bilgiz.org

Are You suprised ?

 • Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar
 • Madde 11 – Ön yeterlik başvurusuna ilişkin giderler • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü91.13 Kb.

  Indir 91.13 Kb.

  4734 SAYILI KANUNUN 20. MADDESİ VE 2003/6554 SAYILI KARARNAME EKİ ESASLARINA 19. MADDESİNE GÖRE BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME

  Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler,


  1.1. İdarenin;

  a) Adı: Cumhuriyet Üniversitesi

  b) Adresi: Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü, Merkez SİVAS

  c) Telefon numarası:346 219 1010-1615

  ç) Faks numarası: 0 346 219 11 39

  d) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Bilg.İşl.Cihat ERDİNÇ / Memur  1.2. Adaylar, ön yeterliliğe ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

  Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

  2.1. İhale konusu malın;

  1. Adı: Üniversitemiz Birimlerinde Kullanılmak Üzere Dizüstü Bilgisayar ve Tümleşik Bilgisayar (All In One) Alımı

  2. Varsa kodu: RGD 013

  3. Miktarı ve türü: Makine Teçhizat Alımı.

  Dizüstü Bilgisayar :410

  Tümleşik Bilgisayar:210 Adet

  1. Teslim edileceği yer: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

  2. Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: Boş bırakılmıştır.

  Madde 3 - İhaleye ve ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin bilgiler

  3.1.  a) İhale kayıt numarası: 2017/385590

  b) İhale usulü: Belli İstekliler Arasında.

  c) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı adres: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

  ç) Ön yeterlik değerlendirmesinin yapılacağı adres: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı Salonu Merkez/ Sivas  d) Ön yeterlik değerlendirme(son başvuru) tarihi : 15.08.2017 / 10.00

  e) Ön yeterlik değerlendirme(son başvuru) saati : 15.08.2017 / 10.00

  f) İhale komisyonunun toplantı yeri : Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı Salonu Merkez/Sivas  3.2. Ön yeterlik başvuruları, ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesine katılacak firmaların ön yeterlilik gün ve saatinde temsile yetkili bir personelinin ön yeterlilik değerlendirme salonunda hazır bulunması zorunludur. Ayrıca Ön yeterlilik oturumu ile ilgili gerekçeli karar temsilciye aynı gün içerisinde el den tebliğ edilecektir. Son başvuru saatine kadar İdareye ulaşmayan ön yeterlik başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

  3.3. Ön yeterlik başvuruları, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

  3.4. Ön yeterlik değerlendirmesi tarihinin tatil gününe rastlaması halinde, ön yeterlik değerlendirmesi takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen ön yeterlik başvuruları kabul edilir.

  3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ön yeterlik değerlendirmesi yukarıda belirtilen saatte yapılır.

  3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

  Madde 4 - Ön yeterlik, dokümanının görülmesi ve temini ile EKAP’a kayıt zorunluluğu

  4.1- Ön yeterlik dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ön yeterliğe başvuracak olanların, İdarece onaylı ön yeterlik dokümanını satın alması zorunludur. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İhale ve ön yeterlik dokümanın görülmesi, satın alınması ve EKAP üzerinden indirilmesi” hükümleri uyarınca, ön yeterlik dokümanı satın alınabilmesi için, adına doküman satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) kayıtlı olması zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca ortak girişimler açısından, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekmektedir.

  1. Ön yeterlik dokümanının görülebileceği yer: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez/Sivas
  1. Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi:

  http://bapihale.cumhuriyet.edu.tr/index.php?act=guest&act2=duyurular&Genel=0  1. Ön yeterlik dokümanının satın alınabileceği yer: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez/Sivas
  1. Ön yeterlik dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 60 ₺
  1. İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 60 ₺
  1. Posta yoluyla ön yeterlik dokümanı satış bedeli: 85 ₺
  1. Posta yoluyla ön yeterlilik dokümanı satış bedeli: 85 ₺


  4.2. Ön yeterlik dokümanını satın almak isteyenler, ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

  4.3. Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ön yeterlilik dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın bu şekilde satın alınabilmesi için adına ön yeterlilik dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait T.C. Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının, doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte Ön Yeterlilik ihale tarihinden en az beş gün önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

  4.4. Adaylar, Ön Yeterlilik dokümanını belirtilen adreste bedelsiz olarak görebilecekleri gibi, ihale dokümanını ön yeterlik aşamasında da satın alabilirler. Ayrıca, ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli bulunan adaylara, ihale dokümanının nereden ve hangi şartlarda temin edileceği davet mektubu ile bildirilecektir. Davet mektubu isteklinin temsilcisine aynı gün elden tebliğ edilebilecektir.

