bilgiz.org

Annan Planı ile kurulması öngörülen Kıbrıs Türk Kurucu Devleti'nin Anayasası kibris türk devleti anayasasi

 • II. BÖLÜM TEMEL HAKLAR ÖZGÜRLÜKLER VE ÖDEVLER I. KISIM GENEL HÜKÜMLER
 • II. KISIM KİŞİLERİN HAKLARI, ÖZGÜRLÜKLERİ VE ÖDEVLERİ
 • III. KISIM SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR, ÖZGÜRLÜKLER VE ÖDEVLER
 • IV. KISIM SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER
 • III. BÖLÜM YASAMA BİRİNCİ KISIM KIBRIS TÜRK DEVLETİ MECLİSİ
 • YEDİNCİ BÖLÜM Nihai Hükümler Madde 163: Anayasa’nın Değiştirilmesi Madde 164: Tanımlar Madde 165: Anayasa’nın Yürürlüğe Girmesi SEKİZİNCİ BÖLÜM
 • KIBRIS TÜRK DEVLETİ ANAYASASI
 • BİRİNCİ BÖLÜM GENEL İLKELER
 • Kıbrıs Türk Devletinin Yetkileri Madde 2
 • Devletin Bütünlüğü, Resmi Dili, Marşı ve Başkenti Madde 3
 • Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasına Sadakat Madde 4
 • Yasama Erki Madde 5 Yasama erki, Devlet’in Meclisinin uhdesindedir. Yürütmenin Yetkileri ve Görevleri Madde 6
 • Yargı Erki Madde 7
 • Kıbrıs Türk Devletinin Sınırları Madde 9
 • Temel Hakların Niteliği ve Korunması Madde 12
 • Temel Hak ve Özgürlüklerin Özü ve Kısıtlanması Madde 13
 • Temel Hak ve Özgürlüklerin Kötüye Kullanılmaması Madde 14
 • Azınlıkların Statüsü Madde 15
 • Yabancıların Statüsü Madde 16
 • Yaşam Hakkı Madde 18
 • Kişinin Özgürlüğü ve Güvenliği Madde 20
 • Adli Yargıya İlişkin Haklar Madde 21 • Sayfa1/6
  Tarih27.12.2017
  Büyüklüğü287.05 Kb.

  Indir 287.05 Kb.
    1   2   3   4   5   6

  Annan Planı ile kurulması öngörülen Kıbrıs Türk Kurucu Devleti'nin Anayasası

  KIBRIS TÜRK DEVLETİ ANAYASASI


  İÇİNDEKİLER
  GİRİŞ
  I. BÖLÜM
  GENEL İLKELER

  Madde 1 :  Kıbrıs Türk Devletinin Şekli ve Nitelikleri


  Madde 2 :  Kıbrıs Türk Devletinin Yetkileri
  Madde 3 :  Devletin Bütünlüğü, Resmi Dili, Marşı ve Başkenti
  Madde 4 :  Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasına Sadakat
  Madde 5 :  Yasama Erki
  Madde 6 :  Yürütmenin Yetkileri ve Görevleri
  Madde 7 :  Yargı Erki
  Madde 8 :  Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasına Bağlı Olarak Anayasanın Üstünlüğü ve Bağlayıcı Gücü 
  Madde 9 :  Kıbrıs Türk Devletinin Sınırları


  II. BÖLÜM
  TEMEL HAKLAR ÖZGÜRLÜKLER VE ÖDEVLER
  I. KISIM
  GENEL HÜKÜMLER

  Madde 10 :  İnsan Onuruna Saygı


  Madde 11 :  Eşitlik
  Madde 12 :  Temel Hakların Niteliği ve Korunması
  Madde 13 :  Temel Hak ve Özgürlüklerin Özü ve Kısıtlanması
  Madde 14 :  Temel Hak ve Özgürlüklerin Kötüye Kullanılmaması
  Madde 15 :  Azınlıkların Statüsü
  Madde 16 :  Yabancıların Statüsü

