bilgiz.org

50D bir kadro şekli değildir, yasadaki tanımı yüksek lisans yada doktora eğitimi sürecini kapsayan burslu öğrenci statüsüdür, ancak uygulamada araştırma görevlisi kadrosu şeklinde kabul görmektedir
Tarih01.10.2017
Büyüklüğü23.98 Kb.

Indir 23.98 Kb.EMO İSTANBUL ŞUBESİ Dikilitaş Mah. Eren Sk. No:30 34349 Beşiktaş / İSTANBUL Tel : (0212) 259 11 50 Faks : (0212) 258 36 55

e-posta : tmmob.uimmsp.krlty@emo.org.tr web : http://emo.org.tr/etkinlikler/tmmob_ucrissz_krlt


ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANI VEYA İŞSİZ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI HAZIRLIK TOPLANTISI RAPORU


Toplantı tarihi : 26 EYLÜL 2009

Toplantı yeri : YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ- ODİTORYUM

Toplantı saati : 10.00 – 18.00


Toplantıya özel sektörde çalışanlar, üniversitelerde çalışanlar, öğrenciler, emekliler, Odalardan çalışanlar ve Kurultay Yürütme Kurulu üyeleri ile birlikte toplam 112 kişi katıldı.

Kurultay Düzenleme Kurulu Bşk. Erhan Karaçay’ın, açılış konuşmasında; kurultayın amacı, bölgelerde yapılacak yerel kurultaylar ve gerçekleştirilmiş olan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.


TMMOB Profil Araştırma Grubu adına Kaya GÜVENÇ ve Doç. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN tarafından “Ücretli Mühendislerin Profili” sunumunun ardından,
Toplantı forum formatında gerçekleştirildi.
EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu, Kurultay Düzenleme ve Yürütme Kurulları üyesi Pınar HOCAOĞULLARI ve GIDAMO adına Kurultay Düzenleme ve Yürütme Kurulları üyesi Özgür YAYLA toplantıda kolaylaştırıcı olarak görevlendirildi.
Katılımcıların dile getirdiği görüşler ve çözüm önerileri aşağıdaki gibidir.

KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
 • Ücretli çalışan mühendis ve mimarların iş gücünü satmaya ihtiyaçları vardır, bu anlamda mühendisler işçidir.

 • Özel sektörde çalışan mühendis ve mimarların sigortaları genelde reel ücret üzerinden değil, asgari ücret üzerinden yatırılıyor.

 • Haftalık çalışma saatleri yasal sürelerin çok üzerinde, günlük 13-14 saate varabiliyor, eğitim seminerleri, yönetim kurulu toplantıları vb iş örgütlenmesi toplantıları mesai saatleri bitiminde veya hafta sonları yapılıyor.

 • Mühendislere meslekleri dışında işler yaptırılarak işlevsizleştiriliyorlar, ya da görev tanımları dışında kalan işleri de yapmak zorunda bırakılıyorlar, bu duruma karşı çıktıklarında işsizlik tehdidi ile karşı karşıya kalıyorlar.

 • Yeni mezun olan mühendis ve mimarların önüne yetkin mühendislik engeli getiriliyor, yetkin mühendislik tamamen ucuz işgücünün önünü açan bir uygulamadır.

 • Mühendislerin yaklaşık %25’i işsiz, genç mühendislerde bu oran %30’ların üzerine çıkıyor. Kamusal denetim alanı gibi, yerel alan gibi mühendis istihdam edilmesi gereken yerlerde istihdamın yapılmaması işsizliğin nedenleri arasında önemli bir yer tutuyor.

 • Yasal çalışma süresi olan haftalık 45 saatin üzerine çıkan zorunlu çalışmalar fazla mesai olarak değerlendirilmiyor ve ücretlendirilmiyor.

 • İş güvenliği mühendisleri iş kazalarında hukuki sorumlu olarak yargılanıyor ve ceza alıyorlar, ancak görevlerini yerine getirirken; bağımsız olarak denetim yetkisini tam kullanmasının önünde işveren baskısı duruyor.

 • Özel sektörde ücretler çok düşük ve standardı yok, TMMOB’nin asgari ücret belirlemesi gerekli.

 • Yeni mezun mühendisler işsizlik korkusu ve aldıkları eğitimin yetersizliğinden dolayı alacakları ücret, sigorta primine esas kazanç ve primin yatırılıp yatırılmadığı gibi konularda işverene yaptırım uygulayamıyor.

 • Mühendisler işveren vekili, idari personel gibi sıfatlarla donatılarak ıssızlaştırılma, esnek çalışma, düşük ücret gibi sosyal güvencesiz şartlarda çalıştırılıyor, performans değerlendirmesi ile işten çıkartılıyorlar.

 • Yasal değişikliklerle kiralık mühendis sistemine doğru gidiliyor, mühendisler metalaştırılıyor.

 • Kadın mühendisler işe girerken sorulan sorular, pasif görevlendirilme, işlevsizleştirilme vb cinsiyet ayrımcılıkları ile karşılaşıyorlar, eşit işe eşit ücret alamıyorlar, işsizlik tehdidinde her zaman işlerini ilk kaybeden kadınlar oluyor.

 • Gıda işletmelerinde, Gıda Mühendislerinin istisnasız, işin nevine göre de Kimya Mühendislerinin ve Ziraat Mühendislerinin sorumlu teknik yöneticilik yapabileceklerine dair 5179 Sayılı Kanunun, AB Uyum Yasaları çerçevesinde yeni bir yasal düzenleme ile değiştirilmesi ve sorumlu teknik yöneticiliğin kaldırılması yönünde çalışmalar sürüyor, bu değişikliğin yasalaşması halinde söz konusu üç disiplinden yaklaşık 16.000 kişinin işsiz kalması söz konusu.

