bilgiz.org

Basılı Yayının Hazırlanması
Tarih27.12.2017
Büyüklüğü111.87 Kb.

Indir 111.87 Kb.KİTLE YAYIM/DANIŞMANLIK METOTLARI

Bireysel ve grup yayım metotları ile bilgiye ihtiyacı olan ve bunu isteyen herkese ulaşmak mevcut şartlarda mümkün değildir. Tarımsal yayım sürecinde mesajların hedef kitlenin tamamına ulaştırılmasında; radyo, televizyon, video, film, basılı materyal ve benzeri kitle iletişim araçlarından da yararlanılmalıdır.

Kitle yayım metotları, daha çok sayıda insana, yeni teknikleri, yeni fikirleri ulaştırmak ve bazı acil durumlar (Yaşanan don olayları, fırtına, şiddetli yağış vs.) karşısında onları geç kalmadan uyarmak için kullanılır. Bu metotlar, kitleleri belirli konulardan haberdar etmede ve ilgilerini bu konular üzerine çekmede etkilidir.

Haberdar olma ve ilgi uyandırma aşamalarında etkili olan kitle yayım metotlarının, benimseme sürecinin diğer aşamalarında (değerlendirme, deneme ve kabullenme) fazla etkili olduğu söylenemez.

Bu konuda yapılan birçok araştırmada, bir konuya ilgi uyandırılması aşamasında, kitlesel metotların, diğer metotlarla takviye edilmesinin önemine dikkat çekilmiştir.

Kitle haberleşme araçları ile sağlanan bilgiler basit, kısa ve akılda kalıcı olmalı, sık sık tekrarlanmalı, diğer yayım metotları ile koordineli bir şekilde yürütülmelidir. Yayım programlarının hazırlanması esnasında kitlelerin ihtiyaçları dikkate alınmalı, yerel sorunları bilen yayım uzmanları ile iş birliğine dikkat edilmelidir.

Kitle yayım metotlarında kullanılan materyaller hazırlanış şekline, kullanıldığı yerlere ve etki farklılıklarına göre üç grup ta incelenebilir. Bunlar; 1. Basılı yayınlar

 2. Görüntülü ve sesli yayınlar

 3. İnternet ( Sanal ortam) yayınları


1- BASILI YAYINLAR

Tarımsal yayım sürecinde, kitle iletişim araçlarından olan basılı yayınlar; bireysel ve grup yayım metotlarını tamamlayan, destekleyen ve çiftçi kitlesinin okur yazarlık oranının artması ile tarımsal yayım sürecinde önemini giderek artıran kitle yayım metotlarıdır.
Basılı Yayınların Avantajları Nelerdir?

 • Çiftçi, zamanı kontrol imkanına sahiptir. Okuma işini istediği zamanda ve istediği hızda yapabilir.

 • Çiftçi mesaj içeriğini tekrar gözden geçirme imkanına sahiptir. Anlayamadığı yerleri tekrar okuyabilir.

 • Yayım uzmanı, konuyu gerekiyorsa detaylı ve resim, şekil gibi yardımcılarla daha iyi işleyebilir.

 • Devamlı okuyucuları tarafından atfedilen yüksek bir prestije sahiptir

 • Özellikle güvenilir kişi veya kuruluşlarca hazırlandığında, güven duygusu uyandırır ve doğruluğu baştan kabul edilir.

 • Diğer yayım metotlarının desteklenmesinde önemli rolleri vardırBasılı Yayınların Dezavantajları Nelerdir?

 • Okuma yazma bilmeyen çiftçiler yararlanamazlar.

 • Değişen şartlara ve teknolojilere bağlı olarak sık sık gözden geçirilerek tekrar basılmaları gerekir.

 • Basılı yayın içinde yer alan bilgiler yerel ya da bölgesel şartlara uymadığı takdirde yarar sağlamayabilir.

 • İlgililerin eline geçmediği takdirde yarar sağlamazlar.

 • Televizyon veya radyo yayınları gibi daha eğlendirici, kitle yayım metotları ile kıyaslandığında basılı yayınlar genellikle istenilen seviyede takip edilmez.

1.1. Basılı Yayınların Tasarlanması

Basılı yayınları ele almadan önce, bir basılı yayında olması gereken temel özellikler nelerdir? Bunun bilinmesi gerekir. Basılı yayınlardan istenilen istifadenin sağlanabilmesi için bazı kurallara dikkat etmek gereklidir.1.1.1. Yayının Yapılma Amacı Nedir

Hazırlanacak basılı yayınla varılmak istenen amaç; harekete geçirme, davranış değiştirme, bilgi artırma, istek uyandırma, haberdar etme, detaylı bilgi aramayı teşvik, ve daha önce öğrenilen bir bilgiyi hatırlatmak olabilir. Yayın hazırlamaya başlarken bilmemiz gereken, bu yayınla neyi elde etmek istediğimiz ve sonuçta ne beklediğimizdir.1.1.2. Yayının Hedef Kitlesini Tanıyor muyuz ?

Yayının sunulacağı hedeflenen kitle kimlerden oluşur ve özellikleri nelerdir? İlgi alanları, ekonomik yapıları, kültür düzeyleri nelerdir? Hedef kitlemiz neyi öğrenmek veya hangi yeteneği kazanmak istiyor? Benimsetmek istediğimiz davranış tarzı ile aralarında ne gibi engeller var? Benimsetmek istediğimiz konuda neler hissediyorlar? Kitlenin bilgi verilen konu hakkında mevcut bilgileri, tavırları ve uygulama şekilleri hakkında bilgi toplamak gerekir. Yayım uzmanı, kendi konusunu bildiği kadar, hedef kitlenin davranış ve yaşam biçimini de bilir ve yazısını bu iki kaynaktan beslenerek yazarsa, etki ve başarı olasılığı artar.

Okuyucuların basılı materyalleri okumaları ve onu açıklıkla anlamaları konusunda fazla iyimser olmamak gerekir. Okuryazarlığın problem olmadığı yerlerde bile, geçmiş deneyimlerdeki farklılıklardan dolayı, kelimeler farklı yorumlanabilir. Alıcının bu yayından, doğrudan mı yoksa dolaylı mı etkileneceği, alıcının duygularına mı yoksa mantığına mı hitap edileceği basılı yayın hazırlamada çok önemlidir.

