bilgiz.org

Anadolu Üniversitesi

 • İnşaat Mühendisliği Bölümü • Tarih01.10.2017
  Büyüklüğü179.21 Kb.

  Indir 179.21 Kb.


  T.C.

  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

  Mühendislik Fakültesi

  İnşaat Mühendisliği Bölümü

  Öğrenci Staj Kılavuzu

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç ve Kapsam, Dayanak

  Amaç ve Kapsam

  MADDE 1 - Bu Kılavuz, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin öğrenim süresince yapmakla yükümlü olduğu staj çalışmalarının kurallarını ve çerçevesini belirler.
  Dayanak

  MADDE 2 – Bu kılavuz Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesinin 5. maddesine dayanılarak öğrencilere staj uygulamalarının esaslarını anlatan bir rehber olarak hazırlanmıştır.


  İKİNCİ BÖLÜM

  Stajın Amacı, Staj Süresi ve Alanları, Bölüm Staj Komisyonu, Staj ile ilgili Dokümanlar, Staj Başvurusu, Staj Yerleri, Staj Devam Zorunluluğu, Sigorta
  Stajın Amacı

  MADDE 3 – Staj eğitiminin amacı İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin akademik öğrenim süresi içerisinde edindiği bilgiler doğrultusunda, mesleki görgü ve bilgilerini arttırmak, ilgili kamu ve özel kuruluşlarda bizzat uygulama yaparak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.
  Staj Süresi ve Alanları

  MADDE 4 – İnşaat Mühendisliği Bölümünde ilk 4 yarıyılını tamamlayan öğrenciler 20 iş günü “Yapı” ve 20 iş günü “Geoteknik, Ulaştırma ve Hidrolik” alanlarından birinde olmak üzere toplam 40 iş günü staj yapmak yükümlülüğünde olup stajlarını başarı ile tamamlamak zorundadırlar. Şantiye ve mesleki stajları en az bir staj Yapı alanında olmak koşulu ile Geoteknik, Ulaştırma ve Hidrolik alanlarında yapılabilir.  1. Yapı Stajı:

  Yapı stajları, bina inşaatı yapan ve kontrol eden ilgili kurum ve kuruluşlarda (Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ulusal ve Uluslar Arası Alanda İnşaat İşleri Üstlenen Müteahhitlik Firmaları ve Yapı Denetim Şirketlerinde yapılabilir. Öğrenciler, yapı stajını yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan betonarme (toplu konut, yüksek betonarme binalar v.b.), prefabrik ve çelik yapılarda (fabrika inşaatı v.b.) tamamlayabilirler.
  Öğrenci yapı stajında aşağıda belirtilen yapım aşamalarında gözlem ve çalışma yapmak ile zorunludur:

  • Temel (Kalıp, demir ve beton işleri)

  • Zemin kat ve normal kat kolon ve döşeme (Kalıp, demir ve beton işleri)

  • Çatı inşaatı (Ahşap veya çelik çatı)

  • Duvar işleri (Tuğla örülmesi, yalıtım, sıva işleri)

  • Prefabrike yapılar için temel aşaması, yapı elemanlarının (kolon ve döşeme) imalatı (kalıp, demir ve beton işleri) ve montaj aşamaları, çatı ve duvar işleri.

  Ayrıca, öğrenciler stajları süresince büro, şantiye ve laboratuarda aşağıda belirtilen alanlarda azami derecede gözlem ve çalışmalar yapmalıdır. Yetkili mühendisten büroda yapılan işler hakkında bilgi edinilmelidir. Özellikle stajını yaptığı binaların proje aşamalarını bizzat proje üzerinde çalışmalar yaparak öğrenilmelidir. İş programı ve hakediş (istihkak) tanzimi gibi yapı işletmesi konularında çalışmalarda bulunulmalıdır. Projelendirme ve yapı işletmesi aşamalarında kullanılan paket programlar hakkında bilgiler edinilmeli ve bu programları öğrenmeye yönelik yeterli çalışmalar yapılmalıdır. Proje aplikasyonu ve hafriyat aşamalarında gözlem ve çalışmalarda bulunulmalıdır. Zemin etüdü ve eğer uygulandıysa iyileştirme/destekleme aşamalarında gözlem/çalışmalar yapılmalıdır. Yapıların inşasında kullanılan malzemelerin üretim santrallerinde (taş kırma ocağı, beton santralleri gözlem/çalışmalar yapılmalıdır. Laboratuarda beton ve çelik çekme deneyleri v.b hakkında gözlem ve çalışmalar yapılmalıdır.
  1. Geoteknik Stajı

  Geoteknik stajları; Geoteknik mühendisliğinin, zemin mekaniği, geoteknik deprem mühendisliği, temel mühendisliği gibi alanlarında hizmet veren büyük ölçekli firmalarda yapılabilir. Öğrenci aşağıda verilen farklı uygulamalardan herhangi birinde problemin tanımından çözümü ve kontrolüne kadar aşamalar dikkate alınarak gözlem ve çalışma yapmak ile zorunludur.

   • Palplanj ve Ankraj sistemleri

   • Şev stabilitesi

   • Diyafram Duvar

   • Kazıklı Temel

   • Zemin iyileştirmesi (Jet Grout, Taş Kolon ..)

