bilgiz.org

Avrupa Birliği Anayasası ( 6 )

 • Madde III - 278 Halk Sağlığı
 • Madde III- 279 Sanayi
 • Madde III- 280 Kültür
 • Madde III -281 Turizm
 • Madde III-282 Eğitim, Gençlik, Spor
 • Madde III-283 Mesleki Eğitim
 • Madde III- 284 Sivil Savunma
 • Madde III-285 İdari İşbirliği
 • Madde III-286 Denizaşırı Ülkeler ve Bölgelerle Ortaklık
 • Madde 288 Ortaklığa dahil ülkelerden ve bölgelerden Üye Devletlere yapılan ithalat gümrük vergisine tabi olmaz. Madde 289
 • Madde 292 Birlik’in Dış Faaliyetleri
 • Madde 293 Konsey, yukarıdaki maddede yer alan hedefler doğrultusunda Birlik’in stratejik çıkarlarını saptar. Madde 294
 • Madde III- 309 Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası
 • Madde III- 313 Mali Hükümler
 • Madde III- 314 Ortak Ticaret Politikası
 • Madde III- 315 Avrupa yasaları, ortak ticaret politikası için gerekli önlemleri düzenler. ÜÇÜNCÜ ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİ VE İNSANİ YARDIM
 • Madde III- 317 Avrupa yasaları ve çerçeve yasaları, kalkınmakta olan ülkelerle uzun süreli işbirliği programları için gereken önlemleri alır. Madde III- 318
 • Bölüm 2 Madde III- 319
 • Madde III- 320 Üçüncü bir ülkedeki durum, Birlikçe acil yardım yapılmasını gerek-tirdiğinde Konsey, Komisyon’un teklifi üzerine, gerekli Avrupa kararlarını alır. Bölüm 3
 • Madde III- 322 Kısıtlayıcı Önlemler
 • KISIM VI Madde III- 323
 • Madde III- 327 Birlik’in Uluslararası Örgütler, Üçüncü Ülkeler ve Birlik Delegasyonları İle İlişkileri
 • Madde III- 329 Dayanışma Maddesinin Uygulanması • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü88.83 Kb.

  Indir 88.83 Kb.  YENİ AVRUPA BİRLİĞİ ANAYASASI HANGİ

  İLKELERİ İÇERİYOR (6)

  Ahmet ÖZER

  Emekli Vali

  BİRLİK’İN KOORDİNE EDİCİ, DESTEKLEYİCİ YA DA TAMAMLAYICI FAALİYETLER GÖSTEREBİLECEĞİ ALANLAR

  Madde III - 278

  Halk Sağlığı


  1. İnsan sağlığının en yüksek düzeyde korunması, Birlik’in tüm faaliyet ve politikalarının uygulanmasında güvence altındadır.

  Birlik, halk sağlığının iyileştirilmesine, hastalıkların önlenmesine, bedensel ve zihinsel sağlığa yönelik tehlikelerin önüne geçilmesine ilişkin ulusal politika-ları tamamlayıcı faaliyetlerde bulunur.

  Bu faaliyetler özellikle:

  a ) Sağlık konusunda eğitim, bilgilendirme ile birlikte hastalık sebepleri, yayılmaları ve önlenmeleri üzerinde araştırmalar yapılmasını özendirerek sağlığı tehdit eden tüm felaketlere karşı mücadele edilmesi,

  b) Ülke sınırlarını aşan ciddi boyutlu sağlık tehditlerinin izlenmesi, erken uyarı ve bunlarla savaşılmasıdır.

  Birlik, bilgilendirme ve önleme dahil olmak üzere, Üye Devletlerin uyuştu-rucu ile mücadele, onun insan sağlığı üzerindeki etkilerini azaltma yönündeki uygulamalarını tamamlar.

  2. Birlik, bu maddede anılan alanlarda, Üye Devletler arasındaki işbirliğini teşvik eder ve faaliyetlerine destek verir. Sınır aşan alanlarda tamamlayıcı sağ-lık hizmetlerini geliştirmek için Üye Devletler arasında işbirliğini özellikle des-tekler.

  Üye Devletler Komisyonla ilişki kurarak, 1. paragrafta belirtilen alanlarda izleyecekleri politikaları ve programları kendi aralarında uyumlu hale getirirler.

  Komisyon, Üye Devletlerle yakın işbirliği içinde, bu uyumu daha da geliş-tirmek, özellikle yönlendirmek ve göstergeleri belirlemek, karşılıklı uygulamayı en iyi şekilde organize etmek, sürekli gözetim ve gelişim için gerekli unsurları hazırlamak amacıyla tüm girişimlerde bulunabilir. Avrupa Parlamentosu’na bu konuda eksiksiz bilgi verilir.

  3. Birlik ve Üye Devletler, halk sağlığı konusunda üçüncü ülkeler ve yetki-li uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunurlar.

  4. Avrupa yasaları ve çerçeve yasaları, ortak güvenlik konularının yerine getirilmesi için aşağıdaki önlemleri alarak, maddede belirtilen hedeflere ulaşıl-masına katkıda bulunurlar.

  a) İnsan kökenli organların ve maddelerin, kan ve kan türevlerinin kalitesi ve güvenliği konularında yüksek standartlar getiren önlemler (Söz konusu önlemler herhangi bir Üye Devletin daha sıkı koruyucu önlemlerin sürdürmesini ve uygulamasını engellemez.),

  b) Halk sağlığının korunmasını hedefleyen veterinerlik ve bitki sağlığı ala-nındaki önlemler,

  c) Tıbbi kullanıma yönelik tıp ürünleri ve aygıtları için yüksek güvenlik ve kalite standartları oluşturan önlemler,

  d) Ciddi boyutlu sınıraşan sağlık tehditlerinin izlenmesi, erken uyarı ve bunlarla mücadeleye ilişkin önlemler.

