin yapılan işe oranla son derece düşük olmasıdır. Hız karşılaştırması yapıldığında, bugünün en hızlı analog modeminden 200 defa daha hızlı erişim sağlamak mümkündür.

  Tablo 1: DSL Çeşitleri ve Uygulama Alanları


  Adı

  Veri Hızı

  Uygulamaları

  IDSL


  128 Mbps

  Ev Kullanıcıları

  HDSL

  1.544 -2.048 Mbps

  T1/E1 servisleri, WAN, sunucu erişimi

  SDSL

  1.544 -2.048 Mbps

  Simetrik servisler

  ADSL

  1.5-9 Mbps

  İnternet, Ismarlama Video, Etkileşimli Multimedya, LAN erişimi.

  16-640 Mbps

  VDSL

  13-52 Mbps

  HDTV

  1.5-2.3 Mbps

  DSL, hat boyunca çok sayıda datanın sıkıştırılarak gönderilmesi için bir teknolojidir. Yani, yüksek hızlı veri ve ses iletişimini aynı anda sağlayabilen, bir iletişim teknolojisidir. Başka bir deyişle, hızlı internete erişim sağlayan ve sinyalleri müşteri cihazlarına birim zamanda ileten ve aynı zamanda normal telefon görüşmelerine de olanak veren bir teknolojidir. Genel olarak DSL bir bakır hattın ucuna bağlı bir modem çiftinden oluşur. DSL, bir noktadan başka bir noktaya bakır kablo boyunca giden yüksek hızlı datayı sıkıştırmak için kullanılır. Yani bir hatta bağlanan bir modem çifti dijital bir abone hattını oluşturur. Kısaca DSL hat değil bir modemdir. DSL modemler ile dubleks veri gönderilmektedir. Yani her iki yönde, kullanılan teknolojiye bağlı olarak mesafe ile ters orantılı veri akışı sağlanmaktadır.


  Şekil 3: DSL Kullanıcı-Santral Arabirimi

  DSL modemler, bakır kablonun bir ucundan diğer ucuna bağlantı kurar: sinyal telefon anahtarlama sistemi içine girmez. DSL modemleri, standart telefon sistemi tarafından kullanılan sadece ses frekanslarını (tipik olarak 0-40 kHz) kullanmayla sınırlı değildir. DSL modemleri 100 kHz’den fazlasını kullanırlar.

  Dünya üzerinde kurulu 800.000' dan fazla lokal santral bölgesinde telefon kullanımı için çekili altyapıyı kullandığından ekstra altyapı yatırımı gerektirmez. Veri iletiminde, çok yüksek bant genişliği sağlar. Sinyalizasyonda özel bir dijital kodlama kullanır (ses için 4 kHz olan standart, DSL de 1.2 MHz' e ulaşmaktadır). Haberleşme teknolojisinde kullanılan ve yeni çıkabilecek yöntemler DSL üzerinde uygulanabilir. Kullanılan donanımların aynı servisi sağlamada kullanılan donanımlarla karşılaştırıldığında belirgin maliyet avantajına sahiptir.

  Genel olarak DSL’in internet servis sağlayıcılar, kampüs uygulamaları, interaktif TV uygulamaları, iş yerleri ve toplu konut alanları gibi birçok kullanım alanı bulunmaktadır.


  2.3. Uydu Teknolojisi


  DBS (Direct Broadcast Satellite) servisi; kullanıcılarda bulunan uydu antenlerine sürekli yayın yaparak veri ulaştıran bir sistemden oluşmaktadır. Sistem için; dijital uydu anteni, network kartı ve bir de servis sağlayıcıya ihtiyaç vardır. Dijital uydu sistemleri oldukça güvenlidir. Bundan dolayı; analog sinyallere göre daha az sinyal kontrolü yapılmaktadır. sinyallerin kontrolü az olduğundan, uydu sistemler, 400 Kbps hızına kadar ulaşabilirler. Ancak download (veri alma) işlemindeki bu hıza rağmen upload (veri gönderme) için mutlaka bir analog modeme ve telefon hattına ihtiyaç duymaktadır. Bu da uydu sistemlerinde önemli bir dezavantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Maliyetine karşı sağladığı hızın çok yüksek olması ise en önemli avantajıdır. Bu açıdan bakıldığında Upload için pek uygun olmamakla birlikte download için ise iyi bir çözüm olarak görülmektedir.