  II. KISIM
  KİŞİLERİN HAKLARI, ÖZGÜRLÜKLERİ VE ÖDEVLERİ

  Madde 17 :  Kişi Bütünlüğü


  Madde 18 :  Yaşam Hakkı
  Madde 19 :  Kişinin Maddi ve Manevi Bütünlüğünün Korunması
  Madde 20 :  Kişinin Özgürlüğü ve Güvenliği
  Madde 21 :  Adli Yargıya ilişkin Haklar
  Madde 22 :  Sanıkların Hakları
  Madde 23 :  Bireyin Özel Hayatının Gizliliği
  Madde 24 :  Kişiye ait Bilgilerin Korunması
  Madde 25 :  Konut Dokunulmazlığı
  Madde 26 :  Haberleşme Özgürlüğü
  Madde 27 :  Dolaşım ve İkamet Özgürlüğü 
  Madde 28 :  Vicdan ve Din Özgürlüğü
  Madde 29 :  Düşünce, Konuşma ve İfade Özgürlüğü
  Madde 30 :  Bilim ve Sanat Özgürlüğü
  Madde 31 :  Basın Özgürlüğü
  Madde 32 :  Gazete, Dergi ve Broşür Yayımlama Hakkı
  Madde 33 :  Kitap Yayımlama Hakkı
  Madde 34 :  Basım Teçhizatının Korunması
  Madde 35 :  Basın Dışındaki Haberleşme Araçlarından Yararlanma Hakkı
  Madde 36 :  Düzeltme ve Cevap Hakkı
  Madde 37 :  Toplantı ve Gösteri Hakkı
  Madde 38 :  Dernek Kurma Hakkı
  Madde 39 :  İyi Yönetilme Hakkı


  III. KISIM
  SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR, ÖZGÜRLÜKLER VE ÖDEVLER

  Madde 40 :  Ailenin Korunması


  Madde 41 :  Çocukların Korunması
  Madde 42 :  Yaşlıların Korunması
  Madde 43 : Mülkiyet Haklarına İlişkin Genel Hükümler
  Madde 44 :  Toprağın Korunması
  Madde 45 :  Kıyıların Korunması
  Madde 46 :  Tarih, Kültür ve Doğa Varlıklarının Korunması
  Madde 47 :  Çevrenin Korunması
  Madde 48 :  İktisap ve Müsadere
  Madde 49 :  Vakıf Malları ile ilgili İktisap, Müsadere ve Kısıtlamalar
  Madde 50 :  Devletleştirme
  Madde 51 :  Konut Hakkı
  Madde 52 :  Sağlık Hakkı
  Madde 53 :  Sözleşme Hakkı
  Madde 54 :  Ekonomik ve Sosyal Hayatın Düzeni
  Madde 55 :  Çalışma Özgürlüğü
  Madde 56 :  Çalışma Hakkı
  Madde 57 :  İstihdam Koşulları
  Madde 58 :  Dinlenme Hakkı
  Madde 59 :  Ücrette Hakkaniyet Sağlanması
  Madde 60 :  Sendika Kurma Hakkı
  Madde 61 :  Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı
  Madde 62 :  Sosyal Güvenlik Hakkı
  Madde 63 :  Açlıktan Korunma Hakkı
  Madde 64 :  Özel Olarak Korunma Hakkı
  Madde 65 :  Yoksulların Rehabilitasyonu
  Madde 66 :  Öğrenim ve Eğitim Hakkı
  Madde 67 :  Gençliğin Korunması
  Madde 68 :  Sporun Özendirilmesi
  Madde 69 :  Sanatın, Sanatçının ve Kültürel Hakların Korunması
  Madde 70 :  Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi
  Madde 71 :  Tarım ve Çiftçilerin Korunması
  Madde 72 :  Tüketicilerin Korunması
  Madde 73 :  Devletin Ekonomik ve Sosyal Görevlerinin Sınırı


  IV. KISIM
  SİYASİ HAKLAR VE ÖDEVLER

  Madde 74 :  Kurucu devlette iç vatandaşlık statüsü


  Madde 75 :  Seçme, seçilme ve halk oylamasına katılma hakkı
  Madde 76 :  Seçimlerin genel yönetimi ve denetimi
  Madde 77 :  Siyasi parti kurma hakkı ve partilerin siyasi hayattaki yeri
  Madde 78 :  Siyasi partilerin uyacakları ilkeler
  Madde 79 :  Kamu hizmetine girme hakkı
  Madde 80 :  Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti’nin örgüt, kurum ve kuruluşlarına atamalar
  Madde 81 :  Mal bildirimi
  Madde 82 :  Vergi ödevi
  Madde 83 :  Dilekçe hakkı