  Bu tür Avrupa yasaları ve çerçeve yasaları, Bölgeler Komitesi ile Ekono-mik ve Sosyal Komite’ye danışıldıktan sonra kabul edilir.

  5. Avrupa yasaları ve çerçeve yasaları aynı zamanda Üye Devletlerin yasa-larının ve tüzüklerinin uyumlu kılınması dışında, insan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi ve sınır ötesi felaketlere karşı alınacak önlemleri içerir. Söz konu-su yasalar, Bölgeler Komitesi ile Ekonomik ve Sosyal Komite’ye danışıldıktan sonra kabul edilirler.

  6. Bu maddedeki amaçlar doğrultusunda Konsey, Komisyon’un önerileri üzerine tavsiye kararı alabilir.

  7. Birlik, Üye Devletlerin sağlık hizmetlerinin ve tıbbi bakımın organize edilmesi ve bu hizmetlerin halka ulaştırılması yönündeki sorumluluklarına saygı gösterir. Üye Devletlerin, sağlık hizmetleri ve tıbbi tedavilerin yönetimi için kendilerine gönderilen kaynakların amacına uygun sarfını içerir.

  Madde III- 279

  Sanayi


  1. Birlik ve Üye Devletler, Birlik içinde sanayi alanında rekabetin mevcu-diyeti için gerekli koşulların oluşmasına dikkat ederler.

  Bu amaçla, açık ve rekabetçi piyasa sistemine göre şu faaliyetleri hedefler:

  a) Sanayiin yapısal değişikliklere uyum sağlamasının hızlandırılması,

  b) Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere, Birlik için-deki işletmelerin girişimlerinin ve gelişmelerinin lehine bir ortamın teşvik edil-mesi,

  c) İşletmeler arasında işbirliğinin teşvik edilmesi,

  d) Yenilik, araştırma ve teknolojik kalkınma politikalarının geliştirilmesi,

  2. Üye Devletler, Komisyon’la bağlantılı olarak birbirleriyle istişarede bulunurlar ve gerekli hallerde faaliyetlerini koordine ederler. Komisyon, bu uyumu daha da geliştirmek, özellikle yönlendirmek, göstergeleri belirlemek, karşılıklı uygulamayı en iyi şekilde organize etmek, sürekli gözetim ve gelişim için gerekli unsurları hazırlamak amacıyla tüm girişimlerde bulunabilir. Bu konuda Avrupa Parlamentosu bilgilendirilir.

  3. Birlik, Anayasa’nın diğer hükümleri kapsamında izlediği politikalar ve faaliyetleriyle 1. maddede belirtilen hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunur. Avrupa yasaları ve çerçeve yasaları Üye Devletlerin yasalarının ve tüzüklerinin uyumlu hale getirilmesi hariç olmak üzere, Üye Devletlerin 1. maddede belirti-len hedeflere ulaşma yönündeki faaliyetlerini desteklemek için özel önlemler alabilir. Söz konusu yasalar Ekonomik ve Sosyal Komite’ye danışıldıktan sonra kabul ederler.

  Bu bölüm, rekabetin bozulmasına yol açan veya mali hükümlerle ücret-lilerin hakları ve çıkarlarına ilişkin hükümler içeren herhangi bir önlemin Birlik tarafından uygulanması için bir temel oluşturmaz.

  Madde III- 280

  Kültür


  1. Birlik, ulusal ve bölgesel çeşitliliğe saygı duyarak ve aynı zamanda ortak kültürel mirası öne çıkararak, Üye Devletlerin kültürlerinin zenginleşmesine katkıda ulunur.

  2. Üye Devletler arasında işbirliğinin teşvik edilmesi, gerekirse aşağıdaki alanlarda Üye Devletlerin faaliyetlerinin desteklenmesi ve tamamlanması Birlik faaliyetleri arasında yer alır.

  a) Avrupa halklarına ait kültürün ve tarihin bilinmesi ve yayılması,

  b) Avrupa ölçeğinde önem taşıyan kültürel mirasın korunması,

  c) Ticari olmayan karşılıklı kültürel faaliyetler,

  d) İşitsel-görsel (audiovisuel) sektör dahil olmak üzere, sanat ve edebiyat alanında yaratıcı faaliyetler,

  3. Birlik ve Üye Devletler, kültür alanında üçüncü ülkelerle, yetkili ulus-lararası kuruluşlarla ve özellikle Avrupa Konseyi ile işbirliğinde bulunurlar.

  4. Birlik, özellikle kültür farklılıklarına saygı göstermek ve onları geliştir-mek amacıyla, Birlik Anayasasının diğer hükümlerinde yer alan faaliyetlerinde kültürel bakışı daima göz önünde bulundurur.

  5. Bu maddede öngörülen amaçlara ulaşılmasını sağlamak için;

  a) Avrupa Yasaları ve çerçeve yasaları, Üye Devltlerin yasalarının tüzü-ğünün uyumlu kılınması dışında, teşvik edici faaliyetleri düzenler. Bu yasalar Bölgeler Komitesine danışılarak kabul edilir.

  b) Konsey, Komitenin öneride bulunması halinde tavsiyelerde bulunur.

  Madde III -281

  Turizm


  1. Birlik, turizm alanında, Birlik içinde, özellikle bu sektörde çalışan işlet-melerin arasında rekabeti teşvik ederek Üye Devletlerin faaliyetlerine katkıda bulunur.

  Bu amaçla Birlik,

  a) Bu sektördeki teşebbüslerin gelişmesine uygun bir çevrenin yaratılması-nı teşvik eder.

  b) Özellikle güzel örneklerin değişimi yoluyla Üye Devletler arasında iş-birliğini destekler.

  2. Avrupa yasaları ve çerçeve yasaları Üye Devletler arsında bu maddede belirtilen amaçlara ulaşmaya yönelik tamamlayıcı özel önlemleri alırlar. Bu yasalar, Üye Devletlerin yasa ve tüzüklerinin yakınlaştırılmasını içermez.

