bilgiz.org

Afet ve acil durum yönetim merkezleri YÖnergeleriNİn hazirlanmasina dair usul ve esaslar tebliĞİ
Tarih29.06.2017
Büyüklüğü129.01 Kb.

Indir 129.01 Kb.

T.C.

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüİ Ş Y E R L E R İ

AFET VE ACİL DURUM MÜDAHALE

ve TAHLİYE PLANI

2012

İÇİNDEKİLER

1-AMAÇ

2-KAPSAM

3-SORUMLULUK

4-HUKUKİ DAYANAK

5-TANIMLAR

İKİNCİ BÖLÜM

1-GENEL BİLGİLER

2-AFET VE ACİL DURUM KOMİSYONU

3-AFET VE ACİL DURUM KOMİSYONUN GÖREVLERİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

1-AKYE (ACİL KURTARMA ve YARDIM EKİBİ)

2-AKYENİN KURULUŞU

3-ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

4-İSTİHDAM ŞEKLİ VE DENETİMİ

5-DİĞER KURUM ve KURULUŞLARLA İLİŞKİLER

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

1-AKYE PERSONELİNİN GÖREVLERİ

2-ARAÇ VE GEREÇLERİ

3-EĞİTİM VE TATBİKATLAR

4-SEVK İDARE VE KOORDİNASYON

BEŞİNCİ BÖLÜM

AFET VE ACİL DURUM SENARYOLARIALTINCI BÖLÜM

1-MALİ HÜKÜMLER

2-SERTİFİKA VE BELGELENDİRME

3-DENETİM

4- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

5-YÜRÜTME

D E Ğ İ Ş İ K L İ K Ç İ Z E L G E S İ


SIRA NO

DEĞİŞİKLİK EMRİNİN TARİH VE SAYISI

DEĞİŞİKLİĞİN KONUSU

DEĞİŞİKLİĞİN İŞLENDİĞİ TARİH

DEĞİŞİKLİĞİ YAPANIN

ADI VE SOYADI

İMZASI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
…………………….İŞYERLERİ

AFET VE ACİL DURUM MÜDAHALE

ve TAHLİYE PLANI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Sorumluluk, Yasal Dayanak ve Tanımlar

1-AMAÇ

Afet ve acil durumlar (Yangın, Sel, Deprem, KBRN v.b.) nedeniyle, …………….. İşyerinde/işletmesinde veya çevresinde yaşanabilecek yaralanma, can kaybı ve maddi zararı en aza indirmek, işyerinin acil durumlara karşı müdahale imkân ve kabiliyetlerini arttırmak ve Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için,önceden gerekli düzenlemeleri yapmaktır.2-KAPSAM

Bu plan …………… İşyerinde/İşletmesinde Afet ve acil durumlara karşı alınan tedbirler ile İşyeri çalışanları ve Acil Kurtarma ve Yardım Ekiplerinde görevlendirilen personelin çalışma usul ve esaslarını kapsar.3-SORUMLULUK

Bu planın hazırlanmasından, güncel halde bulundurulmasından ve uygulanmasından İşveren ve işyeri “Afet ve Acil Durum Komisyonu” sorumludur.


4-YASAL DAYANAK

 1. 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun.

 2. 30.06.2012 tarih ve 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun 11.maddesi


5-TANIMLAR

 1. Acil Durum : Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerinin durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini,

 2. Afet : Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları,

 3. Hazırlık : Afet ve acil durumlara etkin müdahale amacıyla önceden yapılan her türlü faaliyeti,

 4. Müdahale : Afet ve acil durumlarda can ve mal kurtarma, sağlık, iaşe, ibate, güvenlik, mal ve çevre koruma, sosyal ve psikolojik destek ve benzeri hizmetlerin verilmesine yönelik çalışmaları, ifade eder.