   • Kum Dren

   • Donatılı zemin

  Öğrenci yetkili mühendisten büro çalışmaları hakkında bilgi edinmelidir. Stajı ile ilgili her türlü etüd, plan, proje, hesap aşamalarını gözlemlemelidir. Stajı ile ilgili çalışmaların maliyet analizi, hakediş çıkarımı ve iş programı çıkarılması gibi yapı işletmesi konularında da çalışmalarda bulunması gereklidir. Proje süresince kullanılan her türlü paket program ile ilgili bilgi almalı ve asgari düzeyde kullanabilmelidir. Projenin uygulama sürecinde zemin özelliklerinin belirlenmesinden başlayarak proje sonu kontrollere kadar aşamalar dikkate alınarak gözlem ve çalışmalarda bulunmalıdır. Proje süresince zemin indeks deneyleri (Su Muhtevası Deneyi, Kıvam Limitleri Deneyleri, Elek Analizi Deneyi, Hidrometre Deneyi, Özgül Ağırlık Deneyi, Konsolidasyon Deneyi) Zemin mukavemet deneyleri (Serbest Basınç Deneyi, Direkt Kesme Kutusu Deneyi, Üç Eksenli Basınç Deneyleri) uygulama kalite kontrol deneyleri (Ankraj halatları öngerme deneyleri, Plaka yükleme, Kazık yükleme deneyleri, Kazık devamlılık testleri, İnklometre ölçümleri ile Karot alımı ve dayanım testleri ) gibi deneyler mutlaka öğrenilmelidir. Staj sırasında öğrenci çalıştığı geoteknik yapılarla ilgili olarak fizibilite çalışmaları, ekonomik analiz, çevre etki değerlendirmesi, toplumsal fayda gibi konular hakkında ayrıca bilgi edinmelidir.


  1. Ulaştırma Stajı

  Ulaştırma stajları, karayolu, demiryolu ve kent içi raylı sistem inşaatı yapan ve kontrol eden ilgili kurum ve kuruluşlarda Karayolları Genel Müdürlüğü, KGM Bölge Müdürlükleri ve Bağlı Şube Şefliklerinde, T.C. Devlet Demiryolları ve Yol İnşaatı Alanında Çalışan Müteahhitlik Firmalarında yapılabilir. Öğrenciler, ulaştırma stajını yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan karayolu, demiryolu ve kent içi raylı sistemlerde tamamlayabilirler. Öğrenci ulaştırma stajında aşağıda belirtilen yapım aşamalarında gözlem ve çalışma yapmak ile zorunludur:

  • Yarma ve dolgu aşamaları (Malzeme temini, serilmesi ve sıkıştırılması),

  • Alt temel, temel veya plent-mix temel tabakaları (Malzeme temini, serilmesi ve sıkıştırılması),

  • Asfalt kaplama tabakaları (Binder ve aşınma tabakaları, sathi kaplama) üretimi, serilmesi ve sıkıştırılması,

  • Demiryolu inşaatında, yarma ve dolgu aşamaları, alt temel ve temel tabakaları ile balast tabakasının serilmesi ve sıkıştırılması,

  • Demiryolu üstyapı elemanlarının (travers, ray v.b.) yerleştirilmesi,

  • Kent içi raylı sistemlerde uygulanan balastsız üstyapı aşamaları.

  Ayrıca, öğrenciler stajları süresince büro, şantiye ve laboratuarda aşağıda belirtilen alanlarda azami derecede gözlem ve çalışmalar yapmalıdır. Yetkili mühendisten büroda yapılan işler hakkında bilgi edinmelidir. Özellikle stajını yaptığı ulaştırma yapılarının etüd, plan ve proje aşamaları hakkında bilgi edinilmelidir. Staj yapılan yola ait güzergah planının ve enkesitlerin çizilmesi, hacim hesaplarının yapılması, kütleler diyagramının çizilmesi, toprak işlerinin ve taşıma maliyetlerinin hesaplanması, sanat yapılarının tasarımı bizzat proje üzerinde çalışılarak öğrenilmelidir. İş programı ve hakediş (istihkak) tanzimi, gibi yapı işletmesi konularında çalışmalarda bulunulmalıdır. Projelendirme ve yapı işletmesi aşamalarında kullanılan paket programlar hakkında bilgiler edinmeli ve bu programları öğrenmeye yönelik yeterli çalışmalar yapılmalıdır. Proje aplikasyonu ve hafriyat aşamalarında gözlem ve çalışmalarda bulunulmalıdır. Zemin etüdü ve eğer uygulandıysa iyileştirme/destekleme aşamalarında gözlem/çalışmalar yapılmalıdır. Yapıların inşasında kullanılan malzemelerin üretim santrallerinde (taş kırma ocağı, beton santrali ve asfalt plenti gibi) gözlem/çalışmalar yapılmalıdır. Eğer yapılıyorsa sanat yapıları (Köprü, tünel, menfez, istinat duvarı v.b.) hakkında gözlem ve çalışmalar yapılmalıdır. Ulaştırma stajlarında çok önemli bir yer tutan arazi (tabakaların sıkışma kontrolü) ve laboratuar deneyleri (bitüm ve agrega deneyleri ile bitümlü karışım deneyleri-Marshall Deneyi) çok titiz bir şekilde gözlemlenmeli ve yeri geldiğinde de yapılmalıdır.