  III. BÖLÜM
  YASAMA
  BİRİNCİ KISIM
  KIBRIS TÜRK DEVLETİ MECLİSİ

  Madde 84 :  Kıbrıs Türk Devleti Meclisi’nin oluşumu


  Madde 85 :  Kıbrıs Türk Devleti Meclisi’nin görev ve yetkileri
  Madde 86 :  Kıbrıs Türk Devleti Meclis seçimleri
  Madde 87 :  Kıbrıs Türk Devleti Meclisi’nin dokunulmazlığı, iç güvenliği ve idare hizmetleri
  Madde 88 :  Kıbrıs Türk Devleti Meclisi’nin toplantıları ve çalışma düzeni
  Madde 89 :  And içme
  Madde 90 :  Kıbrıs Türk Devleti Meclisi’nin başkanlık divanı
  Madde 91 :  Yasama dokunulmazlığı
  Madde 92 :  Milletvekilliğinin sona ermesi
  Madde 93 :  Milletvekilliği ile bağdaşmayan görevler
  Madde 94 :  Milletvekillerinin ödenekleri
  Madde 95 :  Kıbrıs Türk Devleti Meclisi seçimlerinin yenilenmesi

  İKİNCİ KISIM

  Yasaların Yapılması


  Madde 96 :  Yasa ve kararların yapılması ile ilgili genel kurallar
  Madde 97 :  Ticari ve kültürel konularda uluslararası anlaşmaların onaylanması
  Madde 98 :  Bütçenin hazırlanması, uygulanması, görüşülmesi ve kabulü
  Madde 99 :  Kesin hesaplar
  Madde 100 :  Yasaların Kıbrıs Türk Devleti Cumhurbaşkanınca yayınlanması 
  Madde 101 :  Kararların yayımlanması

  ÜÇÜNCÜ KISIM

  Kıbrıs Türk Devleti Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Usulleri


  Madde 102 :  Genel olarak Bilgi Edinme ve Denetleme Yetkisi
  Madde 103 :  Soru Yöneltilmesi ve Genel Görüşme Açılması
  Madde 104 :  Araştırma ve Soruşturma

   

  IV. BÖLÜM


  Yürütme
  BİRİNCİ  KISIM


  Cumhurbaşkanı 
  Madde 105 :  Cumhurbaşkanı
  Madde 106 :  Kıbrıs Türk Devleti Başkanının And İçmesi
  Madde 107 :  Cumhurbaşkanın Tarafsızlığı
  Madde 108 :  Kıbrıs Türk Devleti Cumhurbaşkanının  Görev ve Yetkileri
  Madde 109 :  Kıbrıs Türk Devleti Cumhurbaşkanının Dokunulmazlığı ve Sorumluluğu
  Madde 110 :  Cumhurbaşkanlığı Makamının Boşalması
  Madde 111 :  Kıbrıs Türk Devleti Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme

  İKİNCİ KISIM


  Bakanlar Kurulu


  Madde 112 :  Bakanlar Kurulu’nun Oluşumu
  Madde 113 :  Başbakanın Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları
  Madde 114 :  Bakanlıkların Kurulması
  Madde 115 :  Bakanlar Kurulu’nun Göreve Başlaması ve Sorumlulukları
  Madde 116 :  Bakanların Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları
  Madde 117 :  Kanun Hükmünde Kararname

  ÜÇÜNCÜ KISIM

  İdari Hükümler


  Madde 118 :  İdare
  Madde 119 :  Kamu Denetçisi
  Madde 120 :  Daire ve Hizmet Birimlerinin Kuruluşu
  Madde 121 :  Merkezi Yönetim
  Madde 122 :  Polis Teşkilatı
  Madde 123 :  Yerel Yönetimler
  Madde 124 :  Kamu Hizmetleriyle İlgili Temel ve Sürekli Görevlerin Yerine Getirilmesi
  Madde 125 :  Kamu Personeli ve Diğer Kamu Görevleriyle  İlgili Hükümler
  Madde 126 :  Tüzük ve Yönetmelikler
  Madde 127 :  Yasadışı Emirler