Basılı yayınlar gibi bütün klasik yayım etkinlikleri, katılımcı kırsal değerlendirme yaklaşımı ile birlikte ele alınmalıdır. Katılımcı kırsal değerlendirme oturumlarında bir konu iyice tartışılıp açıklığa kavuşmadan, klasik yayım çalışmalarına başlanılmamalıdır. Örneğin domateste gübreleme konusu önce, katılımcı kırsal değerlendirme oturumlarında tartışılmalı, yapılacak faaliyetler (toplantı, kurs, başka bir köyü ziyaret vb.) planlanmalıdır. Bütün bunlardan sonra basılı yayın hazırlanıp katılımcılara ve diğer üreticilere dağıtılmalıdır. Çünkü, diyaloga dayalı bu tartışmalar yapılmadan hazırlanıp dağıtılan bir broşür, büyük olasılıkla üreticilerce kabul edilmeyecek hususlarla dolu olacak veya bu konuya hazır olmayan üreticilerce okunmadan bir kenara bırakılacaktır. Bütün bu çalışmalar, katılımcılar ve diğer üreticilerle birlikte yapılmalıdır. Bir basılı yayın çoğaltılmadan önce örnek katılımcılarla değerlendirilmeli, incelenmeli daha sonra çoğaltılmalıdır.Yayım uzmanı hazırlanan basılı yayını çoğaltmadan önce aşağıdaki sorulara olumlu cevap verebilmelidir

 • Amaç belirgin mi ?

 • İçerik amaçla ilgili mi ?

 • Hedef kitle açıkça belirlenmiş mi ?

 • Okuyucu tercihleri belirlenmiş mi ?

 • İlk sayfa dikkat çekiyor mu ?

 • Başlık basit, ilgi çekici ve bilgilendirici mi?

 • Metin okuyucu için uygun uzunlukta mı ?

 • Yayının kağıdı ve boyutları okuyucuya uygun mu ?

 • Yazı büyüklüğü okuyucuya uygun mu ?

 • Yazının zamanlaması uygun mu ?

 • Konu okuyuculara yararlı mı ?

 • Her konu önemiyle doğru orantıda uzunlukta mı ?

 • Verilen bilgi konuya özel mi ?

 • Basit, kişilere hitap eden ve sohbet dili kullanılmış mı ?

Sorularımızın cevabı EVET ise bu yayın çoğaltılabilir ve yayım sürecinde kullanılabilir.

1.1.3. Yayının Başarısı

Yayını hazırlarken etkilerinin ve sonuçlarının nasıl ölçüleceği ve değerlendirileceğinin de belirlenmesi gerekir. Bu amaçla kullanılacak anketler yayınla beraber değerlendirilmeli. Yayım sürecinde hedef kitleye yönelik düzenlenecek anketlerle yayınla ilgili geri dönütler alınabilir. Geri dönütler bize yayına devam edip etmeyeceğimiz hususunda bir fikir verecektir. Ulaşılan çiftçi sayısı, sunulan önerilerin kabulü veya reddi, tavsiyelerin uygulamaya geçirilmesi basılı yayınlar için hazırlayacağımız anketde düşünülen kriterlerden bazıları olabilir.1.2. Basılı Yayını Oluşturan Ögeler

Basılı yayın bir takım ögelerden oluşur. Bu ögelerin içeriğinin ve birbiri ile uyumunun, basılı yayının okunurluğunda özel bir önemi vardır. Bir basılı yayın; başlık, gövde metin, slogan ve görüntü gibi ögelerden ve bu ögelerin doğru bir şekilde tasarlanmasından oluşur.1.2.1. Başlık

Bir yayında okuyucunun ilk dikkatini çeken yazılı öge başlıktır. Başlık metnin özünü ve yayının mesajını çok iyi yansıtmalıdır. Metnin anlamını tamamlaması gereken başlığın görevleri: • Çarpıcılığı sağlamak,

 • Hedefi doğru göstermek

 • Metni okutturmak için ilgi çekmek olmalıdır.

1.2.1.1. Başlık Çeşitleri:

Dolaysız Başlıklar Haber niteliği taşır. Bilgiyi dolaysız verir, çarpıcı değildir. (Traktör )

Dolaylı Başlıklar Kanıksanmış, alışılmış şeylerle ilgilenmeyen insanların var olduğunu düşünerek, daha ilgi çekici başlıklar kullanılabilir. (İşte çiftçinin başpehlivanı..)

Birleşik Başlıklar Dolaylı ve dolaysız başlıklar birlikte kullanıldığında ilgi çekebilir. (İşte çiftçinin başpehlivanı, traktör)

Haber Başlıklar Sanki bir gazete haberiymiş gibi sunulan başlıklar, her zaman ilgi çeker. (Traktörün gücü)

Nasıl”lı Başlıklar “Nasıl”lı başlıklar, merak uyandırır, okuyucunun sorunlarıyla ilgili ise, çözüm getiriyorsa ilgi çekicidir. (Bu işleri nasıl yapacak?..)Soru Başlıklar Soruyla yapılan başlıklar da merak uyandırıcıdır, ilgi çekicidir. Kişiyi cevabını bulmak için metni tümüyle okumaya yöneltir. (Traktör ne kadar iş yapabilir?)

Emir Başlıklar İnsanlar kendisine emredilenin tersini yapmak isterler, bu nedenle bu tür başlıklar biraz rahatsız edicidir. (Bu traktörü satın alın)

1.2.1.2.Başarılı Başlığın Özellikleri

Hangi tür başlık olursa olsun, aşağıdaki özellikleri üzerinde bulunduran başlık metinin okunurluğunu artırır. Yayım uzmanı basılı bir yayının başlığını seçerken aşağıdaki noktalara dikkat etmelidir. İyi bir başlık; • Kalıplaşmış değil, özgün olmalıdır.

 • İlgi uyandırıcı, dikkat çekici olmalıdır.

 • Sözcüklerin anlamı güçlü olmalı ve ispatlanabilmelidir.

 • Kolay anlaşılmalıdır. Çiftçinin anlayacağı dil kullanılmalıdır

 • Konunun genel değil en önemli özelliğini vermelidir.

 • Okura bir yarar vaat etmelidir.

 • Metin ve resim gibi ögelerle uyuşmalıdır.

 • Olumsuz başlık kullanılmamalıdır.

 • Kolay okunan bir yazı karakteri seçilmelidir.

1.2.2. Metin

Metin, başlık ve görüntü ögelerinin bir açıklamasıdır. Esas görevi ilgi çekiciliği sağlamak, bu konudaki tüm bilgileri inanılır ve anlaşılır bir dille anlatmak, sonuçta hedef kitleyi harekete geçirmektir. Aynı zamanda eylemi sürekli kılmaktır.

Metinde, önce başlıktaki fikirlerin ve delillerin açıklanması, sonra diğer özelliklerin sıralanması, en sonunda da istek ve arzu uyandırıp eyleme geçilmesinin sağlanması gibi bir diziliş olmalıdır. Bu şekilde istenilenler süratle aktarılmış, sonuçta okuyucunun da dikkati dağılmamış olur.