  1. Hidrolik Stajı

  İçme suyu temini stajı yapacak öğrencilerin, staj süresince suyun kaynağında yapılan işleri, isale hattını, terfi merkezini, hazne şebekesini ve yardımcı elemanları görmeleri zorunludur. İl ve ilçe kanalizasyon inşaatlarında staj yapan öğrenciler, atık su ve yağmur sularının uzaklaştırılması sisteminin proje aşamasından bütün imalat aşamalarına katılmalıdır. Ayrıca atık su arıtma tesisinde staj yapılıyorsa ünitelerin nasıl boyutlandırıldığı ve imalatının nasıl yapıldığını görmelidir. Sulama tesislerinde staj yapan öğrenciler, su alma yapılarının nasıl projelendirildiğini ve imalatının nasıl yapıldığını öğrenmeleri gerekmektedir. Regülatör, gölet, sulama kanalı, kanalet ve sanat yapılarının yapım esnasında izlemelidir. Liman inşaatında çalışacak öğrencilerin, liman projelendirilmesinin esasları ve projenin uygulama aşamalarının görmesi gerekmektedir. Barajlarda staj yapacak öğrenciler, staj süresinin elverdiği ölçüde mümkün olan tüm imalat aşamalarında bulunmaları gerekmektedir. Su tutma yapılarında gövde, dolu savak, derivasyon tüneli, su alma yapıları, dip savak, denge bacaları gibi yapıların, hem proje bazında bilgi sahibi olunması hem de inşa aşamalarının görülmesi gerekmektedir.
  İşyerinde Cumartesi günleri de çalışma yapılıyorsa, bu durumu belgelendirmek kaydıyla, öğrenci Cumartesi günleri de stajına devam edebilir.
  Bölüm Staj Komisyonu

  MADDE 5 – Her Bölümde öğrencilerin staj çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek üzere bir Staj Komisyonu kurulur. Staj Komisyonları, görevlendirilen öğretim elemanlarından oluşur. Komisyonun görevleri;

  • Staj çalışması ile ilgili ön hazırlıkları yapmak,

  • Kamu kesiminden ve özel sektörden staj yerleri sağlanmasına yardımcı olmak,

  • Staj için başvuran öğrencilerin staj yerlerine dağılımını yapmak,

  • Stajlar ile ilgili programları ve esasları belirlemek,

  • Gelen staj dosyalarını incelemek ve değerlendirmek,

  • Stajını başarı ile tamamlamış öğrencilerin isimlerini Staj Komisyonuna bildirmek,

  Staj İle İlgili Dokümanlar

  MADDE 6 – Öğrenciler, staj süresince aşağıdaki dokümanları hazırlamak, tamamlanmasını izlemek ve sağlamakla yükümlüdür.
  a) Staj Başvuru Dilekçesi: Öğrenciler tarafından bölüm sekreterliğinden temin edilerek doldurulan, staj yapmak istedikleri staj yerini gösteren dilekçedir (Ek-1).

  b) Zorunlu Staj Formu: Öğrenciler tarafından bölüm sekreterliğinden temin edilerek doldurulan staj yaptıkları tarihler arasında, sigorta işlemlerinin üniversitemiz tarafından yapılabilmesi için gerekli bilgileri içeren evraktır (Ek-2).

  c) Staj Değerlendirme Formu: İşyeri staj sorumlusu tarafından her stajyer için staj süresince yaptığı uygulamaları değerlendiren ve sonunda öğrencinin başarılı olup olmadığını belirten belgedir. Staj değerlendirme formlarının staj bitiminde Bölüm Başkanlığına, staj sorumlusu tarafından doğrudan veya öğrenci tarafından kapalı ve onaylı zarf içerisinde ulaştırılması gerekir (Ek-3).

  d) Staj Raporu: Her öğrenci staj çalışmaları hakkında İnşaat Mühendisliği Bölüm Staj Kılavuzunda belirtilen yazım kurallarına (Ek-6) uygun olarak düzenleyecekleri bir raporu Staj Komisyonuna teslim etmek zorundadır.
  Staja Başvuru

  MADDE 7 - Öğrenci, staj için başvuru yaptığı kurumdan alacağı kabul belgesini Bölüm Staj Komisyonu’na onaylatmalıdır. Onaylı belgeyi ilgili bölüme teslim eden öğrenciye İşyeri Resmi Staj Mektubu ile Bölüm Staj Kılavuzu ekinde yer alan belgeler verilir.

  Staj Yapılacak Yerler
  MADDE 8 – İnşaat Mühendisliği Bölümü her öğrenciye staj yeri bulmak zorunda değildir. Resmi veya özel kurum ve kuruluşlarca tahsis edilen staj kontenjanları Bölüm Staj Komisyonunca ilan edilir ve dağıtılır. Tahsis edilen staj yerlerinin yeterli olmaması durumunda, öğrencilerin kendi imkanları ile bulacağı ve Bölüm Staj Komisyonunun da uygun göreceği kamu veya özel sektöre ait işletmelerde staj yapması mümkündür. Hiçbir öğrenci kendi girişimiyle bulduğu işletmede Bölüm Staj Komisyonu’nun onayı olmadan staj yapamaz.
  Öğrencilerin kendi imkanları ile yurt dışında bulacakları iş yerlerinde Bölüm Staj Komisyonlarının uygun görmesi şartı ile staj yapılması mümkündür.
  Yurt dışında staj yapmak isteyen öğrenciler stajlarını ERASMUS programı kapsamında gerçekleştirebilecekleri gibi kendi girişimleri sonucu buldukları işletmelerde Bölüm Staj Komisyonunun yazılı onayını almak koşuluyla yapabilirler. Öğrenciler staj yeri seçiminde aşağıdaki kriterleri dikkate almalıdırlar:


  • Staj yapılacak resmi veya özel kurum ve kuruluşlar, stajların tanımlarında açıklanan inşaat alanlarında faaliyet göstermelidir.

