bilgiz.org

Bakanlik makamina
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü26.57 Kb.

Indir 26.57 Kb.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü


SAYI : B.07.0.PER.0.26/ARGE-402-2-3/

KONU :

BAKANLIK MAKAMINA

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli bulunan personel ile ilk defa, yeniden veya kurumlararası naklen atanacaklardan gizlilik dereceli birim, kısım ve görevlerde çalıştırılması düşünülenler ve yurtdışı teşkilatında sürekli görevlendirilecek personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin "Maliye Bakanlığı Personeli Hakkında Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi" 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin değişik 6 ncı maddesi uyarınca düzenlenerek ilişikte sunulmuştur.

Anılan Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince düzenlenen "Maliye Bakanlığı Personeli Hakkında Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi" nin Makamlarınca yürürlüğe konulmasını olurlarına arz ederim.

V. Arif ŞİMŞEK       
Personel Genel Müdürü


Uygun görüşle arz ederim.
15.05.2001
Hasan H. ŞENER
Müsteşar Yardımcısı

Uygun görüşle arz ederim.
17.05.2001
Ertan DİKMEN
Müsteşar

18.05.2001
OLUR

Sümer ORAL


Maliye Bakanı
MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ HAKKINDA YAPILACAK GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin güvenliğinin, iç ve dış menfaatlerinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu Maliye Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında gizlilik dereceli birim, kısım ve görevleri belirlemek, personel hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge; Maliye Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli bulunan personel ile ilk defa, yeniden veya kurumlararası naklen atanacaklardan gizlilik dereceli birim, kısım ve görevlerde çalıştırılması düşünülenler ile, yurtdışı teşkilatında sürekli görevlendirilecek bütün personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu yönerge; 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin değişik 6 ncı maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık : Maliye Bakanlığını,

b) Bakan : Maliye Bakanını,

c) Gizlilik dereceli bilgi ve belgeler : Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin güvenliğini, iç ve dış menfaatlerini, ulusal varlığını ve bütünlüğünü zarara uğratabilecek veya tehlikeye düşürebilecek mesaj, doküman, rapor, araç, gereç, tesis ve yerler hakkında kayıt edilmiş veya edilmemiş bilgi ve belgeleri,

d) Gizlilik dereceli birim ve kısım : Gizlilik dereceli bilgi ve belgelerin bulunduğu Bakanlıktaki makam sıralamasını,

e) Gizlilik dereceli yer : Gizlilik dereceli mesaj, doküman, rapor, araç, gereç ve tesisler ile korunmaması halinde iç ve dış menfaatlerimizin zarar görebileceği materyallerin muhafaza edildiği, bulundurulduğu ve bunların korunması için güvenlik tedbirleri alınmış olan her türlü dolap, kasa, oda ve sınırlandırılmış bölgeyi,

f) Gizlilik dereceleri : Yetkisiz kimselere açıklanması sakıncalı görülen bilgilerin önem derecesine göre sıralanması ve adlandırılmasını,

g) Bilmesi gereken : Bir gizli evrakı veya dokümanı ancak görevinden dolayı öğrenen, onu inceleyen, uygulayan ve korumaktan sorumlu bulunanları,

h) Arşiv araştırması : Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasını,

i) Güvenlik soruşturması : Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesini,

j) Mesaj : Açık veya kapalı olarak her türlü haberleşme araçlarıyla gönderilmek üzere hazırlanmış bilgi veya haberleri,

k) Doküman : Mesaj dışında kalan her türlü yazılı, basılı veya teksir edilmiş kitap, dergi, broşür, etüd, mektup, program, emir, mumlu kağıt, kroki, plan, harita, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, manyetik bant, disket ve benzeri diğer belgelerle kayıt edilmiş veya kayıt edilmemiş her türlü bilgi ve belgeleri içeren materyalleri,

l) İstihbarat : Çeşitli kaynak ve araçlardan elde edilen haberlerin sınıflandırılması, kaydı, kıymetlendirilmesi ve yorumlanmasından çıkarılan sonucu,

m) Yıkıcı ve bölücü faaliyet : Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, Devletin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmeyi, temel hak ve hürriyetleri yok etmeyi hedefleyen faaliyetleri,

n) Üst kademe yöneticileri : Bakanlık üst kademelerinde görev alan ve genel devlet politikası içerisinde, Bakanlığa verilmiş olan kamu hizmetlerinin sevk ve idaresinde yetkiyi haiz olup, sorumluluk taşıyan, en üst düzeyde yönetsel politika konularında karar verme sorumluluğuna sahip olan, Bakanlığın planlama, örgütlendirme, personel ve kadrolarını yönetme, denetim ve temsil gibi işlevlerini yapan en az genel müdür ve benzeri düzeydeki personeli,

ifade eder.Gizlilik Derecelerinin Sınıflandırılması

Madde 5- Gizlilik dereceleri aşağıda belirtildiği şekilde dört sınıfa ayrılır.

