bilgiz.org

Ambalaj atiklarinin kontrolü YÖnetmeliĞİ taslaği biRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç madde 1

 • Kapsam MADDE 2
 • Dayanak MADDE 3
 • Tanımlar MADDE 4
 • Genel ilkeler MADDE 5
 • İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Yükümlülükler Bakanlık merkez teşkilatının görev ve yetkileri MADDE 6
 • İl çevre ve orman müdürlüklerinin görev ve yetkileri MADDE 7
 • Belediyelerin görev ve yetkileri
 • Ambalaj üreticilerinin yükümlülükleri MADDE 9
 • Tedarikçilerin yükümlülükleri MADDE 10
 • Piyasaya sürenlerin yükümlülükleri MADDE 11 • Sayfa1/6
  Tarih13.10.2017
  Büyüklüğü0.67 Mb.

  Indir 0.67 Mb.
    1   2   3   4   5   6

  AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI
  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler
  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

               a) Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel koşul ve özelliklere sahip ambalajların üretimine,

               b) Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesine,

  c) Ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yolu ile bertaraf edilecek miktarının azaltılmasına,

  ç) Ambalaj atıklarının belirli bir yönetim sistemi içinde, kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrılmasına ilişkin teknik ve idari standartların oluşturulmasına,

  yönelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlenmesidir.


  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; yurt içinde piyasaya sürülen plastik, metal, cam, kağıt-karton, kompozit ve benzeri malzemelerden yapılmış bütün ambalajları ve bu ambalajların atıklarını kapsar.

  (2) Fabrikalardan kaynaklanan defolu ürünleri, fireleri, piyasaya sürülmemiş ambalajlar ve benzeri üretim artıkları ile ambalaj atığı tanımına girmeyen boru, saç levha, demir-çelik hurdaları, kumaş atıkları ve benzeri ambalaj dışı atıkları kapsamaz.


  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11 ve 12 nci maddeleri ile 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar

  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Ambalaj: Hammaddeden, işlenmiş ürüne kadar, bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış ve bu Yönetmeliğin Ek-1 de yer alan Ambalaj Tanımına İlişkin Açıklayıcı Örnekler’de belirtilenler ile geri dönüşsüz olanlar da dahil tüm ürünleri,

  b) Ambalaj atığı: Ambalaj, ambalaj malzemesi üretimi veya herhangi bir üretim sırasında ortaya çıkan üretim artıkları hariç olmak üzere, ürünlerin veya herhangi bir malzemenin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında, ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün kullanılmasından sonra oluşan, kullanım ömrü dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da dahil satış, dış ve nakliye ambalaj atıklarını,

  c) Ambalaj atığı aktarma merkezi: Çevre lisanslı toplama ayırma tesislerinin, onaylı yönetim planı kapsamında ambalaj atıklarının toplanması amacıyla kurduğu şubeleri,

  ç) Ambalaj atığı toplama noktası: Satış noktalarında tüketicilerin rahatlıkla görebilecekleri yerlerde, ambalaj atıklarını ayrı biriktirmek ve bu konuda tüketicileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla oluşturulacak noktayı,

  d) Ambalaj atığı üreticisi: Ambalajlı ürünü kullanarak ambalaj atığının oluşumuna sebep olan tüketiciler, nihai kullanıcılar, satış noktaları ve benzeri gerçek veya tüzel kişileri,

  e) Ambalaj atıkları yönetimi: Ambalaj atıklarının belirli bir sistem içinde, kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrılması, tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması, bertarafı ve benzeri işlemlerin tümünü,

  f) Ambalaj atıkları yönetim planı: Ambalaj atıkları yönetimi kapsamında, ambalaj atıklarının biriktirilmesi, toplanması, taşınması, ayrılması ve geri dönüştürülmesi faaliyetlerinin çevre ile uyumlu şekilde gerçekleştirilmesine yönelik olarak yapılacak çalışmalar ile bu çalışmaların kimler tarafından nasıl, ne şekilde ve ne zaman yapılacağını gösteren detaylı eylem planını,

  g) Ambalaj bileşenleri: Ambalajın elle veya basit fiziksel yollar ile ayrılabilen kısmını,