  • Kurum/kuruluş tarafından her bir staj türü için belirlenen zorunlu yapım aşamalarının staj süresince görülebileceği taahhüt etmelidir.

  • Kurum/kuruluşta stajyerlerden sorumlu en az bir adet İnşaat Mühendisi bulunmalıdır.

  • Staj yapılan kurum/kuruluş bünyesindeki veya yapılan işlerin kalite kontrolünün yapıldığı anlaşmalı laboratuarlar faal şekilde çalışmalıdır.

  • Staj yaptıran kurum/kuruluş, stajyerlere gerek proje gerekse uygulamada pratik çalışma yeteneği kazandırmaya yönelik olarak, etkin bir şekilde çalıştırmayı taahhüt etmelidir.

  Öğrenciler staja başladıktan sonra, Bölüm staj komisyonunun bilgisi ve onayı alınmaksızın staj yeri değişikliği yapamazlar.  İşletmelerde stajyer öğrenciler kesinlikle grev, gösteri, yürüyüş veya iş yavaşlatma gibi eylemlere katılamazlar. İşletmelerde grev ve lokavt uygulaması, deprem, yangın ve sel gibi doğal afet olması durumunda, öğrenciler stajlarını Bölüm Staj Komisyonu’nun bilgisi ve onayı dahilinde başka işletmelerde sürdürebilirler.
  Staj Devam Zorunluluğu

  MADDE 9 - Staja devam zorunludur. Stajyer, Ek-5’te verilen Stajyer Öğrenci Devam Takip Çizelgesini işyeri yetkilisine onaylatmakla yükümlüdür. Geçerli mazeretler nedeniyle devam edilemeyen günler telafi edilmelidir.
  Sigorta

  MADDE 10 - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5/b maddesi gereğince zorunlu staja tabi tüm öğrencilere “ İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” yapılması ve sigorta primlerinin de Üniversitemizce ödenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, staj yapacak öğrenciler, sigortalarının yapılabilmesi için kendilerinden istenen belgeleri, belirtilen süre ve şekilde eksiksiz olarak teslim etmek zorundadırlar. Dolayısıyla, Öğrencilerin, zorunlu staj sigortalarının yapılması için belirlediği staj tarihlerinin hiçbir şekilde değiştirilmemesi gerekmektedir. Eğer elde olmayan sebeplerle dilekçede belirtilen başlangıç-bitiş tarihlerinde değişiklik olması veya stajın yapılamaması halinde bunu İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığına bildirmeniz gerekmektedir.
  Sigorta yaptırırken sizden bu konudaki sorumluluğu üstlendiğinize dair bir taahhüt yazısı Bölüm Başkanlığı tarafından alınacak, durumu bildirmediğiniz takdirde tüm sorumluluk size ait olacaktır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Staj Uygulama İlkeleri ve Dikkat Edilecek Hususlar
  Stajın Uygulama İlkeleri

  MADDE 11 - Staja giden her öğrenci, Staj Değerlendirme Formunu staj yaptığı birimin yetkilisine verir. Bu form, staj bitiminde yetkili kişi tarafından doldurulup onaylandıktan sonra ağzı kapalı ve üzerinde firma kaşesi/mühürü olan bir zarf içinde ilgili bölüme gönderilir. Kurum kaşesi ve onayı olmayan formlar değerlendirmede dikkate alınmaz.
  Staj süresince yapılan çalışmalar, öğrenci tarafından Staj Raporuna düzenli olarak işlenir ve staj yerindeki yetkili kişinin unvanı belirtilerek, ilgilinin kaşe ve imzası ile onaylanır. İmza, kaşe, mühür veya tarihler bulunmayan, üzerinde silinti, kazıntı ve usulüne uygun olmayan düzeltme yapılan staj raporları kabul edilmez.
  Her öğrenci, staj raporunu staj bitiminden sonra takip eden akademik yarıyıl içinde bölüm staj komisyonlarınca belirlenen tarihe kadar teslim etmek zorundadır. Raporunu ilan edilen tarihten sonra teslim eden öğrencilerin stajı kabul edilmez.
  Öğrenciler, üretim ve hizmetle ilgili gizliliği gerektiren konularda başkalarına bilgi veremez; sendikal etkinliklere katılamaz.
  Öğrenciler staj süresince Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine; staj yaptığı kurumun çalışma ilkelerine, iş koşulları, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına ve yasal düzenlemelere uymak zorundadır.
  Dikkat Edilecek Hususlar

  MADDE 12 - Öğrenciler staj süresince Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine; staj yaptığı kurumun çalışma ilkelerine, iş koşulları, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına ve yasal düzenlemelere uymak zorundadır.
  Öğrenciler stajları süresince aşağıdaki hususları ve tavsiyeleri dikkate almalıdırlar:

  1. Öğrenciler staj yaptıkları işyerinde kendi şahsiyetleri yanında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini ve eğitim aldıkları bölümlü temsil ettiklerini unutmamalıdırlar. Kendileri ve bölümümüz hakkında olumsuz bir görüş oluşturacak davranışlardan kaçınmalıdırlar.