  DÖRDÜNCÜ KISIM

  Olağanüstü Hal


  Madde 128 :  Tabii Afetler, Ciddi Ekonomik Kriz ve Yaygın Şiddet Olayları Nedeniyle Olağanüstü  Hal ilanı
  Madde 129 :  Olağanüstü Hallerle İlgili Düzenlemeler

   

  BEŞİNCİ KISIM


  Teşkilatlar


  Madde 130 :  Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek  Teşekkülleri
  Madde 131 :  Yüksek Öğretim Kurulları
  Madde 132 :  Radyo, Televizyon Yayınları ve Haber Ajansları
  Madde 133 :  Uzman ve Özerk Kurumlar
  Madde 134 :  Vakıflar Teşkilatı ve Din İşleri Dairesi

  ALTINCI KISIM

  Ekonomik ve Mali Hükümler


  Madde 135 :  Sayıştay


  Madde 136 :  Kamu Hizmet Teşekküllerinin Denetlenmesi
  Madde 137 :  Kalkınma ve Planlama
  Madde 138 :  Devlet’in Mali Yükümlülük Altına Sokulması ve Fonların Kurulması


  V. BÖLÜM

  BİRİNCİ  KISIM


  Genel Hükümler

  Madde 139 :  Mahkemelerin Bağımsızlığı 


  Madde 140 :  Yargıçların Görev Süresi Güvencesi
  Madde 141 :  Yargıçlık Mesleği
  Madde 142 :  Duruşmaların Kamuya Açık ve Kararlarının Gerekçeli Olması
  Madde 143 :  Küçüklerin Yargılanması
  Madde 144 :  Yüksek Adliye Kurulu
  Madde 145 :  Mahkeme Karar ve Emirlerine Uymayanların Cezalandırılması

  İKİNCİ  KISIM


  Kıbrıs Türk Devleti
  Yüksek Mahkemesi

  Madde 146 :  Devlet’in Yüksek Mahkemesi’nin Oluşumu ve Görev Bölümü


  ÜÇÜNCÜ  KISIM


  Anayasa Mahkemesi Sıfatıyla 
  Görev Yapan Yüksek Mahkemenin
  Görev ve Yetkileri

  Madde 147 :  Anayasa Mahkemesinin Yetkileri


  Madde 148 :  Organlar Arasında Yetki Uyuşmazlığı
  Madde 149 :  Yasaların Anayasaya Aykırılığı
  Madde 150 :  İptal Davaları
  Madde 151 :  Anayasaya Aykırılık Sorunlarının Mahkemeler Tarafından Yüksek Mahkemeye Gönderilmesi
  Madde 152 :  Anayasanın Yorumu
  Madde 153 :  Anayasa Mahkemesinin Kararları

  DÖRDÜNCÜ KISIM


  Kıbrıs Türk Devleti Yüksek Mahkemesi’nin Yargıtay Sıfatıyla Görev ve Yetkileri

  Madde 154 :  Yargıtayın Yetkileri

  BEŞİNCİ KISIM
  Kıbrıs Türk Devleti Yüksek Mahkemesi’nin Yüksek İdare Mahkemesi Olarak Görev ve Yetkileri

  Madde 155 :  Yüksek İdare Mahkemesinin Yetkileri

  ALTINCI KISIM
  Kıbrıs Türk Devleti Yüksek Mahkemesi’nin Diğer Görev ve Yetkileri

  Madde 156 :  Kıbrıs Türk Devleti Yüksek Mahkemesi’nin Diğer Görev ve Yetkileri


  Madde 157 :  Mahkeme İç Tüzükleri Yapma Yetkisi

  YEDİNCİ KISIM


  Alt Mahkemeler
  Madde 158 :  Alt Derece Mahkemelerin Kuruluşu, Görev ve Yetkileri

  SEKİZİNCİ  KISIM


  Başsavcılık 


  Madde 159 :  Başsavcı ve Devletin Hukuk Danışmanları

  ALTINCI BÖLÜM

  Muhtelif Hükümler


  Madde 160 :  Devletin Mülkiyet Hakkı
  Madde 161 :  Kamu Personeli Haklarının Mahfuz Tutulması
  Madde 162 :  Kıbrıs Türk Devleti’nin Resmi Gazetesi

  YEDİNCİ BÖLÜM

  Nihai Hükümler


  Madde 163:  Anayasa’nın Değiştirilmesi
  Madde 164:  Tanımlar
  Madde 165:  Anayasa’nın Yürürlüğe Girmesi

