bilgiz.org

Bilgi Toplumu Ajansı Kanunu

 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • 2-Tanımlar • Sayfa1/8
  Tarih06.07.2017
  Büyüklüğü177.09 Kb.

  Indir 177.09 Kb.
    1   2   3   4   5   6   7   8  T.C.

  BAŞBAKANLIK

  E-DEVLET VE BİLGİ TOPLUMU

  KANUN TASARISI TASLAĞI

  Sürüm 1.7

  7 Ağustos 2009

  E-DEVLET VE BİLGİ TOPLUMU KANUN TASARISI TASLAĞI
  İÇİNDEKİLER


  BİRİNCİ BÖLÜM 1

  Amaç ve Kapsam, Tanımlar ve İlkeler 1

  1-Amaç ve kapsam 1

  2-Tanımlar 1

  3-İlkeler 2  İKİNCİ BÖLÜM 3

  Kuruluş, Ajansın Görevleri, Kurullar, Başkan ve e-Dönüşüm Yöneticisi 3

  4-Kuruluş 3

  5-Ajansın görevleri 3

  6- Kurullar ve görevleri 5

  7-Başkan ve görevleri 6

  8-e-Dönüşüm yöneticisi 6

  9-e-Dönüşüm paneli 7

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 8

  Bilgi Toplumu Ajansının Birimleri ve Görevler 8

  10-Bilgi Toplumu Ajansının Birimleri 8  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 11

  e-Devlet Hizmetlerine İlişkin Genel Hükümler 11

  11-Bilgi ve iletişim teknolojisi proje tekliflerin hazırlanması ve teklif edilmesi 11

  12-Proje tekliflerinin incelenmesi, onaylanması ve kaynak tahsisi 12

  13-Proje uygulama, izleme ve değerlendirmesi 13

  14-Performans değerlendirme ve denetim 13

  15-e-Devlet Hizmet Taahhüdü 14

  16-Kurumlar arası veri paylaşımı ve birlikte çalışabilirlik 14

  17-Kamuda e-belge değişimi 14

  18-Ortak e-devlet hizmetleri 14

  19-Veri sahipliği 15

  20-Kimlik doğrulama ve yetkilendirme 15

  21- e-Devlet Kapısı 15

  22-e-Ödeme usul ve esasları 16

  23-Toplu lisans ve satın alma yönetimi 16

  24-e-Arşiv 16

  25-Sır saklama yükümlülüğü 17

  26-Hizmet sunumunda kişisel verilerin kullanımı 17

  27- Hakkın telafisi 17  BEŞİNCİ BÖLÜM 17

  İnsan Kaynakları, Ajans Bütçesi, ve Döner Sermaye 17

  28-İnsan kaynakları yönetimi 17

  29-Gelir, gider ve bütçe 19

  30-Döner sermaye işletmesi, gelir ve giderler, ilave harcamalar 19  ALTINCI BÖLÜM 21

  Değişik Hükümler 21

  31-Ajansın hizmet alımı 21

  32-Yönetmelikler 21

  33-Uygulanmayacak ve saklı hükümler 21

  34-Muafiyetler 21

  YEDİNCİ BÖLÜM 21

  Değiştirilen, Geçici ve Son Hükümler 21

  35-Değiştirilen Hükümler 22

  36-Yürürlük 23

  37-Yürütme 23  Not: Madde başlıkları içindekiler tablosunu oluşturmak ve güncellemek amacıyla geçici olarak numaralandırılmıştır.

  E-DEVLET VE BİLGİ TOPLUMU KANUN TASARISI TASLAĞI

   

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç ve Kapsam, Tanımlar ve İlkeler
  1-Amaç ve kapsam


  MADDE 1 – (1) Bu kanunun amacı e-devlet hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemek, bilgi toplumuna dönüşüm sürecini planlamak ve koordine etmek üzere kurulan Bilgi Toplumu Ajansının teşkilat yapısını, görevlerini ve yetkilerini düzenlemektir.

  (2) Bu Kanun, birinci fıkrada belirtilen amaçla sınırlı olmak üzere, genel ve özel bütçeli kurumlar, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, kamu iktisadi teşebbüsleri, yerel yönetimler ve bunların kurdukları kuruluşlar, özel kanunlarla kurulan diğer kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerini kapsar.  2-Tanımlar


  MADDE 2 – (1) Bu Kanunda  geçen;

  1. Ajans: Bilgi Toplumu Ajansını,

  2. Başkan: Bilgi Toplumu Ajansı Başkanını,

  3. Bilgi güvenliği: Bilgi sistemlerinin ve bileşenlerinin hukuka aykırı veya yetkisiz her türlü müdahale veya etkiden korunması; bilgiyle ilgili yapılan her türlü işlemde bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin temini ve bu işlemlerin sadece yetkili kişiler tarafından yapılmasının sağlanmasını,

