bilgiz.org

Anne-baba çocuk iLİŞKİleri kaynakçasi

 • AİLE EĞİTİMİ
 • AİLE İÇİ İLETİŞİM
 • AİLE İÇİ İLİŞKİLER
 • AİLE İÇİ ŞİDDET
 • AİLE REHBERLİĞİ • Sayfa1/28
  Tarih28.12.2017
  Büyüklüğü1.66 Mb.

  Indir 1.66 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


  ANNE-BABA ÇOCUK İLİŞKİLERİ KAYNAKÇASI

  (TEZLER)

  1984-2010

  557 tez

  Bülent Ağaoğlu

  İstanbul, 3 Ağustos 2010

  SİSTEMATİK LİSTE

  AHLAK

  Gelengül Koca : İlkokul birinci sınıfa devam eden yedi yaşındaki çocukların ahlaki yargılarını etkileyen faktörler [Some factors influencing the moral jud gements of the seven year age students going to primary school's firot grade] . Danışman: Y.Doç.Dr. Mine Mangır . Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Psikoloji. Dizin Terimleri: Ahlak=Morals • Ahlaki yargı=Moral judgment • Çocuklar=Children • Gelişim psikolojisi=Development psychology • Çocuk gelişimi=Child development. Onaylandı. Yüksek Lisans Türkçe 1987 0132 s.

  Zeynep Nezahat Özeri : Okul öncesi dönemde ahlak gelişimi ve eğitimi (annenin çocuk yetiştirme tutumlarının beş yaş çocuğunun adalet gelişimine etkisinin araştırılması) . Danışman: Y.Doç.Dr. H. Mahmut Çamdibi . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Din • Eğitim ve Öğretim. Dizin Terimleri: Adalet=Justice • Çocuk yetiştirme=Child rearing • Din eğitimi=Religious education • Ahlak=Morals • Ana-baba tutumu=Parents attitude • Okul öncesi çocuklar=Preschool childrens • Eğitim=Education. Onaylandı. Yüksek Lisans. Türkçe. 1994. 125 s.

  Banu Baç Uslu : Alt sosyo-kültürel özellikler, annenin eğitim durumu, kardeş sayısı ve cinsiyetin çocukların ahlak ve sosyal kural bilgilerine etkisinin incelenmesi [The research of the influence of sub-social cultural characteristics, mother`s education level, number of siblings and gender on children`s knowledge of moral&social rules] . Danışman: Y.Doç.Dr. Aysel Çağdaş . Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Onaylandı. Yüksek Lisans. Türkçe 2005 155 s.  AİLE EĞİTİMİ

  Melek Gökcan : Aile eğitiminin işitme engelli çocukların ailelerinin beklentileri üzerine etkisi . Danışman: Y.Doç.Dr. Ahmet Kontrot . Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Onaylandı. Yüksek Lisans. Türkçe. 1987. 0095 s.

  Melek Gökcan : Aile eğitiminin işitme engelli çocukların ailelerinin beklentileri üzerine etkisi . Danışman: Y.Doç.Dr. Ahmet Kontrot . Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Onaylandı. Yüksek Lisans. Türkçe. 1987. 0095 s.

  Semra Şahin: Zihinsel engelli çocukların ailelerine verilen eğitimin çocuğun kavram gelişimine etkisinin incelenmesi. Danışman: Prof.Dr. Duyan Mağden . Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Dizin Terimleri: Zeka geriliği-çocuk=Mentally retarded children • Kavram gelişimi=Concept Development • Zeka geriliği=Mental retardation • Aile=Family. Onaylandı. Yüksek Lisans Türkçe.1994 187 s.

  Melihse Dardağan: İlköğretim dönemi çocukların sosyal ve akademik becerilerini geliştirmede yardımcı ebeveyn eğitim programının değerlendirilmesi . Danışman: Prof.Dr. Betül Aydın . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Dizin Terimleri: Aile içi iletişim=Family communicatin • Sosyal beceri eğitimi=Social skills training • Aile eğitimi=Family education • Aile yapısı=Family structure • Başarı=Success • Beceri kazandırma=Skill acquiring • Çocuklar=Children • İlköğretim=Primary education • Öğrenciler=Students. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 2000. 187s.

  Şefika Güzel: Dört altı yaş grubu çocuğa sahip annelerin aile eğitimine yönelik ihtiyaç duydukları konuların belirlenmesi [Determination of parent education needs for mothers who have four to six years of age children] . Danışman: Y.Doç.Dr. Serap Demiriz . Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Yüksek Lisans Türkçe 2006 170 s.

  Deniz Özdikmenli: 12-15 yaşları arasında ergen çocuk sahibi annelerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, ihtiyaca uygun program geliştirilmesi uygulama ve değerlendirilmesi [To determine the needs of education of the mothers who have adolescent child between the ages of 12-15 to develop programs based on those needs, the application and the evaluation of the programs] . Danışman: Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • Eğitim Bilimleri Bölümü • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Dizin Terimleri: Yetişkin eğitimi=Adult education • Aile eğitimi=Family education • Ergenlik=Adolescence • İhtiyaç belirleme=Needs assessment • Program geliştirme=Program development. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 2009 237 s.

  Mustafa Çakır: Sokakta çalıştırılan çocukların ailelerine yönelik aile eğitim programının değerlendirilmesi [Evaluation of the family training program for families of children working on the streets] . Danışman: Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • Eğitim Bilimleri Bölümü • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Yüksek Lisans Türkçe 2009 212 s.  AİLE İÇİ İLETİŞİM

  Süheyla Zubaroğlu: Styles of communication and conflict resolution among parantal couples in Turkey [Türkiye'de çocuklu eşler arasında iletişim biçimleri ve iletişim çalışmalarının çözümlenmesi] . Danışman: Prof.Dr. Necla Öner Yer Bilgisi: Boğaziçi Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Psikoloji. Dizin Terimleri: Aile içi iletişim=Family communicatin • İletişim güçlükleri=Communication obstacles • Evli çiftler=Married couples. Onaylandı Yüksek Lisans İngilizce 1996 101 s.

  Nilay Doğanalp Ekşioğlu: A Comparison of parental and teacher perceptions of children's action in relation to family psychological functioning [Ailenin psikolojik işleyişi ile ilgili olarak çocukların davranışlarının aileleri ve öğretmenleri tarafından algılanışlarının karşılaştırılması] . Danışman: Prof. Füsun Akarsu . Yer Bilgisi: Boğaziçi Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Psikoloji. Dizin Terimleri: Aile içi iletişim=Family communicatin • Ana-baba tutumu=Parents attitude • Çocuk davranışları=Child behaviours • Algılama=Perception • Anneler=Mothers • Öğretmenler=Teachers. Onaylandı. Yüksek Lisans. İngilizce. 1998 82 s.

  AİLE İÇİ İLİŞKİLER

  F.Nurdan Silleli : Ankara ili'nin ilçelerindeki çocuk yuvalarında kalan 12 yaşındaki korunmaya muhtaç kız ve erkek çocukların aile bireylerini ve aile ilişkilerini algılamaları üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma [A Research on the perception of family members and family relations of neglegted 12 years old boys and girls living in orphanages in various districts of Ankara] . Danışman: Doç.Dr. Mine Mangır . Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Psikoloji. Onaylandı. Yüksek Lisans. Türkçe. 1989. 0084 s.

  Şükran Kığılı : Anne, baba ve çocuğun kendi aile yapılarına ilişkin ortak değerlendirmelerin bazı değişkenlere göre incelenmesi . Danışman: Doç.Dr. Süleyman Doğan . Yer Bilgisi: İnönü Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Psikoloji. Dizin Terimleri: Çocuk yetiştirme=Child rearing • Eğitim psikolojisi=Education psychology • Aile yapısı=Family structure • Ana-baba tutumu=Parents attitude • Aile içi ilişkiler=Family relations • Aile=Family. Onaylandı. Yüksek Lisans. Türkçe. 1994. 180 s.

  Kadriye Eroğlu: Ailede geçimsizlik ve çocuk [Lack of harmonity in family and child] . Danışman: Y.Doç.Dr. Mustafa Aydın . Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Sosyoloji. Dizin Terimleri: Geçimsizlik=Lack of harmonity • Çocuklar=Children • Aile içi ilişkiler=Family relations. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 1997 78 s.

  Sündüz Sağır: Sokakta çalışan ve çalışmayan çocukların aile bireylerini ve aile ilişkilerini algılama biçimlerinin incelenmesi [Study on perception of family members and family relations by children working and not working and not working in streets] . Danışman: Doç.Dr. Neriman Aral . Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Ev Ekonomisi. Dizin Terimleri: Çalışan çocuklar=Working children • Çocuklar=Children • Aile içi ilişkiler=Family relations • Algılama=Perception. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 1999. 94 s.

  Mine Sızak: The Effects of a communication skills training program on the adolescent siblings of children with disabilities and their families [Bir iletişim becerileri programının engelli çocukların ergen kardeşlerine ve ailelerine etkisi] . Danışman: Prof.Dr. Füsun Akkök . Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Psikoloji. Dizin Terimleri: Eğitim psikolojisi=Education psychology • İletişim becerisi=Communication skill • Kardeşler=Brothers • Özürlü çocuklar=Handicapped children • Ergenler=Adolescents • Özürlüler=Handicappeds • Aile içi ilişkiler=Family relations • İletişim=Communication. Onaylandı. Yüksek Lisans İngilizce 1999 127 s.

