bilgiz.org

9. Sinif tarih ders notlari tarih Nedir?

 • YAZI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER
 • TAKVİM
 • Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Takvimler • Sayfa1/6
  Tarih27.12.2017
  Büyüklüğü0.56 Mb.

  Indir 0.56 Mb.
    1   2   3   4   5   6

  9.SINIF TARİH DERS NOTLARI
  Tarih Nedir?

  Tarih, insan topluluklarının sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi, dini ilişkilerini, birbiriyle olan münasebetlerini, belgelere dayanarak, yer ve zaman göstererek inceleyen , olayların sebep ve sonuç ilişkilerini açıklayan bilim dalıdır.  *Tarihi Olayların Özelliği:

  • Belgelere dayanma

  • Yer-zaman ve sebep-sonuç ilişkisi.

  • Deney ve gözlem yapılamaz.

  • Tekrarlanamaz.

  • Olayın meydana geldiği ortam önemlidir.

  • Dünü anlatır, bugünü açıklar ve geleceğe ışık tutar.

  • Bir tarihi olay, diğer bir tarihi olayın sebepleri ya da sonuçları arasında yer alır.


  *Tarih Biliminin Yöntemi:

  • Kaynakları araştırmak

  (Yazılı - yazısız; 1. elden kaynaklar - 2. elden kaynaklar)

  • Kaynakları tasnif etmek

  • Tahlil etmek

  • Tenkit etmek

  • Terkip (sentezini) yapmak.


  *Tarih Yazıcılığının Evreleri:

  Kronik (Haberci) Tarihçilik: En ilkel şekli Anallardır.
  Rivayetçi (Hikayeci) Tarihçilik: İlkçağ'da ortaya çıkmıştır. Hikâyeci tarihte olaylar olaylar hikaye yoluyla anlatır. Sebep-sonuç ilişkisi üzerinde durmaz. (Herodut, Taberi)
  Öğretici (Prağmatik, faydacı) Tarihçilik: Tarihi olaylardan ders çıkarmayı amaçlayan anlatım türüdür.
  Sosyal Tarihçilik: Öğretici tarihçiliğin hissi yönlerinden arındırılmış şekli.
  Felsefi Tarihçilik: Değişik kültürleri inceleyerek biri birine etkileşimlerini inceler.
  İlmi Tarihçilik: Neden-nasılcı tarihçilik. Materyalist, Kültürel, Pozitif (vs) Tarih çeşitleri....
  *Kapsamına Göre:
  -Genel Tarih: Geniş bir coğrafyadaki millet yada devletlerin tarihini inceler: Avrupa yada Asya Tarihi gibi...
  -Özel Tarih: Bir milletin yada devletin tarihini inceler: Türk Tarihi, Artukoğulları Tarihi.. gibi

  *Tarihin Tasnifi: Tarihin öğretimini ve araştırılmasını kolaylaştırmak için yapılır.
  1- Zaman, 2- Mekan 3- Konu olmak üzere üç şekilde tasnif edilir.

  Örnek: Zamana Göre: XVIII. yy. Osmanlı Islahatları.

  Mekana Göre. Ankara Tarihi

  Konuya Göre: Osmanlı Kültür Tarihi, Dinler Tarihi (vs).


  *Tarih Bilimi zamana göre aşağıdaki şekilde tasnif edilir:

  Tarih Öncesi Devirler:
  (Prehistorik)

  Taş Devri : Maden Devri

  Kaba Taş Bakır Devri

  Yontma Taş Tunç Devri

  Cilalı Taş Demir Devri


  *Tarih öncesinin devirlere ayrılması, kullanılan aletlere göre yapılmıştır.
  Tarihi Devirler:

  1.İlkçağ : Yazının icadı ile başlar - M.S. 376 da kavimler göçü ile sona erer.

  2.Ortaçağ : M.S sonra 376 kavimle göçü ile başlar -1453 İstanbul’un fethi ile sona erer.

  3.Yeniçağ :1453 İstanbul ‘un fethi ile başlar - 1789 Fransız İhtilali ile sona erer.

  4.Yakınçağ : 1789 Fransız İhtilali ile başlar - günümüze kadar ulaşir.
  *Çağ açıp - kapayan olayların ortak özelliği tüm dünyayı etkilemeleridir.

  Tarihöncesi (Prehistorik) Devirler:
  *Kaba Taş Devri: Henüz alet yok. Sivri cisimler kullanılır. Bitki kökleri, toplayıcılık ve avcılıkla beslenilir. Dönemin sonuna doğru üretim ekonomisine geçilmiştir.
  *Yontma Taş Devri: Taşlar, çakmak taşı yontularak savunma amaçlı kullanılmıştır.