  SEKİZİNCİ BÖLÜM

  Geçici Hükümleri

  Geçici Madde 1:  Zarar Gören Yurttaşların Korunması
  Geçici Madde 2:  Kıbrıs Türk Devlet Meclisi Seçimleri
  Geçici Madde 3:  Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Parlamentosuna Atama
  Geçici Madde 4:  Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Eşbaşkanlığı 
  Geçici Madde 5:  Geçici Kurallar
  Geçici Madde 6:  Mevcut Organ, Kurum ve Kuruluşların Durumu
  Geçici Madde 7:  Yeniden Yerleştirme Kurulu ve Kıbrıs Mülkiyet Kuruluna Atama
  Geçici Madde 8:  Anayasa’nın Yayımlanması
  Geçici Madde 9:  Devlet Anayasasının Geçiş Döneminde Değiştirilmesi
  Geçici Madde 10: Yerel Otorite Organlarının Seçimi


  KIBRIS TÜRK DEVLETİ ANAYASASI

   

  GİRİŞ


  Biz Kıbrıs Türk Halkı,
  Kıbrıs Türk Devleti’nin toprak bütünlüğü, güvenliği ve anayasal düzeninin Garanti Antlaşmasıyla teminat altına alındığını hatırda tutarak, 24 Nisan 2004 tarihinde düzenlenen halkoylamasıyla kabul edilen işbu Anayasayı Kıbrıs Türk Devletinin Anayasası olarak egemen bir şekilde ilan ederiz.

  BİRİNCİ BÖLÜM
  GENEL İLKELER

   
   Kıbrıs Türk Devletinin Şekli ve Nitelikleri


   Madde 1

  Birleşik Kıbrıs Cumhuriyetinin, siyasi eşitlik, iki kesimlilik ve eşit statü temeline dayalı iki Kurucu Devletinden biridir. Kıbrıslı Türklerin ayrı kimliğini ve iki bölgeli bir ortaklık içindeki eşit siyasi statüyü temsil eder. Kıbrıs Türk Devleti, insan hakları, demokrasi, temsili cumhuriyet yönetimi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir Devlettir. 
   
  Kıbrıs Türk Devletinin Yetkileri
  Madde 2

  (1) Devlet, Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının açıkça Federal Devlete vermediği yetki ve işlevleri Federal Anayasanın sınırları içerisinde kendi yasama, yürütme ve yargı organları aracılığıyla ülkesinde egemen bir biçimde kullanır.

  (2) Devlet ayrıca, Kuruluş Anlaşması, Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası veya Federal hükümet tarafından kendisine verilen veya devredilen tüm yetkileri ve görevleri serbestçe yerine getirir.

  (3) Devlet’te hiçbir kurum, daire veya makam, doğrudan veya dolaylı olarak işbu Anayasa veya Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasından kaynaklanmayan hiçbir yetkiyi kullanamaz.

  Devletin Bütünlüğü, Resmi Dili, Marşı ve Başkenti
  Madde 3

  (1) Devlet, sınırları içerisinde yaşayan halkıyla bölünmez bir bütündür.

  (2) Resmi Dil Türkçe'dir.

  (3) Devlet’in kendi bayrağı ve Marşı vardır. Kuruluş Anlaşması ve Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının ilgili hükümlerine bağlı olmak kaydıyla Devlet’in ülkesinde Türk bayrağı da çekilebilir.

  (4) Devletin başkenti Lefkoşa'dır.

   

  Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasına Sadakat
  Madde 4

  (1) Devletin herhangi bir kurumu Federal Hükümet veya Kıbrıs Rum Devleti yetkilerine müdahale edemez.

  (2) Devletin, Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’na aykırı olan herhangi bir işlem yok ve batıldır.

  (3) Hükümetin her düzeydeki tüm işlemleri Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti ile bağlılık, sadakat, eşgüdüm ve işbirliği ilkelerine uygun olacaktır.

   

  Yasama Erki
  Madde 5

  Yasama erki, Devlet’in Meclisinin uhdesindedir.
   
   Yürütmenin Yetkileri ve Görevleri
   Madde 6

  Yürütme görevleri ve yetkileri, Devlet’in Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından Anayasa ve yasalara uygun olarak yerine getirilir ve kullanılır.