  Melihse Dardağan: İlköğretim dönemi çocukların sosyal ve akademik becerilerini geliştirmede yardımcı ebeveyn eğitim programının değerlendirilmesi . Danışman: Prof.Dr. Betül Aydın . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Dizin Terimleri: Aile içi iletişim=Family communicatin • Sosyal beceri eğitimi=Social skills training • Aile eğitimi=Family education • Aile yapısı=Family structure • Başarı=Success • Beceri kazandırma=Skill acquiring • Çocuklar=Children • İlköğretim=Primary education • Öğrenciler=Students. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 2000. 187s.

  Ayşe Çin: : Grup rehberliğinin özürlü çocuğu olan anne babaların kaygı düzeylerinin azaltılmasındaki etkisi . Danışman: Prof.Dr. Mustafa Kılıç . Yer Bilgisi: İnönü Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Dizin Terimleri: Grup rehberliği=Group guidence • Özürlü çocuklar=Handicapped children • Rehberlik=Guidance • Kaygı düzeyi=Anxiety level • Aile içi ilişkiler=Family relations. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 2001 111 s.

  Nilgün Sarper: Yetiştirme yurdunda yetişen çocuklar ile anne-baba yanında yetişen çocukların denetim odaklarının karşılaştırılması [Comparing the children who live in orphanages to those who live with their parents in terms of locus of control] . Danışman: Prof.Dr. Ferda Aysan . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Dizin Terimleri: Çocuklar=Children • Yetiştirme yurtları=Orphaneges • Aile içi ilişkiler=Family relations • Aile=Family • Denetim odağı=Locus of control • Korunmaya muhtaç çocuklar=Children who are in need protection. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 2001. 77 s.

  Deniz Gürvardar: Yetiştirme yurdunda yetişen çocuklar ile ana-baba yanında yetişen çocukların umutsuzluk düzeyinin karşılaştırılması [Comparison of the level of hopelessness between the children who are living in orphanages and those who are living with their parents] . Danışman: Prof.Dr. Ferda Aysan . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Psikoloji. Dizin Terimleri: Çocuklar=Children • Umutsuzluk=Hopelessness • Yetiştirme yurtları=Orphaneges • Aile içi ilişkiler=Family relations • Aile=Family • Korunmaya muhtaç çocuklar=Children who are in need protection. Onaylandı Yüksek Lisans. Türkçe 2001 2001 s.

  Ayşe Devrim Masalcı: Aile içi etkileşimlerle çocuğun saldırganlık düzeyi ve uygu [A Comparative study on interactions within family, aggression level and conformity behaviors of the children] . Danışman: Y.Doç.Dr. Şüheda Özben . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Psikoloji. Dizin Terimleri: Uygu=Conformity • Çocuk davranışları=Child behaviours • Çocuklar=Children • Ergenlik=Adolescence • Saldırganlık=Aggressiveness • Aile içi ilişkiler=Family relations. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 2001 41 s.

  Zekavet Topçu Kabasakal: Uyum sorunlu çocukların aile işlevlerini iyileştirmede anne eğitim gruplarının etkisi [The Effect of mother education groups on improving the family functions of children with adaptation problems]. Danışman: Y.Doç.Dr. Gülnur Bayezid . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Dizin Terimleri: Eğitim psikolojisi=Education psychology • Uyum güçlüğü=Adjustment problems • Ana-baba tutumu=Parents attitude • Anne eğitimi=Mother education • Çocuklar=Children • Aile içi ilişkiler=Family relations • Aile=Family. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 2001. 146 s.

  Rukiye Yenibaş: Aile içi istismarın ergenin uyumsuzluk düzeyi ile ilişkisi [The Relationship between introfamily abuse and neglect and hopelessness level of the adolasance]. Danışman: Y.Doç.Dr. Ahmet Şirin . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Psikoloji. Dizin Terimleri: Eğitim psikolojisi=Education psychology • İstismar=Abuse • Çocuklara kötü muamele=Bad treatment to childs • Ergenler=Adolescents • Umutsuzluk=Hopelessness • Aile içi ilişkiler=Family relations • Aile=Family • Şiddet=Violence. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 2002 301 s.

  Zeynep Kurtulmuş: Anne eğitim programının 4-6 yaş grubu çocuğu olan alt sosyo ekonomik düzeydeki annelerin ve babaların aile ilişkilerini algılamasına etkisinin incelenmesi [An Investigation of the effect of the mother training program on the family relations perceptions of low-socia economic level parents with 4-6 years old children] . Danışman: Prof.Dr. Fulya Temel . Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı • Onaylandı. Yüksek Lisans Türkçe 2003 178 s.

  Fira Yorulmaz: Ingeborg Bachmann`ın Her Şey ve Halit Ziya Uşaklıgil`in Bir Başlangıcın Sonu adlı kısa öykülerinde çocuk-aile ilişkisi [The relationship between child and family in the short story Her Şey by Ingeborg Bachmann and Bir Başlangıcın Sonu by Halit Ziya Uşaklıgil] . Danışman: Prof.Dr. Salih Zeki Bayram . Yer Bilgisi: Atatürk Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Türk Dili ve Edebiyatı. Yüksek Lisans Türkçe 2006 80 s.

  Ayşe Eryavuz : Çocuklukta algılanan ebeveyn kabul veya reddinin yetişkinlik dönemi yakın ilişkileri üzerindeki etkileri [Effects of perceived parental accaptance-rejection on intimate relationships in adulthood] . Danışman: Doç.Dr. Azmi Varan . Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Psikoloji Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikoloji. Doktora Türkçe 2006 156 s.

  Simin Öz: Farklı aile yapılarındaki 6 yaş çocuklarının aile ilişkilerini algılayışlarındaki benzerlik ve farklılıkların incelenmesi [The assessment of similarities and differences of 6 year old children's perceptions of family relations from different family structures] . Danışman: Prof. Dr. Meziyet Arı . Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları • Sosyoloji • Ev Ekonomisi. Dizin Terimleri: Aile içi ilişkiler=Family relations • Aile içi iletişim=Family communicatin • Evlilik=Marriage. Yüksek Lisans. Türkçe 2008 245 s.

  AİLE İÇİ ŞİDDET

  Çiğdem Uz : Aile içindeki şiddetin çocuk üzerindeki etkileri . Danışman: Doç.Dr. Sezan Zeytinoğlu . Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Psikoloji. Onaylandı. Yüksek Lisans. Türkçe. 1989. 0080 s.

  Satı Demir: Aile içi şiddetin çocuk açısından değerlendirilmesi [Children's responses to the domestic violence] . Danışman: Prof.Dr. Gülşen Terakye . Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Hemşirelik. Dizin Terimleri: Aile=Family • Hemşireler=Nurses • Şiddet=Violence. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 1997 74 s.

  Sezer Ayan: Aile içinde çocuğa yönelik şiddet (Sivas ilköğretim ikinci kademe öğrencileri üzerine bir inceleme) [Violence against children of family]. Danışman: Prof.Dr. Faruk Kocacık . Yer Bilgisi: Cumhuriyet Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Sosyoloji Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Sosyoloji. Dizin Terimleri: Çocuklara kötü muamele=Abuse • Çocuk ihmali=Child abuse • Şiddet=Violence. Doktora. Türkçe 2007 570 s.

  Murat Cengiz: Çocukların aile içi şiddete uğramasına neden olan sosyo-ekonomik faktörler [The socio-economic factors causing child abause] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hülya Yüksel . Yer Bilgisi: Dumlupınar Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • Sosyoloji Bölümü • Sosyoloji Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Sosyoloji. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 2008 175 s.

  Aslı Cennet Ovacık: Aile içi şiddetin erkek çocuğun şiddet içeren suç işleme davranışına etkileri [Effects of domestic violence on behavior of committing violence included crime of a male child] . Danışman: Doç. Dr. Ufuk Sezgin . Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi • Adli Tıp Enstitüsü • • Sosyal Bilimler Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Adli Tıp • Psikoloji. Dizin Terimleri: Aile içi şiddet=Domestic violence • Aile içi şiddet=Family violence • Çocuklara kötü muamele=Child abuse • İstismar=Abuse • Suç=Crime • Suçlu ergenler=Criminal adolescents • Suçlu gençler=Delinquet Juveniles • Suçlu çocuklar=Delinquent children • Suçlu ergenler=Delinquent adolescents. Yüksek Lisans. Türkçe 2008 136 s.

  Yeliz Yılmaz Özkan: Aile içinde çocuğa yönelik şiddet: Muğla/Milas Uğurlu Özbilim Dershanesi OKS öğrencileri örneği [Violence in the family against to children: For example OKS students of Muğla/Milas Uğurlu Özbilm Dershanesi] . Danışman: Prof. Dr. Faruk Kocacık . Yer Bilgisi: Cumhuriyet Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • Sosyoloji Bölümü • Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Sosyal Hizmetler • Aile Planlaması. Key Words: Violence, Child, The Violence in the family. Onaylandı. Yüksek Lisans Türkçe 2008 160 s.

  AİLE REHBERLİĞİ

  Tevhide Kargın (Aydoğan): Eğitsel yaklaşımlı aile rehberliğinin işitme engelli çocukların sözel iletişim becerilerine etkisi . Danışman: Y.Doç.Dr. Gönül Akçamete . Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Psikoloji. Dizin Terimleri: Aile rehberliği=Parental guidance • Sözel iletişim=Verbal communication • Çocuklar=Children • İşitme engelli çocuklar=Hearing impaired children • Özel eğitim=Private education. Onaylandı. Yüksek Lisans. Türkçe. 1990. 0219 s.  AİLELER

  Nuran Aksoy: Psikosomatik ve psikonevrotik belirti gösteren çocuklarda aile yapı özellikleri . Danışman: Doç.Dr. Ulviye Etaner . Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Psikiyatri. Dizin Terimleri: Psikosomatik tıp=Psychosomatic medicine • Nörotik bozukluklar=Neurotic disorders • Aile=Family. Onaylandı Doktora Türkçe 1985 77 s.