  ğ) Ambalaj komisyonu: Bu Yönetmelik doğrultusunda yürütülen çalışmaları ve uygulamaları değerlendirmek üzere Bakanlık temsilcisinin başkanlığında ilgili taraflardan oluşan komisyonu,

  h) Ambalaj üreticisi: Ambalajı üretenler veya bu ürünleri ithal edenleri,

  ı) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

  i) Bertaraf: 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (ç) bendinde tanımlanan işlemi,

  j) Çevre lisansı: 29/4/2009 tarih ve 27214 sayılı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen lisansı,

  k) Depozito uygulaması: Tekrar kullanılabilir ve tek yönlü ambalajların, ürünün satıldığı noktadan iade alınması suretiyle piyasaya süren tarafından kurulan toplama sistemini,

  l) Dış ambalaj: Birden fazla sayıda satış ambalajını bir arada tutacak şekilde tasarlanmış, üründen ayrıldığında ürünün herhangi bir özelliğinin değişmesine neden olmayan ambalajı,

  m) Ekonomik işletmeler: Ambalaj üreticilerini ve piyasaya sürenleri,

  n) Enerji geri kazanımı: Yanabilir özellikte olan ambalaj atıklarının, ısı geri kazanımı amacıyla tek başına veya diğer atıklarla birlikte, doğrudan yakılarak enerji üretiminde kullanılmasını,

  o) Geri dönüşüm: Ambalaj atıklarının bir üretim süreci içerisinde orijinal amacı veya başka bir amaç için organik geri dönüşüm dahil, enerji geri kazanımı hariç olmak üzere yeniden işlenmesini,

  ö) Geri dönüşüm tesisi: Fabrika, satış noktası ve benzeri üniteler içerisinde yapılan geri dönüşüm hariç, ambalaj atıklarının geri dönüşümünü sağlamak amacıyla kurulan tesisi,                

  p) Geçici faaliyet belgesi: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen belgeyi,

  r) Geri kazanım: 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (d) bendinde tanımlanan işlemi,

  s) Geri kazanım tesisi: Geri kazanım işlemlerinin yapıldığı tesisleri,

  ş) Gönüllü anlaşma: Bakanlık ile yetkilendirilmiş kuruluş arasında yapılan anlaşmayı,

  t) Hedef: Bu Yönetmelik kapsamındaki ambalajların, ağırlık olarak geri kazanılması gereken miktarının, piyasaya sunulan miktarına oranını,

  u) Kaynakta ayrı toplama: Ambalaj atıklarının, yönetim planları doğrultusunda diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi ve toplanmasını,

  ü) Kompozit ambalaj: Farklı malzemelerden yapılmış, elle birbirinden ayrılması mümkün olmayan ambalajı,

  v) Nakliye ambalajı: Belirli sayıda satış ambalajlarının veya dış ambalajların taşıma ve depolama işlemleri sırasında zarar görmesini önlemek, ürünün üreticiden satıcıya nakliyesi sırasında taşımayı kolaylaştırmak ve depolama işlemlerini sağlamak amacıyla karayolu, demiryolu, deniz yolu ve hava yolunda kullanılan konteynırlar hariç kullanılan ambalajı,

  y) Organik geri dönüşüm: Atık depolama alanlarında yapılan depolama işlemi hariç, ambalaj atıklarının biyolojik olarak parçalanabilen kısımlarının kontrollü bir şekilde mikroorganizmalar aracılığıyla kompost veya metan gazı elde edilecek şekilde oksijenli veya oksijensiz ortamda ayrıştırılmasını,

  z) Önleme: Ambalajın, ambalaj atığının ve içerdiği maddelerin miktarının ve çevreye verdiği zararın, ambalajın tasarımından başlayarak, üretimi, pazarlanması, dağıtımı, kullanılması, atık haline gelmesi ve bertaraf edilmesine kadar, temiz ürün ve teknolojiler geliştirilerek azaltılmasını,

  aa) Piyasaya arz: Ambalajlanmış ürünün, tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyeti,

  bb) Piyasaya süren: Bir ürünü bu Yönetmelik kapsamındaki ambalajlar ile paketleyen gerçek veya tüzel kişiyi, üretici tarafından direk olarak piyasaya sürülmemesi durumunda ambalajın üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanan gerçek veya tüzel kişiyi, üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı,

  cc) Satış ambalajı: Satın alma noktasında, nihai kullanıcı veya tüketici için bir satış birimi oluşturmaya uygun olarak yapılan ambalajı,