Kısa metinler, okuyucuyu bıktırmaması bakımından etkilidir, fakat çiftçiyi ikna edecek, sorusuna yanıt oluşturacak tüm açıklamaların yapılması gerekir.1.2.2.1. Metin Çeşitleri

Sebep gösteren metin Ürünün veya eylemin yarattığı olanaklar ve kolaylıklar belirtilirken bunların sebepleri de gösterilir.

Mizahi metin Bazen basit bir öykü, mesajı unutulmaz kılabilir.

Anlatıcı metin Konunun bütün özellikleri anlatılır. Çiftçinin bilgilendirilmesi sağlanır, fakat sıkıcıdır.

Tanıklı metin Yayımı yapılan ürünü veya eylemi denemiş kişilerin olumlu görüşlerinden yararlanılarak yazılır. İnandırıcılığı fazladır.

Konuşmalı metin İki veya daha fazla kişinin, yayın konusu hakkındaki düşünceleri, konuşmalarıdır. Akıcıdır kolaylıkla takip edilebilir.

Öykülü metin İnsanların ilgisini çeken, onların sorunlarını içeren öykülerden oluşturulur. İlgi çekici olabilir.
1.2.2.2.Etkili ve Başarılı Bir Metin Özellikleri

 • İlginçlik: Farklı olan şeyler her zaman insanların ilgisini çeker.

 • Basitlik: Hitap edilecek kişilerin anlayacağı dilden yazmak, kısa sözcük ve kısa paragraf kullanmak basitliği sağlar. İçeriği, birbirini mantıksal ve kolay takip edilebilir bir sıra birbirini takip eden bölümlere ayırmak gereklidir. Metinde 5 N ve 1K kuralı, yani "ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl ve kim?" soruları aranmalıdır.

 • İnandırıcılık: Metin, inandırıcı, gerçeğe uygun olmalıdır.

 • Olumluluk: Seçilen sözcükler pozitif etkide olmalıdır. Ciddi uyarılar dışındaki yönlendirmeler olumlu cümlelerle verilmedir.

 • Aşırı satıcı olmamak: Önemli görülen birkaç özellikten söz edilmeli, gereksiz ayrıntıya girilmemelidir.

 • Akıcı ve ilgi çekici dil kullanmak: Günlük konuşma diline uygun olarak, sanki biriyle sohbet ediyormuş gibi olmalıdır. Şahıslardan sık bahsedilirse, şahıslara hitap eden cümleler fazla olursa okunurluluk artar.

 • Harekete geçirmek: İnsanların kararsızlığına "şimdi yapın", "hemen deneyin" gibi sözcüklerle olumlu yönde etki yapmak gerekir. Metin, aynı zamanda eylemde süreklilik de sağlamalıdır.

1.2.3. Slogan

Bir konu veya eylem, taşıdığı ayırıcı özellikleriyle, benzer olanlardan ayrılır. Amblem, logo, slogan gibi kendine özgü semboller sayesinde belleklere yer ederler. Sloganlar, eylemin çarpıcı bir cümlesinden veya başarılı bir başlıktan hareketle üretilirler. Ürün veya eylemin en önemli ve yararlı özelliğini yansıtıp, uzun süre belleklerde kalmasını sağlarlar.1.2.3.1.Başarılı Sloganın özellikleri

 • Ürünün veya eylemin farklılığını vurgulamalıdır.

 • Yaptığı işi anlatmalıdır.

 • Kolay hatırlanabilmelidir.

 • Akıcı bir dille yazılmalıdır.

 • Kazandıracağı yarar ve ödül belirtilmelidir.

 • Merak uyandırmalıdır.

 • Kısa ve özgün olmalıdır.

 • Sık sık değiştirilmemelidir.

1.2.4. Görüntü Ögesi

“Görmek inanmaktır”. Kırsal alanda ortalama okuryazarlık oranının düşük olduğunu göz önünde tutarsak, basılı yayınlarımızda kullanacağımız görsel ögelerin önemi ortaya çıkmaktadır. Yayınlardaki görüntü ögeleri (resimler, şekiller, grafikler) bir fikrin çabuk ve dolaysız olarak anlatımında sözcüklerden daha etkilidir. Görüntü ögesi, çiftçide istek uyandırır, ilgisini, dikkatini çeker, metni okumasını sağlar. Düşüncelere etki edilecek, gerçekler gösterilecekse görüntü ögesi olarak gerçek fotoğraf veya resim kullanılmalıdır. Duygulara seslenilecekse, istek uyandıracaksa, soyut çalışmalar, şekiller kullanılabilir. Özellikle kapak, çekici, özendirici olmalı, okuyucu kapağı görünce, içine bakmak için acele etmelidir.1.2.4.1. Kullanılışlarına Göre Görüntü Çeşitleri

Ürünün bir bölümünün veya tamamının görüntüsü: Konunun kolay tanınması, akılda tutulması açısından etkilidir.

Ürünün kullanıma hazır görüntüsü: Ürünle uyumlu ögeler, çevre düzenlemesi konu imajını arttırır.

Ürünün kullanım anındaki görüntüsü: Çiftçi ürünle birlikte kendini gördüğünde daha çabuk ilgilenir.

Ürünün farklı özelliklerinin görüntüsü: Benzer ürünler arasında farklılığın vurgulanması inanılırlığı kuvvetlendirir.

Eylemin yapıldığı veya ürünün üretildiği kurumun görüntüsü: Çiftçide güven sağlar.

Ürün veya eylemin kazandığı başarıların, ödüllerin görüntüsü: Merak uyandırır

Ürünü kullananın veya eylemi gerçekleştirenin memnuniyetini ifade eden görüntüsü: Güven telkin eder ve güdülenmeyi artırır.

Ürünü kullanmayan veya eylemi gerçekleştirmeyenlerin kayıplarının görüntüsü: Pişmanlık ve acıma

1.2.4.2.Başarılı Bir Görüntü Ögesinin Özellikleri

 • Dikkat çekici olmalı.

 • Konuyu etkili ve kolayca anlatabilmeli.

 • Hedef kitlede istek uyandırmalı.

 • Başlık, metin ve sloganı okutabilmek için merak uyandırmalı.

 • Yayının diğer ögeleri ile uyumlu olmalı.

 • İlgiyi dağıtıcı ayrıntılardan arınmış olmalı.

 • Konunun üslubuna uygun olmalı.

 • Sıkça yapılan hatalardan biri, bir alana çok fazla şey sığdırmaktır. İstediğimizi anlatmaya yaramayan görüntülere yer verilmemelidir.