   Yargı Erki


   Madde 7

   Yargı yetkisi bağımsız mahkemeler tarafından kullanılır.
   

  Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasına Bağlı Olarak Anayasanın  Üstünlüğü ve Bağlayıcı Gücü
  Madde 8

  (1) Anayasa hükümleri, Kıbrıs Türk Devletindeki yasama, yürütme ve yargı organlarını, Devlet’in idari makamlarını ve tüm kuruluş ve bireyleri bağlayan temel hukuk ilkeleridir.

  (2) Devlet’in hiçbir işlev ve usulü işbu Anayasaya aykırı ve onunla uyumsuz olamaz.

  (3) Hükümetin her düzeydeki tüm tasarrufları orantılılık ve iyi niyet ilkelerine uygun olmalıdır.

   Kıbrıs Türk Devletinin Sınırları


   Madde 9

   Devlet’in sınırları Kuruluş Anlaşması ve Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasıyla belirlenmiştir.

   
  İKİNCİ BÖLÜM


  TEMEL HAKLAR, ÖZGÜRLÜKLER VE ÖDEVLER

   
  BİRİNCİ KISIM
  Genel Hükümler
   
  İnsan Onuruna Saygı
  Madde 10
   Kişinin onuru dokunulamazdır. Kişi onuruna saygı devlet ve toplum yaşamının ana ilkesidir.

  Eşitlik 
  Madde 11

  (1) Herkes, hiç ayırım gözetilmeksizin, yasa önünde eşittir. Herhangi bir birey, aile, zümre veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.

  (2) Bireyler arasında, cinsiyet, ırk, renk, etnik ve toplumsal köken, genetik özellikler, dil, din veya inanç, siyasi veya herhangi bir başka görüş, mülkiyet, doğum, özürlü olma, yaş veya cinsel tercih gibi gerekçelerle ayrımcılık yapılamaz.

  (3) Devlet kurumları ve idari makamları, tüm tasarruflarında yasa önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek ve ayrımcılık yapmamak zorundadırlar.

  (4) Mali açıdan muhtaç durumda olanların Anayasa ve yasalarla elde ettikleri veya edecekleri kazanımlar, bu Madde ileri sürülerek ortadan kaldırılamaz.

  (5) İstihdam, çalışma ve ücret dahil olmak üzere her alanda erkekler ve kadınlar arasında kapsamlı eşitlik sağlanır.

  (6) Eşitlik ilkesi, toplumsal ve siyasal yaşamda yeterli ölçüde temsil edilemeyen cinsiyetin lehine yasal önlemlerin alınmasını ve sürdürülmesini engellemez.  Temel Hakların Niteliği ve Korunması
  Madde 12

  (1) Herkes, mevcudiyetinin özünden kaynaklanan, mahrum kılınamayacağı, devredilemez ve vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklere sahiptir.

  (2) Devlet, kişinin temel hak ve özgürlüklerini, kişi huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayacak biçimde kısıtlayan siyasal, ekonomik ve toplumsal bütün engelleri kaldırır; insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli koşulları hazırlar.

  (3) Anayasayla tanınmış hak ve özgürlükleri ihlal edilen herkes, ilgili makamlara etkili yollardan ve gecikme olmaksızın başvurma hakkına sahiptir.

  (4) Devlet’in yasama, yürütme ve yargı organları bu bölümdeki hükümlerin tam olarak uygulanmasını sağlamaktan sorumludurlar.  Temel Hak ve Özgürlüklerin Özü ve Kısıtlanması
  Madde 13

  (1) Herkes, temel hak ve özgürlüklerini kullanırken başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı gösterir.

  (2) Temel hak ve özgürlükler ancak yasayla ve yalnızca ilgili maddelerde belirtilen neden ve amaçların haklı kıldığı ölçüde kısıtlanabilir.

  (3) Kısıtlamalar Anayasanın lafzına ve ruhuna ve demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz ve bir hak ve özgürlüğün özünü etkilemez.

