bilgiz.org

Akilli ol dünyaya faydali ol projenin amaci

 • HEDEF GRUPLAR
 • PROJENİN HEDEF KİTLELERLE İLGİSİ
 • KURUM MÜDÜRLERİNİN PROJE İLE İLGİLİ SORUMLULUKLARI
 • FAALİYETLERİN AYRINTILI OLARAK AÇIKLANMASI 1-Proje ekibinin kurulması ve çalışması
 • Tanıtımdan Sorumlu Personel
 • 3- Projenin Tanıtımı
 • 5- Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfının Açılması
 • 7- Eğitim Materyallerinin Okullara Dağıtımı
 • 8- Eğitim-Öğretim Faaliyetleri
 • 9- Uygulama Faaliyetleri
 • PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR HEDE GRUPLARI ÜZERİNDE BEKLENEN ETKİ
 • PROJE EKİBİ: Said Nuri ODABAŞOĞLU (İlçe Milli Eğitim Müdürü) Şaban YILDIRIM (Şube Müdürü) • Tarih29.06.2017
  Büyüklüğü36.66 Kb.

  Indir 36.66 Kb.  AKILLI OL DÜNYAYA FAYDALI OL

  PROJENİN AMACI

  Bilgi toplumundaki sürekli değişen ve gelişen bilgi karşısında, insanların bunları ezberlemesi gereksiz ve olanaksız hale gelmiştir. Bilgi toplumundaki insanların bilgiye nasıl ulaşabileceğini bilen, gerektiğinde bilgilerini kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen bireyler olması gerekmektedir.

  Bilgi Çağında Eğitim Bilgi Çağında Bilgi Toplumu olabilmek için eğitimin işe koşulması gerekmektedir. Bir ülkenin gelişebilmesi için yeterli sayı ve nitelikte gelişmiş insan gücüne gereksinim olduğunu ve bunu sağlamanın da o ülkenin eğitim sisteminin verimli bir şekilde çalışması ile ilişkisi olduğu kurumumuzca bilinmektedir.

  Bu bağlamda;

  İlçemizde eğitim öğretim faaliyeti yürütülen okullarımızda kurumsal kaliteyi arttırmak, uluslar arası standartlara ulaşabilmek, kurumlarımızın koordineli bir şekilde çalışabilmesine olanak sağlamak, öğretmenlerin mesleki yeterlilik alanlarının gelişimlerine fırsat tanıyarak dinamik organizasyon becerisi yüksek , gelişim ve değişime açık eğitim-öğretimde rehber konumunu benimsemiş öğretmenler ve idareciler ile kurumsallaşmaya katkıda bulunmak proje amaçlarımız olmakla birlikte;

  Derslerinde başarılı, sosyal yaşamında olumlu ilişkiler kurabilen, düşünen, üreten, gelişime ve değişime açık, yapıcı yaratıcı, teknolojiyi olumlu kullanabilen kültür seviyesi yüksek bireyler yetişecek toplumun ihtiyaç duyduğu birey gereksinimine katkı sağlanılacaktır.  PROJENİN İÇERİĞİ:

  İlçemizde bulunan 10 okulumuzda Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı açılacaktır. Bu sınıflarda görev alacak öğretmenlerimiz mesleki yeterliliklerini arttırıcı Akıl ve Zeka Oyunları Eğitici Eğitimi kursuna katılarak gerekli bilgi, beceri ve tutumu kazanacaklardır. Öğretmenlerimizin aldığı eğitimler ile ilçemizde Akıl ve Zeka Oyunları Eğitici Eğitmenleri yeterliliğini kazanan personellerimiz ile ilçemizdeki her okulda açılan Akıl ve Zeka Oyunları Sınıflarında eğitim öğretim faaliyetleri yürütülecektir.