 • Her bir görsel objede tek bir kavram sunulmalıdır.

 • Karmaşık görsel objeler basitleştirilmeli

 • Aşina olunmayan nesnelerin büyüklüğünü göstermek için bir ölçek kullanılmalıdır.

 • Metinlerde ve resimlerde zemin rengine zıt bir renk kullanılmalıdır.

 • Birden çok görsel objede tutarlı zemin rengi kullanılmalıdır. (Hepsinde zemin rengi aynı olsun).

 • Bir görsel objedeki renk miktarı sınırlanmalıdır.

 • Yatay çizgiler durgunluk hissi verir. Dikey çizgiler güç gösterir, yukarı bakma hissi verir. Köşegen çizgiler kuvvetli biçimde hareket ve dinamizm hissi verir.

1.2.5. Tasarım

Tasarım; bir basılı yayının ana ögeleri olan başlığın, metnin, görüntü ögesinin, sloganın ne şekilde yerleştirileceğinin belirlenmesidir. Yayının basım sonrası görünecek biçiminin bir taslağı olan bu belirleme; grafikere, metin yazarına, basım teknisyenlerine bilgi verir ve yol gösterir.

Yayın tasarımında temel ilke düzendir. Tasarım dağınıksa rahatsız eder, düzenliyse ilgi çeker, konunun kavranmasına yardımcı olur. Düzenlemede renk biçim ve yazı uyumları yanında, yerleştirmelerinde de bir birlik, bütünlük olması gerekir. İlgi çekmek için gereksiz gösterişe gidilmemelidir. Tasarım, basit, anlaşılır olmalıdır.

Tasarımda ilgiyi sağlayan ögelerin ağırlığı, gücü önemlidir. Biçimlerin büyüklüğü, geometrik yapıları, renkleri, merkezden uzaklığı, yayında ağırlık sağlayan etmenlerdir. Bunların azlığı ya da çokluğu dikkat çekmede önemli rol oynar. Ağırlığın merkezde toplanması, okuyucuyu yayına daha iyi bağlar. Görüntü merkezi olan bu nokta, gerçek merkezin biraz üzerinde yer alır. Başlığın veya ürünün buraya yerleştirilmesi etkiyi arttırır.

İnsanlar, genellikle büyük biçimlere, yazı ve boşluklara bakarlar. Hareketin başlangıç noktası buralar olmalıdır. Yayında oklar, işaretler, parmaklar, çizgiler, sayılar, harfler, flamalar, bir seri küçük resim, geometrik biçimler veya belirli yönde yürüyen kişi, yapısal hareketi sağlayan ögelerdir. Ayrıca bir nesnenin tekrarı, ilgiyi artırır.

Bazı ögelere veya fikirlere diğerlerinden fazla önem verilmesi zıtlık (Kontrast) oluşturur. Zıtlık, farklılıktır. İlgiyi diri tutar.

Yayını ya da herhangi bir tasarımı meydana getiren ögeler dengesizse, ilgi dağılır, göz sağa sola kaçar. Ögeler zıt olsalar bile kendi içinde uyuşmalı, düzen içinde olmalıdır. Bütünlüğü olan yayınlar, izleyenin dikkatini diri tutar.

1.2.5.1.İyi Bir Tasarımın Özellikleri


 • Tasarımı oluşturan ögeler: Ölçü, biçim renk ve aralıklarıyla dengeli bir uyum içinde olmalıdır.

 • Bir tasarımı dış hatlarıyla meydana getiren şekil, sıkıcı değil, ilgi çekici olmalıdır. Etkili bir siluet gereklidir.

 • Olabildiğince basit olmalıdır. Özellikle küçük alanlarda yapılanlar sade olmalıdır. Gereksiz süsleme ve eklerden kaçınılmalıdır. Her öge, mesajın aktarılmasına hizmet etmelidir.

 • Boş alanlar, tasarım için gerekli ve kaçınılmazdır. Boşluklar yayın ögelerinin algılanmasını kolaylaştırır, çekiciliği sağlar. Okuyucunun dikkatini yönlendirir.

 • Beyaz alan, önemli herhangi bir ögenin, örneğin metnin, belirtilmesine, öneminin artmasına izin verir. Fakat aşırı beyaz alanların lüks ifade ettiği de unutulmamalıdır.

 • Görüntü ögeleri, hitap edilen kişilerin ilgi alanlarına göre seçilmelidir.

 • Tasarımda olabildiğince görsel öge kullanılmalıdır.

 • Yayına ürünü kullanan, eylemi gerçekleştiren insan ögesinin girmesi ilgiyi arttırır.

 • Yüzler, yayından başka yerlere, dışarıya bakıyor olmamalıdır. İzleyenin de aynı şeyi yapmasına sebep olur.

 • Yayındaki yazıların uyumlu olması, aynı yazı ailesinden olması yararlıdır. Okuyucuyu yormaz. Aynı karakterin küçük, büyük harfleri, farklı puntoda olanları bütünlüğü bozmaz.

 • Görme olayının genelde soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru olduğunu düşünerek, Tasarımın orta-üst kısmına ve tepesine ağırlık verilmelidir.

 • Yayında bir egemen (Dominant) ögenin olması gerekir. Egemen ögenin dikkat merkezi oluşturması, ikincil olanların ona bağlanması etkiyi arttırır. Büyük ögeler dikkat çekicidir.

 • Görüntü ögesinin bulunduğu alanın, yayın alanının yarısından büyük olmasında yarar vardır. Daha etkili olabilir.

Üretilen tüm materyaller kullanım öncesi ön teste tabi tutulmalıdır. Hedef gruptan bir kaç kişiye gösterilebilir ve bu kişilere ne öğrendikleri sorulabilir. Böylece, gerekirse üretim öncesi materyalin geliştirilme fırsatı ortaya çıkar. Redaksiyon (düzeltme) yapılarak yazılmış metin üzerinde gerekli düzenlemelerle basıma hazır hale getirilir.
1.3.Tarımsal Yayımda Kullanılan Bazı Basılı Yayınlar

Tarımsal yayım sürecinde kullanılan basılı yayınların bazıları ücret verilerek satın alınırken, bazıları ise çiftçilere ücretsiz olarak ulaştırılır. Bu basılı yayınlar; gazeteler, haber bültenleri, sirküler mektuplar, liftletler-broşürler, posterler- afişlerdir.1.3.1. Gazeteler

Kelimeleri, şekilleri ve resimleri bir araya getirmek suretiyle kullanılan yayım araçlarının en başında gazeteler gelmektedir.