a) Çok gizli : Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklandığı takdirde Devletin güvenliğine, ulusal varlık ve bütünlüğe, iç ve dış menfaatlerimize hayati bakımdan son derece büyük zararlar verecek, yabancı bir devlete faydalar sağlayacak ve güvenlik bakımından olağanüstü önemi haiz mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.

b) Gizli : Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklandığı takdirde Devletin güvenliğine, ulusal varlık ve bütünlüğe, iç ve dış menfaatlerimize ciddi şekilde zarar verecek, yabancı bir devlete faydalar sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.

c) Özel : İzinsiz açıklandığı takdirde, devletin menfaat ve prestijini haleldar edecek veya yabancı bir devlete faydalar sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.

d) Hizmete özel : Kapsadığı bilgi itibariyle çok gizli, gizli veya özel gizlilik dereceleri ile korunması gerekmeyen fakat bilmesi gerekenlerden başkası tarafından bilinmesi istenmeyen mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.

Gizlilik Dereceli Birim, Kısım ve Görevler

Madde 6- Bakanlığın gizlilik dereceli birim ve kısımları ile yaptıkları görevler gizlilik dereceli sayılan personel aşağıda gösterilmiştir.

A- Gizlilik dereceli birim ve kısımlar:

a) Merkez teşkilatında;

1- Müsteşarlık ve Müsteşar Yardımcılığı makamlarının özel büroları, ana hizmet birimlerinin denetim birimi başkanlıkları, özel büroları ile personel şubesi müdürlükleri, danışma ve denetim birimlerinin ve yardımcı birimlerin özel büroları ile personel şubesi müdürlükleri,

2- Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, Savunma Sekreterliği ve Özel Kalem Müdürlüğü,

b) Taşra teşkilatında; Defterdarlık, Gelirler Bölge Müdürlüğü ve İşletme Bölge Müdürlüğü bünyesindeki denetmenler büroları, özel bürolar ile personel birimleri,

c) Yurtdışı teşkilatında; Maliye Müşavirlikleri ile Maliye Ataşelikleri.

B- Gizlilik dereceli görevleri yürüten personel:

a) Unvanına bakılmaksızın yukarıda (A) bendinde sayılan yerlerde görevlendirilen personel,

b) Görevli olduğu yer dikkate alınmaksızın, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışan müdür ve daha üst düzeydeki personel, koruma ve güvenlik görevlileri ile kozmik evrak personeli,

c) Kontrolörler ve Stajyer kontrolörler,

d) Hazine avukatları,

e) Özel Yönetmeliği bulunan merkez teşkilatı uzmanları ile denetmenler ve bunların yardımcıları.

f) Birim amirince (Merkez ve döner sermaye teşkilatında Genel Müdür, Başkan veya Müstakil Daire Başkanı, taşra teşkilatında Defterdar veya Bölge Müdürü) hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yaptırılması uygun görülen personel.

Görevlerin Gizlilik Dereceleri

Madde 7- Hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olanların gizlilik dereceleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Genel Müdür ve daha üst düzeydeki görevler çok gizli,

b) Ortak kararla atananlardan (a) bendinde belirtilenlerin dışındaki unvanlar gizli,

c) Müdür ve daha üst unvanlarda bulunanlardan (a) ve (b) bendinde belirtilenlerin dışındaki unvanlar (Hazine Avukatları, Özel Yönetmeliği bulunan merkez teşkilatı uzmanları ile denetmenler ve bunların yardımcıları dahil) özel,

d) Diğer unvanlar hizmete özel.

Hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılacak Personel ve Bu İşlemi Yapacak Makamlar

Madde 8- Hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak personel ile bu işlemi yapacak makamlar aşağıda gösterilmiştir.

1- Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığınca hakkında güvenlik soruşturması yapılacak olanlar:

a) Müsteşar

b) Kurul Başkanı

c) Genel Müdür

d) Müstakil Birim Amiri

e) Kadro görev unvanı itibariyle yukarıda belirtilenlerin Yardımcısı durumunda bulunanlar

f) Defterdar

g) Maliye Başkanı

h) Gelirler Bölge Müdürü

ı) İşletme Bölge Müdürü

j) Bakanlık yurtdışı teşkilatında sürekli görevle görevlendirilecek personel

2- Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığınca hakkında arşiv araştırması yapılacak olanlar:

a) Bu Yönergenin 6/A maddesinde yazılan yerlerde görev alacak personel

b) 6/A maddesinde yazılı yerlerde görevli personelin yukarıdaki fıkranın 1 numaralı bendinde sayılanlar dışında kalan yöneticileri

3- (Bakanlık Makamının 9/9/2003 tarihli onayı ile değişik hali) Mahalli mülki idare amirliklerince hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olanlar; bu Yönergenin 6/B maddesinde belirtilen personeldir.

4- Ortak kararla atanacaklardan, daha önce hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirliklerince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olanlar için, sadece Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığınca güvenlik soruşturması yaptırılır.