 5. İyileştirme: Afet ve acil durum sebebiyle bozulan hayatın normalleştirilmesine yönelik faaliyetleri ve yeniden yapılanmayı,

 6. Zarar azaltma: Afetlerde ve acil durumlarda meydana gelmesi muhtemel zararların yok edilmesi veya azaltılmasına yönelik risk yönetimi ve önleme tedbirlerini,

 7. Valilik: Tekirdağ Valiliğini,

 8. Müdürlük: Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü

 9. AKYE: Acil Kurtarma ve Yardım Ekibini ifade eder.

 10. İşveren : Çalışan İstihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,

 11. İşyeri : Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu,

 12. Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi,


İKİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgiler

1-GENEL BİLGİLER

1. İşletme adı, adresi :

2. Varsa ünitelerinin adları, adresleri :

3. İşletme sahibi veya sorumlu müdür :

4. Bağlı bulunduğu birim (Hiyerarşi) :

5. İşletme yerinin krokisi :

İşyerinin yerleşim yerini gösterir kroki ve genel görünüm fotoğrafı. EK-16. İşletme/Fabrika/İşyeri bina ve tesislerinin yapı tarzı :

 1. Alanı: (Metrekare veya hektar olarak) :

 2. İşletmenin kat vaziyet planı eklenir. EK-2

 3. Olay müdahale merkezi, sığınak yerleri, malzeme depoları toplanma yerleri, yangın müdahale sistemleri, ikaz ve alarm araçları bu plan üzerinde işaretlenir. EK-2

 4. Bina ve tesislerin yapı tarzları belirtilir.

7. Faaliyet konusu ve kapasitesi :

 1. Üretim çeşidi :

 2. Ham maddesi :

 3. Yıllık üretim kapasitesi :

8. Çalışma devresi ve şekli :

 1. Çalışma şekli ( Tam zamanlı-Yarı zamanlı) :

 2. Vardiya sistemi ve çalışma saatleri :

9. Çalıştırdığı personel sayısı ve nitelikleri :

 1. Memur: Erkek, kadın, toplamı :

 2. Teknik Personel: Erkek, kadın, toplamı :

 3. İşçi: Erkek, kadın, toplamı :

Çalışan Sayısı Toplamı :

10. İşletme/Fabrikanın Riskli Bölümleri :

11. Riskli Bölümlerde Alınan Önlemler :

2-AFET VE ACİL DURUM KOMİSYONU

İşletme/Fabrika/İşyeri sahibi ve görevli müdürlerin bulunduğu en az 3 kişiden oluşur. Afet ve Acil Durumlara ilişkin İşyerinin/işletmenin karar alma ve dış kurumlarla koordinasyonunu sağlayan birimdir.

1.Komisyon Başkanı :…………………………………………………………

2.Başkan Yardımcısı :…………………………………………………………

3.Sekreter :…………………………………………………………

Komisyon İşyerinin/işletmenin afet ve acil durumlara yönelik önleme ve müdahale planlamaları ile bu konudaki fabrika/işletmenin genel politikalarını görüşmek üzere yılda 2 kez (Ocak- Haziran) toplanır. Toplantıda alınan kararlar bir üst yazı ile Valilik Makamına (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) bildirilir. Komisyonun iletişim bilgileri ektedir. EK-33-İŞYERİ/İŞLETME AFET VE ACİL DURUM KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ

AFET VE ACİL DURUM ÖNCESİ GÖREVLERİ:

 1. Afet ve Acil Durumlarda alınacak önlemleri belirler.

 2. İşyerinin Afet ve Acil Durum Müdahale planının hazırlanmasını, onaylanmasını ve güncel halde bulundurularak uygulanmasını sağlar.

 3. Acil kurtarma ve Yardım Ekiplerinin kurulmasını, yetiştirilmesini, personel değişikliklerinde yerlerine yenilerinin seçilerek daima hazır bulundurulmasını sağlar.

 4. Ekiplerin araç, gereç ve malzemelerinin tedarik, bakım ve muhafazasını sağlar.

 5. Yangın alarm güvenlik sistemi ve diğer alarm-ikaz sistemlerinin kurulmasını sağlar.

 6. İşyeri AKYE’nin (Acil Kurtarma ve Yardım Ekibi) yıllık eğitim ve tatbikat faaliyetlerini planlar ve düzenler. EK-4

 7. İşyeri risk analizi yaparak tehlikeleri tespit eder. Bu tehlikelere karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
 1. Afet ve Acil Durumlarda (Deprem, Yangın, Sel felaketi, Heyelan v.b.) AKYE’nin İşyerinin dışında da görevlendirilebilmesi için yetkili makamlarla temas ve işbirliği yapar.
 1. Acil durum senaryolarına göre tatbikatlar yaparak “ Acil Kurtarma ve Yardım Ekibi” ni denetler.
 1. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile koordinasyon ve işbirliği kurar.AFET VE ACİL DURUMLARDA:

 1. Acil Durum Planının uygulanmasını sağlar.

 2. Acil Kurtarma ve Yardım ekiplerini sevk ve idare eder.

 3. Afet ve Acil durumlarda müdahaleyi koordine eder.

 4. Üniteler arasındaki haberleşme, sevk ve idareyi sağlar.