Gazeteler temin edilebildiği ve okunabildiği taktirde eğitim yönünden değerli araçlardır. Eğitim düzeyi yüksek olan kişiler için yazılı mesajlar, sözel mesajlara göre daha etkili ve güvenilirdir. Okuryazar sayısının az olduğu toplumlarda bile, gazeteyi okuyabilen kişilerin, ilginç buldukları haberleri etrafa yayması ile verilen bilgiler diğer insanlara ulaştırılmış olur.

Tarımsal yayım sürecinde ulusal günlük gazetelerden, süreli yerel gazetelere kadar bütün gazetelerden yararlanılır.

Gazetelerde verilen mesajlar genel mesajlardır. Gazeteyi okuyanlar almak istedikleri mesajları alırlar. Yayım teşkilatının duyurmak istediği etkinlikler ve etkinlik sonuçları gazetelerde haber olarak yayınlanabilir. Yine yayım teşkilatının, yayımını yaptığı bir yenilik veya önlenmesini düşündüğü problemle ilgili gazetelerde makaleler yayınlanabilir. Gazetelerde yayınlanan haber ve makalelerin yayım uzmanlarının istediği değişim doğrultusunda gerçekleşebilmesi için, gazete editörlerinin konulara vakıf olması gerekir. Bu açıdan olaya bakıldığında, gazetelerden yayım sürecinde yeterince yararlanabilmek için, gazete yazar ve editörleri ile yayım uzmanının işbirliği içerisinde çalışması faydalıdır. İyi bir yayım uzmanı, yayım sürecinde destekçileri (Gazete editörleri, imamı, öğretmen ve diğer resmi görevliler vs.) çok iyi değerlendirebilmelidir.

1.3.2. Haber Bültenleri

Özel bir hedef kitleye ulaşma konusunda haber bültenleri etkili ve diğer yayınlara göre ucuz bir yoldur. Haber bültenleri genellikle yayım uzmanları tarafından yöresel ve hedef kitleye özel hazırlanır. Resim oranı normal gazetelere göre daha fazladır. Ebatları genel gazetelere göre daha küçüktür ve kısa makaleler tercih edilir. Haber bültenini hazırlayan yayım uzmanları konuya net bir giriş yapar, konuyu kısa ve temiz cümlelerle anlatır. Bu tarz genelde çiftçilerin hoşuna gider. Uzun ve ağdalı anlatım çiftçi kitlesini sıkar.

Haber bülteninin hedef kitlesi daha seçici ve dardır. Örneğin bir ildeki sebze yetiştiricileri, bir ildeki hayvan yetiştiricileri vs. Yayım uzmanları süreli olarak hazırlayacakları haber bültenlerini abone sistemi ile dağıtabilirler.

1.3.3 Sirküler Mektuplar:

Belirli bir gruba yazı ile bilgi yaymada kullanılan önemli bir haberleşme aracı sirküler mektuplardır. Konuşma diliyle kaleme alınan bu mektuplar kişisel mektuplar kadar etkili olmayabilir. Yayım elemanları yeni bir üretim metodu, yüksek verimli bir tohumluk ya da yeni bir üretim faaliyeti konusunda bölgelerindeki çiftçilere bilgi vermek istediklerinde sirküler mektuplardan yararlanabilirler.

Çeşitli yöntemlerle çoğaltılıp her üreticiye aynı mektup gönderilir. Bütün basılı yayınlarda olduğu gibi sirküler mektuplarda da başlangıçta mektubun konusu ve yazılış amacı belirtilir. Daha sonra konunun önemi vurgulanır ve ilgi ana fikir üzerinde toplanır. Mümkünse, bir sirküler mektupta sadece bir konunun üzerinde durulmalıdır. Yer verilecek başarılı uygulamalar ve denemeler ikna ediciliği artırır. Resim ve çizimlerden, okuyucunun ilgisini çekmek için yararlanılabilir. Mektup, okuyanı harekete geçmeye teşvik edecek, nazik bir cümleyle sonlandırılabilir. Mektubun çiftçilerin en çok ihtiyaç duydukları zamanda ellerine ulaşmasına dikkat edilmelidir. İnsanlar için sorun, oluştuğu zaman diliminde daha önemlidir. Yazın oluşan bir soruna, kışın gereken önem verilmeyebilir.

1.3.4. Lifletler Broşürler:

Broşürler, çiftçi ve ailelerinin belirli bir konudaki ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanan, birkaç sayfalık kitapçık şeklinde yayınlardır. Okuryazar çiftçileri tarımın değişik konularında aydınlatmak, onlara faydalı bilgi vermek amacıyla hazırlanır. Broşür konuları; gübreleme, budama, aşı yapma, süt sağımı, sulama, ilaçlama gibi pratik uygulamalar olabilir. Konu seçiminde, hedef kitlenin ihtiyaç ve istekleri dikkate alınmalıdır. Lifletler genellikle bol resimle, yerel imkanlarla hazırlanarak diğer yayım metotlarının desteklenmesi amacı ile kullanılır.Liflet hazırlarken;

 • Hedef kitle dikkate alınmalı, okuyucular yazılanlardan hoşlanmalı, teknik terimlere fazlaca girilmemeli.

 • Resimler anlatılan mesajın yanlış anlaşılmasını önler, mesajı daha çekici yapar ve okunulurluğunu artırır.

 • Mesaj belli bir mantık sırası ile verilmeli.

 • Gerçek resimlerin yanında çizimlerde kullanılabilir.

 • Kapak renkli, çekici ve özendirici olmalıdır. Okuyucu kapağı görünce içeriği okumak için acele etmelidir.

 • Objeler mümkünse orijinal renklerinde resmedilmeli

1.3.5.Posterler- Afişler

Yazarak bilgi yaymanın bir diğer vasıtası posterlerdir. Poster, üzerinde şekiller ve birkaç basit cümle veya sözcük olan kağıt veya karton levhalardır. Posterler, kişilerin dikkatini çekerek, onları faaliyete geçirmek, bir konu hakkında onları etkilemek, bir fikrin desteklenmesi veya üzerinde daha fazla bilgi sağlanmasını teşvik etmek, bir olayı yada düşünceyi vurgulamak amacıyla kullanılır.

Posterler çoğu zaman bir kampanyaya öncülük eder veya bir eğitim sürecini haber verir. Genelde yayım sürecinde çok poster kullanılması konuya ilgiyi artırabilir. Bazen de olay fazla abartıldığında bazı çiftçiler için posterler itici gelebilir. Yayım sürecinde her metotta olduğu gibi poster kullanımında da ölçünün kaçırılmaması gerekir. Posterler yasal bir engel olmadığı sürece her yere asılabilir. Önemli olan hedef kitlenin posterleri rahatça görebilmesidir.