5- Koruma ve güvenlik görevlileri hakkındaki güvenlik soruşturması (gizlilik dereceli birim ve kısımlarda görevlendirilecekler hariç), sadece ilgili İl Emniyet Müdürlüklerince yapılır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının Yenilenmesi

Madde 9- Gerekli görülen hallerde Bakanlık, görevli personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yenilenmesini isteyebilir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında İzlenecek Yöntem

Madde 10- Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında aşağıdaki yöntem izlenir.

a) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formundaki (EK-1) sorular nüfus kayıtlarında yapılan tashih ve değişiklikler belirtilmek ve isimler kısaltma yapılmaksızın açıkça yazılmak suretiyle daktilo ile doldurulur.

b) (Bakanlık Makamının 26/4/2005 tarihli onayı ile değişik hali) Hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması istenilenler için gerekli olan adli sicil belgesiyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunun; 8 inci maddenin 1, 2 ve 3 nolu bentleri uyarınca yapılacak işlemler için kişinin ikamet ettiği İl Valiliğine, bir örneği de ilgisine göre Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına (Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığınca yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması istemleri, doğrudan Başbakanlığa iletilir), her şahıs için ayrı bir talep yazısı ekinde gönderilir. Formun bir örneği ise personel birimindeki dosyasında saklanır.

c) Adli sicil belgesi, çalışan personelden; merkez teşkilatında bulunanlar için ilgili birimince, taşra teşkilatında bulunan merkez veya il atamalılar için ilgili Defterdarlıkça, ilk defa veya yeniden atanacaklar için ise şahsen Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden veya İllerdeki Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan bilgi işlem merkezlerinden temin edilir. Adli sicil belgesinin, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapacak makamlara gönderildiği tarihte, düzenlenme gününden itibaren 6 aylık süreyi aşmamış olması şarttır.

d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formlarını 8 inci maddede belirtilen makamlara gönderme işlemi; merkez teşkilatı personeli ve ataması merkezden yapılan taşra teşkilatı personeli için Personel Genel Müdürlüğünce, il atamalı personel için de Valilikçe (Defterdarlık) yapılır.

e) Gizlilik dereceli birim, kısım ve görevlerde geçici olarak görevlendirilecek personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, geçici görevlendirildiği birim tarafından göreve başlamadan önce yaptırılır.

f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması talep yazılarında;

1- (Bakanlık Makamının 26/4/2005 tarihli onayı ile değişik hali) 14/02/2000 tarih ve 2000/284 sayılı Yönetmelik ile 02/06/2003 tarih ve 2003/85 sayılı Genelge ve 01/02/2005 tarih ve 2005/12 sayılı Genelgenin ilgi tutulması,

2- Personelin hangi gizlilik derecesinde çalıştırılacağının açıkça belirtilmesi,

3- Gönderileceği yerlerin belirtildiği "Dağıtım" bölümüne yer verilmesi

gerekir.


g) Hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması istenilen kişilere ilişkin bilgi ve belgeler; tamamlanmalarını müteakip 15 gün içerisinde ilgili makama gönderilir. Soruşturma ve araştırma sonucunu içeren bilgi ve belgeler ilgilinin sicil dosyasında saklanır.

Gizliliğe Uyma

Madde 11- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının her evresinde gizliliğe uyulur. Soruşturma ve araştırma evre ve sonucu bilmesi gerekenlerden başkasına açıklanmaz.

Sorumluluk

Madde 12- Bakanlık merkez teşkilatı birim amirleri ile taşra teşkilatı defterdar ve bölge müdürleri güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını bu yönerge hükümlerine göre yaptırmaktan sorumludurlar.

Değerlendirme

Madde 13- Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin olumsuz olması halinde (taksirli suçlar hariç), ilgilinin gizlilik dereceli birim, kısım, yer ve görevlerde çalıştırılıp çalıştırılmaması, yeri değiştirilerek bu görevlere devam ettirilip ettirilmemesi gibi hususlar incelenmek üzere konu Değerlendirme Komisyonuna intikal ettirilir.

Bakanlık Değerlendirme Komisyonu; Müsteşarın başkanlığında, Personel Genel Müdürü, Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü ve Savunma Sekreterinden oluşur ve merkez atamalı personel hakkında karar verir.

Değerlendirme Komisyonu kararı Personel Genel Müdürlüğünce Bakanlık Makamının takdirine sunulur.

İl atamalı personelin durumu 12 Nisan 2000 tarih ve 24018 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği" nin değişik 15 inci maddesi uyarınca oluşturulan İl Değerlendirme Komisyonunca incelenir ve karara bağlanır.

Değerlendirme Komisyonunun çalışma tutanakları ve kararları gizlidir.

Yürürlük

Madde 14- Bu yönerge Maliye Bakanının onayını müteakip yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15- Bu yönerge hükümleri Maliye Bakanı tarafından yürütülür.

EK 1- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

 

 

EKLER :

  1. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu


    Ana sayfa


Bakanlik makamina

Indir 26.57 Kb.