  4.5. Ön yeterlik ve/veya ihale dokümanın tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp adaylara verilmesi halinde, dokümanın anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

  Madde 5 - Ön yeterlik dokümanının kapsamı:  5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

  1. Ön Yeterlik Tip İdari Şartnamesi

  2. Teknik Şartname

  3. İş Ortaklığı Beyannamesi Örneği.  5.2. İhale dosyası bir bütündür ve bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile adayların yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

  5.3. Aday tarafından, ön yeterlik dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Ön yeterlik başvurusunun yapılmasına ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk adaya aittir. Dokümanda öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

  Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları.

  6.1. Bildirim ve tebligat, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak, ön yeterlilik dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.

  6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

  6.3. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.

  6.4. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

  6.5. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

  6.6. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

  II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

  Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri:

  7.1. Ön yeterliliğe davet edilen adayların değerlendirmeye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri dosyaları kapsamında sunmaları gerekir:

  1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

  1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ön değerlendirme davet tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, davet tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

  1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  1. Vekâleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ön yeterliliğe katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

  2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

  3. İsteklinin imalatçı olması durumunda Marka Tescil Belgesi,

  4. Teklif edilen bütün bilgisayarlar için marka ve model bazında http://www.epeat.net/ veya üreticinin internet sayfasından alınan Türkçe ve/veya İngilizce EPEAT uyumluluk çıktı belgesi olacaktır.

  5. İstekli, teklif edeceği bilgisayarlar için,https://sysdev.microsoft.com/en- US/Hardware/LPL/Default.aspx internet adresinden alacağı ms windows HCL (Hardware Compatibility List) çıktı belgesini sunacaktır.

  6. İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onaylı Garanti Belgesini ve Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesini dosyasına ekleyecektir.

  7. İsteklilerin teknik şartnameye cevapları birebir olacaktır. Teknik özellikler katalog üzerinde işaretlenmiş olmalıdır. (Teknik şartname cevapları sadece okunmuş anlaşılmış ve kabul edilmiş olarak değil detaylı teknik özellikleri belirtecek şekilde cevaplandırılacaktır.)

  8. İsteklilerin teklif ettiği ürünlerin marka ve model beyanını sunmalıdır.

  9. Teklif edilen bütün bilgisayarlar için CE standardı belgesi olmalıdır.

  10. İsteklilerin, ön yeterlilik tarihinden önce geçerli olmak üzere, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

  11. Teklif edilen bilgisayar modelleri için TL cinsinden yedek parça fiyat listesi sunulmalıdır.

  7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

  7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

  7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

  7.4. Belgelerin sunuluş şekli:

  7.4.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

  7.4.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

  7.4.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

  7.4.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

  7.4.4.1.Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

  7.4.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

  7.4.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

  7.4.4.4. “Apostil tasdik şerhi” taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan, yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın, düzenlendiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

  7.4.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

  7.4.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

  7.4.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

  7.4.4.7.1.Bu madde boş bırakılmıştır.

  7.4.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

  7.4.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

  7.4.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

  7.4.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır: (Bu madde dikkate alınmayacaktır.)

  7.4.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

  7.4.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

  7.4.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

  7.4.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

  7.4.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.  7.4.6. Yabancı istekli tarafından ön yeterliliğe teklif verilmesi halinde, bu Şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin sunulması gerekir.(Bu madde dikkate alınmayacaktır.)

  7.5. Tekliflerin dili:

  7.5.1. İsteklilerce, aşağıda belirtilen belgeler dışında tüm belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerlidir. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Türkçeye çevrilmeden sunulabilecek belgeler:

  7.5.2. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı (İngilizce olmak koşuluyla) orijinal doküman, broşür veya katalog.