  Şekil 4 :Uydu İle Veri İletimi

  Uydu sistemler tek yönde veri iletebilir. Yani bu sistemler yalnız kullanıldığında sadece download yapılabilir. Veri göndermek için ise bir başka bağlantıya ihtiyaç vardır. Bu; bağlantılar; Dial-up, kablo modem, ISDN veya benzeri başka bir bağlantı olabilir. Bu ikinci bağlantı bu durumda sadece veri gönderme işlemi için kullanılır. Veri alma yine uydu aracılığı ile yapılacaktır. Servis sağlayıcıya (ISS) bağlanan kullanıcı istediği bilgiye ulaşmak için servis sağlayıcıdan veri talebinde bulunacaktır. Yapılan bu veri talebi ISS aracılığı ile internet ortamına iletilerek, kullanıcının talepte bulunduğu bilgiyi sunan WEB sunucusuna iletilir. WEB sunucusu ise bu talebi; bilgiyi sunan birimin Network İşletim Merkez (NİM)'ine gönderir ve istenilen bilgi internet ortamından direkt olarak uyduya gönderilecek ve kullanıcıda talepte bulunduğu bilgiyi çanak anteni vasıtasıyla uydudan alacaktır. Tüm bu işlemlerde bilgi talebinde bulunma işlemi için çok yüksek bir hıza gerek yoktur. Bu yüzden normal bir dial-up bağlantı bu işi rahatlıkla görebilir. Ancak veri alma işleminde 400 kbps ve daha yüksek hızlara ulaşabilme çok iyi bir avantajdır. Şekil 4’te bu işlemlerin gerçekleştirilmesi anlatılmıştır.


  2.4. Yeni Nesil Mobil Şebekeler (1G-2G-3G)


  Son yıllarda yüksek hızlı veri hizmetlerine olan talebin büyük bir ivme kazanması ve mobil haberleşmenin hızla yaygınlaşması yüksek hızlı mobil servislere olan talebi de artırmıştır. Bu eğilimler doğrultusunda, özellikle gelişmiş ülkelerde, mobil haberleşmede yeni sistemlerin arayışı ve geliştirilmesi çalışmaları başlamıştır.

  1G mobil teknolojileri dünyada 1970’li yılların sonlarında kullanılmaya başlanmış olup, analog hücresel mobil telekomünikasyon sistemlerini kapsamaktadır. Günümüzde hala kullanımda olan ve analog ses iletimi hizmetini sağlayan 1G sistemlere, kuzey Amerika’da kullanılmakta olan “Advanced Mobile Phone System (AMPS), “Total Access Communication System” (TACD) ve Avrupa’da kullanılmakta olan “Nordic Mobile Telephone” (NMT) sistemleri örnek olarak verilebilir. 1G’nin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte mobil pazarı yıllık %30-50 değerinde büyüme hızı ile 1990 yılında 20 milyonluk bir kullanıcı sayısına ulaşmıştır.

  1G teknolojisinin, kullanıcıların zamanla artan ses kalitesi, kapasite ve kapsama alanı gibi ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kalması, yarı iletken ve mikrodalga teknolojilerindeki ilerlemelerle birlikte 2G sayısal teknolojiye doğru yol alınmasını zorunlu kılmıştır. 2G mobil telefonlar, 1991’in ortalarında piyasaya sürülmüş ve kullanımı büyük bir hızla yaygınlaşmıştır. Bugün kullandığımız “Global System for Mobile Communication” (GSM) standartlarındaki cep telefonları, 2G sayısal teknolojiyi kullanan sistemlere bir örnek teşkil etmektedir. “Code Division Multiple Access” (CDMA) ve “Personal Digital Communication” (PDC), GSM dışındaki diğer 2G standartlarına örnek olarak gösterilebilir. Ancak GSM; GSM900, GSM-railway (GSM-R), GSM1800, GSM1900 ve GSM400 ile, en yaygın kullanılan 2G hücresel sayısal mobil telekomünikasyon standardını teşkil etmektedir. 1999 sonu itibariyle, GSM mobil telefon kullanıcısı sayısı, dünyada yaklaşık 140 ülkede 450 milyonun üzerindeki mobil telefon kullanıcısı içinde 250 milyonu geçmiştir.

