bilgiz.org

Açiliş oturumu danıştay' ın Cumhuriyet Dönemi
Tarih27.12.2017
Büyüklüğü70.12 Kb.

Indir 70.12 Kb.içiNDEKiLER

AÇILIŞ OTURUMU* Danıştay' ın Cumhuriyet Dönemi

Prof. Dr. Lfttfi DURANİDARi YARGI

* Yönetsel Yargıda Değişiklik Uzerine Düşünceler

Ahnet ERIXX3J

* İdari Yargıda Son Gelişmeler

Sabri COŞKUN .

* İdare Hukuku ve İdari Yargı Üzerine Genel

Düşünceler

Av. Turgut İNAL

* TUrkiye İdaresinin Soruınluluğmıda Kannı.Hukulaı

Erozyonu

Dr. ci.ineyt OZANSOY .

* İdari Davaya Konu Olabilecek Kesin ve 1rUrüttilebilir

İşlem Kavramı

Yard. Doç. Dr. Celal ERKOT

* Düştik Bir Tasarının Her İki Anlamı İle "Kızıl" Işığı Altında Kişisel Menfaat-YUrütmenin Durduru1Jnası ve Takdir Yetkisine Dair

Prqf . Dr. İl Hmı ÖZAY

* 1982 Anayasasına Göre İda:ri Yargı Denetiminin Kapsamı ve Sınırları

Prof.Dr. Metin GÜNDAY

* TUrkiye'de Mevzuat Açısından ve YargılaIqa Tekniği Yönlinden Yargı Denetiminin Sınırları

Doç .Dr. MUmmlPr OYTAN

* İdari Yargıda Dava Açma SUresi

Prof. Dr. Yahya K. ZABUNOGın

* Yönetsel Yargıda Dava SUresi

Doç.Dr. Yıldırım ULER .

* İdari Yargılama Usullinde Tanık

Selçuk HONW

* İdari Yargıda Kısıt1anan Savunma Hakkı

Mebnet ALDAN

* Avrupa Topluluğu ve İdari Yargı

Bilge CANKOREL

* Avrupa Topluluğu ve İdari Yargı

Doç.Dr. İbrahim Ö. KAEOGW

* Kamu Hizmeti, Kriz ve Yeniden Tanımlama

Prof. Dr. Turgut TAN

* İdari Yargıda Hakimler ve Savcılar

Cavi t CAN

~

13

17 18

19

25

26

27

30

32 38

39 40

44 46

51

52


53

7


*'Bölge İdare Mahkemelerinin OluŞumu İle ilgili Bazı

Sorunlar .

Selçuk HONDU

* Anayasa Mahkemesi Kararlarının Zaman İçinde Etkisi

Doç. Dr. Yılmaz ALİEFENDİoGLu

* İdare Hukuku ve YÖK

Prof.Dr. Yahya K. ZABUNOGUU

* Tapu SicilIerinde Adli ve İdari Yargı Kararlarının

İnfazı Sorunu

Halim ÇORBALIKAMU YÖNE.TİMİ BÖLÜMÜ

* Olağanüstü Haller ve İnsan Hakları

Prof. Dr. Rona AYBAY

* Olağanüstü Haller ve İnsan Hakları

Prof. Dr. Bülent DAVER

* Sıkıyönetimin Hukuksal Denetimi

Prof.Dr. Zafer ÜSKÜL

* İdari Vesayet Denetimi ve Türkiye Uygulamasından

O~taya Çıkan Sorunlar

Prof. Dr. Süleyman ARSLAN

* Kamu Personeli Sorunu

Dr. Gahit TUTUM

* Türk Personel Hukukunda Seksenli Yıllar

Prof .Dr. Sait GÜRAN

* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 Maddesinde Yer Alan Yüz Kızartıcı Suçların Kapsamı ve Sınırı

Dr. Erol ALPAR

* Devlet Memurluğuna Atanına ve Statünün Kaybedilmesi

Hallerinde Danıştayın Tutumu.