  2. Staj yapılan kurum veya kuruluşun faaliyet konularının, organizasyon yapısı ve kısımları hakkında bilgi edinilmelidir. Staj esnasında çalışma hayatında bir İnşaat Mühendisinden beklentilerin neler olduğu sorgulanmalı ve iş yerindeki idari yapı incelenmelidir.

  3. Öğrenciler “Stajların Tanımı ve Kapsamı” başlığı altında belirtilen zorunlu uygulamaları eksiksiz, diğer uygulamaları da azami düzeyde görmeye çalışmalıdır. Bu uygulamalarda kullanılan araç ve gereçleri incelemelidir.

  4. Öğrenci, stajının çalışma hayatına hazırlık açısından çok büyük önem taşıdığının bilincinde olmalıdır. Staj, öğrencinin öğrendiği bilgileri tatbik edebilmesinin ve gördüğü yeni uygulamaları araştırıp pekiştirmesinin en güzel bir fırsatıdır. Dolayısıyla öğrenci bu bilinçle öğrenmeye istekliliğini göstermeli, bir mühendis gibi aktif şekilde görev almaya çalışmalıdır. Öğrenmenin en etkin yolu soru sormaktan geçmektedir. Dolayısıyla öğrenci, tecrübeli mühendislere veya şantiye şeflerine soru sormaktan çekinmemelidir. Ayrıca, öğrenci yapılan uygulamaları sıradan biri gibi gözlemlemek yerine, öğrendiği ve araştırdığı bilgiler çerçevesinde sorgulamalıdır.

  5. Öğrenciler, üniversitemiz tarafından taahhüt ettiği tarihler arasında sigortalanmaktadır. Fakat inşaat sahasında meydana gelebilecek kazalara karşı dikkatli olunmalı, yapılacak uyarılara kesinlikle uyulmalıdır.

  6. Staj başlamadan önce, staj yapacakları konu ile ilgili kitap ve ilgili standartların edinilmesi büyük fayda sağlayacaktır. Stajdan önce ve staj süresince bu kaynaklara sıkça başvurmaları, stajda yapılan gözlemlerin bir mühendis gözüyle bakılmasını sağlayacaktır. Geçirilen verimli bir staj dönemi ile ilerideki çalışma hayatlarına sağlam bir basamak teşkil edecektir.

  7. Staj türüne göre belirtilen zorunlu işler eksiksiz, diğer uygulamalar ise azami derecede

  görülmelidir. Gözlemler yüzeysel kalmamalı, işin incelikleri öğrenilmeye çalışılmalıdır.

  1. Gözlemlenen işler mühendislik açısından değerlendirilmeli, öğrenilen ve stajda edinilen bilgiler çerçevesinde hatalı uygulamalar tespit edilmeye çalışılmalıdır.

  2. Öğrencilerin staj süresince her gün rapor tutmaları, gözlem sonuçlarını ve taslakları not etmeleri çok yararlı olmaktadır. Çünkü öğrenilen bilgilerin %80’i ilk 1 saat içinde unutulmaktadır. Ayrıca stajda gözlemlenen işler “staj raporunda” kesinlikle günlük olarak yazılacağından bu konu ihmal edilmemelidir.

  3. Staj esnasında fotoğraf ve video çekimleri gerektiğinden öğrencilerin bu kayıt aletlerini sürekli yanlarında taşımaları gerekmektedir.

  4. Öğrenci, işin teknik yönünü anlatan ve rapordaki anlatımını destekleyen fotoğraflar çekmelidir.

  5. Staj (büro, şantiye veya laboratuar) esnasında yapılan inşaata ait proje ve belgeler hakkında bilgi edinilerek bunlardan örnekler temin edilmelidir. Rapordaki anlatım, bir mühendise yakışan teknik terminoloji ve gerekli belgelerle desteklenmeli, düzgün bir anlatım dili kullanılarak yazılmamalıdır.

  6. Özel işyerlerinde 6 gün çalışma, resmi işyerlerinde 5 gün çalışma iş günü olarak kabul edilecektir.

  7. Staj defterinin yazımı esnasında staj sorumlusu kontrol mühendisinin her sayfada kaşe ve imzası bulunmalıdır.

  8. Staj defterlerinin son teslim tarihi Güz dönemi ders Ekle-sil haftasının sonuna kadar olan haftadır.

  9. Staj hakkında staj komisyonuna stajı özetleyici sunum ve sözlü sınav yapılacaktır.


  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Stajın İzlenmesi, Staj Raporunun Hazırlanması ve Değerlendirme
  Stajın İzlenmesi

  MADDE 13 – Staj komisyonu elemanları, gerekli görüldüğü durumlarda stajın amacına ve kurallarına uygun yürütülmesi için gerekli izlemeyi yapabilir veya stajın yapıldığı işletme ile iletişime geçip, staj yapan öğrenci hakkında bilgi alarak öğrencilerin izlenmesini sağlayabilir.
  Staj Raporunun Hazırlanması

  MADDE 14 – Öğrenciler staj dönemi sonunda MMF Staj Yönergesi kapsamında ve bölüm staj kılavuzunda tanımlanan formatta bir “Staj Raporu” hazırlayarak bunu Bölüme teslim etmek zorundadırlar. Bu kurallara uygun olmayan staj raporları değerlendirmeye alınmayacak ve öğrenci tarafından tekrar düzenlenecektir. Staj raporunun hazırlanmasında aşağıda verilen kurallar dikkate alınmalıdır.
  Değerlendirme