  GSM standartlarının belirlenme çalışmasının 1. safhası, Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) tarafından 1990 yılında tamamlanmıştır. GSM standartları bundan sonra da, değişen teknolojik ilerleme ve ihtiyaçlar doğrultusunda 2. safha ve 2. safha olarak adlandırılan evrelerle, 1990’lı yılların ortalarında daha da geliştirilmiştir. Söz konusu geliştirilmiş 2G teknolojileri, “High Speed Circuit Switched Data” (HSCSD), “General Packet Radio Service (GPRS) ve “Enhanced Data Rates in a GSM Environment” (EDGE) olarak adlandırılmaktadır. Anılan teknolojiler, 3G’ye doğru giden yolda son basamaklar olarak görülmekte ve topluca 2,5G teknolojisi olarak kabul edilmektedir.

  Bilgi aktarım hızı yönünden bir karşılaştırma yapılacak olursa; GSM 1. safha ile 9.6 kbps, HSCSD ile 28.8 Kbps, GPRS ile 171.2 Kbps, EDGE ile 384 Kbps ve 3G ile ise 2 Mbps hızlarında bilgi transferi yapılabileceği öngörülmektedir.

  2.5. VoIP (Voice over Internet Protocol )


  Ses trafiğini taşımak için tasarlanan geleneksel devre anahtarlamalı telefon şebekeleri; her görüşme için (konuşma yapılmadığı zaman bile) bütün bir kanalı kullandığı için ağın bant genişliği performanslı bir şekilde kullanılamamaktadır.

  VoIP (Voice over Internet Protocol) hizmeti, paket anahtarlamalı olarak internet üzerinden iletilen veri halindeki ses iletimini sağlayan bir teknolojidir. Bir diğer deyişle, VoIP, telefon şebekeleri ile yapılan ses iletişimi yerine, sesin IP paketlerine dönüştürülerek IP tabanlı şebekeler üzerinden veri halinde iletilmesi hizmetidir.

  VoIP, ses trafiğinin paket anahtarlamalı IP ağı üzerinden iki yönlü taşınmasına destek vererek, mevcut telefon şebekeleri, internet ve intranetlerdeki ses ve verinin birleştirilmesini sağlamıştır. İlk olarak internet üzerinden, PC’ler aracılığı ile IP üzerinde ses iletişimi yapılmıştır. Gün geçtikçe IP ağları üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda daha kaliteli ses trafiği iletilebilir hale gelmiştir. Bu sayede uzak mesafe ve uluslar arası görüşmeler daha ekonomik hale gelmiştir.

  IP ağları mevcut devre anahtarlamalı telefon şebekelerine göre daha verimli bir bant genişliği sağlamaktadır. Çünkü yeni ses kodlamaları sayesinde, kabul edilebilir bir ses iletimi için 8 Kbps’lik bir bant genişliği yeterlidir. Oysa telefon şebekelerinde aynı kalitede ses iletimi ancak 64 Kbps’lik bir bant genişliğine ihtiyaç duyar.

  VoIP’nin avantajları arasında; çok düşük bir iki taraflı yatırımla normal telefon kalitesinde eş zamanlı internet ortamında ücretsiz görüşme olanağı sağlaması, Uluslararası ve şehirlerarası telefon görüşmelerini çok düşük maliyetle yapmayı sağlaması, faks çekilebilmesi ve sesi sıkıştırarak şifrelediğinden dolayı dinlenmesinin mümkün olmaması sayılabilir.

  VOIP'in kabul görmesi teknoloji standartlarının geliştirilmesine bağlı olarak yaygınlaşabilir. Çünkü standartlar geliştirilmediği sürece kullanıcılar, yeni teknolojilere ait cihazları almakta isteksiz davranmaktadırlar. Bu yaygınlaşma ile birlikte birçok alanda kullanılabilecek olan VoIP, etkileşimli eğitim hizmetleri için de ekonomik bir altyapı imkanı verebilir.