  çç) Satış noktası: Toptan ve/veya perakende olarak ambalajlı ürünlerin satışını yapan iki yüz metrekareden büyük kapalı alana sahip mağaza, market, süpermarket, hipermarket ve benzeri satış yerlerini,

  dd) Tedarikçi: Piyasaya sürenlere ambalaj ve/veya ambalaj malzemesini tedarik edenleri,

  ee) Tekrar kullanım: Ambalajın kendi yaşam döngüsü içinde tekrar kullanımının imkansız olacağı zamana kadar, toplama ve temizleme dışında hiçbir işleme tabi tutulmadan yeniden doldurulması veya aynı şekli ile aynı amaç için kullanım ömrünü tamamlayıncaya kadar kullanılmasını,

  ff) Tek yönlü ambalaj: Kullanım sonrasında tekrar kullanıma uygun olmayan ambalajları,

  gg) Temsiliyet payı: Yetki verilecek kuruluşun temsil ettiği ambalaj miktarının, yurt içinde piyasaya sürülen toplam ambalaj miktarına oranını,

  ğğ) Toplama ayırma tesisi: Fabrika, satış noktası ve benzeri üniteler içerisinde yapılan biriktirmeler hariç, ambalaj atıklarının toplandığı ve cinslerine göre sınıflandırılarak ayrıldığı tesisi,

  hh) Yetkilendirilmiş kuruluş: Piyasaya sürenlerin, bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek üzere oluşturdukları, Bakanlık tarafından yetki verilen ve kar amacı gütmeyen tüzel kişiliğe haiz kuruluşları,                

  ifade eder.
  Genel ilkeler

  MADDE 5 – (1) Ambalaj atıklarının yönetimine ait ilkeler aşağıda belirtilmiştir;

  a) Doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir üretimin sağlanması ve depolanacak atık miktarının azaltılması amacıyla ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, üretimin kaçınılmaz olduğu durumlarda ise öncelikle tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması ve enerji kaynağı olarak kullanılması esastır.

  b) Tek yönlü ambalaj kullanımının ve bunların atıklarının kontrol altına alınabilmesi amacıyla, öncelikle tekrar kullanıma uygun ambalajların tercih edilmesi esastır.

  c) Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi ve düzenli depolama sahalarında depolanarak bertarafı yasaktır.

  ç) Ambalaj atıklarının yönetiminden sorumlu kişi veya kişiler ile kurum ve kuruluşlar, bu atıkların çevre ve insan sağlığına zararlı olabilecek etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

  d) Ambalaj atığı üreticileri ambalaj atıklarını, bağlı bulundukları belediyenin onaylı ambalaj atıkları yönetim planına uygun olarak, diğer atıklardan ayrı biriktirmek ve belediyenin toplama sistemine vermekle yükümlüdür.   Ancak,  sanayi tesisleri, ticarethaneler ve satış noktalarında oluşan ambalaj atıklarının oluştuğu noktada, çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde ayrı olarak biriktirilmesi durumunda, çevre lisanslı toplama ayırma, geri dönüşüm veya geri kazanım tesislerine verilebilir.          

  e) Sağlıklı bir geri kazanım sisteminin oluşturulması için ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması esastır. Ambalaj atıklarının bu Yönetmelikte tanımlanan toplama sistemi dışında bir yöntemle toplanması ve ayrılması yasaktır.

  f) Ürünlerini ambalajlı olarak piyasaya sürenler, bu ürünlerin kullanımı sonucu ortaya çıkan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını, ayrılmasını, geri dönüşümünü ve geri kazanımını sağlamak ve bu amaçla yapılacak harcamaları karşılamakla yükümlüdürler.

  g) Ambalaj atıklarının yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi amacıyla yapılan harcamalar, bu atıkların yönetiminden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından karşılanması esastır.