  Madde 15 - Stajlar, İnşaat Mühendisliği Bölüm Staj Komisyonu tarafından görevlendirecek öğretim elemanları tarafından en geç bir ay içinde değerlendirilir. Bu değerlendirme staj raporlarının incelenmesi şeklinde veya gerekli görüldüğünde sözlü sınavla da yapılabilir. Staj sonuçları BAŞARILI/BAŞARISIZ olarak değerlendirilir. Red edilen stajlar için bir gerekçeli rapor hazırlanarak staj değerlendirme tutanağına eklenir ve öğrenci stajı tekrarlar. Stajla ilgili her türlü belge, staj değerlendirme toplantısından sonra Bölüm arşivinde saklanmak üzere Bölüme teslim edilir. Staj raporları öğrencinin ilişiği kesildikten sonra da üç yıl süreyle saklanır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Staj Muafiyet Talebi ve Değerlendirilmesi
  Staj Muafiyet Talebi

  MADDE 16- Staj programlarının uygulanması üniversiteler arasında farklılık gösterdiğinden, dikey geçiş yapan öğrencilerin daha önce yapmış oldukları stajlar transfer edilemez. Bu öğrenciler stajlarını Bilecik Mühendislik Fakültesi staj yönergesine uygun şekilde yeniden yaparlar. Yatay geçiş yapan öğrencilerin stajları ise Fakülte Staj Komisyonu karanına göre kabul edilir.
  Çift Anadal yapan öğrencilerin İkinci Anadal Programındaki stajları ilgili Bölüm Staj Komisyonu tarafından değerlendirilir. Yapacağı stajın her iki dalda da sayılması talebinde bulunacak Çift Anadal öğrencilerinin staja başlamadan önce staj yerinin uygunluğu konusunda her iki bölümün staj komisyonlarının olurunu almaları gerekmektedir. Kendi anadalındaki stajın bir kısmı veya tamamının İkinci Anadalın da kabul edilme koşulları her iki Bölüm Staj Komisyonunun ortak değerlendirmesi sonucunda karara bağlanır ve Fakülte Staj Komisyonuna bilgi verilir.

  Muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin durumları, Bölüm Staj Komisyonunca görüşülerek karara bağlanır ve ilgili belgeler öğrencinin dosyasına konulmak üzere Fakülte Dekanlığı marifetiyle Fakülte Staj Komisyonuna teslim edilir.

  EKLER


  Ek-1
  BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI’NA
  Tarih:

  Bölümünüzün ……………..sınıf ve……………….. numaralı öğrencisiyim. ………………..stajımı yapmak üzere başvuruda bulunduğum aşağıda bilgilerini sunduğum kuruluş, başvurumu uygun bulmuştur. İlgili kuruluşta staj yapabilmem için gerekli onay yazısının tarafınızdan verilmesi hususunu  bilgilerinize arz ederim.
  Öğrencinin Adı Soyadı
  İmzası
  Kuruluş Adı :

  Temel İlgi Alanı :

  Adresi :

  Telefon Numarası :

  Web Adresi :
  Tarih:
  ………………………..BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI’NA

  Adı geçen öğrencinin belirtilen iş yerinde stajını yapması komisyonumuzca uygun görülmüştür.


  Saygılarımızla,
  Staj Komisyonu Başkanı


  İmza
  E-posta:

  Cep Tel no:

  Ev Tel no:

  Ev Adresi:

  … / … / 20..

  Staj Komisyonu Onayı

  Staj Komisyonu Başkanı

  İmza
  T
  Resim Yapıştırarak Bölüm Staj Komisyonuna Onaylatılacaktır.

  Fotokopi resim kullanmayınız.  Ek-2
  .C.


  BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

  ZORUNLU STAJ FORMU
  ÖĞRENCİNİN ADRES KAYIT BİLGİLERİ

  Adı-Soyadı
  Fakülte No/Sınıf
  Bulvar
  Cadde
  Sokak
  Mahalle/Semt
  Dış Kapı
  İç Kapı
  İli
  İlçe
  Köy
  Posta Kodu
  Ev Telefonu
  Cep Telefonu
  E-posta adresi
  STAJ YAPILAN YERİN

  Adı
  Adresi
  Üretim/Hizmet Alanı
  Telefon No
  FAKS No.
  E-posta adresi
  Web Adresi
  Staja Başlama Tarihi
  Bitiş Tarihi
  Süresi(İş Günü)


  ÖĞRENCİNİN NÜFUS KAYIT BİLGİLERİ

  Soyadı
  Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl
  Adı
  İlçe
  Baba Adı
  Mahalle- Köy
  Ana Adı
  Cilt No
  Doğum Yeri
  Aile Sıra No
  Doğum Tarihi
  Sıra No
  T.C.Kimlik No.
  Verildiği Nüfus Dairesi
  N.Cüzdan Seri No
  Veriliş Nedeni
  S.S.K. No.
  Veriliş Tarihi

  ÖĞRENCİNİN İMZASI  STAJ KOMİSYONU ONAYI  FAKÜLTE ONAYI
  Belge üzerindeki bilgilerin doğru olduğunu bildirir, staj yapacağımı taahhüt ettiğim adı geçen firma ile ilgili staj evraklarının hazırlanmasını saygılarımla arz ederim

  Tarih:

  Yukarıda kimlik bilgileri verilen öğrencinin belirtilen işyerinde ve sürede zorunlu stajının bir kısmını yapması uygun görülmüştür.