  ç) Birlikte çalışabilirlik: Farklı bilgi sistemlerinin veri, süreç ve hizmet paylaşımını doğru, etkin ve tutarlı şekilde yapabilme yeteneğini,

  1. Bilgi sistemi: Bilgiyle ilgili işlemleri yaparak belirli çıktılar üretmek üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir araya getirilmesi suretiyle oluşturulan sistemleri,

  2. Bilgi toplumu: Teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanarak ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerde yaşanan üretim, kullanım ve paylaşım süreçlerinde bilgiyi esas alan toplum yapısını,

  f) Bilgi ve iletişim teknolojisi: Bilginin üretilmesi, kullanılması ve paylaşılması amacıyla kullanılan her türlü donanım, yazılım, ağ altyapısı, bunlardan oluşan sistemler ile iletişim teknolojilerini,

  g) Bilgi ve iletişim teknolojisi projesi: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkânlardan yararlanarak mal ve hizmet üretme faaliyetlerinin daha hızlı, etkili ve verimli hale getirilmesini amaçlayan projeyi,

  ğ) Danışma Kurulu: Bilgi Toplumu Danışma Kurulunu,

  h) e-Devlet: Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak; devletin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılmasını, kamu hizmetlerinin sunulmasını ve bireyler ile tüzel kişilerin kamu yönetimine etkin katılımının sağlanmasını,

  ı) e-Devlet hizmeti: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkânlar kullanılarak kamu hizmetlerinin hızlı, etkili ve verimli hale getirilmesini ve/veya sunulmasını sağlayan hizmeti,

  i) e-Devlet Kapısı: Kullanıcılara, kamu kurum ve kuruluşlarına e devlet hizmetlerinin tek erişim noktasından sunulmasını sağlayan bilgi sistemini,

  j) e-Devlet Kapısı işleticisi: e-Devlet kapısını işleten kurum ya da özel hukuk tüzel kişisini,

  k) e-Ticaret: Uzaktan iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen mesafeli mal alım ve satımını veya hizmet ifasını,

  l) İlgili kurum ve kuruluşlar: Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile gerçek ve diğer tüzel kişileri,

  m) Kamu kurum ve kuruluşları: Genel ve özel bütçeli kurumlar, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, kamu iktisadi teşebbüsleri, yerel yönetimler ve bunların kurdukları kuruluşlar, özel kanunlarla kurulan diğer kuruluşları,

  n) Kayıtlı elektronik posta sistemi: Elektronik posta haberleşmesinin, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları vasıtasıyla, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlanan güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılarak gerçekleştirilmesini ve bu haberleşmenin göndericisi, alıcısı ve zamanının tespitini sağlayan haberleşme sistemini,

  o) Koordinasyon Kurulu: Bilgi Toplumu Koordinasyon Kurulunu,

  ö) Kritik bilgi sistemi: İşlevlerinin tamamen veya kısmen yerine getirilememesi halinde kamu güvenliği ve düzenini önemli derecede etkileyen bilgi sistemlerini,

  p) Kullanıcı: e-Devlet hizmetlerinden yararlanan gerçek ve tüzel kişileri,

  r) Merkezi kayıt sistemi: Kamuya, gerçek kişilere, tüzel kişilere veya taşınır ve taşınmaz mallara ait temel tanımlayıcı verileri barındıran bilgi sistemini,

  s) Ortak e-devlet hizmeti: Sunulması hiçbir kamu kurumun asli görevi olmayan veya birden fazla kurumun görev alanına giren ya da diğer kurumların istifadesi için merkezi olarak sunulmasında fayda olan e devlet hizmetini, e-devlet hizmeti bileşenini, çözümü, uygulamayı veya bunlar için ihtiyaç duyulan teknik altyapıyı,

  ş) Proje: Belirli amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere, geçici ve belirli bir süre içinde yapılan planlı faaliyetler bütününü,

  t) Üst yönetici: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda tanımlanan kamu kurum veya kuruluş yöneticisini,

  u) Veri sahibi: Kanunlarla tanımlanmış görevleri yerine getirmek üzere toplanan ve elektronik ortamda barındırılan veri üzerinde hak ve sorumluluğa sahip olan kurum veya kuruluşu,

  ü) Yerel e-hizmet: Yerel yönetimler tarafından sunulan e-devlet hizmetini,

  v) Yönlendirme Kurulu: Bilgi Toplumu Yönlendirme Kurulunu

  ifade eder.    1   2   3   4   5   6   7   8


      Ana sayfa


  Bilgi Toplumu Ajansı Kanunu

  Indir 177.09 Kb.