  7.5.3. Tedarik edilecek malların numuneleri katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman, Teknik şartnameye cevaplar veya açıklamalar:

  Adayların teknik şartnameye cevapları birebir olacaktır. Teknik özellikler katalog üzerinde işaretlenmiş olmalıdır. (Teknik şartname cevapları sadece okunmuş anlaşılmış ve kabul edilmiş olarak değil detaylı teknik özellikleri belirtecek şekilde cevaplandırılacaktır.)

  Madde 8 -İhalenin yabancı isteklilere açıklığı ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması.

  8.1. Bu ön yeterliliğe sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ön yeterliliğe katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli olduğu başvuruları kapsamında sunulan belgeler noter onaylı imza beyannamesi vs. diğer belgelerde yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli olduğu ise başvuruları kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

  Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar.

  9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ön yeterliliğe katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ön yeterliliğe katılamazlar.

  9.2. Bu yasaklara rağmen ön yeterliliğe katılan adaylar yeterlilik dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun başvuruların değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

  9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ön yeterlilik dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

  Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

  10.1. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ön yeterliliğe katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (h), (i) ve (j) bentleri uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan adaylar değerlendirme dışı bırakılır.

  10.2. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ön yeterliliğe katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.
  Madde 11 – Ön yeterlik başvurusuna ilişkin giderler


  11.1. Ön yeterlik başvurularının hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar adaylara aittir. Adaylar, başvurularını hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

  Madde 12 - Ön yeterlik dokümanına ilişkin açıklama yapılması.

  12.1. Adaylar, başvurularının hazırlanması aşamasında, ön yeterlik dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son başvuru tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

  12.2. Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ön yeterlik dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

  12.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır; açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

  12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ön yeterlik dokümanının bir parçası olarak verilir.

  Madde 13 - Ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılması

  13.1. İlan yapıldıktan sonra ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, başvuruların hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ön yeterlik dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ön yeterlik dokümanına eklenir.

  13.2. Zeyilname, son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ön yeterlik dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

  13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, son başvuru tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ön yeterlik dokümanının satılmasına ve başvuruların alınmasına devam edilecektir.

  13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, ön yeterlik başvurularını bu düzenlemeden önce vermiş olan adaylara başvurularını geri çekerek, yeniden başvuru yapma imkanı tanınacaktır.

  13.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede başvuruların hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, son başvuru tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ön yeterlilik tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ön yeterlilik sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

  Madde 14 – Ön yeterlik değerlendirme saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

  14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ön yeterlik dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, son başvuru saatinden önce ön yeterlilik iptal edilebilir.

  14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar başvuruda bulunmuş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

  14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, yapılmış olan bütün başvurular reddedilmiş sayılır ve bu başvurular açılmaksızın adaylara iade edilir.

  14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylarca İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

  Madde 15 - İş ortaklığı

  15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ön yeterliliğe katılabilir.

  15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise, bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

  15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ön yeterlik başvurusunda bulunacak adayalar, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini başvurularıyla beraber sunacaklardır.

  15.4. İş ortaklığının yeterli görülmesi, her bir ortağın ayrı ayrı yeterli olduğu anlamına gelmez.

  15.5.İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.  15.6. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

  Madde 16 – Konsorsiyum.

  16.1. Konsorsiyumlar ön yeterliğe katılamazlar.

  Madde 17 - Ön yeterlik başvuru belgelerinin sunulması.

  17.1. Başvuru mektubu ve bu Şartname ile istenilen bütün ön yeterlik başvuru belgeleri dosya halinde ayrı bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine adayın adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, başvurunun hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri aday tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

  17.2. Ön yeterlik başvuruları, ön yeterlik dokümanında belirtilen son başvuru saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (ön yeterlik başvurularının sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra yapılan ön yeterlik başvuruları kabul edilmez ve açılmadan iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

  17.3. Ön yeterlik başvuruları iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek ön yeterlik başvurularının, ön yeterlik dokümanında belirtilen son başvuru saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan ön yeterlik başvurularının alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu başvurular değerlendirmeye alınmaz.