  ğ) Ambalaj atıklarının toplama-ayrılması, geri dönüşümü ve geri kazanımı amacıyla faaliyet gösteren veya göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler çevre lisansı almak zorundadırlar. Ancak belediyeler ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplama faaliyetini kendisi veya sözleşme imzaladığı bir işletmeyle gerçekleştirdiğinde, söz konusu toplama faaliyeti için çevre lisansı aranmaz.

  h) Ambalaj atıklarının çevre lisanslı toplama ayırma tesisleri tarafından ayrılması esastır ve ambalaj atıklarının bunların dışındaki işletmeler tarafından ayrılması yasaktır.

  ı) Maddesel geri dönüşümü ekonomik olmayan ambalaj atıkları, enerji geri kazanımı amacıyla işlenebilir.

  i) Piyasaya sürenler, bu Yönetmelikte tanımlanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla bir araya gelerek kar amacı taşımayan tüzel kişiliğe haiz bir yapı oluşturabilirler ve bu yapı için Bakanlıktan yetki almak zorundadırlar.

  k) Tek yönlü ambalajların kullanım sonrasında geri kazanım sürecine dahil edilmesi esastır.

  l) Ambalajın, ambalaj atığının ve içerdiği maddelerin miktarının ve çevreye verdiği zararın, ambalajın tasarımından başlayarak, üretimi, pazarlanması, dağıtımı, kullanılması, atık haline gelmesi ve bertaraf edilmesine kadar, temiz ürün ve teknolojiler geliştirilerek azaltılmasına yönelik önleme faaliyeti yapmak esastır. Bu amaçla üretilecek ambalajların yapısındaki ağır metal muhtevaları, ambalajın birim ağırlığı, ambalajın fonksiyonunu bozmayacak, gerekli sağlık, temizlik ve güvenlik düzeyini olumsuz etkilemeyecek şekilde en aza indirilmesi esastır.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Görev, Yetki ve Yükümlülükler
  Bakanlık merkez teşkilatının görev ve yetkileri

  MADDE 6 – (1) Bakanlık;

  a) Ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertarafına ilişkin strateji ve politikaları saptamakla, bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla, idari tedbirler almakla ve denetimleri yapmakla,

  b) Bu Yönetmelik ile yükümlülük verilen piyasaya sürenler adına toplama, ayırma, tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım çalışmalarını yapacak olan kurum ve kuruluşların yetkilendirme esaslarını belirlemekle, yetki vermekle, yetki verilen kuruluşları denetlemekle ve/veya, denetlettirmekle, bu Yönetmeliğe ve yetkilendirme esaslarına aykırılık halinde gerekli yaptırımın uygulanmasını sağlamakla ve yetkiyi iptal etmekle,

    c) Ambalaj Komisyonu’nu toplamakla, Komisyona başkanlık yapmak ve sekreterya işlerini yürütmekle,

  ç) Geri kazanılmış ürünlerin kullanımını özendirmekle,

  d) Bu Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflar için eğitim faaliyetleri düzenlemekle,

  e) Ambalaj atıkları yönetim planına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve planları onaylamakla,

  f) Belgelendirme dosyalarında bulunması gereken bilgi ve belgeler ile belgelendirme dosyalarının hazırlanmasında dikkat edilecek hususlara ait usul ve esasları belirlemekle,

  g) Yetki verilecek kuruluşlarda aranacak kurumsal, teknik ve mali özellikler ile buna ilişkin usul ve esasları belirlemekle,

  ğ) Ambalaj atığı aktarma merkezinin kriterlerini belirlemekle,

  görevli ve yetkilidir.

  (2) Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda birinci fıkrada belirtilen yetkilerini il çevre ve orman müdürlüklerine devredebilir.