İnsanlar doğadaki her hangi bir objeye nasıl bakıyorsa, postere de aynı şekilde bakabilmeli. Posteri anlamak için saatlerce başında beklememeli. Kısa bir göz gezdirme, ana fikri anlamak için yeterli olmalıdır. Posterlerde mesaj basit ve açık olmalı, detaylara ve kelimelere uzun uzun yer verilmemelidir.Bir poster hazırlanırken:

 • Hedef kitle çok iyi belirlenmeli ve analiz edilmeli,

 • Posterler, genellikle yanından gelip geçenlerden, tek bir bakış da verdiğimiz mesaj basit ve anlaşılır olmalı,

 • Mesaj kısa ve çarpıcı bir slogan şeklinde düzenlenmeli, en önemli fikir resim halinde sunulmalı,

 • Açık seçik harfler kullanılmalı. Renklerin farklılığından yararlanılmalıdır. Renk farklılığının çok fazla olması da dikkati dağıtabilir.

 • Dikkati çekmek için kontrast oluşturan renklerden yararlanılmalıdır.


2. GÖRÜNTÜLÜ VE SESLİ YAYINLAR

Radyo, televizyon ve bilgisayar gibi kitle yayım araçları kullanılarak hazırlanan programlar, bazen çok masraflı gibi görünse de, geniş kitlelere etkili ve zamanında ulaşmak için çok uygundur. Ancak bu yayınların, yayım uzmanlarının yerini alması mümkün değildir. Çiftçilere kişisel önerilerde bulunma, pratik beceri kazandırma, onların sorularına cevap verme, tepkilerini ölçme ve ikna etmede özellikle yüz yüze görüşmeler çok daha etkilidir.

Kitle yayım metotları olarak kullanılan, sesli ve görüntülü materyaller; Televizyon yayınları, radyo yayınları ve internet üzerinden yapılan yayınlarla hedef kitleye ulaştırılır. Bunun yanında sesli ve görüntülü materyaller, video, sunu cihazı, tepegöz gibi araçlar kullanılmak sureti ile grup yayım metotlarının iyi bir tamamlayıcısı olarak kullanılabilir. Bu materyaller düzenli bir şekilde seçildiği ve kullanıldığı taktirde yayım sürecine olumlu katkılar sağlarlar.

Kitle yayım metotları arasında kullanılan televizyon, radyo yayınları ve internet üzerinden bilgi paylaşımında mesajlar geneldir. İnsanların izleme, okuma veya dinleme mecburiyetleri yoktur. İnsanlar yayınlara belli bir ücret ödeyerek ve emek harcayarak ulaşabilirler.

Görüntülü ve sesli yayınlar, hitap ettiği duyu organının özelliğine ve ulaşım farklılıklarına göre; Radyo yayınları, televizyon yayınları ve internet yayınları olarak üç grupta değerlendirilebilir.

2.1 Radyo Yayınları

Bilgiyi konuşmak suretiyle ileten, sadece duyu organına hitap eden sistemlerdir. Radyo, birçok ülkede kitlelere ulaşmada en hızlı ve en yaygın haberleşme aracıdır. Radyo bir toplumun veya grubun deneyimlerini, diğerleri ile paylaşım imkanı sağlar. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde teknolojik imkanların gelişmesi ile birlikte radyo yayınlarının dinlenirliği azalmaktadır. Bunların yerini hem göze hem kulağa hitap eden televizyon yayınları almaktadır. Yayım sürecinde, kitle yayım metodu olarak radyo yayınları tercih edilecekse, yayının etkinliğinin artırılması için bazı kriterlere dikkat etmek gerekir; • Yayının içeriği mümkün olduğunca konuya ve bölgeye özel olmalı, hedef kitlenin problemleri ile ilgili konular seçilmelidir.

 • Son aktivitelere, hedef kitle eğilimlerine, tarımsal kalkınma ve gelişim gibi konulara ağırlık verilmelidir.

 • İlginç fikirler, müzikler, anonslar veya başka metotlar kullanılarak dinleyicinin dikkati çekilmelidir. Yayında ilk on dakika çok önemlidir.

 • Yayınların kolay takip edilir ve anlaşılır olması için akıcı bir üslup kullanılmalıdır. Özellikle kulağa hitap ettiği için basit ve anlaşılır kelimeler seçilmelidir.

 • Konuların normal sohbet havasında okunmasında, ses tonu çok önemlidir, sesin tabi olması anlaşılırlığı artırır.

 • Sunuş monoton olmamalı, seste tonlama olmalıdır.

 • Önemli hususlar tekrarlanmalı, örneğin toplantı yeri, saati, konusu gibi. Dinleyicinin soru sorma şansı olmadığı için ara ara geriye dönük özetlemeler yapılmalı. Dinleyiciler aktivitelere katılmak üzere davet edilmeli. Uygulamaları dinleyicilerin tekrar etmesi onları yayının bir parçası yapacaktır.

Radyo yayınları çok geniş bir coğrafyaya ve geniş bir kitleye hitap ederler. Hitap ettiği coğrafi alan ve kitlenin büyüklüğüne göre radyolar ulusal ve yerel radyolar olarak iki gruba ayrılabilir.

2.1.1. Ulusal radyo yayınları

Ulusal radyolar yayınlarını önemli bir engel yoksa ülke geneline yapan radyolardır. Bu radyolar genellikle yayınlarının tamamını yayım hizmetlerine ayırmazlar. Ancak genel yayın akışı içerisinde, çiftçilerin dinleme oranlarının yüksek olduğu saatlerde, tarımla ilgili yayınlar yapabilirler. Yayınlar sohbet, skeç, yarışma veya röportaj olarak gerçekleştirilebilir. Ulusal radyolarda mesajlar daha genel ve ulusal tarım politikasını ilgilendiren konularda yoğunlaşır. Programlarda genellikle çiftçilerle ilgili bakanlar kurulu kararları, tarımsal destekler, meteorolojik uyarılar veya genel tarım konuları işlenir.2.1.2 Yerel Radyo Yayınları:

Yerel radyolar ülkemizde doksanlı yıllardan sonra yaygınlaşmıştır. Günümüzde hemen hemen her ilin ve ilçenin yerel radyosu mevcuttur. Bu durum iyi değerlendirildiği takdirde tarımsal yayım sürecine olumlu katkılar sağlanabilir. Yerel radyo yayınlarında ağırlıklı olarak yerel problemler üzerinde durulur. Yayım teşkilatı hedef kitlesini ilgilendiren konuları seri olarak muhataplarına yerel radyo yayınları ile ulaştırabilir.