  Bu faaliyetimiz ile belirli süre ile sınırlı olmayıp her yıl sürdürülebilir bir şekilde devam edecektir. Akıl ve Zeka Oyunları Eğitici Eğitimi Sertifikası alan öğretmenlerimiz bir okulda birden fazla olması durumunda hakkaniyet gözetimi çerçevesinde eğitim alan tüm öğretmenlerimize bu sınıfta görev verilecek ve öğretmenlerin bilgilerinin güncel tutulmasına imkan tanınacaktır.

  Projemiz 15/09/2015 tarihinde Akıl ve Zeka Oyunları Eğitici Eğitimi Sertifikası kursu süreci ile başlayacaktır. Okullarda Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı açılarak gerekli materyallerin temin edilmesi ve okullarımızın eğitim öğretim faaliyet sürecine başlaması ile projemiz sona erecektir.  HEDEF GRUPLAR :

  Projemiz ilçemizdeki 10 okulu ve toplam 1450 öğrenciyi kapsamaktadır.  ANA FAALİYETLER:

  Tüm okul yöneticileri ile bilgilendirme toplantıların yapılması

  Okullarda açılacak olan Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı için ilçemizdeki tüm okullara ziyaretlerin yapılarak sınıfların belirlenmesi

  Akıl ve Zeka Oyunları Eğitici Eğitmenliği kursunun planlanması

  Akıl Zeka Oyunları Eğitim Materyallerinin temin edilmesi için ihalenin yapılması

  İhale sonucu Eğitim Materyalleri sağlayıcı firma ile sözleşme yapımı

  Eğitim Materyallerinin okullara dağıtımı

  GENEL HEDEFLER:

  Kurumsal kaliteyi arttırmak

  Uluslararası standartlarda eğitim-öğretim sınıfları oluşturabilmek

  Öğretmen yeterliliklerini arttırmak

  Kurumlar arası koordinasyonu sağlamak

  İlçe bazında eğitim kalitesini arttırarak toplumsal beklentileri karşılayabilmek

  Öğrencilerde bilişsel farkındalık yaratarak her bireye farklı bakış açıları kazandırmak

  Öğrencilerde yaratıcılık, üretkenlik ,algılama, uygulama gibi özellikleri ortaya çıkartarak akademik başarıyı arttırarak kendini ifade edebilen sosyal bir birey olabilmelerine katkıda bulunmak  ÖZEL HEDEFLER

  Öğrencilere yeni aktiviteler kazandırmak

  Eğitimde verimi arttırmak için yeni organizasyonlar oluşturmak

  Okuma okuduğunu anlama anladığını ifade edebilme yetisini geliştirmek

  Öğrencilere görsel uzamsal zeka alanında tecrübe kazandırmak

  Öğretmen yetilerini arttırmak

  Kurumsallaşma süreçlerine katkıda bulunmak

  PROJENİN HEDEF KİTLELERLE İLGİSİ

  Projemiz ilçemizde eğitim-öğretim faaliyeti bulunan tüm okulları ve bu okullardaki öğrenci kitlesini kapsamaktadır. Projemiz aynı zamanda “EKAP” ın yürütülmesinde bölgesel düzeyde katkı sağlayacaktır.

  Bu amaçla;

  Proje ilk olarak yaratıcı düşünme, özgün olmayla birlikte eğitimde girdi olarak ifade edilen öğrenci kümesine bilgi, beceri, kazandırılarak sosyal, kültürel, bilişsel, duyuşsal yetilerin arttırılmasına katkı sağlamasıyla başarı çıktısını elde etme rolünü üstlenmektedir.

  Aynı zamanda okullarımızdaki öğretmenlerimizin mesleki yeterliliklerine olumlu katkı sağlayarak öğretmenlerimizin yeni eğitim sistemlerinden haberdar olmasını sağlayacaktır.

  İlçemizdeki okullarımızın kurumsal kalitesi artacak, eğitimde kalite artışı sağlanacak, kurumsallaşma adına yönetici ve öğretmenlerin organizasyonlarda birlikte hareket edebilme uyumu ön plana çıkacaktır.