  Ayla Umut: Obsessif belirtiler gösteren çocuklarda aile yapı özellikleri . Danışman: Doç.Dr. Ulviye Etaner . Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Dizin Terimleri: Obsessif davranış=Obsessive behavior • Obsessif kompülsif hastalık=Obsessive compulsive disorder • Aile=Family. Onaylandı Doktora Türkçe 1987 64 s.

  Ayşenur Kurtoğlu : Türk-İslam felsefesinde ailede çocuk eğitiminin değerlendirilmesi . Danışman: Prof.Dr. Nihat Keklik . Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Felsefe. Dizin Terimleri: Türk-İslam düşüncesi=Turkish-Islamic thought • Ahlak=Morals • Çocuklar=Children • Aile=Family. Onaylandı. Yüksek Lisans. Türkçe. 1987 0136 s.

  Vildan Gülmez : Ailenin toplumsal konumunun çocuğun eğitimi üzerindeki etkileri . Danışman: Doç.Dr. Ercan Tatlıdil . Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Sosyoloji. Dizin Terimleri: Aile=Family . Çocuk eğitimi=Child education. Onaylandı. Yüksek Lisans. Türkçe. 1988. 0170 s.

  Halise Varol : Yozgat ili köylerinde ailelerin uyguladıkları çocuk disiplin yöntemleri [Child discipline techniques used on by the families in the villages of Yozgat]. Danışman: Doç.Dr. Mine Mangır . Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Psikoloji. Onaylandı. Yüksek Lisans. Türkçe. 1988. 0126 s.

  Funda Bugay : Aile tutumlarının kekemelik problemi olan çocukların psiko-sosyal gelişimine etkisinin incelenmesi .Danışman: Prof.Dr. Meziyet Arı . Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Psikoloji. Dizin Terimleri: Kekemelik=Stuttering • Konuşma bozuklukları=Speech disorders • Psikososyal gelişim=Psycho-social development • Aile=Family. Onaylandı. Yüksek Lisans. Türkçe. 1990. 0100 s.

  Murat İskender : Ailelerin eğitilebilir geri zekalı çocuklarına yönelik tutumlarının belirlenmesi . Danışman: Doç.Dr. İsmail Özçelik . Yer Bilgisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Dizin Terimleri: Ana-baba tutumu=Parents attitude • Çocuklar=Children • Zihinsel özürlü çocuklar=Mentally retarded children • Aile=Family • Eğitim=Education. Onaylandı. Yüksek Lisans. Türkçe. 1991. 0062 s.

  Semahat Altuhul: Konya çocuk yuvasındaki 0-12 yaş çocuklarının gelişim özellikleri ve Ana yoksunluğunun çocuk gelişimine etkileri açısından koruyucu aile bakımı ve aile çocuklarının kurum bakımı ile karşılaştırılmalı incelenmesi . Danışman: Prof.Dr. Selma Çivi . Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Sosyal Hizmetler. Dizin Terimleri: Çocuk-kimsesizler yurdunda yaşayan=Child-institutionalized • Anneden yoksunluk=Maternal deprivation • Koruyucu aile=Foster family • Aile=Family. Onaylandı. Yüksek Lisans. Türkçe. 1991. 0121 s.

  Tevhit Ayengin : Ehliyeti ve ailedeki statüsü itibariyle İslam Hukuku'nda çocuk . Danışman: Prof.Dr. Zahid Aksu . Yer Bilgisi: Atatürk Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Din. Dizin Terimleri: İslam dini=Islam religion • İslam Hukuku=Islamic Law • Çocuklar=Children • Hukuki statü=Legal status • Aile=Family. Onaylandı. Yüksek Lisans. Türkçe. 1992. 0072 s.

  Yasemin Karaman: İlkokul öğretmenlerinin gözlemlerine göre çocukların aileleri tarafından istismarı ve ihmali . Danışman: Doç.Dr. Hüseyin Başar . Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Dizin Terimleri: Çocuk ihmali=Child negligence • Çocuklara kötü muamele=Bad treatment to childs • Aile=Family. Onaylandı. Yüksek Lisans. Türkçe. 1993. 0092 s.

  Aytunç Engin : Çalışan ve çalışmayan çocukların ailelerinin yapısal ve psikososyal özellikleri açısından karşılaştırılması . Danışman: Doç.Dr. Sezen Zeytinoğlu . Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Psikoloji. Dizin Terimleri: Demografik özellikler=Demographic characteristics • Aile yapısı=Family structure • Çalışan çocuklar=Working children • Çocuklar=Children • Psikososyal özellikler=Psychosocial features. Onaylandı . Yüksek Lisans. Türkçe. 1994. 106 s.

  Naciye Yıldız : Gündüz bakımevindeki çocuklar ve aile çevreleri üzerine yapılmış bir araştırma: Zeytinburnu gündüz bakımevi örneği . Danışman: Prof.Dr. Esin Küntay . Yer Bilgisi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Sosyoloji. Dizin Terimleri: Çocuk gündüz evleri=Child day care centers • Çocuklar=Children • Aile=Family. Onaylandı. Yüksek Lisans. Türkçe. 1994. 65 s.

  Gülay Öter : Çocuk suçluluğunda ailenin fonksiyonu ve farik-mümeyyizlik kavramı . Danışman: Prof.Dr. Süheyl Donay . Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi • Adli Tıp Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Adli Tıp. Dizin Terimleri: Çocuk mahkemeleri=Juvenile courts • Suçlu çocuklar=Guilty children • Aile=Family • Ceza Hukuku=Criminal Law. Onaylandı. Yüksek Lisans. Türkçe. 1994. 104 s.

  Özlem Altay : İzmir`de farklı gelir gruplarındaki ailelerin çocuklarının temel eğitimin ikinci kademesinden yararlanma olanaklarının karşılaştırılması . Danışman: Y.Doç.Dr. Aydın Yaka . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Dizin Terimleri: Temel eğitim=Basic education • Aile=Family • İlköğretim=Primary education • Ortaokul öğrencileri=Secondary school students. Onaylandı. Yüksek Lisans. Türkçe. 1995. 199 s.

  Sibel Canbul : İşitme engelli çocuğa sahip ailelerde aile fonksiyonlarının etkilenmesi [In The Family who have hearing impaired child, the level of effect of family functions] . Danışman: Prof.Dr. Erol Belgin . Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Kulak Burun ve Boğaz. Dizin Terimleri: İşitme Bozuklukları=Hearing disorders • Aile=Family. Onaylandı. Yüksek Lisans. Türkçe. 1995. 57 s.

  Birsen Bulut : 5-6 yaş grubunda çocuğu bulunan ailelerin okul öncesi eğitime bakışı [5-6 year olds parents views about preschool education] . Danışman: Doç.Dr. Kamile Açıkgöz . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Dizin Terimleri: Ana-baba tutumu=Parents attitude • Çocuklar=Children • Okul öncesi çocuklar=Preschool childrens • Okul öncesi eğitim=Preschool education. Onaylandı. Yüksek Lisans. Türkçe. 1995 64 s.

  Nilgün Zongur (Koşak): Türkiye'de aile yapısı-eğitim sistemi içerisinde çocuklarda yaratıcı düşünce oluşturma bağlamında televizyonun rolü [The Function of television in the Turkish familial and educational structure in terms of the stimulation of creative thinking in children] . Danışman: Y.Doç.Dr. Güliz Erginsoy . Yer Bilgisi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Sosyoloji. Dizin Terimleri: Kitle iletişimi=Mass communication • Aile yapısı=Family structure • Çocuklar=Children • Eğitim sistemi=System of education • Türkiye=Turkey • Yaratıcı düşünce=Creative thinking • Yaratıcılık=Creativitiy • Kitle iletişim araçları=Mass media • Televizyon=Television. Onaylandı. Yüksek Lisans Türkçe 1996 87 s.

  Yener Özen: İşitme engelli çocukların ailelerinin sosyoekonomik yapılarına bağlı olarak çocuklarına gösterdikleri ilgi ile çocukların topluma uyum sorunları ve rehberliğin önemi . Danışman: Y.Doç.Dr. Mehmet Kök . Yer Bilgisi: Atatürk Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Dizin Terimleri: Rehberlik=Guidance • Aile yapısı=Family structure • Çocuklar=Children • Sosyoekonomik yapı=Socio-economic structure • Uyum=Adjustment • İşitme engelli çocuklar=Hearing impaired children. Onaylandı. Yüksek Lisans Türkçe 1996 102 s.

  Zeynep Hamamcı: Aile rehberliğinin anne babaların meslek gelişimi konusunda bilgi düzeylerine ve çocuklarına yardımcı olmaya yönelik tutumlarına etkisi [The Effects of parental guiance program on the level of knowledge of parents about career development and on their level of acceptance of the duty of helping their children for their career development] . Danışman: Prof.Dr. Yıldız Kuzgun . Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Dizin Terimleri: Aile rehberliği=Parental guidance • Ana-baba tutumu=Parents attitude • Meslek seçimi=Vocational choice. Onaylandı. Yüksek Lisans Türkçe 1996 69 s.