  Madde III-282

  Eğitim, Gençlik, Spor


  Birlik, Üye Devletler arasında işbirliğini teşvik ederek ve gerektiğinde faa-liyetleri destekleyerek ve tamamlayarak, eğitim kalitesinin geliştirilmesine kat-kıda bulunur.

  Birlik, eğitimin içeriği ve eğitim sisteminin örgütlenmesi ile kültürel ve dil çeşitlilikleri açısından Üye Devletlerin sorumluluklarına tam olarak saygı gös-terir.

  Birlik, sporun gönüllülüğe dayalı özelliğini, yapısını, toplumsal ve eğitici işlevini göz önünde bulundurarak, sporun sorunlarının çözümüne katkıda bu-lunur.

  Birlik şu amaçları öngörür.

  a) Özellikle Üye Devletlerin dillerinin öğretimi ve yayılması yoluyla, eğiti-min Avrupa boyutunda geliştirilmesi,

  b) Öğrenim dönemleriyle diplomaların akademik olarak tanınması dahil, öğrenci ve öğretmenlerin Birlik üyesi ülkeler arasında hareketliliklerinin teşvik edilmesi,

  c) Eğitim kurumları arasında işbirliğinin geliştirilmesi,

  d) Üye Devletlerin eğitim sistemlerinde ortak olan hususlarda, bilgi ve de-neyim alış verişinin geliştirilmesi,

  e) Gençlerin ve eğitimcilerin karşılıklı değişimlerinin teşvik edilmesi ve gençlerin Avrupanın demokratik yaşamına katkılarının özendirilmesi,

  f) Uzaktan eğitimin geliştirilmesi ve desteklenmesi,

  g) Müsabakalarda kurallara uygunluğun ve sporla ilgili teşkilatlar arasında işbirliğinin teşvik edilmesi; sporcuların, özellikle gençlerin bedensel ve ahlaki yönden korunarak, sporun Avrupa boyutunda geliştirilmesi.

  2. Birlik ve Üye Devletler, başta Avrupa Konseyi olmak üzere, eğitim ala-nında üçüncü ülkelerle ve yetkili uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulu-nurlar.

  3. Bu maddede öngörülen amaçları gerçekleştirmek üzere,

  a) Avrupa yasaları ve çerçeve yasaları, Üye Devletlerin yasalarının ve tü-züklerinin uyumlu kılınması dışında, teşvik edici önlemleri alırlar. Söz konusu yasalar, Bölgeler Komitesi ile Ekonomik ve Sosyal Komiteye danıştıktan sonra kabul edilir.

  b) Komisyonun bir önerisi üzerine, Konsey tavsiyeleri kabul eder.

  Madde III-283

  Mesleki Eğitim


  Birlik, mesleki eğitimin içeriği örgütlenmesi konusunda Üye Devletlerin sorumluluklarına tam olarak saygı göstererek, Üye Devletlerin faaliyetlerini destekleyen ve tamamlayan bir mesleki eğitim politikası uygular.

  Birlik faaliyetinin hedefleri şunlardır.

  a) Özellikle mesleki eğitim ve meslek içi eğitim yoluyla, endüstriyel değişimlere uyumun kolaylaştırılması,

  b) Çalışma alanında işe girmeyi, gerekirse yeniden girmeyi kolaylaştırmak amacıyla başlangıçta verilen eğitimin sürekli hale getirilmesi,

  c) Mesleki eğitime erişimin kolaylaştırılması ve özellikle başta gençler olmak üzere, eğiticilerin ve eğitim alanında hareketliliğin teşvik edilmesi

  d) Öğretim ve eğitim kurumları ile şirketler arasında eğitim alanında işbir-liğinin teşvik edimesi,

  e) Üye Devletlerin eğitim sistemlerinde ortak olan konularda bilgi ve dene-yim alışverişinin geliştirilmesi,

  2. Birlik ve Üye Devletler, mesleki eğitim alanında üçüncü ülkeler ve yet-kili uluslararası örgütlerle işbirliğinde bulunurlar.

  3. Bu maddede belirtilen amaçlara katkıda bulunmak için:

  a) Avrupa yasaları ve çerçeve yasaları, Üye Devletlerin yasalarının ve tü-züklerinin herhangi bir şekilde uyumlulaştırılması dışında, bu maddelerde belir-tilen hedeflere ulaşılmasına destek verir Söz konusu yasalar Bölgeler Komitesi ile Ekonomik ve Sosyal Komiteye danışıldıktan sonra kabul edilir.

  b) Konsey, Komisyonun teklifi üzerine tavsiyelerde bulunabilir.

  Madde III- 284

  Sivil Savunma


  1. Birlik, kendi içinde meydana gelen doğal ya da insan kaynaklı felaket-lere karşı önleme ve koruma sistemlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla, Üye Devletler arasında işbirliğini teşvik eder.

  Bu alanda Birlik’in hedefleri şunlardır.

  Risk önleme, sivil savunma personelinin hazırlanması ve doğal ya da insan kaynaklı felaketlere yanıt verme konularında Üye Devletlerin ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki faaliyetlerinin desteklenmesi ve tamamlanması,

  Ulusal sivil savunma birimleri arasında operasyon düzeyinde hızlı ve ekili işbirliğinin desteklenmesi,

  Sivil savunma konusunda uluslararası düzeyde çalışmalar arasında tutar-lılığın sağlanması,

  2. Birinci paragrafta belirlenen hedeflere ulaşılmasına yardımcı olunması için Üye Devletlerin yasalarının ve tüzüğünün uyumlulaştırılması hariç, önlem-ler Avrupa yasaları ve çerçeve yasaları tarafından belirlenir.