  Bu anlamda;

  İlçemizdeki kurumların uluslar arası standartlarda eğitim-öğretim faaliyetleri yürütebilmelerine katkı sağlanarak diğer ilçeler ve ilimizdeki kurumlara örnek bir uygulama faaliyeti olacaktır.  KURUM MÜDÜRLERİNİN PROJE İLE İLGİLİ SORUMLULUKLARI

  -Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı sınıf araç gereçlerinin sağlanması ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçilip gerekli ekipmanları temin eder.

  -Öğretmenler arası koordinasyonu sağlar

  -Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfında görev alacak öğretmenlerin mesleki yeterliliğinin gelişimi için Akıl ve Zeka Oyunları Eğitici Eğitmenliği eğitimi ile ilgili öğretmenlerin eğitim almasını sağlar.

  -Okul içi dinamik bir ortamın oluşmasından sorumludur.

  -Diğer kurum müdürleri ile işbirliği içinde çalışır.

  -Akıl ve Zeka Oyunları Eğzersiz çalışmalarında görev almak isteyen öğretmenler arasında hakkaniyeti göz önünde bulundurur.

  -Projenin sorunsuz bir şekilde yürütülmesinde yönetici yetkinliklerini pozitif anlamda kullanır.

  -Proje ile ilgili öğretmenler ile ara toplantı ve değerlendirme toplantıları yapar.

  -Değerlendirme toplantılarından alınan dönütler ile projenin geliştirilebilir ve sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesi için gerekli risk tedbirlerini alır.  FAALİYETLERİN AYRINTILI OLARAK AÇIKLANMASI

  1-Proje ekibinin kurulması ve çalışması

  Proje faaliyetlerini yönetecek ekip projenin uygun görülmesinden hemen sonra çalışmaya başlamıştır.

  Ekip 12 aylık proje süresince bütün sorumlulukları üstlenen 3 kişiden oluşmaktadır.

  Bu 4 kişi proje komisyon üyeleridir. Bu 4 kişinin görevleri şu şekildedir;  Proje Koordinatörü:

  - Koordineyi sağlar ekip toplantıları düzenler.

  -İlçedeki kurum yöneticileri ile proje konusu ile ilgili gerekli bilgilendirme toplantıları yapar.

  Proje Muhasebecisi:

  -Açılacak olan Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfları ile ilgili eğitim materyallerinin maliyet hesaplamasında bilgi toplar.

  -Gerekli kurumsal çalışmaları yaparak eğitim materyalleri ihalesi için sunulan fiyat listelerini firmalardan temin ederek gerekli kayıtları tutar.

  Proje Eğitmeni :

  -Proje ile ilgili eğitim verecek öğretmenlere projenin işleyiş sürecini anlatır, eğitime materyal, görsel sunu olarak katkı sağlar.

  -Okul yöneticileri ile koordineli olarak eğitsel çalışmalarda bulunur.

  -Öğretmenler için Akıl ve Zeka Oyunları Eğitimi Eğiticiliği sertifikasyon süreci temininde gerekli düzenlemeleri yapar.  Tanıtımdan Sorumlu Personel:

  Projeyi gerekli yayın organları ile resmi kurumlara ve kamuoyuna duyurur.  2-Hedef Gruplara Projenin Tanıtılması

  Proje ekibi okul yöneticileri ile işbirliği yaparak proje eğitmeni vasıtasıyla her okulda projenin tanıtılmasından sorumludur. Proje tanıtımı öğleden sonraki derslerde yapılacaktır.  3- Projenin Tanıtımı

  Proje yerel yayın organları ile kamuoyuna duyrulur çalışma takvimi de bu duyuruda yer alır.  4- Eğitim Çalışmaları

  İlçemizdeki tüm sınıflarda açılan Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfında görev almak isteyen öğretmenlere eğitim sürecinde gerekli destek verilerek öğretmenlerimizin bu sınıfta eğitim verebilmeleri için gerekli olan sertifikayı almalarında çalışmalar yapılmıştır.  5- Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfının Açılması