  Kadriye Eroğlu: Ailede geçimsizlik ve çocuk [Lack of harmonity in family and child] . Danışman: Y.Doç.Dr. Mustafa Aydın . Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Sosyoloji. Dizin Terimleri: Geçimsizlik=Lack of harmonity • Çocuklar=Children • Aile içi ilişkiler=Family relations. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 1997 78 s.

  H. K. Aşkım Hatunoğlu: Ailenin sosyoekonomik ve kültürel düzeyinin çocuğun kaygı düzeyine etkisi. Danışman: Prof.Dr. Muhittin Aşkın . Yer Bilgisi: Atatürk Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Psikoloji. Dizin Terimleri: Cinsiyet=Sex (Ayr. Bkz. Gender) • Çocuklar=Children • Kaygı=Anxiety • Kaygı düzeyi=Anxiety level • Kültürel özellikler=Cultural characterics • Sosyoekonomik durum=Socio-economic situation • Yaş=Age • Aile=Family. Onaylandı. Yüksek Lisans Türkçe 1997 31 s.

  Günseli Oral: The Effect of the activity based spiral cirriculum on five year-old childrens creativity and behaviors as perceived by their parents and teachers [Etkinlik temelli spiral öğretim programının beş yaş çocuklarına yaratıcılıkları ile aile ve öğretmen gözüyle davranışlarına etkisi] . Danışman: Prof.Dr. Barbaros Günçer . Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Dizin Terimleri: Çocuklar=Children • Davranış=Behaviour • Eğitim programları=Education programs • Okul öncesi çocuklar=Preschool childrens • Program geliştirme=Curriculum development • Yaratıcılık=Creativitiy. Onaylandı Doktora İngilizce 1997 167 s.

  Hacer Kobya: 6-12 yaş epilepsili çocuğa sahip ailelerin hastalığa ilişkin bilgi, uygulama ve yaşadıkları güçlüklerin belirlenmesi [Determination of knowledge, practices and difficulties of families with 6-12 years old epileptic children] . Danışman: Prof.Dr. Nurgün Platin . Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Hemşirelik. Dizin Terimleri: Ana-baba=Parents • Epilepsi=Epilepsy. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe. 1997 77 s.

  Satı Demir: Aile içi şiddetin çocuk açısından değerlendirilmesi [Children's responses to the domestic violence] . Danışman: Prof.Dr. Gülşen Terakye . Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Hemşirelik. Dizin Terimleri: Aile=Family • Hemşireler=Nurses • Şiddet=Violence. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 1997 74 s.

  Aysel Özyürek: İşiten bir anneyle birinci sınıfa devam eden işitme engelli çocuğunun doğal ev ortamında çeşitli bağlamlardaki sözlü etkileşimlerinde konu değiştirmeleri . Danışman: Y.Doç.Dr. Yıldız Uzuner . Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Psikoloji. Dizin Terimleri: Aile içi iletişim=Family communicatin • Ana-çocuk iletişimi=Mother-child communication • İşitme engelli çocuklar=Hearing impaired children. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 1997 109 s.

  Meryem Neslihan Aslıhan: Parçalanmış veya tam aileye sahip çocukların öz-kavramı depresyon düzeyleri ve akademik başarılarının yaş ve cinsiyet yönünden karşılaştırılması [Comparison of self concept depression level and academic achievement of children who have single parents or parents in terms of age and sex] . Danışman: Doç.Dr. Songül Sonay Güçray . Yer Bilgisi: Çukurova Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Psikoloji. Dizin Terimleri: Aile sorunları=Family problems • Akademik başarı= • Parçalanmış aileler=Broken families • Akademik başarı=Academic success • Boşanma=Divorce • Cinsiyet farkları=Gender differences • Çocuklar=Children • Öz güven=Self-esteem • Yaş=Age • Aile=Family • Depresyon=Depression. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 1998 80 s.

  Dudu Melek Er: Hastanede yatan çocuklar ve ailelerinin kaygı düzeylerini etkileyen faktörlerin incelenmesi [An investigation of factors influencing the anxiety levels of hospitalized children and their families] . Danışman: Prof.Dr. Duyan Mağden . Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Dizin Terimleri: Anksiyete= • Çocuk-hastaneye yatırılmış=Child-hospitalized • Anksiyete=Anxiety. Onaylandı Doktora Türkçe 1998 120 s.

  Serap Aydan Yılmaz: Okul öncesi dönemdeki normal işiten ve işitme engelli öğrencilerin ailelerinin ve öğretmenlerinin çocuklara kitap okuma davranışlarının incelenmesi [The Parents and teachers of hearing impaired kindergarten children read storybooks to them] . Danışman: Doç.Dr. Mübeccel Gönen. Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Ev Ekonomisi. Dizin Terimleri: Çocuk kitapları=Literature of children • Okuma alışkanlığı=Reading habit • İşitme engelli çocuklar=Hearing impaired children. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 1998 105 s.

  Dilek Şirvanlı Özen: Eşler arası çatışma ve boşanmanın farklı yaş ve cinsiyetteki çocukların davranış ve uyum problemleri ile algıladıkları sosyal destek üzerindeki rolü [The Role of marital conflict and divorce on behavior and adjustment problems and perceived social support of children at different sex and age] . Danışman: Prof.Dr. Rüveyde Bayraktar . Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Psikoloji. Dizin Terimleri: Çatışma=Conflict • Evlilik çatışması=Marital conflict • Boşanma=Divorce • Çocuk davranışları=Child behaviours • Evli çiftler=Married couples • Sosyal destek=Social support • Uyum=Adjustment. Onaylandı. Doktora Türkçe 1998 160 s.

  Müge Yukay: Down sendromlu çocuğa sahip ailelere yapılan grupla psikolojik danışmanın ailelerin depresyon düzeyleri ve aile yapıları üzerine etkisi . Danışman: Doç.Dr. Nurder Erturan . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Psikoloji. Dizin Terimleri: Danışma hizmetleri=Consultation services • Grupla psikolojik danışma=Group counselling • Aile yapısı=Family structure • Çocuklar=Children • Down sendromu=Down syndrome • Psikolojik danışma=Pyschological counseling • Zihinsel özürlü çocuklar=Mentally retarded children • Depresyon=Depression. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 1998 163 s..

  Müge Yukay: Down sendromlu çocuğa sahip ailelere yapılan grupla psikolojik danışmanın ailelerin depresyon düzeyleri ve aile yapıları üzerine etkisi . Danışman: Doç.Dr. Nurder Erturan . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Psikoloji. Dizin Terimleri: Danışma hizmetleri=Consultation services • Grupla psikolojik danışma=Group counselling • Aile yapısı=Family structure • Çocuklar=Children • Down sendromu=Down syndrome • Psikolojik danışma=Pyschological counseling • Zihinsel özürlü çocuklar=Mentally retarded children • Depresyon=Depression. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 1998 163 s..

  Gülcan Urhan: Cerebral Palsy'li çocuk varlığının aile işlevlerine etkisi ve sosyal hizmetler [The Effect of presence of child with cerebral palsy on family functions and social services] . Danışman: Doç.Dr. Çiğdem Arıkan. Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Sosyal Hizmetler • Sosyoloji. Dizin Terimleri: Aile işlevleri=Family functions • Özürlü çocuklar=Handicapped children • Ana-baba tutumu=Parents attitude • Çocuklar=Children • Ölçme-değerlendirme=Measurement and evaluation • Özürlüler=Handicappeds • Sosyal hizmetler=Social services • Zihinsel özürlü çocuklar=Mentally retarded children • Aile=Family • Serebral palsi=Cerebral palsy. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 1998 222 s.

  Gülay Yalçıntaş Tarancı: 10-11 yaş grubu özel ve resmi ilköğretim okullarına devam eden kız ve erkek çocukların aile çizimlerinin sosyo-kültürel değişkenler yönünden karşılaştırılması [Family drawing of 10-11 yeras old boys and girls that attend both private and public elementary schools compare for socio-cultural effects] . Danışman: Doç.Dr. Nilüfer Darıca . Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Ev Ekonomisi. Dizin Terimleri: Kültürel özellikler=Cultural characteristics • Resim=Painting • Aile=Family. Onaylandı. Yüksek Lisans Türkçe 1999 148 s.

  Sündüz Sağır: Sokakta çalışan ve çalışmayan çocukların aile bireylerini ve aile ilişkilerini algılama biçimlerinin incelenmesi [Study on perception of family members and family relations by children working and not working and not working in streets] . Danışman: Doç.Dr. Neriman Aral . Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Ev Ekonomisi. Dizin Terimleri: Çalışan çocuklar=Working children • Çocuklar=Children • Aile içi ilişkiler=Family relations • Algılama=Perception. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 1999. 94 s.

  Yıldız Altınsoy (Öztürk): Aile ortamında ve yetiştirme yurtlarında yetişen 9-16 yaş grubu çocukların öz-kavramlarının karşılaştırılması [Comparison of 9-16 age group children's self-concept living growing with their families and growing foundations] . Danışman: Doç.Dr. Suzan Yıldız . Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları • Hemşirelik. Dizin Terimleri: Adolesans= • Ben kavramı=Self concept • Çocuk-kimsesizler yurdunda yaşayan=Child-institutionalized • dolesans=Adolescence • Aile=Family. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 1999 101 s.