 • Krizle birlikte birçok çalışan, işverenleri tarafından işten çıkarılma tehdidi ile yeni sözleşmeler imzalamaya, daha düşük ücretle çalışmaya ve sigorta primlerinin düşük ödenmesini kabul etmeye zorlandı.

 • Bazı odalar içinde yerleşen puanlama sistemi var, üyelerini etkinliklere katılıp puan almaya, yetkili veya belgelendirilmiş mühendis olmak için sınava girmeye zorluyor.

 • Asgari ücret, tüm çalışanlar için belirlenmiş temel bir ücrettir ve bu ücretin tüm emek örgütleriyle, sendikalarla beraber belirlenmesi gerekir. TMMOB kendi üyelerinin çalıştığı yerlerdeki en az ücreti tanımlamalıdır, bunu asgari ücret olarak formüle etmek yanlıştır.

 • Odalar tabanlarını örgütleyebilmek için mesleki örgüt değil, mesleki demokratik bir kitle örgütü olmalıdır.

 • Çalışanların yasal platformda haklarını arayabilmesi çok zor, açılan tüm hukuki davalarda ödenecek harç binde 3 – binde 5 iken işverene açılan davalarda bu oran binde 56 ya yükseliyor.

 • TMMOB ve bağlı birimlerindeki yönetim profili ücretli çalışanlardan oluşmuyor.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 • Mühendislerin çalışma saatleri yasal olarak geçerli olan 45 saate indirilse %25 oranında istihdam alanı yaratılabilir.

 • Odalar üyelerinin işe girerken yapacakları sözleşmelerde taraf olmalı, üyesinin haklarını koruyacak noktada durmalı.

 • TMMOB tarafından bir “asgari ücret tespit komisyonu” veya benzeri bir çalışma grubu kurulmalı ve her yıl mühendis, mimar ve şehir plancılarının asgari ücretini belirleyip, yayınlamalı.

 • Organize Sanayi Bölgelerinde ve kurumsal büyük işletmelerde TMMOB merkezli olarak farklı disiplinlerden üyeleri ile ilgili faaliyetleri yürütebileceği aynı zamanda üyelerin bir araya gelebileceği, çalışma alanlarındaki faaliyetleri ve eksiklikleri paylaşıp, odalarına taşıyabilecekleri, sorunlara birlikte direnip, çözüm arayabilecekleri bir örgütlenme oluşturulmalı, işyeri temsilcilikleri TMMOB düzeyinde hayata geçirilmeli. Tüm odaların bir araya gelip örgütlenme komisyonlarında bu formatı tartışması gerekiyor.

 • İşletmelerin insan kaynakları birimlerinden, işletmelerinde çalışan mühendis sayısı, hangi şartlarda çalıştıkları vb bilgiler istenip, odanın hukuksal olarak yaptırımlarının neler olduğu belirtilmeli.

 • Odalar asgari mühendis ücretini maaş bordrosu ve SSK Bildirgesi isteyerek denetleyebilir.

 • Gazetelerde çıkan iş ilanlarında yer alan “esnek çalışma” ifadesi ile mücadele edilmeli.

 • Odaların üyelerine sürekli olarak hukuki danışmanlık hizmeti vermesi gerekli, bunun yanında psikolojik baskı gören üyelere hukuksal desteğin yanında psikolojik destekte verilmeli.

 • İşyeri örgütlenmelerinde, toplumsal cinsiyetçi bir yapı oluşmaması için kadın mühendisler %30’u sağlayan bir oranda temsil edilmelidir.

 • TMMOB, üyeleri arasında sınıf bilincinin oluşması için çalışmalar yapmalıdır.

 • İşvereni ile adli sürece giren üyelere maddi destek sağlanmalı.

 • Sendikalaşmak isteyen, mesleğini icra ederken işverenden yana değil toplumdan yana tavır alan ve kriz gibi haksız gerekçelerle işten çıkartılan mühendis, mimar ve şehir plancıları için işsiz kaldıkları süre boyunca destek oluşturulacak “Dayanışma Fonu”ndan maaş bağlanmalı.

 • İşsizlere istihdam sağlanabilmesi ve insanca çalışma koşullarına sahip olunabilmesi için haftalık çalışma 35 saate düşürülmeli.

 • TMMOB ve bağlı birimlerinde ücretlilerin de yönetim kademelerinde yer almalarını sağlayacak örgütlenmelere gidilmeli.

 • TMMOB'nin mühendis, mimar ve plancıların sendikalaşması için sendikalarla beraber çalışmalar yapmalı ve aynı zamanda TMMOB bünyesinde çalışan mühendis, mimar ve plancıların da sendikalaşmasının önündeki engeller kaldırılmalı.

 • TMMOB örgütlülüğünü güçlendirebilmek ve sendikalaşmayı sağlayabilmek için TMMOB işyeri temsilcilikleri, OSB’ler ve kurumsal işletmelerde TMMOB bölgesel işyeri temsilcilikler oluşturulmalı, bu yolla üye profili takibi yapılmalı, hak kayıplarına karşı birlik halinde hareket edilmeli.


    Ana sayfa


50D bir kadro şekli değildir, yasadaki tanımı yüksek lisans yada doktora eğitimi sürecini kapsayan burslu öğrenci statüsüdür, ancak uygulamada araştırma görevlisi kadrosu şeklinde kabul görmektedir

Indir 23.98 Kb.