  Proje ekibimiz ilçemizdeki tüm okullara gerekli ziyaretleri yaparak Akıl ve Zeka Oyunları Eğitiminin verileceği sınıflar belirlenmiştir.  6-Eğitim Materyalleri Araştırmalarının Yapımı

  Eğitim materyalleri için gerekli fiyat listeleri firmalardan alınarak en uygun fiyatı veren firma ile anlaşma sağlanarak ilçemizdeki tüm okullara öğrenci sayılarına göre eğitim materyali temin edilmiştir.  7- Eğitim Materyallerinin Okullara Dağıtımı

  Proje ekibi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü ile birlikte tüm okullar ziyaret edilerek eğitim materyalleri okullara teslim edilmiş ve projemizde bahsedilen Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfları için gerekli ihtiyaçlar giderilmiştir.  8- Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

  İlçemizdeki tüm okullarda Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı açılışı yapılarak bu sınıflarda eğitim-öğretim faaliyetleri başlamış ve sürdürülebilir bir şekilde devamının sağlanılacağında kurum yöneticileri ve öğretmenler ile mutabık kalınmıştır.  9- Uygulama Faaliyetleri

  -Nisan ayı ilk haftası ortaokullar okul içinde mangala turnuvası

  -Nisan ayı ilk haftası ilkokullar okul içinde mangala turnuvası

  -Nisan ayının ikinci haftası ortaokullar satranç turnuvası

  - Nisan ayının ikinci haftası ilkokullar satranç turnuvası

  -Nisan ayının üçüncü haftası liseler satranç turnuvası

  -Mayıs ayının ilk haftası Eskipazar Gençlik Merkezinde bu yarışmalarda dereceye girmiş okul birincileri arasında ilçe turnuvaları düzenlenecektir.

  9-Tanıtım Faaliyetleri

  Proje ekibi tarafınca gerekli yayın organları vasıtası ile projemiz yöre halkına ve resmi kurum kuruluşlara tanıtılmıştır.  PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR

  HEDE GRUPLARI ÜZERİNDE BEKLENEN ETKİ

  -Okullarda kurumsal kalitenin artışının oluşması

  -Okullarda eğitimde kalite artışının sağlanması

  -Okul kurum yöneticilerinin ilçe bazlı koordinasyonun sağlanması

  -İlçemizdeki okullarda uluslararası standartlarda sınıfların oluşturulması

  -Öğretmenlerin gelişen teknolojiye uyum sağlamaları, yeni eğitim-öğretim tekniklerinin farkına varmaları, mesleki gelişimlerinde gerekli bilgi beceri ve tutumun kazanılması

  -Öğrencilerde akademik başarıyı arttırıcı etmenlerin işe konularak öğrencilerde yaratıcılığın ön plana çıkarılması, yorumlama yetisinin kazanılması, görsel uzamsal zeka gelişimi, problem çözme yetisinin kazanılması gibi toplumsal birey beklentilerinin karşılanması projemizin hedef gruplar üzerindeki beklentileridir.

  Hidayet DEMİRDELEN Şaban YILDIRIM

  Proje Okul Koordinatörü Şube Müdürü

  Uygun görüşle arz ederim

  Said Nuri ODABAŞOĞLU

  İlçe Milli Eğitim Müdürü

  Uygundur

  Fatih TOPUZ

  Eskipazar Kaymakamı

  ESKİPAZAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  Projenin Adı : AKILLI OL DÜNYAYA FAYDALI OL

  Proje Başlama Tarihi: 15/09/2015  Proje Bitiş Tarihi : 15/09/2020

  PROJE EKİBİ:

  Said Nuri ODABAŞOĞLU

  (İlçe Milli Eğitim Müdürü)

  Şaban YILDIRIM

  (Şube Müdürü)

  Hidayet DEMİRDELEN

  (Okul Müdürü)

  Önder KARAYAKALI

  (Okul Müdür Yardımcısı)


      Ana sayfa


  Akilli ol dünyaya faydali ol projenin amaci

  Indir 36.66 Kb.