  Nevruz Yıldız: Çocukların okul başarısında aile ve çevresel faktörlerin rolü: Orta ikinci sınıf öğrencileri ile ilgili bir araştırma . Danışman: Doç.Dr. Mustafa Aykaç . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • . Konu Başlıkları: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri • Eğitim ve Öğretim. Dizin Terimleri: Aile rehberliği=Parental guidance • Başarı=Success • Çevresel etki=Environmental impact • İlköğretim öğrencileri=Primary education students • Sosyoekonomik etki=Socio-economic impact • Okul başarısı=School achievement • Öğrenciler=Students. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 1999 144 s.

  Semiha Yılmaz: 7-9 yaş çocuklarının dini bilgi ve duygu gelişimleri üzerinde ailenin etkisi [The Effect of the family on the development of the religious knowledge and feeling of the children between the age of 7 and 9]. Danışman: Doç.Dr. Mevlüt Kaya . Yer Bilgisi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Din. Dizin Terimleri: Din eğitimi=Religious education • Çocuklar=Children • Duygu=Feeling • Aile=Family. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 1999 120 s.

  Dilhan Varolgüneş: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan çocuk ve ergenlerin anne ve babalarında psikiyatrik özellikler ve DEHB'un araştırılması . Danışman: Prof.Dr. Cahide Aydın .Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • • Konu Başlıkları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları • Psikiyatri. Dizin Terimleri: Adolesans= • Adolesans=Adolescence • Hiperaktivite ile beraber dikkat eksikliği=Attention deficit disorder with hyperactivity • Aile=Family. Onaylandı Tıpta Uzmanlık Türkçe 1999 89 s.

  Dilek Özlem Utku: The Effects of a parental involvement program on the academic and social development of 6 th grade children and their parents [Aile katılımın programının 6. sınıf çocuklarının akademik ve sosyal gelişimlerine ve ailelerine etkisi] . Danışman: Prof.Dr. Füsun Akkök . Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Dizin Terimleri: Aile katılımı=Family participation • Akademik başarı= • Akademik başarı=Academic success • Ana-baba tutumu=Parents attitude • İlköğretim öğrencileri=Primary education students • Sosyal gelişme=Social development. Onaylandı Yüksek Lisans İngilizce. 1999 98 s.

  Gül Şendil: Çocukların, anne babanın evlilik çatışmasını algılayışı [Children's perception of their parent's marital conflict] . Danışman: Prof.Dr. İ. Alev Arık . Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Psikoloji Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikoloji. Dizin Terimleri: Çatışma=Conflict • Evlilik çatışması=Marital conflict • Ana-baba tutumu=Parents attitude • Çocuklar=Children • Algılama=Perception. Onaylandı Doktora Türkçe 1999. 155 s.

  Bilal Ablaş: Öğretilebilir-eğitilebilir düzeyde zihinsel özürlü çocuğa sahip ebeveynlerin psikolojik durumlarının değerlendirilmesi [The Evaluation of the psychological stuation of trainable-teachable mental retardation children's parent's] . Danışman: Doç.Dr. Selma Erbaydar . Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Halk Sağlığı. Dizin Terimleri: Zeka geriliği-çocuk=Mentally retarded children • Zeka geriliği=Mental retardation • Aile=Family • Özel eğitim=Private education. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 1999 124 s.

  Menekşe Pala: Çocuk yuvalarında ve aileleriyle birlikte yaşayan 7-11 yaş grubu çocuklarda yaratıcılığın incelenmesi [A Study on the greativity of seven to eleven years old children living with families and attending orphanages]. Danışman: Doç.Dr. Gülen Baran . Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Ev Ekonomisi. Dizin Terimleri: Çocuk yuvası=Nursery • Çocuklar=Children • Esneklik=Elasticity • Yaratıcılık=Creativity • Korunmaya muhtaç çocuklar=Children who are in need protection. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 1999 152 s.

  Sevilay Kahramanoğlu: İlköğretim okulları Türkçe programının alt ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarının öğrenim gördüğü okulların 5. sınıflarındaki dilbilgisi konularına ait hedef davranışların gerçekleşme düzeyi [The Actualization level of behavioural objectives in grammer courses of grades of elemantary schools attended by high and lower social and economic societies] . Danışman: Prof.Dr. Yaşar Baykul . Yer Bilgisi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Dizin Terimleri: Ders programları=Curriculum • Dilbilgisi=Grammar • Eğitim programları=Education programs • Hedef programlama=Goal programming • İlköğretim=Primary education • Türkçe=Turkish. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 2000 255 s.

  Elif Turan: 7-12 yaş grubu çocuklarda aileyle ilgili kavramların oluşmasında televizyon reklamlarının etkisi [The Effects of television commercials on children aged between 7-12 about familial concepts] . Danışman: Doç.Dr. Füsun Kocabaş . Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Halkla İlişkiler. Dizin Terimleri: Çocuklar=Children • Televizyon reklamları=Television advertisements • Aile=Family • Algılama=Perception • Reklamlar=Advertisements. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 2000 210 s.

  Şennur Sohtorikoğlu: 5-7 yaş çocuklarında aile kavramının gelişimini etkileyen faktörlerin incelenmesi [An Examination of factors influencing the development of family concept in 5-7 year old] . Danışman: Y.Doç.Dr. Necla Tuzcuoğlu . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Dizin Terimleri: Çocuklar=Children • Okul öncesi çocuklar=Preschool childrens • Aile=Family. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 2000 117 s.

  Melihse Dardağan: İlköğretim dönemi çocukların sosyal ve akademik becerilerini geliştirmede yardımcı ebeveyn eğitim programının değerlendirilmesi . Danışman: Prof.Dr. Betül Aydın . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Dizin Terimleri: Aile içi iletişim=Family communicatin • Sosyal beceri eğitimi=Social skills training • Aile eğitimi=Family education • Aile yapısı=Family structure • Başarı=Success • Beceri kazandırma=Skill acquiring • Çocuklar=Children • İlköğretim=Primary education • Öğrenciler=Students. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 2000. 187s.

  Metin Sönmez: Yatılı ilköğretim bölge okullarının varlığının velilerin çocuklarını okula göndermeleri üzerinde etkisi . Danışman: Doç.Dr. Aynur Oksal Özuçucu . Yer Bilgisi: Uludağ Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Dizin Terimleri: Öğrenci velileri=Student parents • Yatılı ilköğretim bölge okulları=Regional boarding primary education schools • İlköğretim öğrencileri=Primary education students • İlköğretim okulları=Primary education schools • Öğrenciler=Students. Onaylandı. Yüksek Lisans Türkçe 2000 86 s.

  Hümeyra Beşikci: Otistik olan ve otistik olmayan normal çocuklara sahip anne, babaların kaygı düzeyleri ve aile yapıları [Anxiety levels and family strucyure of autistic and nonautistic normal childrens parents]. Danışman: Doç.Dr. Oya Güngörmüş Özkardeş . Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Psikoloji. Dizin Terimleri: Otistik çocuklar=Autistic children • Özürlü çocuklar=Handicapped children • Aile yapısı=Family structure • Ana-baba tutumu=Parents attitude • Çocuklar=Children • Kaygı düzeyi=Anxiety level • Depresyon=Depression. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 2000. 370 s.

  Feride Bahar Işın: Beş-altı yaş çocuklarının ailenin satın alma davranışına etkisi üzerine bir araştırma [A Research on the effect of five-six years old children upon the family purchasing behaviour] . Danışman: Doç.Dr. Sanem Alkibay . Yer Bilgisi: Başkent Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • İşletme Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: İşletme. Dizin Terimleri: Çocuklar=Children • Satınalma davranışı=Purchasing behaviour • Satınalma kararı=Purchasing decisions • Tüketici davranışı=Cunsomer behaviour • Aile=Family • Tüketiciler=Consumers. Onaylandı Yüksek lisans Türkçe 2001 199 s.

  Onur Kurt: Zihin özürlü çocuk annnelerinin aile özelliklerine ilişkin algılamaları ile çeşitli ailesel değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi [The Correlations between perceptions of mothers who have children with mental retardation about their families and various family variables] . Danışman: Y.Doç.Dr. Atilla Cavkaytar . Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Dizin Terimleri: Çocuklar=Children • Zihinsel özürlü çocuklar=Mentally retarded children • Aile=Family • Algılama=Perception • Özel eğitim=Private education. Onaylandı Yüksek Lisans. Türkçe 2001 98 s.

  Kezban Çelik: The Evalution of the value of child in Turkey: Questioning the roles of the state and family [Çocuğun değerinin gelişimi: Aile ve devlet rollerinin sorgulanması] . Danışman: Doç.Dr. Sibel Kalaycıoğlu . Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Sosyoloji. Dizin Terimleri: Aile tutumu=Family attitude • Devlet=Goverment • Çocuklar=Children • Aile=Family. Onaylandı Yüksek Lisans İngilizce. 2001. 156 s.

  Onur Kurt: Zihin özürlü çocuk annnelerinin aile özelliklerine ilişkin algılamaları ile çeşitli ailesel değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi [The Correlations between perceptions of mothers who have children with mental retardation about their families and various family variables] . Danışman: Y.Doç.Dr. Atilla Cavkaytar . Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Dizin Terimleri: Çocuklar=Children • Zihinsel özürlü çocuklar=Mentally retarded children • Aile=Family • Algılama=Perception • Özel eğitim=Private education. Onaylandı Yüksek Lisans. Türkçe 2001 98 s.