 5. Resmi kurumlarla gerektiğinde karşılıklı yardımlaşma ve işbirliğini sağlar.

 6. Diğer işletmelerle haberleşmeyi ve gereken hallerde karşılıklı yardımlaşma ve işbirliğini sağlar.

 7. KBRN tehlikelerine ait aldığı haberleri değerlendirerek İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bildirir.

 8. İşletmenin müdahale imkân ve kapasitesini aşan Afet ve Acil Durum olaylarında, ihtiyaç duyulan ekip, teçhizat ve benzeri yardım malzemelerini; cinsi, miktarı ve nitelikleri açık olarak belirtilmek suretiyle Mülki Amir’den talep eder.

 9. Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda;

 1. Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir.
 1. Durumun devam etmesi hâlinde, zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemez.
 1. İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar.

10. Çalışanların işyerinde maruz kaldıkları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

AFET VE ACİL DURUM SONRASI:

 1. Olayın meydana geldiği bölgede en hızlı şekilde tarama yapmak ve olayın büyüklüğü, etkilenen alan ve nüfus gibi bilgileri içeren ilk değerlendirmeleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne Çok İvedi olarak bildirmekAlo Afad (122) - (282) (2612065 – 2612037­­­­­­­ – 2629827)


 1. Olay bölgesine İtfaiye, sağlık, arama ve kurtarma ile ilk yardım ekiplerinin sorunsuz ve süratli bir şekilde ulaşabilmesi için trafik, emniyet ve çevre güvenliği tedbirlerini aldırmak.

 2. Olay bölgesinde yapılan tespitler, ölü ve yaralı sayıları, hasar durumları ve acil ihtiyaçlar gibi bilgileri ivedilikle ilgili kurumlara bildirmek.

 3. Afet ve Acil durum sonrası iyileştirme faaliyetlerini koordine etmek.

 4. İşyerinde meydana gelen Afet ve acil durumlarda, sorunların çözülmesi ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalarda Kurum ve kuruluşları ile birlikte Özel sektör ile işbirliği ve koordinasyon sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Acil Kurtarma ve Yardım Ekibi (AKYE) Kuruluşu ve Çalışma Esasları

1-AKYE ( ACİL KURTARMA ve YARDIM EKİBİ):

Afet ve Acil Durumlarda Önleme, Zarar azaltma, Müdahale ve Tahliye faaliyetlerini yürüten ekiptir.2-AKYE’ NİN KURULUŞU:

Personel sayısı en az 50 kişi ve üzeri çalışanı bulunan işletmelerde “Acil Kurtarma ve Yardım Ekibi “ (AKYE) oluşturulur. 50-100 kişi için 10 Kişilik bir ekip kurulur. Diğer 100-200 kişi İçin aynı şekilde ikinci bir ekip kurulur. (Her 100 Çalışan için bir ekip “10 kişilik”) EK-5

Ekibinin başında; Bir ekip Başkanı, Yardımcısı ve 8 üyesi bulunur.

Ekip Başkanı özellikle liderlik vasıfları güçlü, gerektiğinde karar alabilen, ekibini her türlü acil durumlarda en uygun şekilde sevk ve idare edebilecek yeterli ve yetkili bir personelden seçilir.3-ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI:

Acil Kurtarma ve Yardım Ekibi muhtemel afet ve acil durumlarda 24 saat çalışma esasına göre vardiyalı olarak görev yapar. Normal zamanlarda çalışma düzenini işletme belirler.4-İSTİHDAM ŞEKLİ VE DENETİMİ:

Ekip personeli işletme çalışanlarından arama-kurtarma, yangın söndürme, ilk yardım ve Tahliye faaliyetlerinde görev yapabilecek kabiliyette, herhangi bir vücut özrü bulunmayan personel arasından İşyeri Afet ve Acil Durum Komisyonunca seçilir.