  Tarih:

  Yukarıda kimlik bilgileri verilen, belirtilen tarihlerde ve işyerinde zorunlu stajının bir kısmını yapması uygun görülen öğrenciye ilişkin sigorta işlemleri, 5510 sayılı yasaya göre, Üniversitemiz tarafından yapılmak üzere sıraya alınmıştır.


  Tarih:
  ÖNEMLİ NOT: Öğrencinin bu formu zorunlu staja başlamadan bölümünün belirleyeceği tarihe kadar bağlı bulunduğu staj komisyonuna teslim etmesi zorunludur. Bu form 3 asıl nüsha olarak (fotokopi değil) hazırlanır.

  Ek-3


  İLGİLİ MAKAMA
  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öncelikle, Ülkemize iyi yetişmiş mühendisler kazandırmak gayreti içerisindedir.

  Öğrencilerimizin, okulda aldıkları teorik ve pratik bilgi ve becerilerini, Fakültemiz “Staj Yönergesi” ne uygun olarak pekiştirmek ve geliştirmek için en az 20 iş günü, stajı yapmaları gerekmektedir.


  Staj sonunda öğrencinin staj değerlendirmesi için kullanılmak üzere gerekli “Staj Değerlendirme Formu” ekte sunulmuştur. Katkılarınız için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Saygılarımızla,


  İSİM-İMZA

  İnşaat Mühendisliği Bölümü

  Staj Komisyon Üyesi  Ek-3-a
  BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

  STAJ DEĞERLENDİRME FORMU
  Stajyerin Adı Soyadı :....................................................................................

  Öğrenci Numarası :.....................................................................................
  Bölüm :....................................................................................

  Öğrencinin Sürekli Adresi :....................................................................................
  Telefon Numarası :....................................................................................


  Bu Bölüm İşyeri Yetkililerince Doldurulacaktır
  İşyerinin

  Adı :................................................................................................
  Adresi :................................................................................................
  Telefon Numarası :................................................................................................
  Fax Numarası :................................................................................................
  Web Adresi :................................................................................................
  Stajyerin Sicil Amiri :....................................................................................
  Sicil Amirinin e-mail adresi :.......................................................................................

  Stajın Başlama Tarihi:........../.........../.......... Stajın Bitiş Tarihi:.........../.........../........

  EK-3b
  DEĞERLENDİRME

  Çok iyi

  İyi

  Yeterli

  Zayıf

  İşe ilgi

  Sorumluluk alma

  Çalışma Hızı

  Görevini yerine getirme

  Zamanı verimli kullanma

  Problem Çözebilme yeteneği

  Yaratıcılık

  Grup Çalışmasına Yatkınlığı İletişimi

  Üssü ile İletişimi

  Kurallara Uyma

  Kendini Geliştirme İsteği
  GENEL DEĞERLENDİRME  Lütfen eleştirilerinizi ve stajyer öğrencinin gelişimi ile ilgili tavsiyelerinizi belirtiniz.


  Bu stajyeri tekrar çalıştırmayı düşünür müsünüz? Evet Hayır  Gelecek yıl Fakültemizden stajyer çalıştırmak ister misiniz? Evet Hayır
  Değerlendirmeyi Yapan Sorumlu Mühendisin
  Unvanı Adı Soyadı:
  Kuruluştaki Görevi:
  E-mail :


  İmza ve Mühür

  …./…./….
  Ek-4

  T.C.
  BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

  BİLECİK

  "[Staj türü- tümü büyük harf olacak]" STAJ RAPORU


  "[Staj yapılan işletmenin adını - sadece ilk harfler büyük olacak]"

  HAZIRLAYAN

  [Ad ve Soyad - sadece ilk harfler büyük olacak]

  [Ay ve Yılı]

  Ek- 4- a


  Buraya öğrencinin fotoğrafı yapıştırılacak  ve damgalanacaktır


  ÖĞRENCİNİN

  Adı Soyadı :
  Sınıfı :
  Numarası :
  İmzası :
  Raporu Teslim Tarihi :

  STAJIN KODU :
  STAJ YAPILAN KURULUŞUN
  ADI VE ADRESİ :
  Stajın Başlangıç Tarihi :
  Bitiş Tarihi :
  STAJYERDEN SORUMLU İŞYERİ YETKİLİSİNİN
  Adı Soyadı :
  Ünvanı :
  İmzası :
  İŞYERİNİN MÜHÜRÜ :
  RAPORU İNCELEYEN ÖĞRETİM ELEMANININ
  Adı Soyadı :
  Staj çalışmasına verdiği Not :
  İmzası :
  Tarih :


  Ek-5

  STAJYER ÖĞRENCİ DEVAM TAKİP ÇİZELGESİ

  ÖĞRENCİNİN

  Adı Soyadı:…………………………………………….

  Numarası :

  Gün No.:

  Tarih

  Yapılan Çalışma

  1

  ./…./……..
  2

  ./…./……..
  3

  ./…./……..
  4

  ./…./……..
  5

  ./…./……..
  6

  ./…./……..
  7

  ./…./……..
  8

  ./…./……..
  9

  ./…./……..
  10

  ./…./……..
  11

  ./…./……..
  12

  ./…./……..
  13

  ./…./……..
  14

  ./…./……..
  15

  ./…./……..
  16

  ./…./……..
  17

  ./…./……..
  18

  ./…./……..
  19

  ./…./……..
  20

  ./…./……..
  21

  ./…./……..
  22

  ./…./……..
  23

  ./…./……..
  24

  ./…./……..
  25

  ./…./……..
  26

  ./…./……..
  27

  ./…./……..
  28

  ./…./……..
  29

  ./…./……..
  30

  ./…./……..