  Gülden Kılıç: Ailesiyle birlikte yaşayan ve çocuk yuvasında kalan çocukların görsel algılama davranışı ile okul olgunluğu arasındaki ilişkinin incelenmesi [A study of the relotionship between school readiness and visual perception behavior of the children living with families and attending orphanages] . Danışman: Prof.Dr. Neriman Aral . Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Ev Ekonomisi. Onaylandı. Yüksek Lisans. Türkçe 2004 184 s.

  Zeynep Serinol: Kronik hastalığı olan çocuk ve ailesinin psikososyal sorunları [Psychosocial problems of chronically chidren and families] . Danışman: Y.Doç.Dr. Rana Yiğit Yer Bilgisi: Mersin Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • Hemşirelik Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Hemşirelik Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 2004 100 s.

  Esine Şen: Engelli çocuğu olan ailelerin yaşadığı güçlükler [Difficulties of families with disabled child] . Danışman: Y.Doç.Dr. Sabire Yurtsever . Yer Bilgisi: Mersin Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • Hemşirelik Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Hemşirelik. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 2004 78 s.

  Mukaddes Altınel Özkan: Çocukların aile içi sorumluluklarda yer alma durumlarının incelenmesi [Investigating children's involvement in family responsibilities] . Danışman: Prof.Dr. Şükran Şafak . Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Ev Ekonomisi. Onaylandı. Yüksek Lisans. Türkçe 2004 82 s.

  Selin Aytun Kasuto: Aile etkileşiminin çocuğun sosyal ve bilişsel gelişimi üzerindeki etkisi [Effects of parent-child kelation on child's social and cognitive development] . Danışman: Doç.Dr. Ozana Ural . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe. 2005 136 s.

  Aydan Özsoy: Popüler kültür ürünü olarak durum komedileri: "Çocuklar Duymasın" örneğinde aile söylemi [Situation comedy is produced by popular culture: Family discourse in "Çocuklar Duymasın"] . Danışman: Prof.Dr. Asker Kartarı . Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Radyo-Televizyon. Onaylandı Doktora Türkçe 2005 375 s.

  Tuğba Coşkun: Geniş ve çekirdek ailede yaşayan çocukların aile ortamını algılamalarının incelenmesi [The study of the perception of family life among children living in extended and nucleus families] . Danışman: Doç.Dr. Figen Gürsoy . Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Ev Ekonomisi. Onaylandı. Yüksek Lisans Türkçe 2005 129 s.

  Yunus Emre Ayna: Suç işlemiş çocuklarda aile değerlendirme ve psikopatolojik bulgular [The psychopathologic diagnosises and the evaluation of families at the committed offense children] . Danışman: Prof.Dr. Remzi Oto . Yer Bilgisi: Dicle Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Psikoloji Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikoloji. Onaylandı. Yüksek Lisans Türkçe 2005 93 s.

  Kerem Yıldırım Şimşek : Çocukların spora yönlendirilmesinde ailenin görüşlerinin değerlendirilmesi (2005 eskisehir l örnegi) [Study on the evaluation of the parents’ opinions as to the sport orientation of children] . Danışman: Y.Doç.Dr. M. Serdar Terek . Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Spor. Yüksek Lisans Türkçe 2005 108 s.

  İsmail İri: Suç işleme saikiyle Ankara Jandarma Çocuk Merkezine getirilen çocukların suç ve aile profili (Keçiören ilçesi örneği) [The profile of the crime and the families of the juvenile who are taken to Ankara Gendarmerie Child Center with the blame of crime] . Danışman: Prof.Dr. Şule Erçetin . Yer Bilgisi: Kara Harp Okulu Komutanlığı • Savunma Bilimleri Enstitüsü • • Güvenlik Bilimleri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Savunma ve Savunma Teknolojileri. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 2005 117 s.

  Ayşe Sonay Kurt: 4-12 yaş akut lenfoblastik lösemili çocukları ve aileleri hastalıkları hakkında bilgilendirmenin yaşam kalitesine etkisi [The effectivestheirs` the quality of life which given education in children and family with ALL in 4-12 years] . Danışman: Y.Doç.Dr. Şenay Çetinkaya . Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları • Hemşirelik. Onaylandı. Yüksek Lisans Türkçe 2005 105 s.

  Arzu Yıldırım : Kurum bakımında olan ve ailesi ile birlikte kalan 13-18 yaş arası çocuklarda sürekli öfke ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Examine the relation between continual anger and depression levels of the kids living with their families and of the ones residing in an orphanage] . Danışman: Y.Doç.Dr. Tevfik Ozan . Yer Bilgisi: Fırat Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • Halk Sağlığı Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Halk Sağlığı. Yüksek Lisans Türkçe 2005 93 s.

  Sezin Sönmez: 7-12 yaş arasındaki çocukların aile satın alma kararına etkisi üzerine bir çalışma [A atudy on the influences on the family purchasing decisions of children with an age of 7-12 years old] . Danışman: Doç.Dr. Remzi Altunışık . Yer Bilgisi: Sakarya Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • İşletme Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: İşletme. Yüksek Lisans Türkçe 2006 107 s.

  Serap Çakıcı: Alt ve üst sosyoekonomik düzeydeki ailelerin aile işlevlerinin, anne-çocuk ilşkilerinin aile işlevlerinin anne-çocuk ilişkilerine etkisinin incelenmesi [The study of the family functions, mother-child relations of lower and upper socioeconomic families and the effect of the family functions to mother-child relations] . Danışman: Y.Doç.Dr. Fatma Tezel Şahin . Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı • Yüksek Lisans. Türkçe. 2006 178 s.

  Nurcan Şeflek Kovacıoğlu: İlköğretim ikinci sınıflarında aile çevresi ve çocuğun okumaya karşı tutumu ile okuduğunu anlama becerisi arasındaki ilişkiler [The Relationship of the primary school second grade student`s reading comphrension skills development and the way of the parentaland home environment support and the effects of the child`s approach towards reading] . Danışman: Y.Doç.Dr. Sema Karakelle . Yer Bilgisi: Yıldız Teknik Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Yüksek Lisans Türkçe 2006 84 s.

  Baran Işık : Ailenin örgütsel ve yapısal niteliğinin 60-72 aylık çocukların sosyal-duygusal uyum düzeyine etkisi [Organizational and structural quality of family's effect on 60-72 month children's socio-emotional adaptation level] . Danışman: Doç.Dr. Yıldız Güven . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Yüksek Lisans Türkçe 2006 219 s.

  Belgin Arslan : Ailenin sosyo-demografik özelliklerinin çocuğun okuldaki sosyal etkinliklere katılımına etkisi (Türkiye ve Hollanda'daki ilköğretim 5. sınıf öğrencileri üzerinde karşılaştırmalı bir çalışma) [The effect of family's sociodemographic characters on the child's participation in the social activities at school (A comparative study on 5th grade of primary school students in Turkey and in Holland)] . Danışman: Y.Doç.Dr. Neşe Aslan . Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Sosyoloji. Yüksek Lisans Türkçe 2006 168 s.

  Esra Bir Aktürk: Marital satisfaction in Turkish remarried families: Comparison among marital status, effect of stepchildren, and contributing factors [Yeniden evlenen Türk ailelerde evlilik doyumu: Medeni duruma göre karşılaştırma, üvey çocukların etkisi ve yordayan faktörler] . Danışman: Prof.Dr. Hürol Fışıloğlu . Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Psikoloji. Yüksek Lisans. İngilizce 2006 117 s.

  Ayla Çağlarırmak: Yerleşik olan ve olmayan ailelerde çocuk istismarı yaygınlığının incelenmesi [Study on penetration of child abuse in settled and unsettled families] . Danışman: Prof.Dr. Şeyda Aksel . Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Psikoloji Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikoloji. Yüksek Lisans. Türkçe 2006 101 s.

  Emine Nihal Ahioğlu: Alt sosyoekonomik düzeydeki ailelerde anne, baba ve kardeşlerle 4-5 yaslarındaki çocuklar arasındaki bilişsel etkileşimler [Cognitive interactions between parents, siblings and children with 4-5 olds in low socioeconomic status,] . Danışman: Prof. Dr. Bekir Onur . Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Doktora Türkçe 2006 194 s.

  Fatma Dereli : 2-5 yaş arası sağlıklı çocukların beslenme özellikleri ve aile etkileşimi [Nutrition characteristics and family relation of healty children between 2-5 ages] . Danışman: Y.Doç.Dr. Zerrin Çiğdem . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Beslenme ve Diyetetik • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları • Halk Sağlığı. Yüksek Lisans Türkçe 2006 127 s.

  Muhammet Recep Okur : Özel eğitimde WEB portalı tasarımı (özel gereksinimli çocukların ailelerine yönelik bir WEB portalı uygulaması) [WEB portal design in special education (a WEB portal application for the families of children having special needs)] . Danışman: Prof.Dr. Ali Güneş Y.Doç.Dr. Sezgin Vuran . Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • • Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Bilim ve Teknoloji • Eğitim ve Öğretim. Yüksek Lisans Türkçe 2006 114 s.

  Gülşah Yörük Tomar: Göç alan semtlerde yaşayan ailelerin çocuklarının eğitimine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi [Evaluating the opinions of the parents about the education of their children living in districts which take migration] . Danışman: Y.Doç.Dr. Namık Öztürk . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Sosyoloji. Yüksek Lisans Türkçe. 2007. 147 s.