  İl çevre ve orman müdürlüklerinin görev ve yetkileri

  MADDE 7 – (1) İl çevre ve orman müdürlüğü;

  a) Ambalaj atıklarının yönetimi için belediyeler, ekonomik işletmeler ve yetkilendirilmiş kuruluşlar, çevre lisanslı işletmeler ve ambalaj atığı üreticileri arasında koordinasyonu sağlamakla,

  b) Ayrı toplama çalışmalarının ambalaj atığı yönetim planına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemekle,

  c) Ekonomik işletmelere ve tedarikçilere şifre ve kod numarası vermekle,

  ç) İl sınırları içinde faaliyette bulunan ambalaj üreticilerini, piyasaya sürenleri ve tedarikçileri tespit ederek, Ek-4 Ambalaj Üreticisi Müracaat Formu, Ek-5 Piyasaya Süren Müracaat Formu ve Ek-6 Tedarikçi Müracaat Formu’nun her yıl doldurularak, gönderilmesini sağlamakla,

  d) Çevre lisansı/geçici faaliyet belgesi almış tesislerin faaliyetlerini denetlemekle,

  e) Satış noktalarını denetlemekle,

  f) Ekonomik işletmeler ve/veya yetkilendirilmiş kuruluşlarla birlikte geri kazanılmış ürünlerin kullanımını özendirmekle,

  g) Ambalaj atıkları yönetimi kapsamında, eğitim faaliyetleri yapmakla,

  ğ) Toplama ayırma, geri dönüşüm ve geri kazanım tesislerine Çevre lisansı/geçici faaliyet belgesi vermekle,

  h) İl sınırları içinde faaliyette bulunan ambalaj atığı toplama ayırma, geri dönüşüm ve geri kazanım tesislerini tespit ederek çevre lisansı almalarını sağlamakla,

  ı) Çevre lisansı/geçici faaliyet belgesi alan tesislere kod numarası ve erişim şifresi vermekle, EK-7 ve Ek-8 formlarını doldurmalarını sağlamakla,

  i) Ambalaj Atığı Aktarma Merkezlerini kayıt altına almakla ve denetlemekle,

  j) İşletmelerin il çevre ve orman müdürlüğüne sunmakla yükümlü olduğu belgeleri incelemekle,

  görevli ve yetkilidir.
  Belediyelerin görev ve yetkileri

    MADDE 8 – (1) Büyükşehir belediyeleri;

  a) Ambalaj atıklarının düzenli depolama sahalarına kabul edilmemesi için gerekli önlemleri almakla,

    b) Belediyeler tarafından yürütülen çalışmalarda koordinasyonu sağlamak ve desteklemekle,

    c) Ambalaj atıkları yönetimi kapsamında, bu Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte eğitim faaliyetleri yapmak veya katkıda bulunmakla,

  görevli ve yükümlüdür.

  (2) Belediyeler;

  a) Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplamak veya toplattırmakla, toplanan ambalaj atıklarının ayrılması için toplama ayırma tesisi kurmak/ kurdurmak, işletmek/işlettirmekle,

  b) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için piyasaya sürenler ve/veya yetkilendirilmiş kuruluşlar ile birlikte elektronik yazılım programı üzerinden ambalaj atıkları yönetim planını hazırlamak ve Bakanlığa sunmakla, yönetim planı kapsamında gelişme raporunu elektronik yazılım programı üzerinden hazırlamak ve sunmakla,

  c) Onaylı ambalaj atığı yönetim planı doğrultusunda, çalışmaları uygulamak, denetlemek, gerekli önlemleri almak ve ambalaj atıklarını ayrı olarak biriktirmeyen ambalaj atığı üreticilerine idari yaptırım uygulamakla,

  ç) Ambalaj atıklarının evsel atık toplama araçlarına alınmaması için gerekli tedbirleri almakla,

  d) Ambalaj atıklarının düzenli depolama sahalarına kabul edilmemesi için gerekli önlemleri almakla,

  e) Çevre lisansı başvurusunda bulunacak olan toplama ayırma, geri dönüşüm ve geri kazanım tesislerine çalışabilecekleri uygun çalışma alanlarını sağlamakla,

  f) Toplama ayırma, geri dönüşüm ve geri kazanım tesislerini belediye imar planları üzerinde işaretlemek ve altyapı hizmetlerini öncelikle yapmakla,

  g) Ambalaj atıkları yönetimi kapsamında, bu Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte eğitim faaliyetleri yapmak ve katkıda bulunmakla,