Yerel radyolarda yapılan yayınlarda bölge insanının problemleri, aynı bölgeden insanlarla masaya yatırılır. Çiftçiler kendi problemlerinin tanıdıkları ve aynı problemi paylaştıkları insanlar tarafından dile getirilmesinden hoşlanırlar ve çözümleri daha kolay benimserler. Yerel radyoda yapılan yayım faaliyetlerinde çiftçiler yayının bir parçası olarak değerlendirilmelidir.

Radyo yayınlarının genel politikaların belirlenmesinde radyo yöneticilerinin ağırlığı vardır. Yayım uzmanlarının istedikleri formatta mesajlarını verebilmeleri için radyo yöneticilerinin yayım uzmanı ile aynı paralelde olaylara bakabilmesi gerekir. Bundan dolayı yayım uzmanları, radyo ve televizyon yöneticileri ile işbirliği içinde olmalıdır. Zaman zaman yapılacak toplantılarla bu insanlara tarımsal açılımlarla ilgili bilgiler vermelidir. Yayım teşkilatının düzenlediği tarla günü, sergi ve teşvik müsabakalarına radyo ve televizyon temsilcileri mutlaka davet edilmelidir. Bu sayede hem çalışmalarımız daha geniş kitlelere ulaştırılır, hem de radyo ve televizyon temsilcilerinin tarımsal yayım faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olması sağlanır.

Yayım uzmanı yerel radyolar için hazırlayacağı programlarda konuları derinlemesine işlemelidir. Tarım saati gibi genel bir program yerine, her üretim konusunu ayrı ayrı değerlendirebileceği programlara yönelmelidir. Yayınlar ulusal radyolara göre daha somut ve uygulamaya dönük olmalıdır.

Yerel radyoların, çiftçi için en büyük avantajlarından birisi, aldığı bilgileri ve ya anlayamadığı konuları aynı gün veya ertesi gün programı yapan yayım uzmanından test etme imkanının olmasıdır. Çünkü programı yapan kişi çiftçinin sürekli görme imkanı olan kendi yayım uzmanıdır.

Yayım sürecini yürüten yayım uzmanı, yayınlar akabinde çiftçiden gelen geri dönütleri değerlendirir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde yeni yayım politikaları belirlenir ve hangi yayım metodunun uygulanması gerektiğine karar verilir.

2.2. Televizyon Yayınları

Televizyon, radyo kanalı ile yapılan tarımsal yayıma ikinci bir (görsellik) boyut daha kazandırmak suretiyle, öğretimde etkiyi artırmaktadır. Televizyon yayınları vasıtası ile aynı anda, geniş bir çiftçi kitlesine, uzmanların hazırladığı mesajlar, birey başına ucuz bir maliyetle ulaştırılabilmektedir. Televizyon ile yurt çapında yaygın çiftçi eğitimi projeleri uygulanabilir (YAYÇEP). Ayrıca yayım uzmanları, metot ve sonuç Demonstrasyonlarını ayrıntılı biçimde irdeleyebilirler; ev ekonomistleri sağlık, giyim ve diğer konularda programlar hazırlayabilirler.

Televizyon programlarının yapımı başlı başına bir uzmanlık ister. Bu konuları program yapımcıları ve teknik personel iyi bilir. Yapımcılar, yayım uzmanları ve yerel çiftçilerle işbirliği yapmak suretiyle eğitim programları hazırlarlarsa, geniş kitlelerin ilgisini çekebilirler. Yayım programının konusu çok iyi seçilmelidir ve amaç iyi tespit edilmelidir. Programın ne zaman yayınlanacağı, kimin tarafından ve ne şekilde sunulacağı önceden belirlenmelidir.

Televizyon yayınları hitap ettiği kitlenin ve coğrafyanın büyüklüğüne göre ulusal ve yerel televizyonlar olarak iki kısımda incelenebilir.2.2.1. Ulusal Televizyon yayınları

Ulusal televizyonlar, engelleyici bir unsur olamadığı takdirde yayınlarının ülke genelinde seyredildiği televizyonlardır. Bunların ana gündemi tarımsal yayım değildir. Bu televizyonlarda ancak ulusal düzeyde tarımsal konular incelenebilir. Ülkemizin ulusal yayın kurumlarından olan TRT zaman zaman Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile işbirliği yapmak sureti ile tarımsal konulardaki yayınlarını artırmaktadır. Geçmişte uygulanan YAYÇEP projesi ve GAP TV: yayınları bu işbirliğine örnek olarak verilebilir.

Ülkemizde televizyon yolu ile uzaktan eğitim değişik alanlarda başarı ile uygulanmaktadır. Tarımsal konularda da zaman zaman televizyon yayınları ile uzaktan eğitim gündeme gelse de bu güne kadar uygulamaya geçilememiştir.

2.2.2. Yerel Televizyon Yayınları

Ülkemizde uydu teknolojisinin gelişmesi ile birlikte ulusal televizyonların sayıları artmıştır. Bunun yanında her bölgede yerel televizyonlar kurulmaya başlamıştır. Yayınların yerel merkezli yapılması tarımsal yayım sürecinde olumlu olarak değerlendirebileceğimiz bir husustur. Özellikle kırsal alanda genel izleyicileri, çiftçiler ve onların akrabaları oluşturmaktadır. Bu durum özellikle yerel televizyon yapımcılarını çiftçilere yönelik programlar yapmaya yöneltmektedir. Yayım teşkilatı bu durumu çok iyi değerlendirebilir. Yerel televizyonlarla işbirliği yaparak, çalışmalarını, duyurularını, eğitim faaliyetlerini değişik formatlarla hedef kitleye ulaştırabilir.

Yerel televizyonların yayım süreci açısından en büyük avantajı, yerel radyolarda olduğu gibi, çiftçinin aldığı bilgileri yayım uzmanından test etme imkanına sahip olmasıdır. Yayım uzmanı da yayım süreci ile ilgili geri dönütleri daha kolay alabilir. Bilgilerin test edilmesi ve geri dönütler iletişimin ve buna dayalı olarak yürütülen yayım faaliyetlerinin başarısı için en önemli iki kriterdir
3. İNTERNET YAYINLARI

Toplumun eğitim seviyesinin yükselmesi ve teknolojinin tabana yayılması ile birlikte internet kullanımı giderek artmaktadır. Buna bağlı olarak internet üzerinden yapılan tarımsal yayım da, tarımsal yayım sürecinde yerini almaktadır. Günümüzde bakanlığın politikalarına bağlı olarak yaptığı duyuruları, tarımsal konuda istenilen verileri, her türlü sesli ve görüntülü yayını, internet üzerinden bulmak mümkündür. Bireysel yayım metotlarında değindiğimiz internet görüşmeleri, iki kişi (yayım uzmanı ve çiftçi) arasında gerçekleştirilen bilgi paylaşımıydı. Bireysel yayım metodunda internet kullanımında, kaynak yayımcı hedef ise çiftçidir. Kitle yayımında kullanılan internette ise; karşımızda anında bilgi alabileceğiniz bir yayımcı yoktur. Burada kaynak internet siteleri, alıcı ise çiftçidir. Çiftçi teknik donanımı ve bilgi düzeyine göre ihtiyacı olan bilgilere ilgili internet sitelerinden ulaşabilir.