  Madde III-285

  İdari İşbirliği


  1. Birlik yasalarının Üye Devletler tarafından ulusal planda etkili olarak uygulanması, Birlik’in düzgün şekilde işletilmesi için zorunludur ve bu ortak çıkar sorunu olarak kabul edilmelidir.

  2. Birlik hukukunun uygulamaya konulmasında yönetsel kapasitelerini ar-tırmak üzere, Birlik, Üye Devletlerin bu yöndeki çabalarını destekleyebilir. Böyle bir faaliyet, özellikle bilgi ve idari memur değişiminin yanı sıra, eğitim programlarının desteklenmesinin kolaylaştırılmasını içerebilir. Hiç bir Üye Devlet böyle bir desteğe başvurmak zorunda değildir.

  Avrupa yasası, bu amaçla Üye Devletlerin yasa ve tüzüklerinin uyumlu kılınması hariç olmak üzere gerekli önlemleri alır.

  3. Bu madde, Üye Devletlerin Birlik yasalarını uygulama yükümlülük-lerine, Komisyonun ödevlerine ve ayrıcalığına halel getirmez. Bu madde aynı zamanda, Anayasa’nın Üye Devletler arasında ve Üye Devletlerle Birlik ara-sında işbirliğini öngören diğer hükümlerini de ihlal etmez.


  Madde III-286

  Denizaşırı Ülkeler ve Bölgelerle Ortaklık


  Açıklama :

  Bundan sonra Anayasa maddelerinin içeriği özet olarak verilecektir.

  Danimarka, Fransa, Hollanda ve İngiltere ile özel ilişkileri olan ve Avru-pa’da bulunmayan ülkeler ve bölgeler Birlik ile ortaklık içinde olurlar.

  Bu başlık altındaki hükümler özel protokolünde belirtilen hükümlere tabi olarak Grönland’a da uygulanır.

  Ortaklığın amacı, bu ülkelerin ve bölgelerin ekomomik ve sosyal kalkın-masının teşvik edilmesi ve söz konusu ülkeler ve bölgelerle bir bütün olarak, Birlik arasında ekonomik ilişkiler kurulmasıdır.

  Madde III- 287


  Ortaklık şu amaçları güder:

  a) Üye Devletler bakımından ticari yönden kendi aralarında geçerli olan hükümler, bu ortaklık içindeki ülkeler için de geçerlidir.

  b) Söz konusu ülke ve bölgelerden her biri özel ilişki içinde olduğu Avrupa ülkesiyle hangi ilişkide ise, AB üyesi ülkelerle aynı ilişkiyi sürdürecektir.

  c) Üye Devletler, söz konusu ülke ve bölgelerin kalkınmasına yatırımlarla katkıda bulunurlar.


  Madde 288


  Ortaklığa dahil ülkelerden ve bölgelerden Üye Devletlere yapılan ithalat gümrük vergisine tabi olmaz.

  Madde 289


  Bu ticari ilişkilerden zarar gören bir Üye Devlet, Komisyon’dan buna bir çare bulunmasını isteyebilir.

  Madde 290


  Halk sağlığını, kamu güvenliğini ve kamu yararını düzenleyen hükümler saklı kalmak üzere, Üye Devletler topraklarında çalışacak işçilerin hareket serbestisi 291. nci madde esaslarına göre düzenlenir.

  Madde 291


  Konsey, Komisyon’dan gelen teklif üzerine, söz konusu ülkeler ve bölge-lerin Birlik ile ortaklara ilişkin kuralları oybirliği ile kabul eder. Bu yasalar ve çerçeve yasaları Avrupa Parlamentosuna danışıldıktan sonra kabul edilir.

  Madde 292

  Birlik’in Dış Faaliyetleri

  Genel Uygulama Hükümleri


  Birlik’in uluslararası alanda faaliyetleri, kendi kuruluşu, gelişimi ve genişlemesi sırasında uyguladığı ilkelere dayanır.

  Bunlar, demokrasi, hukuk devleti, insan haklarının ve temel özgürlüklerin evrenselliği ve bölünmezliği, insan onuru, eşitlik ve dayanışmadır.

  Birlik, bu değerleri paylaşan, üçüncü ülkeler ve bölgesel ya da küresel uluslararası örgütlerle ilişkileri geliştirir, ortaklıklar kurar, özellikle Birleşmiş Milletler bünyesinde ortak sorunlara çözümler bulunmasını teşvik eder.

  Birlik aşağıdaki amaçlara ulaşmak için uluslararası ilişkilerin tüm alan-larında yüksek derecede işbirliği içinde çalışır.

  a) Birlik’in ortak değerlerini, temel çıkarlarını, güvenliğini, bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumak,

  b) Demokrasi, hukuk devleti, insan hakları ve uluslararası hukuku pekiş-tirmek ve desteklemek,

  c) Birleşmiş Milletler Antlaşması ve Helsinki Senedindeki ilkelere ve Paris Şartı’nın amaçlarına uygun olarak, barışı sürdürmek, çatışmaları önlemek ve uluslararası güvenliği güçlendirmek,

  d) Yoksulluğun yok edilmesi için kalkınmakta olan ülkelerin sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmasına destek olmak,

  e) Uluslararası ticareti sınırlayan engelleri sürekli ortadan kaldırarak, dün-ya ticaretinde bütünleşmeyi teşvik etmek,

  f) Sürdürülebilir bir kalkınmayı sağlamak için, çevre kalitesinin ve küresel doğal kaynakların korunmasına ve iyileştirilmesine yardımcı olmak,

  g) Halkların, ülkelerin ve bölgelerin doğal ya da insan kaynaklı felaketlerle başa çıkmasına yardımcı olmak,

  h) Daha güçlü ve çok taraflı bir işbirliğine, küresel alanda iyi yönetime dayalı bir sistemin oluşmasına yardımcı olmak.


  Madde 293


  Konsey, yukarıdaki maddede yer alan hedefler doğrultusunda Birlik’in stratejik çıkarlarını saptar.