  ğ) Onaylı yönetim planı kapsamında toplanan ambalaj atıklarına ilişkin belgeleri düzenlemek ve/veya onaylamakla,

  h) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplama faaliyetini kendisi veya sözleşme imzaladığı bir işletmeyle gerçekleştirmesi durumunda; kaynağında ayrı toplanan ambalaj atıklarını lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesislerine vermekle,   

  ı)Ambalaj atığı yönetimi konusundaki sorumluluklarını, istemesi halinde, yetkilendirilmiş kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmekle,

  i) Ambalaj atığı biriktirme ekipmanlarında biriktirilen ambalaj atıklarının yetkili olmayan kişiler tarafından toplanmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla,

  görevli ve yükümlüdürler.


  Ambalaj üreticilerinin yükümlülükleri

  MADDE 9 – (1) Ambalaj üreticileri;

  a) Ambalajı tasarım aşamasından başlayarak, üretim ve kullanım sonrasında en az atık üretecek, geri dönüşümü ve geri kazanımı en kolay ve en ekonomik olacak ve çevreye en az zarar verecek şekilde üretmekle,

  b) Ambalaj malzemesini tekrar kullanıma, geri dönüşüme ve/veya geri kazanıma uygun olacak şekilde tasarlamak, üretmek ve piyasaya sunmakla,

  c) Ambalaj atıkları yönetimi kapsamında eğitim faaliyetleri yapmakla,

  ç)Ek–4 de yer alan Ambalaj Üreticisi Müracaat Formu’nu, ürettikleri ambalajları müşterilerine satışı esnasında ambalaj kullanmaları halinde ise ayrıca Ek–5 de yer alan Piyasaya Süren Müracaat Formu’nu elektronik yazılım programı üzerinden doldurabilmek için kullanıcı kodu ve program erişim şifresi almakla,

  d) Bir önceki yıl ürettiği, ithal ettiği, ihraç ettiği, piyasaya sürdüğü ambalajlar için Ek-4 Formu’nu, piyasaya sürdüğü ve/veya ihraç ettiği ürünlerin ambalajları için de Ek-5 Formu’nu elektronik yazılım programı üzerinden doldurarak her yıl Şubat ayı sonuna kadar göndermekle,

  e) Ambalaj atıklarını önleme ile ilgili tedbirleri almakla,

  f) Bakanlığın istemesi halinde, bildirimleri yeminli mali müşavire inceletmekle, maliyetini karşılamakla,

  g)Ambalajları 14 ve 15 inci maddelerdeki hükümlere uygun olarak üretmekle,

  ğ)Ambalajları üretim esnasında madde 16 da belirtilen şekilde işaretlemekle,

  yükümlüdürler.
  Tedarikçilerin yükümlülükleri

  MADDE 10– (1) Tedarikçiler;

  a) Ek–6 da yer alan Tedarikçi Müracaat Formu’nu elektronik yazılım programı üzerinden doldurabilmek için kullanıcı kodu ve program erişim şifresi almakla,

  b) Bir önceki yıl tedarik ettiği ambalajları için Ek-6 Formu’nu elektronik yazılım programı üzerinden doldurarak her yıl Şubat ayı sonuna kadar göndermekle,
  Piyasaya sürenlerin yükümlülükleri

  MADDE 11 – (1) Piyasaya sürenler;

  a) Ürünlerin ambalajlanması sırasında tekrar kullanıma uygun ambalajları tercih etmekle, ürünün kullanımı sonrası en az atık üretecek, geri dönüşümü ve geri kazanımı en kolay ve en ekonomik olacak ambalajları kullanmakla,

  b) Ambalaj atıklarını önleme ile ilgili tedbirleri almakla,

  c) Ek-5 Piyasaya Süren Müracaat Formu’nu elektronik yazılım programı üzerinden doldurabilmek için kullanıcı kodu ve program erişim şifresi almakla,