  Yukarıda kimliği yazılı öğrenci …./…./……..tarihinden …./…./…….. tarihine kadar toplam……..iş günü kuruluşumuzda staj yapmıştır.
  Değerlendirmeyi Yapan Sorumlu Mühendis

  ( Ad Soyad, Mühür ve imza)  Ek-6

  Staj Raporu Yazım Formatı


  1. Staj raporları, Yönerge Eki ve Bölüm Staj Kılavuzlarında tanımlanan formata uygun biçimde hazırlanır. Bu koşullara uygun olmayan raporlar değerlendirmeye alınmaz ve öğrencinin stajı başarısız sayılır.
  1. Staj raporu yazım dili Türkçedir. Stajın yurtdışında yapıldığı hallerde staj raporu yazım dili İngilizce olabilir.
  1. Raporlar, bilgisayar kullanılarak, kağıdın yalnızca bir yüzüne yazılmalıdır. Yazımda Times New Roman (12) yazı tipi kullanılmalıdır. Çizelge içleri yazılırken en fazla 12, en az 8 punto kullanılabilir. Bu değerlerin dışındaki yazı büyüklükleri kullanılmamalıdır. Yazımda virgülden ve noktadan sonra bir vuruşluk ara verilmelidir. Yazımda, her sayfanın üst ve sol kenarlarında 4.0 cm, alt ve sağ kenarlarda 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır. Ciltlendikten sonra metin kısmının sayfayı ortalaması için; yazıların yazım bloğuna göre ortalanması gerekir. Rapor yazımında bütün satırlar sol kenar boşluğun bitiminden başlamalıdır ve yazı her iki tarafa dayalı olarak yazılmalıdır. Paragraf başı içeriden başlamamalıdır. Yazımda 1 aralık kullanılmalıdır. Şekillerin ve çizelgelerin açıklamaları ile alıntılar, dipnotlar ve kaynak listesinin yazımında tek satır aralığı kullanılmalıdır. Bölüm başlıkları ve alt bölüm başlıkları ile bunları izleyen ilk paragraf arasında, 1 satır aralığı boşluk kullanılmalıdır. İki paragraf arasında da 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Bölümlerin yazımına daima yeni bir sayfadan başlanmalıdır.
  1. Rapor bölümleri Latin karakterleri kullanılarak sayısal biçimde numaralanır (1., 2., 3. gibi). Alt bölümler de benzer biçimde numaralandırılır (1.1, 1.2, 1.3 gibi). Tüm bölümlere ve alt bölümlere başlık konur. Ana bölüm başlıkları büyük harflerle yazılır. Alt bölümlerde en çok 3 seviyeye kadar inilir (2.1.1 gibi). Bundan sonraki alt bölümler, eğer gerekirse küçük harf kullanılarak belirtilir ( a), b), c) gibi).
  1. Yazılan staj raporlarında Ek-4’te örneği verilen kapak sayfası ve iç kapak sayfası(fotoğraflı) ile Çalışma Takvimi yer almalıdır. Söz konusu rapor, tanımlanan formata ve Bölüm Staj Komisyonunca belirlenen içeriğe uygun şekilde hazırlanır.
  1. Yazılan rapora, gerekli görüldüğü takdirde ekler de konulabilir.
  1. Kapak sayfası hariç diğer sayfalara, sayfanın en altına ortalanmış olarak yazılmak suretiyle, sayfa numarası verilecektir.
  1. Rapor yazımında yararlanılan kaynaklar, metin içinde verildiği yerde parantez içinde, örneğin [1] biçiminde numaralandırılarak belirtilmeli, bu sıraya göre yazılmalıdır. Raporun sonunda verilecek “Yaralanılan Kaynaklar” listesinin yazımında tek satır aralığı kullanılmalı, bir kaynaktan diğerine geçerken bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.
  1. Raporda yer alan Şekil, Çizelge ve Resimlerin bulundukları sayfa numaraları raporun “İçindekiler” kısmından sonra bir liste halinde verilmelidir.
  1. Staj raporu Bölüm Staj Komisyonunun istediği şekilde ciltlenmiş ya da dosya içinde sunulur. Raporun bir kopyası, Word belgesi ve PDF olarak CD ye kaydedilecektir. Rapor içinde kullanılan teknik resim dosyaları da bu CD’nin içinde yer almalıdır. Öğrenciler teslim edecekleri CD üzerine sabit mürekkepli kalemle İsim, Soyad ve TC Kimlik Numaralarını yazmalıdırlar. Dosyalar sıkıştırılmamış ve şifresiz olacaktır. Dosyalar isimlendirilirken Türkçe karakter kullanılmayacaktır. Çünkü bu durum farklı bilgisayarlarda sorun çıkartabilmektedir. Dosyalara isim verirken öğrencinin adı ve soyadının sonuna staj yapılan işletme adı da eklenecektir. Örnek: ahmet_demir_dsi.pdf
      Ana sayfa


  Anadolu Üniversitesi

  Indir 179.21 Kb.