  17.4. Zeyilname ile ön yeterlik başvuru süresinin uzatılması halinde, İdare ve adayların son başvuru tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni son başvuru tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

  III- ÖN YETERLİK DEĞERLENDİRMESİ VE İHALEYE DAVET

  Madde 18 - Ön yeterlik başvurularının alınması ve açılması

  18.1.İhale komisyonunca, ön yeterlik başvurularının alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır;

  18.1.1. İhale komisyonu tarafından son başvuru tarih ve saatinde ön yeterlik değerlendirmesine başlanır. Bu saate kadar yapılan başvurular bir tutanakla tespit edilir ve hazır bulunanlara duyurulur.

  18.1.2. İhale komisyonu başvuru zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde adayın adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, başvurunun hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin aday tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan başvuru zarfları, bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

  18.1.3. Başvuru zarfları adaylarla birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. Adayların belgelerinin eksik olup olmadığı kontrol edilir ve bu işleme ilişkin hazırlanan tutanak komisyonunca imzalanır. Söz konusu tutanağın komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti talep eden adaylara imza karşılığı verilir.

  18.1.4. Bu aşamada hiçbir başvurunun reddine veya kabulüne karar verilmez. Adaylar tarafından sunulan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Başvurular değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

  Madde 19 - Ön yeterlik başvurularının değerlendirilmesi

  19.1Başvuruların değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu ilk oturumda tespit edilen adayların başvurularının değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

  19.2. Başvurunun esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede adaylardan bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuruları değerlendirme dışı bırakılır.

  19.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde adaylarca sunulan belgelerin son başvuru tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, adayın son başvuru tarihi itibariyle yeterlik şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.  19.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri tam olan adayların başvurularının ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

  19.5. Bu aşamada, adayların ön yeterlilik konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara sahip olup olmadığı incelenir.

  19.6. Yapılan değerlendirme sonucunda istenen yeterlik kriterlerini sağlayan adaylar yeterli bulunur. Yeterlik kriterlerini taşımadıkları tespit edilen adaylar ise yeterli kabul edilmez.

  Madde 20 - Ön yeterlik değerlendirmesinin sonuçlandırılması ve ön yeterliliğe davet

  20.1. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu komisyon tarafından verilen kararda, yeterli oldukları tespit edilen adaylar ile yeterli bulunmayan adayların yeterli bulunmama gerekçeleri ayrıntılı olarak belirtilir.

  20.2. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli bulunmayan adaylar ile bu Şartnamenin 7.7. maddesinde belli sayıda adayın teklif vermeye davet edileceğinin belirtilmesi halinde yeterli bulunmakla birlikte listeye giremeyen adaylara yapılacak bildirimin ekinde “Ön Yeterlik Değerlendirme Sonucu Tutanağı” da gönderilir.

  20.3. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara, bu Şartnamenin 7.7. maddesinde belli sayıda adayın teklif vermeye davet edileceğinin belirtilmesi halinde ise listeye alınan adaylara “İhaleye Davet Mektubu” ve ekinde “Ön Yeterlik Değerlendirme Sonucu Tutanağı” gönderilir. Davet mektubunda, adayın ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli bulunduğu; ihale dokümanının nereden ve hangi bedelle satın alınacağı ile ihale günü ve saati belirtilir.

  Madde 21 - İhalenin iptali

  21.1. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu ihaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya davet sonucu ön yeterliliğe başvuru veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilecektir.

  21.2. İhalenin iptal edilmesi halinde durum bütün adaylara veya isteklilere bildirilir.

  21.3. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar veya isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

  Madde 22 - Anlaşmazlıkların çözümü

  22.1. Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte doğacak ihtilaflar, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü ve devam eden maddelerinde yer alan inceleme talebinde bulunulmasına ilişkin kurallar saklı kalmak üzere, idari yargıda dava konusu edilebilecektir.

  22.2. Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflar da ise, işin sözleşmesinde yer alan konuya ilişkin hükümler uygulanacaktır.

  IV- DİĞER HUSUSLAR

  Madde 23 - Diğer hususlar  23.1.Bu madde boş bırakılmıştır.      Ana sayfa


  Are You suprised ?

  Indir 91.13 Kb.