  ç) Bir önceki yıl piyasaya sürdüğü, ithal ettiği, ihraç ettiği ürünlerin ambalajları için Ek-5 Formu’nu elektronik yazılım programı üzerinden doldurarak her yıl Şubat ayı sonuna kadar göndermekle,

  d) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen geri kazanım hedeflerini sağlamakla,

  e) Kaynakta ayrı toplanan, geri dönüştürülen ve geri kazanımı sağlanan ambalaj atıklarına ait belgelerini, elektronik yazılım programı üzerinden bu Yönetmeliğin 18 inci maddesindeki hükümler doğrultusunda her yıl Şubat ayı sonuna kadar göndermekle,

  f) Bakanlığın istemesi halinde, bildirimleri ve belgelendirmeleri yeminli mali müşavire inceletmekle, maliyetini karşılamakla,

  g) Piyasaya sürülen ürünlerin ambalajlarının 14 ve 15 inci maddelerin hükümlerine uygunluğunu kontrol etmekle,

  yükümlüdürler.

  (2) Piyasaya sürenler; ambalaj atıklarının toplanması amacıyla aşağıdaki yöntemlerinden en az birini tercih etmekle yükümlüdür.

  a) Ürünlerinin ambalajlarına depozito uygulaması yöntemini tercih edenler:

  1) Tek yönlü depozito uygulanması durumunda geri alınan ambalaj atıklarının çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli geri dönüşüm veya geri kazanım tesislerine gönderilmesini sağlamakla,

  2)Kullanım ömrü dolmuş depozitolu ambalajların çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli geri dönüşüm veya geri kazanım tesislerine gönderilmesini sağlamakla,

  3) Eğitim faaliyetlerinde bulunmakla,

  yükümlüdür.

  b)Belediyeler ile sözleşme yapma yöntemini tercih edenler:

  1) Piyasaya sürülen ambalaj miktarına eşdeğer miktarda ambalaj atığı oluşturan nüfusa sahip belediyeler ile kaynakta ayrı toplama faaliyeti yürütmekle,

  2)Yapılan sözleşmeler doğrultusunda belediyeler ile birlikte ambalaj atıkları yönetim planı hazırlamakla, plan kapsamında belediyeler tarafından yürütülen kaynakta ayrı toplama çalışmalarının maliyetlerini karşılamakla,

  3) Onaylı yönetim planına uygun olarak dağıtılacak olan poşet, kumbara, konteynır, iç mekan kutusu vb. toplama ekipmanlarını belediyelere teslim etmek ve bununla ilgili maliyetleri karşılamakla,

  4) Ambalaj atığı yönetim planı kapsamında eğitim faaliyetlerinde bulunmak ve maliyetini karşılamakla,

  5) Toplanan ambalaj atığının çevre lisanslı/ geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesislerinde ayrılmasını sağlatmakla,

  6) Ayrılan ambalaj atıklarının geri kazanımını sağlamak üzere geri almakla veya aldırmakla,

  7)Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplama maliyetleri için sözleşme yaptığı belediyelerle birlikte, her yıl piyasa araştırması yaparak, toplama maliyetlerini belirlemekle


  yükümlüdür.

  c) Yetkilendirilmiş kuruluşa üye olma yöntemini tercih edenler:

  1)Piyasaya sürenler, bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek üzere yetkilendirilmiş kuruluşa üye olmakla,

  2) Piyasaya sürenler yükümlülüklerini, idari, teknik, hukuki ve mali şartlarının taraflarca belirlendiği sözleşme ile yetkilendirilmiş kuruluşa devretmekle,

  yükümlüdür.

  3)Yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, yetkilendirilmiş kuruluşlar ve yetkilendirilmiş kuruluşa üye olan piyasaya sürenler müteselsilen sorumludurlar.

    1   2   3   4   5   6


      Ana sayfa


  Ambalaj atiklarinin kontrolü YÖnetmeliĞİ taslaği biRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç madde 1

  Indir 0.67 Mb.