Yayım teşkilatları kendi hedef gruplarına yönelik siteler geliştirebilirler. Bu sitelerde yayım uzmanları kendileri ve kurumlarının reklamlarından çok sorunlar ve çiftçinin ihtiyacı olan teknik bilgilere ağırlık vermelidir. İnternet siteleri sade ve bilgiye kolay ulaşılabilir özellikte olmalıdır. Uzun ve gereksiz bilgilerle doldurulmuş siteler çiftçileri sıkar.

Araştırmacılar, yayım uzmanları ve çiftçiler uluslararası örgütlerin veri tabanlarından da istifade edebilirler. Bu veri tabanlarından en önemlileri AGRİS ve CARİS dir.Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

16 Ekim 1945 tarihinde Kanada'nın Quebec kentinde Birleşmiş Milletlere üye 44 ülke temsilcisinin, insanların beslenme düzeylerini yükseltmek, gıda ve tarımsal ürünlerin üretimini ve dağıtımını geliştirmek ve kırsal kesimde yaşayan insanların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla FAO Anayasasını imzalamaları ile kurulmuştur.

Bugün FAO, 175 üye ülke ve 2.000 çalışanı ile Birleşmiş Milletler sistemi içindeki en büyük özerk kuruluştur.

Kuruluşundan bu yana FAO; tarımsal kalkınmayı, iyi beslenmeyi ve tüm insanların faal ve sağlıklı yaşamaları için gerekli gıdayı bulabilmelerini amaçlamış, fakirliği ve açlığı azaltmaya yönelik çalışmalarda bulunmuştur.

FAO, tarımsal kalkınmayı sağlayacak ekonomik ve sosyal politikalar üretirken, gıda ve tarımdaki acil durumların ele alınmasında da en büyük rolü üstlenmektedir.

Doğal kaynakların korunması ve yönetilmesi için "sürdürülebilir tarımsal ve kırsal kalkınma" nın öncüsü olan FAO, yürüttüğü programlarla, gelecek kuşaklarında ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

FAO Dünyadaki tarımsal ürünlerin üretimi, tüketimi, ticareti ve depolanması, tabii kaynakların geliştirilmesi, ağaçlandırma gibi konularda danışmanlık yapar. İstatistikler tutarak bunlara ilişkin bültenler yayınlar.

FAO nun merkezi Roma'dadır. Dünyada yayılmış çok sayıda büroları mevcuttur. 1960'lardan sonra çalışmalarını, daha çok tarım ürünlerinin geliştirilmesi ve protein eksikliğinin giderilmesi konularında yoğunlaştırmıştır. BM ülkelerinin çoğu FAO nun üyesidir. Türkiye'de 9 Haziran 1947 tarih ve 5063 sayılı kanun gereğince örgüte üye olmuştur. Türkiye 1948 yılından beri FAO’ nun üyesidir.  FAO’ nun Türkiye’de işbirliği yapmakta olduğu kurum ve kuruluşlar arasında Dışişleri Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) Bölgesel Kalkınma İdaresi, Üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Enstitüler, dernekler ve özel sektör yer almaktadır.

FAO ile Türkiye arasındaki yakın işbirliği ve koordinasyon, Türkiye’de FAO Temsilcisi ve Roma’da FAO Türkiye Daimi Temsilcisi öncülüğünde devam ettirilmektedir.
AGRIS/CARIS

Dünya tarım bilgilerinin tarafsız ve adaletli paylaşıldığı, Uluslar arası ortak bilgi sistemleridir.

Türkiye Ulusal AGRIS/CARIS Merkezi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Yayın Dairesi Başkanlığı; 1986 yılından beri Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) nezdinde atanmış "Ulusal AGRIS/CARIS Merkezi" görevini yürütmektedir.

FAO tarafından koordine edilen ve ülkesel ve bölgesel düzeyde toplam 201 merkezin her ay yaklaşık 14.000 adet veri girişi yaptığı AGRIS Uluslararası Tarım Bilimleri ve Teknolojisi Bilgi Sistemi (International Information System for the Agricultural Sciences & Technology), bilgi değişimini kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak üzere kurulmuş ve 1975 yılında işler hale gelmiştir. Tüm tarım ve ormancılık konularını kapsayan, dünya çapında bir bilgi sistemi olan AGRIS, bugün yaklaşık 3 milyon bibliyografik künye ihtiva eden bir veri tabanına sahip olmuştur.

AGRİS ve CARİS müşterek işleyen ile iki kardeş sistemdir. CARIS Devam Eden Tarımsal Araştırmaların yayınlandığı bir Bilgi Sistemidir (Current Agricultural Research Information System). Halen Dünyada 153 CARIS Merkezinde yürütülmekte olan araştırma çalışmaları bu sistemde yayınlanır. ( Proje başlığı, amaçları, araştırma lideri, ve çalışanların isimleri ile uzmanlık alanları, yürütüldüğü yer başlangıç zamanı vs.).

Ulusal AGRIS/CARIS Merkezini belirleyen her katılımcı ülke, bu bilgi sistemlerine veri göndermekte ve karşılığında bu sistemlerden ücretsiz olarak faydalanmaktadır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Yayın Dairesi Başkanlığı,Ülkemiz adına bu sistemlere bilgi göndererek Türk tarım sektöründe yapılan çalışmaları dünya ülkelerine iletmekte, tarım teknolojisindeki gelişmelerden veri tabanını haberdar etmektedir. Yayın Dairesi Başkanlığınca bugüne kadar toplam 4.500 adet veri girişi yapılarak, Uluslararası Tarım Bilimleri ve Teknolojisi Bilgi Sistemi (AGRIS)’in veri tabanına dahil edilmiştir.

E-Posta: agris@tarim.gov.tr

FAO Web Sitesi: www.fao.orgAGRIS Web Sitesi: www.fao.org/agris    Ana sayfa


Basılı Yayının Hazırlanması

Indir 111.87 Kb.