Ekibin imkân ve kabiliyetleri, yapılacak eğitim ve tatbikatlarla İşyeri Afet ve Acil Durum Komisyonunca belirlenir. Ekipte tespit edilen eksiklikler raporlanarak gerekli düzenleme ve değişiklikler yapılır.

5-DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLER:

İşletme Afet ve Acil Durumlarda karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği yapacağı İşyeri/işletme/kurum ve kuruluşlarla protokol yaparak bu plana ekler. EK-6DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

AKYE Personelinin Görevleri, Araç Gereçleri,

Eğitim, Sevk İdare Ve Koordinasyonu
1-AKYE PERSONELİNİN GÖREVLERİ:

 1. Tehlikeleri ivedilikle İşyeri Afet ve Acil Durum Komisyonuna bildirir.
 1. Afet ve acil durumda canlı ve cansız arama-kurtarma ve tahliye faaliyetlerini yürütür. 1. Yıkılan binalarda enkaz altında ve arasında kalan yaralıları kurtarır.
 1. İşletmeye ait değerli evrak, araç ve gereçleri kurtarır.
 1. Basit ön hasar tespit çalışmalarına destek verir.
 1. İşletmede çıkan başlangıç yangınlarına müdahale eder.
 1. Yangında mahsur kalan can ve malı kurtarır.
 1. Su baskınlarında suları tahliye eder.
 1. Yardımların dağıtılmasını sağlar.
 1. KBRN maddeleri ile kirlenmiş bölgelerin güvenliğini sağlar ve keşif yapar. (Uygun teçhizatlarla)
 1. KBRN tehlikesi bulunan bölümlerden işletme personelini uzaklaştırır.
 1. Afet ve acil durumlarda işletme personelini sevk ve idare eder. Personele kılavuzluk eder ve personelin işyerinden güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlar.

 2. Panik, kargaşa ve moral bozucu hareketleri önler.

 3. İşletmenin giriş ve çıkışlarındaki araç trafiğini kontrol eder.

 4. Afet ve acil durum sonrasında yağmacılığın önlenmesi için kolluk kuvvetlerine yardımcı olur. Kurtarılan malzeme ve malları emniyet altında bulundurur.

2-ARAÇ VE GEREÇLERİ:

AKYE (Acil Kurtarma ve Yardım Ekibi) ekiplerinin malzeme ve teçhizat, "Ekip Teçhizatı" ve "Şahsi Teçhizat" olmak üzere iki kısma ayrılır.

 1. Acil Kurtarma ve Yardım Ekibi Teçhizatı:

Ekibin müdahale hizmetlerini yürütmesinde kullanacağı malzeme ve teçhizattır.

 1. Şahsi Teçhizat: Her ekip personeline ait şahsi teçhizattır.

Örnek Acil Kurtarma ve Yardım Ekibi Teçhizatı ve Şahsi Teçhizat listesi EK-8 çizelgede gösterilmiştir.

3-EĞİTİM VE TATBİKATLAR:

Acil kurtarma ve Yardım Ekiplerine (AKYE) Yılda 80 saati geçmemek üzere; en az 1 kez eğitim veya tatbikat yaptırılır. Ekiplerin eğitimleri Valilik Makamınca görevlendirilecek İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli ile İl AFAD Müdürlüğünün Uygun gördüğü birimlerce veya kurumun kendi bünyesinde yetişmiş ve yetkili personeli tarafından verilir. Yapılan eğitim ve tatbikatların sonuç raporları İl Afad müdürlüğünde işletmenin dosyasında muhafaza edilir.4-SEVK, İDARE VE KOORDİNASYON:

Afet ve acil durumlarda ekibin sevk ve idaresini işyerinin Afet ve Acil Durum Komisyonu yapar. Ekip tüm tedbirleri alarak, imkânlar ölçüsünde olaya müdahalede bulunur. Profesyonel müdahale ekipleri işletmeye ulaştığında işletmenin AKYE ekibi Profesyonel ekipler ile koordineli olarak müdahaleye devam eder.