  (4) Temel hak ve özgürlükler ve bunlara getirilebilecek kısıtlamaların yorumunda Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının 11’inci Maddesine uygun olarak, Avrupa ve uluslararası insan hakları kurumlarının içtihat oluşturan veya yönlendirici mahiyetteki kararları münasip şekilde dikkate alınabilir.  Temel Hak ve Özgürlüklerin Kötüye Kullanılmaması
  Madde 14

  (1) İşbu Anayasayla sağlanan hak ve özgürlüklerden hiçbiri, Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti Kuruluş Anlaşması ve işbu Anayasayla Birleşik Kıbrıs Cumhuriyetine ve Devlet’e atfedilen temel nitelikleri ortadan kaldırdığı şeklinde telakki edilmez.

  (2) İşbu Anayasa’nın hiçbir hükmü Devlet’e ya da kişilere, işbu Anayasa’yla tanınan hak ve özgürlüklerin yok edilmesini ya da işbu Anayasa’da belirtilenden daha geniş biçimde kısıtlanmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmalarına cevaz verdiği şeklinde yorumlanamaz.

   Azınlıkların Statüsü
   Madde 15

   Devlet, sınırları içinde ikamet eden dinsel azınlıkların, yani Maruni, Latin ve Ermenilerin ve Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti Kuruluş Anlaşmasında ve Anayasasında zikredilen, Karpaz bölgesindeki köylerde ikamet eden Kıbrıslı Rumların haklarını korur.
  Yabancıların Statüsü
   Madde 16

   İşbu Anayasa’da atıfta bulunulan hak ve özgürlükler, yabancılar bakımından, Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası ve uluslararası hukuka uygun olarak yasayla kısıtlanabilir.


  İKİNCİ KISIM
  Kişilerin Hak, Özgürlük ve Ödevleri
   

   Kişi Dokunulmazlığı


   Madde 17

  (1) Herkes, barış, güvenlik ve huzur içinde yaşama, maddi ve manevi varlığını geliştirme ve koruma hakkına sahiptir.

  (2) Kimse kötü muameleye veya işkenceye maruz kılınamaz.

  (3) Kimse, insanlık şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.

  (4) Kişinin şeref ve haysiyeti dokunulmazdır. Herkes buna saygı göstermek ve korumakla yükümlüdür.  Yaşam Hakkı
   Madde 18

  (1) Herkes, yaşam hakkına sahiptir, bu hak yasayla korunur.

  (2) Hiç kimseye ölüm cezası verilemez.  Kişinin Maddi ve Manevi Bütünlüğünün Korunması
  Madde 19

  (1) Kişinin maddi ve manevi bütünlüğüne dokunulamaz. Herkes, Devlet, toplum ve kişilerden maddi ve manevi bütünlüğüne saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.

  (2) Yasayla öngörülen tıbbi zorunluluklar dışında herkesin bedeni bütünlüğünü muhafaza hakkı vardır.

  (3) Organ bağışı ve nakline ilişkin kurallar yasayla belirlenir.

  (4) Kimse, yasada belirtildiği üzere, kendi özgür ve bilgilendirilmiş rızası olmaksızın, bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.

  (5) İnsan soyunun genetik yapısına ve insan bedeninin ve parçalarının ticari kazanç kaynağı haline getirilmesine yönelik uygulamalar yasayla kısıtlanmıştır.

  (6) Eşeysiz üreme yasaklanmıştır.  Kişinin Özgürlüğü ve Güvenliği
  Madde 20

  (1) Herkes kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına sahiptir.

  (2) Hiç kimse, yasayla öngörülmek ve yasanın cevaz verdiği şekil ve zamanda olmak koşuluyla, aşağıdaki haller dışında, özgürlüğünden yoksun bırakılamaz:
   (a) Yetkili mahkemece hakkında hüküm verilmiş bir kişinin tutuklanması;
   (b) Mahkemece verilmiş yasal bir emre uymamaktan dolayı bir kişinin yakalanması veya tutuklanması;
   (c) Bir kişinin, suç işlediği yolunda bir makul şüphe üzerine veya suç işlemesini önlemenin veya işledikten sonra kaçmasına engel olmanın makul olarak gerekli görüldüğü hallerde yetkili yargı mercii önüne çıkarılması amacıyla yakalanması veya gözaltına alınması;
   (d) Bir küçüğün ıslahı amacıyla yasal bir emirle tutulması veya yetkili yargı mercii önüne çıkartılması amacıyla yasaya uygun olarak tutuklanması veya gözaltına alınması;
   (e) Bulaşıcı bir hastalık yayma ihtimali olan kişilerin, akıl hastalarının, alkoliklerin, uyuşturucu madde bağımlılarının veya serserilerin tutuklanması;
   (f) Bir kişinin, Devlet’in ülkesine izinsiz girişini önlemek için yakalanması veya tutuklanması veya hakkında sınırdışı veya iade işlemi başlatılmış olan bir yabancının yakalanması veya tutuklanması;

  (3) Hiç kimse, hapis cezası gerektiren ağır suç işlemesi halinde yasayla hükmolunan zaman ve usuller ile yasada tanımlanan kurala uygun gerekçeli yargı emrinin verdiği yetki haricinde, yakalanamaz.