  Madde 294

  Ortak Güvenlik ve Dış Politika


  Birlik, dış ilişkilerinin amaçları ve ilkeleri bağlamında, bütün dış politika ve güvenlik alanlarını kapsayan, ortak bir dış politika ve güvenlik politikasını tespit eder ve uygulamaya koyar.

  Üye Devletler, ortak dış politika ve güvenik politikasını etkin ve koşulsuz olarak ve karşılıklı dayanışma ve sadakat ruhu içinde desteklerler.

  Üye Devletler, karşılıklı dayanışmalarını artırmak ve geliştirmek için birlikte çalışırlar. Birlik’in çıkarlarına ters düşecek veya uluslararası ilişkilerde birleştirici bir güç olarak etkinliğine zarar verecek herhangi bir faaliyetten kaçınırlar.

  Konsey ve Birlik Dışişleri Bakanı, bu ilkelere uyulmasını sağlarlar.

  Avrupa Konseyi, savunma konuları da dahil olmak üzere, ortak dış politi-kanın ve güvenlik politikasının genel hatlarını tespit eder.

  Uluslararası gelişmelerin gerektirdiği hallerde, Avrupa Konseyi Başkanı, söz konusu gelişmeler karşısında Birlik politikasının stratejik hatlarını tanım-lamak amacıyla Avrupa Konseyini olağanüstü toplantıya çağırır.


  Madde III- 295


  Konsey, Avrupa Konseyi tarafından tanımlanan temel hatlar ve stratejik hatlar temelinde, ortak dış politikanın ve güvenlik plitikasının tanımlanması ve uygulanması içn gerekli Avrupa kararlarını kabul eder.

  Dışişleri Konseyine başkanlık eden Birlik Dışişleri Bakanı, ortak poli-tikanın ve güvenlik politikasının hazırlanması için önerilerde bulunur ve Avrupa Konseyi ile Bakanlar Konseyi tarafındankabul edilen Avrupa kararlarının uygu-lanmasını sağlar.


  Madde III- 296


  Birlik, ortak dış politika ve güvenlik politikasını ilgilendiren konularda Birlik, Dışişleri Bakanı tarafından temsil edilir. Dışişleri Bakanı, Birlik adına siyasi diyaloğu yürütür ve Birlik’in tutumunu uluslararası örgütlerde ve ulus-lararası konferanslarda ifade eder.

  Madde III- 297


  Birlik’in bir uluslararası operasyonel faaliyette yer alması Konsey kararı ile olur. Bu kararda faaliyetin hedefi, kapsamı, Birlikçe kullanılacak araçlar, süresi ve uygulama koşulları belirtilir. Söz konusu Avrupa kararları benimsedikleri tutumda ve faaliyetin yürütülmesinde Üye Devletleri bağlar.

  Madde III- 298


  Konsey, özel bir konu ya da coğrafi yönden özel nitelikte bir sorun hakkın-da Birlik’in tutumunu belirleyen Avrupa kararlarını kabul eder.

  Ortak dış politika ve güvenlik politikasıyla ilgili bir sorunu Konsey’e gö-türmede, herhangi bir Üye Ülke ve Birlik’in Dışişleri Bakanı yetkilidir. Gerekirse Komisyon, Birlik’in Dışişleri Bakanıyla birlikte aynı öneride bulu-nabilir.


  Madde III- 299


  Hızlı bir karar alınması gereken hallerde, Birlik Dışişleri Bakanı, bir Üye Ülkenin veya kendisinin önerisiyle kırk sekiz saat içinde, acil durumlarda daha kısa bir sürede Bakanlar Konseyini olağanüstü toplantıya çağırır.

  Madde III- 300


  Bu kısımda yer alan Avrupa kararları Konsey’de oybirliği ile karara bağlanır. Bakanlar Konsey’inin herhangi bir üyesi bu oylamada çekimser oyu kullanabilir. Bu durumda alınan kararı uygulama durumunda bulunmaz. Ancak kararın diğer Üye Devletlerce uygulanmasına saygı gösterir. Üye Devletlerin üçte birini temsil eden Devletlerin Birlik içinde toplam nüfusu en az üçte biri oluşturursa karar alınamaz.

  Anayasa’nın 1-40. maddesinin 5 inci paragrafında yer alan dış ilişkiler konusunda Birlik bir yaklaşımda bulunur ve bir karar alırsa, Birlik’in Dışişleri Bakanı ve Üye Devletlerin Dışişleri Bakanları Bakanlar Konsey’inde faaliyet-lerini buna göre koordine ederler.


  Madde III- 301


  Üye Devletlerin heyetleri ve Birlik delegasyonları üçüncü ülkelerle işbir-liğinde bulunur ve ortak bir yaklaşımın oluşturulup uygulanmasına katkıda bu-lunurlar.

  Madde III- 302


  Konsey, Birlik Dışişleri Bakanının önerisi üzerine özel politika konularıyla meşgul olmak üzere bir özel temsilci atayabilir. Özel temsilci, Birlik Dışişleri Bakanının emri altında görev yapar.

  Madde III-303


  Birlik, bu kısımda ele alınan konularda ülkeler ve uluslararası örgütlerle antlaşmalar yapabilir.

  Birlik Dışişleri Bakanı, ortak dış politika ve savunma politikasının ana özellikleri ve seçenekleri hakkında Avrupa Parlamentosuna danışır. Bakan bu Parlamentonun görüşlerininin göz önünde bulundurulmasını sağlar, gelişmeler hakkında Parlamentoyu bilgilendirir. Özel temsilcilerden de bilgi alınır.


  Madde III- 304


  Avrupa Parlamentosu, Konsey’e ve Birlik Dışişleri Bakanına sorular sora-bilir, tavsiyelerde bulunabilir. Avrupa Parlamentosu yılda iki kez, ortak güven-lik ve savunma politikası dahil olmak üzere, ortak dış politika ve güvenlik poli-tikasının ilerleyişi hakkında müzakerelerde bulunur.