  Evrim Kızıler: Kanserli çocuğu olan ailelerin sosyal destek algısı, umutsuzluk ve başetme davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi [The examination of the relation between social support, hopelessness and coping in parents of children with cancer] . Danışman: Y.Doç.Dr. Filiz Arslan . Yer Bilgisi: GATA • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • • Konu Başlıkları: Hemşirelik. Dizin Terimleri: Kanser=Cancer • Sosyal destek=Social support • Umutsuzluk=Hopelessness. Yüksek Lisans Türkçe 2007 132 s.

  Nilüfer İşyar: 1970-2005 yılları arasında yazılan sosyal içerikli çocuk romanlarımızda aile [Family concept in social-related turkish children’s novels written between 1970 and 2005] . Danışman: Prof.Dr. Mustafa Cemiloğlu . Yer Bilgisi: Uludağ Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • İlköğretim Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Türk Dili ve Edebiyatı. Doktora Türkçe 2007 344 s.

  Sezen Kokdaş Fırat: Inept parents and confused children in Faulkner's novels [Faulkner'ın romanlarında yetersiz aileler ve aklı karışık çocuklar] . Danışman: Y.Doç.Dr. Yeşim Ersoy . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Amerikan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Amerikan Dili ve Edebiyatı. Yüksek Lisans. İngilizce 2007 59 s.

  Şükran Kılıç Duran: 9.10.11 Yaşındaki Çocukların Zihinsel Gelişim ve Benlik Saygısına Ailenin Sosyo-Ekonomik Düzeyinin Etkisi [The social-economic level of the nine,ten,eleven year-old children's families how to effect their mental improvement and self respect] . Danışman: Prof.Dr. Mücella Uluğ . Yer Bilgisi: Maltepe Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Psikoloji, İnsan Bilimleri ve Felsefe Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikoloji. Yüksek Lisans. Türkçe 2007 125 s.

  Esra Gül: Eğitimde çocuk başarısı için okul aile işbirliği . Danışman: Dr. Adil Serdar Saçan . Yer Bilgisi: Yeditepe Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Yüksek Lisans. Türkçe 2007 331 s.

  Süreyya Yıldız: Kırdan kente göç eden ailelerin kız çocuklarının meslek kazanması ve çalışması konusundaki görüşleri ve davranışları [Research study on opinions and behaviors about to acquire a vocation and work of daughters of families moved from rural areas to urban areas] . Danışman: Y.Doç.Dr. Şadan Tokyürek . Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Ev Ekonomisi. Yüksek Lisans. Türkçe 2007 88 s.

  Erkan Taş: Süreğen hastalıklı çocukların kaynaştırma eğitim ortamlarında karşılaştıkları güçlüklerin öğretmen, aile ve çocuklar açısından değerlendirilmesi [An evaluation of difficulties of children with chronic sickness in the integrative settings from the perspectives of teachers, parents and the children] . Danışman: Y.Doç.Dr. Hakan Sarı . Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Özel Eğitim Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Dizin Terimleri: Kaynaştırma=Integration • İlköğretim=Primary education. Yüksek Lisans. Türkçe. 2007. 115 s.

  Burcu Sencar: Otistik çocuğa sahip ailelerin algıladıkları sosyal destek ve stres düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Research of interrelationships between social support and stress level that the families of autistic child perceived] . Danışman: Y.Doç.Dr. Alev Girli . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı• Konu Başlıkları: Psikoloji. Dizin Terimleri: Otistik çocuklar=Autism • Aile=Family • Sosyal destek=Social support • Stres=Stres. Yüksek Lisans Türkçe 2007 147 s.

  Cemile Ekin Eremsoy: How do parental, familial, and child characteristics differentiate conduct-disordered children with and without psychopathic tendencies [Ebeveynlere, ailelere ve çocuklara ait özellikler davranım sorunu gösteren çocuklar içinde psikopati eğilimi olanlar ile olmayanları ne şekilde ayrıştırmaktadır?] . Danışman: Prof.Dr. A. Nuray Karancı Doç.Dr. Sibel Kazak Berument . Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Psikoloji Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikoloji Doktora İngilizce 2007 353 s.

  Hacer Araz: Türk aile yapısında aile içi dini iletişim problemleri ve bunların çocuğun din eğitimine etkileri [Religious communication problems among family at turkish family and their effects on child's religious education] . Danışman: Prof.Dr. Suat Cebeci . Yer Bilgisi: Sakarya Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Din • Eğitim ve Öğretim • İletişim Bilimleri. Yüksek Lisans Türkçe 2007 156 s.

  Ayşe Yezdan Karadeniz: Otistik çocukların aileleri: Nörobilişsel ve klinik bulgular [Parents of autistic children: Neurocognitive and clinical findings] . Danışman: Doç. Dr. Ayşe Ayçiçeği Dinn . Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Psikoloji Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikoloji. Yüksek Lisans. Türkçe. 2007. 98 s.

  Gökçen Akıncı: Engelli çocuğa sahip olan ve olmayan babaların aile işlevlerini algılamaları ile sosyal uyum düzeylerinin incelenmesi . [A study of perceptions about family functions and social adjustment levels of fathers having and not having disabled children] . Danışman: Prof. Dr. Neriman Aral . Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi • Fen Bilimleri Enstitüsü • • Ev Ekonomisi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Ev Ekonomisi Yüksek Lisans Türkçe 2007 158 s.

  Hatice Yıldırım Sarı: Zihinsel yetersiz çocuğu olan aileler için aile yükü değerlendirme ölçeği geliştirilmesi [Developing a family burden assessment scale for the families of children with intellectual disability] . Danışman: Doç.Dr. Zümrüt Başbakkal . Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Hemşirelik • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Dizin Terimleri: Zeka geriliği-çocuk=Mentally retarded children • Aile=Family. Doktora Türkçe 2007 154 s.

  Yasemin Koşkunlu: Muzaffer İzgü'nün "Anneannemin Akıl Almaz Maceraları" serisindeki "aile" kavramının çocuk gelişimi açısından değerlendirilmesi [The evaluations of Muzaffer İzgü's serial named "The Unbelieveble Adventures Of My Grandmother" from the side of "family" concept in terms of child development] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nevin Akkaya . Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Türk Dili ve Edebiyatı. Dizin Terimleri: Çocuk edebiyatı=Child literature • Çocuk gelişimi=Child development • Aile=Family • İzgü, Muzaffer=İzgü, Muzaffer. Yüksek Lisans Türkçe 2008 93 s.

  Alev Başak Ataman: Üstün yetenekli çocuklarda aile ortamının bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi: İstanbul bilsem örneği [Study of the family environment of gifted children in relation to some demographic variables perspectives: İstanbul bilsem] . Danışman: Dr. Mustafa Otrar . Yer Bilgisi: Yeditepe Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Yüksek Lisans. Türkçe. 2008 124 s.

  Mustafa Kayhan Bahalı: Okul reddi olan çocuk ve ergenlerin ailesel özellikleri [Familial features of children and adolescents with school refusal] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Yolga Tahiroğlu . Yer Bilgisi: Çukurova Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları • Psikiyatri. Dizin Terimleri: Okullar=Schools • Reddetme=Refusal • Çocuklar=Children • Ergenler=Adolescents • Aile=Family. Tıpta Uzmanlık. Türkçe. 2008 74 s.

  Burcu Kibar: Büyükanneleriyle yetişen ve yetişmeyen 5-6 yaş çocuklarının sosyo-duygusal gelişim düzeyleri, davranış sorunları ile aile işlevlerinin değerlendirilmesi [The evauation of functions of families, social-emotional development level and behavior problems of 5-6 years children growing up with and without their grandmothers]. Danışman: Prof. Dr. Ozana Ural . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • İlköğretim Bölümü • İlköğretim Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Yüksek Lisans. Türkçe 2008 148 s.

  Ceren Suntekin: Roman çocukların gözüyle ailelerin işlevselliği: Tarlabaşı örneği [The family functionality of the romani families. through the eyes of the romani children: Tarlabaşı case] . Danışman: Prof. Dr. Veli Duyan . Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Sosyal Hizmet Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Sosyal Hizmetler. Yüksek Lisans. Türkçe 2008 108 s.

  Ilgın Gökler: Sistem yaklaşımı ve sosyal-ekolojik yaklaşım çerçevesinde oluşturulan kavramsal model temelinde kronik hastalığı olan çocuklar ve ailelerinde psikolojik uyumun yordanması [Prediction of psychological adjustment in children with chronicillness and their families depending on a conceptual model based on systemsperspective and social-ecological approach] . Danışman: Doç. Dr. Gülsen Erden . Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • Psikoloji Bölümü • Psikoloji Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikoloji. Dizin Terimleri: Aile=Family • Çocuk=Child • Travma=Trauma • Kronik hastalık=Chronic disease • Uyum=Adjustment. Doktora Türkçe 2008 316 s.

  Oya Olcay: Bazı kişisel ve ailesel değişkenlere göre okulöncesi dönemdeki çocukların sosyal yetenekleri ve problem davranışlarının analizi [Analysis of social skills and problem behaviours of preschool children according to some personal and familial variables] . Danışman: Yrd. Doç. Mustafa Uslu . Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Bölümü • Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Dizin Terimleri: Okul öncesi eğitim=Preschool education • Ana-baba tutumu=Mother father training • Sosyal gelişme=Social development • Problem davranış=Problem behavior. Yüksek Lisans Türkçe 2008 194 s.

  Emine Kızıltaş: Okul öncesi eğitimde uygulanan aile katılım çalışmalarının 5 - 6 yaş grubu çocukların dil becerilerinin gelişimine etkisi [The effects of family involvement in the pre-school. education programs on the 5-6 year olds’ development of language abilities] . Danışman: Doç. Dr. Şerafettin Karakaya . Yer Bilgisi: Atatürk Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Yüksek Lisans Türkçe 2009 219 s.