  (4) Yakalanan veya tutuklanan kişinin durumu hakkında yakın akrabalarına mümkün olan en kısa sürede bilgi verilir.

  (5) Yakalanan veya tutuklanan herkes, yakalanmasını veya tutuklanmasını gerektiren nedenler hakkında, yakalandığı sırada, anladığı dilde bilgilendirilir ve kendisi veya akrabaları tarafından seçilecek bir avukatın hizmetlerinden yararlandırılmasına derhal imkan tanınır.

  (6) Yakalanan kişi, yakalandıktan sonra mümkün olan en kısa zamanda ve her hal ve karda, daha önce salıverilmediği takdirde, yirmidört saat geçmeden bir yargıç önüne çıkarılır.

  (7) Yargıç, yakalanma nedenini yakalanan kişinin anladığı dilde yakalanan kişiden öğrenmeye çalışır ve mümkün olan en kısa zamanda ve her hal ve karda yargıç önüne çıkma tarihinden başlayarak üç günü geçmeyecek bir süre içinde, uygun göreceği koşullarla yakalananı salıverir veya yakalanma nedenini oluşturan suç hakkındaki soruşturma tamamlanmadığı takdirde, tutukluluğunun devamına karar verir. Yargıç, her defasında sekiz günü geçmemek koşuluyla, bu tutukluluğun devamına karar verebilir. Yakalanma veya tutuklanma süresinin toplamı, yakalanma tarihinden başlayarak üç ayı geçemez ve bu sürenin sonunda yakalamayı veya tutuklamayı uygulamakla görevli kişi veya makam, yakalanan veya tutuklanan kişiyi derhal serbest bırakır.

  (8) Yargıcın, yukarıdaki (7)’nci fıkraya göre verdiği kararlara karşı temyiz yolu kapatılamaz.

  (9) Yakalanması veya tutukluluğu nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılan herkes, yakalanmasının ve tutukluluğunun yasaya uygunluğu hakkında bir mahkemece süratle karar verilmesi için yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. Yakalanması veya tutukluluğu yasaya aykırı görüldüğü takdirde, mahkemece serbest bırakılması emredilir.

  (10) Bu Madde kurallarına aykırı olarak bir yakalanma veya bir tutuklanma mağduru herkes, dava açmak suretiyle tazminat talep etme hakkına sahiptir.

  Adli Yargıya İlişkin Haklar
  Madde 21

  (1) İşbu Anayasa’yla ve onun hükümleriyle kendisine tanınan medeni hak ve yükümlülükleri ihlal edilen herkes, yetkili bir mahkemeye mümkün olan en kısa sürede başvurma olanağının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir.

  (2) Herkes, medeni hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde veya kendisine karşı yapılan bir suçlamanın karara bağlanmasında, yasayla kurulan bağımsız, tarafsız ve yetkili bir mahkeme tarafından, makul bir süre içerisinde adil ve açık surette yargılanma hakkına sahiptir. Karar, gerekçeli olur ve açık duruşmada okunur.

  (3) Kamu güvenliği veya anayasal düzen veya genel emniyet veya genel ahlak yararına olduğu veya küçüklerin çıkarları veya tarafların özel hayatlarının korunması için gerekli olduğu ve aleniyetin, adaletin sağlanması için mahkemece zararlı görüldüğü özel durumlarda, duruşmanın bir kısmı veya tamamı mahkemenin kararıyla basına ve halka kapalı tutulabilir.

    1   2   3   4   5   6


      Ana sayfa


  Annan Planı ile kurulması öngörülen Kıbrıs Türk Kurucu Devleti'nin Anayasası kibris türk devleti anayasasi

  Indir 287.05 Kb.