  Madde III- 305


  Üye Devletler, uluslararası örgütlerdeki ve uluslararası konferanslardaki faaliyetlerini koordine ederler. Bu gibi forumlarda Birlik’in görüşlerini savu-nurlar. Burada koordinasyonu Birlik Dışişleri Bakanı sağlar.

  Madde III- 306


  Üçüncü ülkelerde yapılan uluslararası konferanslarda Üye Ülkelerin diplomatik ve konsolosluk heyetleri ve Birlik delegasyonları ile bunların ulus-lararası örgütlerdeki temsilcileri, Birlik görüşlerinin uygulanması konusunda iş-birliği yaparlar.

  Madde III- 307


  Ortak dış politika ve güvenlik politikası alanında uluslararası durumu ve gelişmeleri izlemek üzere, bir politika ve Güvenlik Komitesi oluşturulur. Dış-işleri Bakanının isteği veya kendi inisiyatifi ile Konsey’e görüşlerini sunarak politikalarını belirlemesine katkıda bulunur.

  Madde 308


  Ortak Güvenlik ve Dış Politikanın uygulamaya konulması Birliğin yetkile-rine ilişkin 1-13’ten 1-15’e kadar ve 1-17’inci maddelerde belirtilen Kurumların yetkilerini etkilemez.

  Madde III- 309

  Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası


  Anayasa’nın 1-41 inci maddesinin 1 inci paragrafında belirtilen hallerde Birlik’in askeri ve sivil araçları kullanması dışında, üstlendiği misyon, uzlaştır-m, anlaşmazlıkların yerine silahsızlandırma, kurtarma, barışı koruma ve terö-izmle mücadeleyi desteklemeyi de içerir.

  Konsey, yukarıdaki paragrafta amaçlanan hedefleri, kapsamını ve uygu-lama koşllarını belirleyerek bunları düzenleyen Avrupa kararlarını kabul eder. Birlik Dışişleri Bakanı, Konsey’in gözetimi altında, Politika ve Güvenlik Komi-tesi ile yakın temas ve işbirliği içinde, söz konusu görevlerin sivil ve askeri yön-lerini koordine eder.

  Yukarıdaki maddeye göre kabul edilen Avrupa kararları çerçevesinde Kon-sey, bir görevin yerine getirilmesini, yeterli kapasiteye sahip, görevi alma arzu-sunda olan bir Üye Devletler grubundan isteyebilir. Bu Üye Devletler, Birlik’in Dışişleri Bakanı ile ilişki içinde kendi aralarında görevin yerine getirilmesi ko-nusunda anlaşırlar.

  Madde III- 310


  Görevi üstlenen Üye Devletler, görevin ilerleyişi konusunda Konsey’i düzenli olarak bilgilendirirler. Görevin tamamlanmasının yeni büyük sonuçlar içermesi veya buna ilişkin Avrupa kararlarında değişiklik yapılması durumunda katılan Üye Ülkeler konuyu derhal Konsey’e götürür, Konsey de gerekli Avrupa kararını alır.

  Anayasa’nın 1-41 inci maddesinin 3 üncü paragrafına göre kurulan Avrupa Savunma Dairesi Konsey’in yetkilerine sahiptir ve savunma kabiliyetinin geliş-tirilmesi ve araştırılması ile görevlidir.

  Dairenin başlıca görevleri şunlardır:

  a) Üye Devletlerin askeri imkan ve kabiliyetlerinin saptanması ve Üye Devletler tarafından verilen imkan ve kabiliyet taahhütlerinin yerine getirilip getirilmediğinin değerlendirilmesi,

  b) Operasyonların etkili ve uyumlu yöntemlerle yapılmasının sağlanması ,

  c) Askeri imkan ve kabiliyetlerin geliştirilmesi için çok taraflı projeler üretilmesi ve Üye Devletler tarafından uygulanan programların koordinas-yonunun sağlanması ve özel işbirliği programlarının oluşturulması,

  d) Ortak savunma teknolojisi araştırmalarının desteklenmesi ve operas-yonel ihtiyaçların giderilmesi için teknik çözümler hakkında ortak araştırma-ların planlanması ve çalışmaların koordine edilmesi,

  e) Savunma sektörünün, endüstriyel ve teknolojik tabanın güçlendirilmesi ve askeri harcamaların etkinliğinin artırılması için önlemler alınması ve uygu-lamalara katkıda bulunulması,


  Madde III- 311


  Avrupa Savunma Dairesi, katılım dahil arzu eden tüm Üye Devletlere açıktır.

  Nitelikli çoğunlukla hareket eden Konsey, Dairenin statüsünü, merkezini ve operasyonel kuralları tanımlayan bir Avrupa kararını kabul eder. Bu karar, Daire faaliyetlerine etkili katılım düzeyini göz önünde bulundurur. Daire içinde ortak projelere girişmiş Üye Devletleri bir araya getiren özel gruplar bulunur. Daire gerektiğinde görevlerini Komisyonla bağlantılı yürütür.

  Askeri alanda, devamlı olarak yapısal işbirliğini öngören protokolde belir-tilen koşulları yerine getireceğine dair taahhütte bulunan bir Üye Devlet, bu is-teğini Konsey’e ve Birlik Dışişleri Bakanına bildirir.

  Yukarki paragrafta belirtilen bildirimden itibaren üç ay içinde Konsey, katılımcı Üye Devletlerin listesini belirleyen ve daimi yapısal işbirliğini tesis eden bir Avrupa kararını kabul eder. Birlik Dışişleri Bakanının görüşü alındık-tan sonra Konsey, nitelikli oy çokluğu ile karar alır.

  Bir Üye Ülke, ileriki bir aşamada, söz konusu yapısal işbirliğine katılma niyetini Konsey’e ve Birlik Dışişleri Bakanına bildirebilir.