Resmi kurumlarla koordinasyon işletmenin AFAD Komisyonunca yürütülür.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Afet ve Acil Durum Senaryosu

İŞLETME AFET VE ACİL DURUM SENARYOSU:

Afet ve acil durumun başlangıcından sonlanmasına kadar yapılacak faaliyetlerin adım adım belirlendiği bir afet senaryosu hazırlanacaktır. Senaryo hazırlanırken aşağıda belirlenen hususlar göz önünde bulundurulur. 1. Acil durum haberinin alınması,

 2. Acil durumun değerlendirilmesi,

 3. Acil durum birimleri ile koordinasyonun sağlanması,

 4. İşyerinde acil durumda öncelikli olarak kapatılması gereken tehlikeli sistemlerin durdurulması,

 5. Kat görevlileri tarafında tahliye güzergâhlarının kontrol edilmesi,

 6. Acil durum tahliye güzergâhlarının işaretleme ve ışıklandırması,

 7. Engelli çalışanlar da dâhil olmak üzere personelin ve görev dışındaki çalışanların tahliyesi,

 8. Türkçe bilmeyen kişilere yardım edilmesi,

 9. Toplanma ve tahliye alanları,

 1. Personelin toplanma alanında toplanması,

 2. Toplanma alanlarının alternatifleri,

 3. Güncel çalışan listesi ile personel sayımının yapılması,

 1. İşyeri Acil Kurtarma ve Yardım Ekibinin arama ve kurtarma çalışmalarının yapılması,

 2. Yaralılara ilk yardım uygulanması,

 3. Muhasebe kayıtlarının, yasal belgelerin, çalışanların acil durum irtibat listesinin ve diğer önemli kayıtların orijinallerinin veya kopyalarının güvenli bir yere tahliye edilmesi,

 4. Üst yönetim ve personelin acil durum irtibat numaralarının güncel halde bulundurulması,

 1. Çalışanların kişisel bilgilerinin güncel halde bulundurulması (tıbbi bilgi, ev ve cep telefon numaraları v.b.)

 2. Çalışanların yakın akrabalarına bilgi verilmesi,

 1. Gerekli acil durum stoklarının kontrolünün yapılması, (su, gıda, tıbbi malzemeler v.b.),

 2. Senaryoya göre Afet ve Acil durum tatbikatlarının yapılması,

ALTINCI BÖLÜM

Mali Hükümler, Sertifika, Belgelendirme, Denetim

Onay ve Yürütme

1-MALİ HÜKÜMLER:

1- İşyerinin Acil Kurtarma ve Yardım Ekipleri için gerekli başlıca araç, gereç ve teçhizat ile tanınma işaretleri ekli cetvelde gösterilmiştir. (EK-8) Bunların dışında müessesenin hizmet özelliğine ve teknik gelişmelere göre lüzum görülecek malzemede alınır.

2- Afet ve Acil Durumlara karşı gerekli araç, gereç ve teçhizat acil durumlar öncesi temin edilerek muhafaza edilir.

3- Afet ve acil durumlarda kullanılacak araç ve gereçler, eskidikçe yerlerine yenileri konulur. Daima mevcut ve kullanıma hazır bulundurulur.

4- Müdahale planına göre tespit edilen Afet ve Acil Durum malzemeleri ile, eğitim ve tatbikatlar için, müesseseler yıllık bütçelerinden yeteri kadar ödenek ayırır.

(Bir yılda karşılanması mümkün olmayan alımlar yıllara bölünerek tamamlanır.)2-SERTİFİKA VE BELGELENDİRME

İşyeri “AFAD Müdahale Planı” Valilik Makamınca onaylandıktan sonra İl AFAD Müdürlüğünce İşyeri belgelendirilir. İşyerinin hazırlayacağı yıllık eğitim programına göre ekiplerin teorik ve pratik eğitimleri tamamlanır.

Eğitimini başarı ile tamamlayan AKYE personeline Valilik Makamınca (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) sertifikaları verilir.

Sertifika almaya hak kazanan işletme personeline kurumunca AKYE kimlik kartı düzenlenir.3-DENETİM

Bu plan esaslarının uygulanıp uygulanmadığı, Valilik Makamınca;

1.İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün Başkanlığında;

2.Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Temsilcisi,

3.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü temsilcisi,

4.Sosyal Güvenlik Kurumu Temsilcisi

5.İl Sağlık Müdürlüğü Temsilcisi,

6.İlgili OSB Temsilcisi,

7.Gıda ,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü temsilcisi

8.İşkur İl Müdürlüğü temsilcisi

9.İlgili Kolluk Kuvveti Temsilcisi’nden

oluşan bir komisyon marifeti ile Mülki amirce uygun görülen zamanlarda denetim yapılır.4-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