  3. SONUÇ


  Eğitimde gelişmiş teknolojilerin kullanımı öğrenme oranının artmasında ve insanların yeni teknolojileri kullanmasında önemli bir etken olacaktır. Bu sistemlerde kullanılacak bilginin birden çok karmaşık veri türünden oluşan multimedya uygulamaları şeklinde işlenmesi de öğrenme ve öğretme metotlarına zenginlik katacak verim ve kalite hızla yükselecektir.

  Bu noktada; teknolojik gelişmelere paralel olarak kendini gün geçtikçe yenileyen multimedya kavramı, oluşturulması, sunumu ve iletimi aşamasında bir çok problemleri de beraberinde getirmektedir. Çünkü, multimedya fazla depolama alanı ve hızlı iletim ortamlarına ihtiyaç duyar. Bu tür problemlerin aşılabilmesi için, yüksek hız sağlayan iletim teknolojilerini kullanmak gerekmektedir. İletim teknolojilerindeki yüksek hız arayışlarında çok kompleks karmaşık sistemler yerine daha ekonomik daha kolay kurulacak sistemler yaygın kullanım açısından önem arz etmektedir. Bu noktada telefon için çekilmiş mevcut altyapıyı kullanan ISDN ve DSL teknolojilerinin kullanılmasıyla ve gereken yerlerde uydu teknolojileriyle desteklenmesi sonucunda birçok eğitim kurumu ulusal ve uluslar arası boyutta uzaktan eğitimle tanışmış olacaktır.  İletişim teknolojilerindeki altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasıyla; etkileşimli eğitim imkanları daha da artacaktır. Bu sayede bir merkezde bulunan bir öğretmen dünyanın birçok yerinde bulunan öğrenci kitlesine aynı anda ulaşabilecek ve interaktif eğitim yapabilecektir. Bir şirket, dünyanın değişik yerlerindeki elemanlarına ekonomik bir şekilde hizmet içi eğitimler verebilecek ve toplantılarını gecikmesiz olarak düzenleyebilecektir. Bütün bu gelişmeler sayesinde; Etkileşimli Eğitim Sistemlerinin, gelecek kuşak eğitim öğretim hizmetlerinde kilit rol oynaması kaçınılmazdır.

  KAYNAKLAR


  1. Wu, H.C. and Irwin, J.D. (1998). Emerging Multimedia Computer Comminication Technologies. Prentice Hall.

  2. Black, U. “ISDN and SS7 Architectures for Dijital Signaling Networks”, pp 31-40 Prentice Hall, 1997.

  3. DSL: Specialization Techniques and Standarts Developments for DSL, Chen, W., 1998.

  4. Busby, M., Demystifying ATM/ADSL, 1998.

  5. Goralski, W.J., ADSL And DSL Technologies, 1998.

  6. Maral, G., Bousquet, M., Satellite Communications Systems, John Wiley & Son Ltd., 1998.

  7. Telekomünikasyon Kurumu Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı, “3. Nesil Mobil Haberleşme Sistemleri”, Aralık 2002.

  8. Working document towards a preliminary draft new Recommendation (PDNR): Vision and Objectives of the Ongoing Enhancement of IMT-2000 and of Systems Beyond IMT-2000.Source 8F/TEMP/65 UIT.

  9. ETSI Special Mobile Group (SMG); "DTR/SMG-050101 Universal Mobile Telecommunications

  10. ETSI Special Mobile Group (SMG); "DTR/SMG-0102201 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Service

  11. ART “Public Consultation on the Introduction of UMTS in France” Şubat 1999 raporu.

  12. K. Raatikainen, Nokia Research Center “3.Going Wireless- New Technologies” 2001 WWRF.

  13. Telekomünikasyon Kurumu Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı. “VoIP (Voice over Internet Protocol)”, 2003.


      Ana sayfa


  BiLGİ ve iletiŞİm teknolojileriNİn eğİTİmde kullanimi iÇİn alt yapi iHTİYAÇlari ve yeni İletiŞİm teknolojileri

  Indir 46.32 Kb.