  Madde III- 312


  Nitelikli çoğunluk, nüfuslarının en az % 65 ini temsil edecek şekilde, katı-lan Üye Devletleri temsil eden Konsey Üyelerinin % 55 i olarak tanımlanır.

  Madde III- 313

  Mali Hükümler


  Bu kısımda yer alan hükümlerin gerektirdiği idari harcamalar, Birlik bütçesinden karşılanır. Aynı şekilde, bu bölümde yer alan operasyonel har-camalar da Birlikçe karşılanır. Ancak, savunma ve askeri sorunlar nedeniyle Konsey’in kararlaştırdığı diğer hallerde yapılan harcamalar Birlikçe ödenmez.

  Harcamaların Birlik bütçesinden karşılanmadığı hallerde, oybirliği ile hare-ket eden Konsey, aksi yönde karar almadıkça harcama, gayri safi yurt içi hasıla ölçeğine göre Üye Devletler tarafından karşılanır.


  Madde III- 314

  Ortak Ticaret Politikası


  Birlik, Anayasa’nın III-151 inci maddesi gereğince, bir gümrük birliği kurar. Ortak çıkarları göz önünde bulundurarak, dünya ticaretinin uyumlu gelişmesine, dış ticaret ve yabancı yatırımlardaki kısıtlamaların kaldırılmasına ve gümrük duvarlarının giderek indirilmesine katkı sağlamayı hedefler.

  Ortak ticaret politikasının dayandığı ilkeler şunlardır.

  İthalat ve ihracatta vergi oranlarında değişiklik yapılması,

  Mal ve hizmetlerin ve fikri mülkiyetin ticari yönlerine ilişkin olarak vergi ve ticaret anlaşması yapılması,

  Yabancı yatırımlarda ve liberalleşmede aynı uygulamanın gerçekleşmesi,

  Damping sübvansiyon durumunda ticaretin korunması yönünde önlem a-lınması,

  Ortak ticaret politikası, Birlik’in dış faaliyet ilkeleri bağlamında yürütülür.

  Madde III- 315


  Avrupa yasaları, ortak ticaret politikası için gerekli önlemleri düzenler.

  ÜÇÜNCÜ ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİ VE İNSANİ YARDIM

  Madde III- 316

  Kalkınmada İşbirliği


  Kalkınmada işbirliğine ilişkin Birlik politikası, Birlik’in dış faaliyetlerinin hedefleri ve ilkeleri çerçevesinde yürütülür. Birlik’in kalkınmada işbirliği politi-kası ile Üye Devletlerin politikaları birbirini tamamlar ve güçlendirir. Birlik’in kalkınmada işbirliği politikasının temel hedefi, yoksulluğun azaltılması ve uzun vadede ortadan kaldırılmasıdır. Birlik, dış politikasında işbirliği ilkelerini uygularken ülkelerin olumsuz etkilenmemesini göz önünde bulundurur.

  Birlik ve Üye Devletler, Birleşmiş Milletler ve diğer yetkili uluslararası ör-gütlere karşı taahhütlerine uyarlar.


  Madde III- 317


  Avrupa yasaları ve çerçeve yasaları, kalkınmakta olan ülkelerle uzun süreli işbirliği programları için gereken önlemleri alır.

  Madde III- 318


  Faaliyetlerin tamamlayıcılığını ve verimliliğini teşvik etmek amacıyla Birlik ve Üye Devletler, kalkınmada işbirliği hakkındaki politikalarını koordine ederler ve uluslararası örgütler ve uluslararası konferanslar sırasında kendi yardım programları hakkında birbirlerine danışırlar; ortak faaliyette bulunabi-lirler. Üye Devletler gerektiğinde Birlik yardım programlarının uygulanmasına katkıda bulunabilirler. (Md.III- 318 )

  Bölüm 2

  Madde III- 319

  Üçüncü Ülkelerle Ekonomik Mali ve Teknik İşbirliği


  Anayasa’nın ilgili hükümlerine halel getirmeksizin Birlik, özellikle mali yardım olmak üzere, kalkınmakta olan ülkeler dışında, üçüncü ülkelerle ekonomik ve teknik işbirliği önlemlerini uygulamaya koyabilir. Söz konusu önlemler, Birlik’in kalkınma politikasıyla tutarlı olacak ve Birlik’in dış faaliyet ilkeleri ve hedefleri çerçevesinde uygulanacaktır. Birlik ve Üye Devletlerce alınacak önlemler birbirini tamamlar ve güçlendirir.

  Avrupa yasaları ve çerçeve yasaları yukardaki paragrafın uygulanması için gerekli düzenlemeleri yapar.

  Birlik ve Üye Devletler, ilgili yetki alanları hakkında, üçüncü ülkelerle ve yetkili uluslararası örgütlerle işbirliğinde bulunur. Bu konuda anlaşmalar yapa-bilirler.

  Madde III- 320


  Üçüncü bir ülkedeki durum, Birlikçe acil yardım yapılmasını gerek-tirdiğinde Konsey, Komisyon’un teklifi üzerine, gerekli Avrupa kararlarını alır.

  Bölüm 3

  Madde III- 321

  İnsani Yardım


  Birlik’in insani yardıma ilişkin faaliyetleri Birlik’in dış politika hedef ve ilkelerine uygun olarak yürütülür. Bu faaliyetlerin amacı, hiç gecikmeden tam zamanında, doğal ya da insan kaynaklı afetlerin kurbanı olan üçüncü ülkeler halklarına yardım etmek, diğer farklı durumlardan ileri gelen insani ihtiyaçların karşılanması ve o insanların korunmasına katkı sağlamaktır.

  İnsani yardımlar, uluslararası hukuka uygun olarak ve özellikle tarafsızlık ve ayrımcılık yapmama ilkelerine uyularak yürütülür.