İşyeri tarafından, Afet ve Acil Durumlara yönelik yapılan planlama, teşkilatlanma, eğitim, donatım ve diğer faaliyetler her yıl Aralık ayı sonuna kadar düzenlenecek bir raporla Valilik Makamına (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) bildirilir.5-ONAY:

İşletmelerce hazırlanan Afet ve Acil Durum Müdahale Planı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce incelendikten sonra Valilik Makamınca onaylanır. Onaylanan planın bir sureti İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde dosyalanır. Planda meydana gelen değişiklikler değişiklik çizelgesine işlenerek İl AFAD Müdürlüğünün e-posta adresine 15 gün içerisinde gönderilir.5-YÜRÜTME:

Onaylanan “AFAD Müdahale Planı”nın uygulanmasından ve güncel halde bulundurulmasından işletmenin AFAD Komisyonu sorumludur.E K L E R

EK-1-İşyerinin yerleşim yerini gösterir kroki ve genel görünüm fotoğrafı.

EK-2-İşyerinin kat vaziyet planı.

EK-3-İşyeri Afet ve Acil Durum Komisyonu Üye Listesi ve İletişim Bilgileri

EK-4-Eğitim ve Tatbikat Çizelgesi

EK-5-Acil Kurtarma ve Yardım Ekibi (AKYE) personel listesi.(Cep Telefonları yazılı bir şekilde)

EK-6-İşletmenin Afet ve Acil Durumlara karşı yaptığı protokolleri.

EK-7-İşletmenin elektronik posta adresi (yazışmalar bu adres ile yapılacaktır)

EK-8-İşletmenin arama kurtarma, yangın, ilk yardım hizmetlerine yönelik mevcut araç gereç ve malzeme listesi.

EK-9-Plan ile ilgili görüş ve öneriler.

EK-10 Onay sayfası EK-8

AKYE ARAÇ-GEREÇ LİSTESİ

ŞAHSİ TECHİZAT:

Baret, el feneri, gaz ve toz maskesi, telsiz, koruyucu elbise, eldiven (çift enkaz eldiveni), bot, çizme, dizlik, çalışma gözlüğü, yağmurluk-panço, 5 mt. şahsi 12 mm. İp.AKYE EKİBİ TEÇHİZATI:

 1. Kimyasal gaz ölçüm cihazı

 2. Delici-Kırıcı 11-27 Kg.

 3. Beton-Demir kesme Makinesi

 4. Mekanik Kurtarma Seti (Holigan Seti)

 5. Seyyar Aydınlatma Seti

 6. Jeneratör (7,5 KVA)

 7. Elektrikli Beton Kesme Cihazı

 8. Balyoz, Kazma, Kürek, Balta, Kanca,Çekiç

 9. Manivela demiri

 10. Demir testeresi-Ağaç testeresi

 11. İlkyardım çantası (İçinde Gaz Bezi, Pamuk, Sargı Bezi, Oksijenli Su, Yanık Kremi, Atel, Turnike Lastiği, Flaster ve Makas bulunur.)

 12. Hafif motopomp

 13. Geçme merdiven

 14. Hidrolik kriko

 15. Keski (30 cm.)

 16. Sedye

 17. Battaniye

 18. İtfaiye ve Ambulans (500 den fazla personel çalıştıran müesseseler için)

 19. Megafon

 20. Temiz Hava Tüplü Maske Takımı

 21. Kurtarmada kullanılan 8mm.-12mm. halat, karabina, cumar vb.

 22. Sprey Boya

PLAN İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİ ÇİZELGESİ

NO

GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER

AÇIKLAMA

123456789101112131415AFET VE ACİL DURUM MÜDAHALE VE TAHLİYE PLANI ONAY SAYFASI

HAZIRLAYAN

MAKAM

ADI, SOYADI VE UNVANI

MÜHÜR VE İMZA

TARİH

ONAYLAYAN

İNCELEYEN

İl Afad Müdürlüğü

Şube Müdürüİl Afad Müdürlüğü

Recep EROL İl Afet ve Acil Durum MüdürüONAY

Valilik

Mahmut YILDIRIM

Vali a.

Vali Yardımcısı    Ana sayfa


Afet ve acil durum yönetim merkezleri YÖnergeleriNİn hazirlanmasina dair usul ve esaslar tebliĞİ

Indir 129.01 Kb.