Öner KÖSE- , i

* Kırsal Alanda Yeni Bir Yerel Yönetim Modeli

Ziya ÇOKER

* İl Özel İdareleri (Dünü-Bugünü-Yarını)

Ahmet BAŞSOY'

* Bölge Va1i1iği..Üzerine

A. Nazif DEMIROZ

* Yönetim Tekniklerinde Fransa~da Gerçekleştirilen

Reformlar ve Ülkemizde İl Sisteminde ve Yerel Yönetimlerde Ahenkli ve Koordineli Yeniden Düzenleme İhtiyacı

Ahmet ÖZER

* -İdari Yargının İç Barışa ve Demokrasiye ~atkısı

Prof. Dr. Yıldızhan YAYLA

* Yönetirnde Açıklık-Gizlilik ve Bilgi Alma Hakkı

Prof.Dr. Tekin AKILLloGLu

8

i

55 58

'64

65

71

73 76

77

81

83

85

87

89 95

101

105 109

110
-ıı­

* İdari Usul ve Yasalaştırılması

Prof.Dr. Ülkü AZRAK

* Toplumsal Gereksinmeler, Yerinden Yönetim ve Türk

Tabipleri Birliği

Doç.Dr. Gürhan FİşEK

* Belediyelerin Konut ve Arsa Siyasası

Prof.Dr. Cevat GERAY

* Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Alternatif

yöntemler

Doç. Dr. Bilal ERYILMAZ

* Büyük Kent Belediye Modeli ve Ekonomik Kararların

Yönetime Etkisi

Yard. Doç. Dr. Zerrin TOPRAK.

* İdari Yargı Mercileriyle Yerel Yönetimler Arasındaki

İlişkiler Yeniden Düzenlenmelidir

Fethi AY:fAÇ

ÇEŞİTLİ İDARE mJKUKU KONULAR! BÖLÜMÜ

* Vergi Davalarının Kuramsal Niteliği Üzerine Düşünceler

Prof.Dr. Ahmet KUMRDLU

* Tarhiyat Öncesi Uzlaşma

Öner ÖZTÜRK .

* Vergi Usul Kanununun 377/Son Fıkrası Kükmü Üzerine

Düşünceler .

Av. Nerime HAcITAHİRoGuLLAıu

* Fonksiyonalizm Açısından Türk Siyasi Yapısının

Analizi

Prof. Dr. Eyüp G. İSBİR

* Sayıştayın Anayasal Konumu

Prot.Dr. Selim KANETİ

* Ombudsman (Kamu Denetçisi)

Doç ~ Dr. Yıldırım ULER

* Türk Yargı Modeli ve Yeni Bir Model Gereği

Güven DiNçER

* çevresel Etki Değerl~ndirilmesi Konusundaki Yasal ve

Idari Düzen~emelere Ilişkin Sorunlar

Refet ERİM

* çevresel Etki Değerlendirmesi

Bahaeddin GÜNEY

* Ekolojik Dengelerde Kamu Yararı Unsuru

Dr. Ergını GÜRPINAR

* Yerel Yönetimler, Çevre ve Kültür

Nihat Dirim .

* İzmir Büyükşehir Belediyesi Planlama Çalışmaları

Yüksel ÇAKMUR
113

116
119

.

121

\

122

\

123

i

i
i


129

131

133

136 137

141 142

144

146


147

151

154

9
* Belediyeler, Yasal ÇerçeIY~, Şehireilik ve Planlama İlkeleri ve İmar Uygulamaları

Yard . Doç. Dr. Hüseyin CENGİZ

* 2981 Sayılı Yasada Satış Boşluğu

Av. Nerime HACıTAHİRoG1:JLLARr

* Mazbut Vakıflar ve Kamulaştırma

Av. Oya GÜLEKEN

* KültÜr ve Tahiat Varlıkları

Prof. Dr. Gönül TANKQT

* Çevre Sorunları

Babaeddin GÜNEY

* Kıyı Kenar Çizgisi Kavramı

Prof. Dr. Erden KUNTALP

*, Şehirleşmede Ulaşım-Ulaşımda Şehirleşme Sorunları

Doç. Dr. Güven ÖZTAŞ KOGREDE BİLDİRİ SUNANLAR (ALFABE.DİzİNİ) KONGRE PROGRAMI10

i
157
158
161
163
164
165i

167
173

i

175

i
ı
i
i


    Ana sayfa


Açiliş oturumu danıştay' ın Cumhuriyet Dönemi

Indir 70.12 Kb.