  Zehra Bilici: Çocuk sahibi olan ve olmayan ailelerin problem çözme becerilerinin ve yaşam doyumlarının karşılaştırılması [The comparison of marital satisfaction and problem solving abilities in families who have got children and haven’t got children] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yaşar Barut . Yer Bilgisi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • Eğitim Bilimleri Bölümü • Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Sosyoloji • Psikoloji. Dizin Terimleri: Sorun=Problem • Evlilik=Marriage. Yüksek Lisans. Türkçe 2009 130 s.

  Fatoş Yaşar: İlköğretime devam eden öğrencilerin anne-çocuk ilişkisini kabul ve reddedici algılama düzeyinin annenin evlilik doyumu ve evlilik uyumu düzeyiyle ilişkisi [The level of acceptance and rejection perception of mother-child relation with the mothers' marital satisfaction and adjustmet of the students attending primary school] . Danışman: Prof. Dr. Turan Akbaş . Yer Bilgisi: Çukurova Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • Eğitim Bilimleri Bölümü • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim • Psikoloji. Dizin Terimleri: Aile Kabul-Reddetme Ölçeği=Family acceptance rejection questionnaire • Evlilik doyumu=Marital satisfaction • Evlilik uyumu=Marital adjustment. Yüksek Lisans Türkçe 2009 150 s.

  Mustafa Çakır: Sokakta çalıştırılan çocukların ailelerine yönelik aile eğitim programının değerlendirilmesi [Evaluation of the family training program for families of children working on the streets] . Danışman: Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • Eğitim Bilimleri Bölümü • Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Yüksek Lisans Türkçe 2009 212 s.

  Fatma Kılıç: Çocuk işçiliği ve ailenin rolü (Kütahya örneği) [Child labor and role of family (Kutahya sample)] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Recep Yıldız . Yer Bilgisi: Dumlupınar Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • Sosyoloji Bölümü • Sosyoloji Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Sosyoloji. Dizin Terimleri: Sokak çocukları=Street urchins • Çıraklar=Apprentices • Yoksulluk=Poverty • işsizlik=Unemployment. Yüksek Lisans Türkçe 2009 171 s.

  Beyhan Kanter: Servet-i Fünûn edebiyatı romanlarında aile, kadın ve çocuk [In the Servet-i Fünûn period family, woman and children in the Turkish novel] . Danışman: Prof. Dr. İbrahim Kavaz . Yer Bilgisi: Fırat Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Türk Dili ve Edebiyatı. Doktora Türkçe 2009 495 s.

  Begüm Çapa: Zihin engelli ve otistik çocuğa sahip ailelerin toplumsal hayata katılmada yaşadıkları güçlüklerin karşılaştırılması [Comparison of difficulties in participation to the community life of families who have mentally retarded and autistic child] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nur Akçin . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • Özel Eğitim Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Dizin Terimleri: Aile=Family. Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 2009 186 s.

  Fatmagül (Öztürk) Tokuç: Otistik çocuk ve aile özelliklerinin aile işlevlerine etkisi [Influence of the autistic child and families characteristics on families function]. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Hemşirelik. Dizin Terimleri: Aile işlevleri=Family functions • Otizm=Autism • Otistik çocuklar=Autistic children. Yüksek Lisans Türkçe 2009 194 s.

  Nazan Özkan: Üstün zekâlı-üstün yetenekli çocukların eğitiminde okulun, öğretmenin ve ailenin yeri [The role of school, teacher and family on superior intelligence childrens education] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kamil Uslu . Yer Bilgisi: Beykent Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • Eğitim Bilimleri Bölümü • İşletme Yönetimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Yüksek Lisans. Türkçe. 2009. 301 s.

  Nafiye Bilge Koçak: Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin anasınıfına giden beş-altı yaş çocuklarının erken öğrenme becerilerinin incelenmesi [The study of pre-learning abilities of the kindergarten children aged five and six of the famies with various socio-economical status]. Danışman: Doç. Dr. Adalet Kandır . Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • Çocuk Gelişimi Bölümü • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Dizin Terimleri: Eğitim=Education • Okul öncesi dönem=Pre-school period. Yüksek Lisans. Türkçe 2009 148 s.

  Gökçe Yılmaz: Cinsel istismara uğramış ve uğramamış 6-12 yaş grubundaki çocukların aile resmi çizimleri, davranış sorunları ve ailelerin işlevsel özelliklerinin incelenmesi. [Assessment of family drawings, behavior problems and family functioning of sexually abused and non-abused 6-12 year old children.]. Danışman: Prof. Dr. Nilgün Metin . Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikoloji • Ev Ekonomisi. Dizin Terimleri: Çizim=Drawing • Çocuklara kötü muamele-cinsel=Child abuse-sexual • Çocuk gelişimi=Child development • Çocuk resimleri=Child pictures • Çocuklara kötü muamele=Child abuse • Aile işlevleri=Family functions • Kinetik Aile Çizimi Testi=Kinetic Family Drawings Test • Davranış bozuklukları=Behavioral disorders. Yüksek Lisans Türkçe 2009 118 s.

  Şeniz Çelimli: A comparative study of family functioning processes of families with a child with autism in Turkey and in the United States [Amerika ve Türkiye’de otizmi olan çocukları bulunan ailelerin aile işlevlerine dair süreçlerin karşılaştırmalı çalışması] . Danışman: Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu . Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • Psikoloji Bölümü • Psikoloji Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Psikoloji. Doktora İngilizce 2009 293 s.

  Cennet Tuba Arslantürk: Engelli çocuğa sahip annelerin kendi ebeveynlerinden algıladıkları destek ile ailenin fonksiyonelliği arasındaki ilişki [The relationship between functionality of family and the mothers' perception of the supports of their relatives who have defective children] . Danışman: Prof. Dr. Yıldız Güven . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • • İlköğretim Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Yüksek Lisans. Türkçe. 2009. 176 s.

  Halime İkiz: 6 yaş grubundaki çocukların benlik algıları ile aile işlevleri arasındaki ilişkinin incelemesi [The investigation ofthe relationship between self perception levels of children in 6 years ago group with family functions] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Oya Ramazan . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Eğitim Bilimleri Enstitüsü • Eğitim Bilimleri Bölümü • İlköğretim Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Dizin Terimleri: Okul öncesi çocuklar=Preschool childrens • Benlik saygısı=Self-esteem • Benlik=Self • Benlik algısı=Self perception • Aile işlevleri=Family functions. Yüksek Lisans Türkçe 2009 158 s.

  Sakine Köroğlu: Okulöncesi dönem 4-6 yaş arası çocuklarda aileden kaynaklanan beslenme bozukluklarının incelenmesi [The analysis of the nutritional disorders of the children aged between 4 and 6 in the preschool period due to their families] . Danışman: Doç. Dr. Nurhan Ünüsan . Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • İlköğretim Bölümü • İlköğretim Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Beslenme ve Diyetetik. Dizin Terimleri: Beslenme=Nutrition • Beslenme alışkanlıkları=Food habits • Beslenme davranışları=Feeding behavior • Beslenme bozuklukları=Nutrition disorders • Besinler=Nutritions • Okul öncesi dönem=Pre-school period • Okul öncesi çocuklar=Preschool childrens. Yüksek Lisans Türkçe 2009 104 s.

  Hasan Kandemir: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar ve ailelerinde yaşam kalitesinin değerlendirilmesi [Evaluating quality of life in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and their families.] . Danışman: Doç. Dr. Birim Günay Kılıç . Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi • Tıp Fakültesi • • Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Tıpta Uzmanlık. Türkçe 2009 81 s.

  Ali Turan: Özel eğitim gerektiren çocukların problemleri, din ve aile tutum ve davranışları (otistik çocuklar örneği) [Religious attitudes of the parents of children who require special training: A study of autistic children] . Danışman: Prof. Dr. Mustafa Usta . Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • • İlahiyat Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Eğitim ve Öğretim. Dizin Terimleri: Otizm=Autism • Dini başaçıkma=Religious coping • Din eğitimi=Religious education • Stres=Stres. Yüksek Lisans. Türkçe 2009 137 s.

  Selvinaz Saçan: Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’nda koruma altında iken aile yanına döndürülen 6-18 yaş çocuk ve gençlerin duygusal ve davranış sorunları; Kütahya ili örneği [Problem behaviors of 6-18 year-old children and youngsters who were under the protection of Social Services and Child Protection Agency and sent back to their families: Examples of Kütahya] . Danışman: Prof. Dr. Z. İsmihan Artan Prof. Dr. Neşe Erol . Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Sosyal Hizmetler. Dizin Terimleri: Çocuk-kimsesizler yurdunda yaşayan=Child-institutionalized • Çocukların korunması=Protection of Childs • Problem davranış=Problem behavior • Aile=Family. Doktora Türkçe 2010 241 s.

  Filiz Özkan: Zihinsel engelli çocuğu olan ailelerin, çocuklarının eğitimine katkı ve katılımları [Contributions and participations of the families on the mentally disabled childrens’ educations] . Danışman: Prof. Dr. E. Ümit Seviğ. Yer Bilgisi: Erciyes Üniversitesi • Sağlık Bilimleri Enstitüsü • • Hemşirelik Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Hemşirelik. Yüksek Lisans Türkçe 2010 80 s.

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


      Ana sayfa


  Anne-baba çocuk iLİŞKİleri kaynakçasi

  Indir 1.66 Mb.