  -Soğuklardan dolayı mağaralara ve ağaç kovuklarına çekilmişlerdir.

  -Mağaralara hayvan resimleri çizmişlerdir.

  -Dönemin sonlarına doğru ateş bulunmuştur.


  *Cilalı Taş Devri: Buzullar kuzeye doğru çekilince insanlar mağaralardan çıkmışlardır.

  -Çanak-çömlek kullanıldı. Toprak ve kilden kaplar yapıldı.

  -Tarım yapıldı (arpa, buğday). Örgüler kullanıldı.

  -Yerleşik hayata geçildi.

  -Taş ve kerpiç kullanılmaya başlandı. Kamıştan kulübeler yapıldı.

  -Dolmen ve Menhir denilen mezarlar yapıldı.

  -Hayvanlar evcilleştirildi.

  -İlk insan toplulukları oluştu.  -İlk üretim ile ticaret yapılmaya başlandı.
  TARİHE YARDIMCI OLAN BİLİMLER:

  1)- COĞRAFYA: Tarih olayın geçtiği YER'in fiziki ve beşeri özelliklerini coğrafyadan öğrenir.

  2)- ARKEOLOJİ (Kazı Bilimi): Toprağın ve suyun altında kalmış olan tarihi eserleri ortaya çıkarır.

  3)- KRONOLOJİ (Takvim Bilgisi): Tarihi olayların zamanlarını belirleyerek, meydana geliş sıralarını düzenler.

  4)- PALEOGRAFYA: Eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalıdır.

  5)- EPİGRAFYA (Kitabeler Bilimi): Taş, mermer gibi sert cisimler üzerine yazılan yazıları inceler.

  6)- SOSYOLOJİ (Toplum Bilimi): Sosyal olayları inceler.

  7)- ANTROPOLOJİ: Toplumların ırk yapılarını inceler.

  8)- FİLOLOJİ (Dil Bilimi): Dilleri ve diller arasındaki bağları inceler.

  9)- ETNOGRAFYA: Örf,adet, gelenek ve görenekleri inceler.

  10)- DİPLOMATİK: Günümüze kadar gelmiş olan resmi belgeleri, fermanları vb. inceler.

  11)- HERALDİK (Mühür bilimi): Resmi belgelerdeki mühür, arma ve özel işaretleri inceler.

  12)- NÜMİZMATİK (Paralar bilimi): Eski Paraları inceler. Bunlardan başka tarihe yardımcı bilimler arasına felsefe, istatistik, psikoloji, astronomi, Tıp, kimya gibi bir çok bilimi katabiliriz.

  YAZI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER


  • Toplumlar ilk olarak resim yazısı kullanmışlardır.

  • İlk yazıyı Sümerler bulmuştur.(Çivi Yazısı)

  • Bugün kullandığımız alfabeyi, ilk olarak Fenikeliler kullanmış, onlardan Yunanlılar ve Romalılar alarak geliştirmişler ve böylelikle LATİN alfabesi ortaya çıkmıştır.

  • Yazı, Anadolu'ya ilk olarak ASURLULAR tarafından TUNÇ devrinde getirilmiştir.

  • Türk Tarihinin ilk yazılı eserleri GÖKTÜRK(ORHUN) KİTABELERİDİR.
  TAKVİM

  İnsanların zaman ölçüsü olarak kullandıkları çizelgelere denir. Takvimler iki esasa göre yapılır.

  1.Ay yılı: Ay ‘ın dünya etrafında 12 defa dönmesi ile oluşan zamandır.Bir ay yılı 354 gündür.

  2. Güneş yılı: Dünya nın güneş etrafında bir tur dönmesi ile oluşan zamandır.Toplam 365 gün 6 saatir.

  Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Takvimler

  1. 12 Hayvanlı Türk Takvimi

  2. Hicri takvim: Ay yılı esaslı bir takvimdir.Peygamberimizin m.s. 622 yılında Mekke den Medine ye yapmış olduğu Hicret başlangıç olarak kabul edilir.

  3. Celali takvim: Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah döneminde kısa süre kullanılmıştır.

  4. Rumi takvim: Osmanlı Devleti nde 16.yüzyılda eski Bizans takviminden geliştirilen güneş yılı esaslı bir takvimdir.

  5. Miladi takvim: 1925 yılında çikarilan bir kanunla kullanmaya başladığımız bir takvimdir.Hz. İsa nın doğumunu başlangıç olarak kabul eder.Güneş yılı esaslı bir takvimdir.
    1   2   3   4   5   6


      Ana sayfa


  9. Sinif tarih ders notlari tarih Nedir?

  Indir 0.56 Mb.