  Bu yardımlara katkı sağlamak üzere bir Avrupa Gönüllü İnsani Yardım Kuruluşları kurulur. Bu kuruluşun kurallarını ve işleyişini Avrupa yasaları belirler. Komisyon, Birlik’in ve ulusal insani yardım tedbirlerinin verimliliğinin tamamlayıcılığını artırmak için Birlik ve Üye Devletlerin faaliyetleri arasında koordinasyonun teşvik edilmesi amacıyla her türlü yararlı girişimlerde bulunur.

  Birlik, insani yardım faaliyetlerini, özellikle Birleşmiş Milletler sisteminin parçasını oluşturan etkinlikler dahil olmak üzere, uluslararası örgütler ve teşki-latların insani yardım faaliyetleri ile koordineli ve tutarlı olmasını sağlar.


  Madde III- 322

  Kısıtlayıcı Önlemler


  II nci Kısma uygun olarak kabul edilen bir Avrupa kararı, kısmen veya tamamen, bir veya birden çok üçüncü ülke ile mali ve ekonomik ilişkilerin azaltılmasını veya kesilmesini öngördüğü takdirde Konsey, Komisyon’un Birlik Dışişleri Bakanının müşterek teklifi üzerine nitelikli çoğunlukla gerekli Avrupa kararını alır. Konsey, bu konuyla ilgili olarak Avrupa Parlamentosunu bilgilen-dirir.

  KISIM VI

  Madde III- 323

  Uluslararası Antlaşmalar


  Birlik, gereken hallerde, bir ya da daha çok üçüncü ülke ile veya uluslara-rası örgütlerle antlaşmalar yapabilir.

  Birlik tarafından aktedilen antlaşmalar, Birlik Kurumlarını ve Üye Devlet-leri bağlar.


  Madde III- 324


  Birlik, bir ya da daha çok üçüncü ülke ile veya uluslararası örgütle ortaklık antlaşmaları imzalayabilir. Söz konusu karşılıklı hakları ve yükümlülükleri, or-tak icraatları ve özel prosedürleri içeren bir ortaklık kurar.

  Madde III- 325


  Birlik ile üçüncü ülkeler veya uluslararası örgütler arasındaki anlaşmalar Anayasa’nın III-325 inci maddesindeki esaslara göre yapılır.

  Konsey, Avrupa Merkez Bankasının veya Komisyon’un önerisi üzerine oybirliği ile hareket ederek, fiyat istikrarı hedefine uygunluk hususunda bir uzlaşmaya varma düşüncesiyle para birimleriyle ilgili olarak Euro için resmi kur sistemi hakkında anlaşmalar yapabilir. Konsey, Avrupa Parlamentosuna danıştıktan sonra oybirliği ile karar verir.


  Madde III- 326


  Üye Ülkeler, eknomik ve parasal işbirliği konusundaki Birlik yetkilerini ve anlaşmalarını ihlal etmeksizin uluslararası teşkilatlarla görüşmeler yapabilir ve uluslararası antlaşmalar yapabilirler.

  Madde III- 327

  Birlik’in Uluslararası Örgütler, Üçüncü Ülkeler ve Birlik Delegasyonları İle İlişkileri


  Birlik, Birleşmiş Milletler ve onun özel daireleri, Avrupa Konsey’i, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü ve ayrıca Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ile uygun biçimlerde işbirliği kurar,

  Birlik ayrıca uygun bulduğu takdirde, diğer uluslararası örgütlerle de söz konusu ilişkileri sürdürür.

  Birlik, Dışişleri Bakanı ile Komisyon’a bu maddeyi uygulama talimatı ve-rir.

  Madde III- 328


  Birlik’in üçüncü ülkelerdeki ve uluslararası örgütlerdeki delegasyonları Birlik’i temsil ederler.

  Birlik delegasyonları, Birlik Dışişleri Bakanının yetkisi altında ve Üye Devletlerin diplomatik heyetleriyle yakın işbirliği içinde çalışırlar.


  Madde III- 329

  Dayanışma Maddesinin Uygulanması


  Bir Üye Ülkenin terörist saldırı veya insan kaynaklı ya da doğal bir felake-tin kurbanı olması durumunda, diğer Üye Devletler, siyasi makamlarının talebi üzerine, söz konusu Üye Ülkeye yardım ederler.

  Konsey, Komisyon ile Birlik Dışişleri Bakanının ortak teklifiyle, madde I-43’de anılan dayanışma maddesinin uygulanması için düzenlemeleri tanımlayan bir Avrupa kararını kabul eder.

  Konsey, madde III-300 ‘e göre hareket eder. Avrupa Parlamentosu bilgi-lendirilir.

  Bu maddenin amaçları doğrultusunda ve madde III-344’e halel gelmek-sizin, Konsey’e gerektiğinde ortak görüşler veren ortak güvenlik ve savunma politikası bağlamında geliştirilen yapıların desteğinde Politika ve Güvenlik Komitesi ile madde III-261’de belirtilen Komite yardımcı olur. Gerektiğinde her iki Komite ortak görüş bildirirler.  Avrupa Konsey’i Birlik’in etkili önlemler almasını sağlamak amacıyla, Birlik’in karşısında duran tehditleri düzenli olarak değerlendirir. 1


  1Açıklama: Daha önce açıklandığı üzere toplam 448 maddeden oluşan Avrupa Birliği Anayasası’nın okuyucularıma aktarılmasında yer yer özet bilgiler verilmesi tercih edilmiştir. Bu suretle Dergimizin geçen altı sayısında 329 maddenin içeriğinin anlatımı burada sona ermiştir. Geriye kalan 119 maddenin 71 maddesi Dergimizin Eylül 2006, 47 maddesi ise Aralık 2006 sayı-sında yayımlanacak ve bu yazı dizisi sona erecektir.
      Ana sayfa


  Avrupa Birliği Anayasası ( 6 )

  Indir 88.83 Kb.